Deputación Provincial da Coruña

Busca no directorio:
Busqueda en todo el directorio Busqueda en directorio local
Enderezo: Avenida Porto da Coruña nº2, 15003 A Coruña (Ver mapa)
Atención ao contribuínte: 900132204
Vías e Obras: 981080761
Atención Informática (CAU): 981080555
Cultura e Deportes: 981080319
Plan de Emprego Local: 981080509
Promoción Económica: 981080334
Sección de promocion e desenvolvemento turistico: 981080838
Servizos Sociais: 981080317
Patrimonio e Contratación: 981080314
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios: 981080871
Arquitectura: 981080339
Xestión de Plans: 981080316
Asesoría Xurídica: 981080313
Recursos Humanos: 981080315
Biblioteca Provincial Información: 981080176
Prensa: 981080322
Rexistro: 981080330
Xeral da Deputación: 981080300
Delegado de Protección de Datos: delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal
Deputación Provincial da Coruña: deputacion@dacoruna.gal
Notificacións electrónicas (para envío de notificacións desde outras Administracións): notificacions.electronicas@dacoruna.gal