Tordoia - ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE TORDOIA

Publicación provisional: 16/05/2013 BOP Nº: 93
Publicación definitiva: 24/09/2013 BOP Nº: 182
Aplicable dende: 25/09/2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime Local (BOE n.º 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercerán, en todo caso, competencias nos termos da lexislación do Estado e das Comunicades Autónomas en materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondéndolles aos poderes públicos, garantir este dereito, posibilitando así que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitución Española.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu capítulo II o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerles un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual.

Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, así como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fíxose necesario establecer un novo marco regulador de carácter básico dos contidos, formas de prestación e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobación da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a súa autonomía persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente, en materia de autorización e inspección de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobación e publicación do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira do citado decreto.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias, o Concello de Tordoia, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria, e de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da prestación do servizo de axuda no fogar municipal, a través da presente ordenanza.

CAPÍTULO I.–DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.º.–Obxecto.

É obxecto desta ordenanza a regulación do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo Concello de Tordoia.

Artigo 2.º.–Ámbito de aplicación.

O establecido nesta ordenanza é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Tordoia.

Artigo 3.º.–Natureza, definición e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poderá prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá a persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social.

f) Retardar ou evitar a institucionalización.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4.º.–Contido do servizo.

1. De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:

a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Apoio no coidade e hixiene persoal, así como para vestirse.

III. Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.

IV. Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

b) Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria, tales como:

I. Acompañamento fora do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

II. Apoio na realización de xestións necesarias e urxentes.

c) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros productos de uso común.

III. Preparación dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das prendas de vestir.

V. Coidados básicos da vivenda.

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de lavandaría ou alimentación a domicilio.

d) Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estructuración familiar.

2. Con carácter complementario, o servizo de axuda no fogar poderá incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atención:

a) Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables.

b) Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

c) Adaptacións funcionais do fogar.

d) Servizo de podoloxía.

e) Servizo de fisioterapia.

Estos servizos prestaranse opcionalmente de contar o Concello co financiamento suficiente para o seu desenvolvemento.

3. Poderán integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan fora do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonomía e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se falicite e promova a súa autonomía.

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo:

a) A realización de actividades domésticas, que non fosen incluídas no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

b) Actuacións, que polo seu carácter sanitaria, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5.º.–Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

3. As persoas destinatarias deberán estar empadroadas e convivindo con Concello de Tordoia.

Artigo 6.º.–Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais e, se é o caso, sobre o procedemento administrativo común, terán dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade, intimidade e autonomía.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicións de igualdade e non discriminación.

3. A recibiren unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha información de xeito áxil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas e orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervención.

6. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

8. A coñeceren a situación do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervención prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, así como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención acordado.

10. Á calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a práctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7.º.–Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se é o caso, na lexislación vixente sobre o procedemento administrativo común, terán os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilización dos servizos, así como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignación, modificación, suspensión ou extinción das prestacións ou servizos.

3. Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colaborando na execución das tarefas do persoal ao seu cargo e poñendo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas, seguindo as orientacións e participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro ou programa en función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonomía persoal e inserción social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliación e inspección do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesioal das persoas que lles presten o servizo, así como respectar os límites das súas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puídese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8.º.–Causas de extinción e modificación do servizo.

1. Son causas de extinción do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a) A renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio de programa individual de atención ou do proxecto de intervención que implique un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

b) Traslado definitivo da súa residencia a outro concello.

c) Falecemento da persoa usuaria.

d) Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestación do servizo.

e) A falta reiterada de pagamento do servizo.

f) Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo.

2. Ademais, con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo, poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, deberán substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar, asignado a persoas en situación de dependencia, na correspondente resolución de Programa Individual de Atención, consonte ao establecido na Orde do 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoación por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo, deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar resolución de programa individual de atención.

Artigo 9.º.–Causas de suspensión temporal do servizo.

Son causa de suspensión temporal do servizo, logo de tramitación do correspondente expediente e informe razoado do persoal técnico coordinador do servizo, que deberá incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia.

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circusntancias causante da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e a atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa reguladora.

CAPÍTULO II.–DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

SECCIÓN 1.ª.–DISPOSICIÓNS COMÚNS

Artigo 10.º.–Competencia e formas de prestación do servizo.

O servizo público de axuda no fogar é un servizo de competencia municipal que será prestado prestado polo Concello de Tordoia ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11.º.–Requisitos específicos.

1. Profesionais que interveñen e funcións:

a) O traballador social de servizos sociais comunitarios será o profesional de referencia que actuará como coodinador do servizo, ao que corresponde as funcións de:

– Programación e organización xeral do Servizo

– Xestións para a financiación.

– Recepción da demanda e valoración das necesidades de acordo co baremo establecido.

– Realización das visitas domiciliarias usuarias necesarias tanto para a valoración como para o seguemento.

– Elaboración de informes sociais e propostas.

– Diseño do proxecto individualizado de intervención e acordo do servizo co usuario.

– Elaboración do plan de traballo asignado á auxiliar.

– Seguemento e supervisión do proxecto de intervención nos domicilios das persoas usuarias de forma bimensual.

– Coordinación co resto dos profesionais intervintes, tanto da entidade local como de entidades externas.

b) O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas afectadas por déficit de autonomía persoas dependentes, deberá estar en posesión do título de formación profesional de grao medio de “atención sociosanitaria” ou equivalente, regulado por Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesión do certificado de profesionalidade de “ atención sociosanitaria a persoas no domicilio” ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de “servizos socioculturais e a comunidade”.

As entidades prestadoras do servizo de axuda no fogar adaptarán o 100% do seu cadro de persoal ós requisitos de cualificación esixidos no artigo 16.4 deste decreto antes o 31 de decembro de 2015.

Funcións:

– Asistencias de atención persoal e doméstica.

– Educativas sobre habilidades sociais básicas.

– Favorecer a participación do usuario e non sustituílo naquelas función que poida desenvolver por si mesmo.

– Acompañamento médico e realización de xestións.

– De colaboración e coordinación co resto dos profesionais intervintes.

c) Educador/a familiar:

– Atencións de carácter educativo de cara a adquisición e recuperación de habilidades.

d) Voluntariado:

– Compañía e acompañamento en actividades de lecer.

– Calquer outra acordada no proxecto de intervención e que non sexa susceptible de responsabilidade por parte doutro profesional.

2. Seguimento.

O traballador/a social de servizos sociais comunitarios garantizará, mediante a coordinación coas auxiliares así como visitas domiciliarias, a supervisión do servizo, que será realizada sempre que as circunstancias a fagan necesaria e como mínimo cunha periodicidade de dous meses. Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisión revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacións expresado no proxecto de intervención e acordo do servizo.

3. O Concello de Tordoia, e de ser o caso, a entidade prestadora en réxime privado do servizo, abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos:

a) Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b) Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o anexo II desta ordenanza.

c) Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Tordoia e a persoa usuaria, segundo o anexo III desta ordenanza.

d) Informes de seguemento periódicos, que terán un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

SECCIÓN 2.ª.–DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

Artigo 12.º.–Modalidades de acceso ao servizo, organización e procedemento.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. Acceso directo para persoas dependentes: o acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de programa individual de atención, e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos, establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos. Para estes efectos, o Concello de Tordoia, cando sexa o caso, procederá a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos. As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

As persoas que teñan dereito recoñecido a este servizo polo sistema de autonomía e atención á dependencia (SAAD) non terán dereito o mesmo polo sistema de libre concurrencia.

2. Acceso para persoas non dependentes: para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre concurrencia. Empregarase un baremo no que, ademais dos posibles deficits de autonomía se valoren factores de carácter persoal e socio-familiar, o apoio social, a situación da vivenda e outros que dificulten obxectivamente a normalización social e a calidade de vida.

Aplicarase o seguinte procedemento:

a) Presentación da solicitude, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompañada da seguinte documentación:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Certificado de convivencia.

IV. Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.

V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

 Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

 Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan.

 Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

 Calquera outra documentación que sexa requerida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente, en materia de protección de datos de carácter persoal.

As solicitudes incompletas contarán cun prazo de 10 días para enmendar deficiencias, en caso de non facelo, serán arquivadas sen máis trámite tal como se establece na lexislación que regula o procedemento administrativo.

b) As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicación do baremo establecido a tal fin, segundo anexo I.

O departamento de servizos sociais do Concello abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos:

 Un informe de avaliación inicial, asinado polo traballador social, responsable da coordinación do servizo da entidade titular de axuda no fogar.

 Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o anexo II desta ordenanza.

 Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Tordoia e a persoa usuaria, segundo o anexo III desta ordenanza.

 Informes de seguemento da prestación nos domicilios das persoas usuarias, que terán, como mínimo, un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

c) O traballlador/a social elaborará un Informe-proposta que será elevado ao órgano competente para dictar resolución. O prazo máximo para resolver será de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma terá a consideración de alta no servizo. En caso de non existir dispoñibilidade, a solicitude pasará a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuación que obtivese na aplicación do baremo. No caso de empate da puntuación, atenderase por orde temporal da demanda.

d) Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervención inmediata do servizo, a Alcaldía resolverá o expediente, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conterá as causas que motiven a tramitación pola vía de urxencia. O procedemento de urxencia terá validez mentres se manteña a situación desencadeante. A desaparición desta, levará consigo a extinción do servizo e a tramitación pola vía ordinaria.

e) Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo III desta ordenanza.

f) Anualmente, farase unha revisión de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicións para a continuidade do mesmo. Para a renovación anual do servizo, as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación establecida no apartado a) deste artigo, agás aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13.º.–Desenvolvemento da prestación do servizo.

1. O prazo de alta no servizo será como máximo dunha semana dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignación de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolución por parte da Alcaldía, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias ás que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia, o prazo de alta será como máximo de dous días.

2. Previo ao inicio do servizo, o traballador/a social de servizos sociais comunitarios realizará unha avaliación da situación e establecerá un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacións e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamén a persoa profesional de referencia.

3. A asignación do persoal de atención directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentación do persoal de atención directa á persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/á auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razón suficientemente xustificada, pasará á lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa técnicamente posible.

Os cambios no persoal asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organización do servizo, comunicaranse á persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestación do servizo, será requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo III desta ordenanza.

5. O traballador/a social de servizos sociais comunitarios elaborará un proxecto de intervención, segundo o anexo II desta ordenanza, que deberá conter: días da semana de atención, horario concreto no que se desenvolverá a prestación, identidade do persoal de atención directa responsable da execución do proxecto, obxectivos e tarefas a desempeñar no domicilio, e o seguemento efectivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter mínimo bimensual.

6. Farase entrega á persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo órgano competente.

7. Así mesmo, entregarase á persoa usuaria e ao persoal de atención directa, o documento que conteña as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase ás persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións, que estará á súa disposición, para calquera queixa ou reclamación. No caso de queixa ou reclamación, facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspección no prazo de tres días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14.º.–Intensidade na prestación do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuidas en función das necesidades da persoa usuaria e do informe do/a traballador/a social.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, estará predeterminada no seu programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexible e conforme co proxecto de intervención, de xeito que, aando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atención de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1.º a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana.

a) En todo caso o usuario, se así o desexa,poderá solicitar a diminución da intensidade horaria rexoñecida no seu PIA.

b) Os usuarios en lista de espera no programa de asignación de recursos do sistema de atención á dependencia poderáselle asignar intensidades inferiores ás recoñecidas no Plan Individual de Atención de acordo co número de horas disponibles e asignadas ao Concello, quedando obrigado o Concello a incrementarlle a intensidade coas horas que queden libres..

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, determinarase con carácter xeral en horas mensuais de atención distribuída en función das necesidades da persoa usuaria e da prescrición efectuada polo traballador/a social de servizos sociais comunitarios do Concello.

Establécese un horario diurno de 7 a 22 horas, e excepcionalmente en horario nocturno de 22 a 7 horas.

Artigo 15.º.–Participación no financiamento no servizo de axuda no fogar.

O servizo de axuda no fogar finaciarase con cargo ao orzamento municipal, coas achegas da Comunidade Autónoma, da Excma. Deputación Provincial e maila participación dos usuarios.

A contribución económica dos usuarios está regulada pola ordenanza fiscal de acordo co establecido no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Artigo 16.º.–Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atención á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cónxuxe e a existencia de persoas convivintes, económicamente dependentes. Para o cálculo da citada capacidade económica, observaranse os criterios e regras dispostos na resolución do 2 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Políticas Sociais, Familia e Atención á Dependencia e Discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia, sobre determinación da capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de participación deste nas prestacións do dito sistema, así como ás normas regulamentarias promulgadas pola Xunta de Galicia que incorporen aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais.

2. O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Artigo 17.º.–Determinación da capacidade económica das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar por libre concurrencia.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas no artigo anterior, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

2. Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente; para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 18.º.–Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2. Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado:

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Capacidade económica (referida ó IPREM)

20 horas

30 horas

40 horas

55 horas

70 horas

≤ ó 100% do IPREM

0%

0%

0%

0%

0%

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM

4,52%

6,56%

8,59%

11,42%

14,47%

>do 115% e ≤ do 125% do IPREM

5,41%

7,84%

10,28%

13,66%

17,31%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM

5,55%

8,05%

10,54%

14,01%

17,76%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM

5,65%

8,19%

10,73%

14,26%

18,07%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM

5,72%

8,30%

10,87%

14,45%

18,31%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM

5,81%

8,42%

11,03%

14,66%

18,58%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM

6,03%

8,75%

11,46%

15,24%

19,31%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM

6,24%

9,05%

11,86%

15,76%

19,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM

6,42%

9,30%

12,19%

16,20%

20,53%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM

6,54%

9,48%

12,42%

16,51%

20,93%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM

6,63%

9,62%

12,60%

16,75%

21,22%

>do 450% e ≤ do 500% do IPREM

6,70%

9,72%

12,74%

16,93%

21,45%

Superior ó 500% do IPREM

6,76%

9,80%

12,84%

17,07%

21,63%

3. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.

4.–En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 65% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

Artigo 19.–Participación das persoas usuarias no financiamento do servizo de axuda no fogar por libre concurrencia.

1. Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 17 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONÓMICA

PARTICIPACIÓN NO CUSTE DO SERVIZO DE SAF BÁSICO

≤ ó 100% do IPREM

0%

>do 100% e ≤ do 125% do IPREM

15%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM

20%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM

40%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM

50%

>do 200% e ≤ do 225% do IPREM

65%

>do 225% e ≤ do 250% do IPREM

70%

>do 250% do IPREM

90%

2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referidocopagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.

Artigo 20.º.–Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Tordoia, en concepto de achega das persoas usuarias para a súa participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 21.º.–Da coordinación coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos públicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos públicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, manterán unha coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios básicos, establecendo un protocolo de comunicación de altas no servizo de cada persoa usuaria, así como unha copia do correspondente proxecto de intervención e dos informes de seguemento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios básicos do Concello ou entidade local.

Artigo 22.º.–Obrigados ao pagamento.

Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza, as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello ás que se refire o artigo 5.

Artigo 23.º.–Nacemento da obriga de pago.

A obriga de pagar os prezos públicos regulados neste acordo regulador, nace, en xeral, dende que se inicie a prestación do servizo e deberá facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestión:

1. Os prezos públicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carácter posterior á prestación do servizo e con carácter específico, durante a primeira quincena do mes seguinte.

2. Por parte do Concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atención directa, elaborarase un recibo individual có importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitirá á entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efectúe o pagamento.

Artigo 24.º.–Infraccións e sancións.

As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA.

Esta ordenanza e regulamento deroga expresamente a ordenanza e regulamento do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP n.º 19, do 29 de xaneiro de 2010, e calquera outra disposición de igual ou inferior rango que sexa contraria á mesma.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA.

No referente a entrada en vigor da ordenanza estaráse ao que dispón a lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

ANEXOS

ANEXO I

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RÉXIME DE LIBRE CONCORRENCIA (modalidade de prestación básica de servizos sociais de atención primaria)

FACTOR 1: AUTONOMÍA PERSOAL (máximo total 40 puntos)

O valor asignado en función da falta de autonomía das persoas será o que se deduza da valoración realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e do grao de dependencia.

A asignación de valor en función do factor “autonomía persoal” realizarase de acordo coa segunte táboa:

TÁBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIÓN DO NIVEL DE AUTONOMÍA PERSOAL

Do

33% ao 64%

de

discapacidade

Invalidez total

Do

65% ao 74%

de

discapacid ade

Inv. absoluta

75%-100%

25-39 pts. BVD

81%-87%

50-64 pts. BVD

88%-93%

75-89 pts. BVD

94%-100%

75%-100%

discapacidade

e ata 14 pts.

ATP

75%-100%

discapacidae

e de 15-29

pts. ATP

75%-100%

discapacidade

e 30-44 pts.

ATP

75%-100%

discapacidade

e 45-72pts. ATP

Grao de

discapacidade+axuda

terceira persoa. ATP

RD 1971/1999

75% discapaci

dade e ata 24

pts. BVD

40-49 pts. BVD

65-74 pts. BVD

90-100 pts.

BVD

Grao de discapacidade + axuda terceira

persoa. Puntuación

BVD (RD.504/2007)

Gran invalidez

Grao I, nivel 1

Grao I, nivel 2

Grao II, nivel 1

Grao II, nivel 2

Grao III, nivel 1

Grao III

Nivel 2

5 pts.

10 pts.

14 pts.

20 pts.

24 pts.

30 pts.

32 pts.

38 pts.

TOTAL PUNTOS AUTONOMÍA PERSOAL

Só se puntuará unha das valoracións (dependencia ou discapacidade).

FACTOR 2: SITUACIÓN PERSOAL

2.1. Idade

Puntos

65-70 anos

0,5

71-75 anos

1

76-80

1,5

81-85

2

Máis de 85 anos

2,5

2.2. Vive soa

A persoa vive sóa e carece de familiares e/ ou de redes de apoio

20

A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou outras redes

18

A persoa vive soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo Concello ou a menos de 20 km

5

2.3. Convive con alguén

A persoa convive con persoa/s sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos)

Cunha persoa maior de 70 anos

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia

Cunha persoa que carece de tempo

Con incapacidade para organizarse

A persoa convive con familia mantendo relación normalizada e posibilidade de prestarlle o apoio que precise

0

TOTAL PUNTOS SITUACIÓN PERSOAL

FACTOR-3: SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES (máximo total 20 puntos)

3.1. Conflicto (máximo total 4 puntos)

Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado

1

Cun membro xerador de conflito de nivel grave

2

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado

3

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave

4

3.2. Limitacións de rol

Familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan importantes limitacións físicas ou psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións aos menores

2

3.3. Monoparentalidade

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (saúde, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores

2

3.4. Habilidades parentais

Famlias con escasas habilidades parentais (carencia de hábitos alimenticios, aseo persoal, administracións do orzamento, ausencia de roles, organización...)

2

3.5. Número de menores

Un menor

3

Dous menores

5

Tres menores

7

Catro ou máis menores

10

TOTAL PUNTOS SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES

FACTOR 4: SITUACIÓN ECONÓMICA

Utilízase como referente o IPREM en relación á R.P.C. Os ingresos mensuais da totalidade da unidade familiar de convivencia

R.P.C. Da unidade familiar

Puntos

Ingresos inferiores ó 80% do IPREM

10

Ingresos entre o 80% e o 100% do IPREM

8

Ingresos entre el 100% e o 150% do IPREM

6

Ingresos entre o 150% e o 200% do IPREM

2

Ingresos superiores o 200% do IPREM

0

TOTAL PUNTOS SITUACIÓN ECONÓMICA

Excepcionalmente si se constata a existencia de relación familiar negativa computarase unicamente os ingresos das persoas beneficiarios

FACTOR 5: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS

4.1. Vivenda

Puntos

Non hai luz eléctrica

1

Non hai auga corrente

1

Non posúe WC

1

Non posúe cuarto de baño completo

1

Non ten neveira

1

Non ten quentador

1

Non ten lavadora

1

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade

1

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda

1

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda

1

4.2.Integración no entorno (máximo 10 puntos)

Situación de illamento ou de rexeitamento

10

Ausencia de relacións sociais

6

Existen escasas relacións coas persoas do contorno

4

Integración axeitada no contorno

0

TOTAL PUNTOS OUTROS ASPECTOS SOCIAIS

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

PROXECTO DE INTERVENCIÓN

1.–Datos de Identificación do expediente

Expediente (1)

Intervención n.º (2)

Data da solicitude

Data de inicio

Sector de referencia (3)

Ambito de atención

N.º total usuarios

Municipal

Nome e apelidos

Data nacemento

DNI

Sexo

Estado civil

Proxecto

Antecedentes relevantes:

(1) Identificación do expediente en SIUSS

(2) Número de orde desta intervención en relación co total realizadas neste expediente

(3) Tipoloxía do SIUSS

2.–Atención a prestar

Días da semana

L

M

M

X

V

S

D-F

N.º horas mensuais

Horario

Tipo de servizo a prestar (4)

(4) Pódese empregar a tipoloxía SIUS

Perfil dos profesionais:

3.–Existencia doutros servizos/apoios prestados a domicilio

Existencia:

Servizos/apoios:

N.º de horas mensuais:

4.–Obxectivos específicos e tarefas que se propoñen

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

5.–Periodicidade do seguimento (mínimo bimensual)

Responsable:

Asdo.:

ANEXO III

ACORDO DO SERVIZO

Reunidos en Tordoia o día ...... de ..................... de dous mil ........, dunha parte don/dona .....................................,con DNI .....................

E doutra ............................................................................................, en calidade de traballador/a social, responsable do servizo de axuda no fogar do Concello de Tordoia

ACORDAN:

1. Que o Concello de Tordoia prestará o servizo de axuda no fogar (SAF) á persoa arriba citada, desde o día ... de .......... de ..........

2. Que a prestación do servizo de axuda no fogar realizarase por un prazo de................., con posibilidade de prórroga segundo valoración técnica do Departamento de Servizos Sociais da entidade prestora acreditada.

3. Que o SAF levarase a cabo os días da semana .................., en horario de ............................., por un total de ............. horas mensuais.

4. Que atendendo á Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, á Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e á aplicación do baremo que corresponde, a persoa usuaria comprométese a achegar ........... €. por hora, como contribución ó custo do servizo.

5. Que a persoa usuaria AUTORIZA domicilialo aboamento da taxa do SAF establecido no punto 4.º, no seguinte n.º de conta:

ENTIDADE: ......... OFICINA: ..... DC: .... N.º CONTA: ...................................

6. Que, de acordo co proxecto de intervención establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

 Atencións de carácter persoal.

 Atencións de carácter de apoio psicosocial.

 Atecións de carácter doméstico.

 Atencións de carácter socioeducativo.

 Atencións de carácter técnico e complementario.

7. Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que serán levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo serán as seguintes: .........................................................................................................................

....................................................................

8. Que así mesmo, a persoa usuaria, a súa familia ou persoas achegadas compormétense a levar a cabo as seguintes tarefas:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste acordo deberán ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ó acordo orixinal.

10. Que o servizo prestarase atendendo ás condicións reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde están recollidos os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinción.

Ambas as partes dan a súa conformidade a este acordo de prestación do SAF e asínao.

En Tordoia., ....... de ................................ de 20......

A persoa usuaria ou representante legal

A traballadora social responsable do servizo

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor ó día seguinte a súa publicación no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Réxime Local establece que:

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

 

Corrección de erros

BOP nº 238 de 16/12/2013:

Corrección de erros publicación Ordenanza SAF

Advertido un erro no anuncio publicado no BOP número 182, de data 24/09/2013, sobre a publicación da aprobación definitiva da ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar no seu artigo 18.2, modifícase o mesmo quedando a ordenanza modificada