Carral - REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE CARRAL

Publicación provisional: 19/06/2014 BOP Nº: 116
Publicación definitiva: 22/08/2014 BOP Nº: 159
Aplicable dende: 09/09/2014

EXPOSICION DE MOTIVOS

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, no seu texto vixente trala modificación realizada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local (LRSAL en adiante), xa non contempla no seu artigo 25.2 a prestación dos servizos sociais coma competencia propia dos Concellos, senón, no seu artigo 27.3.c), coma competencia delegable pola Comunidade Autónoma nos termos do artigo 27 da Lei, sen prexuízo do indicado na Disposición Transitoria 2ª LRSAL.

En calquera caso, a disposición adicional primeira da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local establece que “As competencias atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, continuarán exercéndoas elas, rexéndose pola indicada lexislación ou, de ser o caso, polo dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuízo do disposto nas disposicións adicionais cuarta e quinta sobre a asunción pola Comunidade Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais. “.

Pola súa banda, a disposición adicional cuarta da Lei 5/2014 establece que “1. As competencias que debe asumir a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de educación, saúde e servizos sociais en cumprimento das disposicións da Lei 27/2013, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, continuarán sendo prestadas polos municipios mentres non se dean as condicións previstas para o seu traspaso na normativa básica e, en particular, o establecemento do novo sistema de financiamento autonómico e das facendas locais previsto nela.

2. No marco do que dispoñan as normas reguladoras do sistema de financiamento das comunidades autónomas e das facendas locais, o Consello da Xunta de Galicia regulará as condicións do correspondente traspaso de medios económicos, materiais e persoais, sen que a xestión polas comunidades autónomas dos servizos anteriormente citados poida supoñer un maior gasto para o conxunto das administracións públicas.

Para tales efectos, con carácter previo á regulación polo Consello da Xunta das condicións do correspondente traspaso de acordo co previsto no parágrafo anterior, as consellarías competentes por razón da materia deberán elaborar un plan para a avaliación, reestruturación e implantación dos servizos.”.

Segundo todo o antedito, o Concello haberá de seguir a prestar nos termos indicados o servizo de axuda no fogar por ter atribuída a devandita competencia segundo os artigos 60.1.a), 61.1 e 11.1 f) da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

A referida Lei 13/2008, do 3 de decembro ,de Servizos Sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais,correspondéndolles, aos poderes públicos,garantir este dereito,posibilitando así que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitución Española.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu capítulo II do título I, o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar como un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión do servizo de axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas en situación de dependencia,así como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fíxose necesario establecer un novo marco regulador de carácter básico dos contidos ,formas de prestación e aspectos procedimentais e organizativos da axuda no fogar de maneira que coa aprobación da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a súa autonomía persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,autorización,acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7.b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoñer dunhas normas de funcionamento,visadas polo órgano competente en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobación e publicación do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira do citado decreto.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dálle una nova redacción aos artigos 14.2,59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo , polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias, o Concello de Carral, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da prestación do servizo de axuda no fogar municipal, a través da presenta ordenanza.

CAPÍTULO I

SECCIÓN PRIMEIRA. Disposicións xerais

Art. 1º.- Obxecto:

O obxecto do presente regulamento é a adaptación do Servizo Municipal de Axuda no Fogar ás novas necesidades e organización do Concello de Carral.

Artigo 2º - Ámbito de aplicación.

O establecido neste regulamento é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no Concello de Carral.

Artigo 3º - Natureza, definición e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local,consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar, poderá prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións nas que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social.

f) Retardar ou evitar a institucionalización.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4º - Contidos do servizo.

1. De conformidade coa valoración técnica realizada polos servizos sociais do Concello no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:

a) Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como:

- Asistencia para levantarse e deitarse.

- Apoio no coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.

- Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.

- Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos.

- Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espazo-temporal.

- Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

- Outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa usuaria.

b) Acompañamento persoal na realización doutras activiades complementarias:

- Seguimiento das intervencións realizadas polo sistema sanitario.

- Apoio en trámites urxentes de carácter administrativo,xudicial e similares.

c) Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como:

- Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

- Compra de alimentos e outros produtos de uso común.

- Preparación dos alimentos.

- Lavado e coidado das prendas de vestir.

- Apoio á unidade familiar.

- Coidados e mantemento básicos da vivenda.

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de lavandaría ou alimentación a domicilio.

d) Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico–profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estruturación familiar.

2. Con carácter complementario o servizo de axuda no fogar poderá incorporar, entre outros os seguintes tipos de atención:

a) Actividades de acompañamento, socialización, e desenvolvemento de hábitos saudables.

b) Servizo de préstamo de axudas técnicas para persoas en situación de dependencia ou dependencia temporal.Para estes efectos enténdese por axuda técnica calquera produto,dispositivo,equipamento,instrumento,tecnoloxía ou software,fabricado especialmente ou dispoñible no mercado, para previr,compensar,controlar,mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacións na actividade e restriccións na participación social das persoas.

c) Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

d) Adaptacións funcionais do fogar.

e) Servizo de podoloxía.

f) Servizo de fisioterapia.

3. Poderán integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonomía e a calidade de vida.

4. En todo caso as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a súa autonomía.

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo:

a) A realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no proxecto de intervención e no acordo de servizo recollidos neste regulamento.

b) Actuacións que, polo seu carácter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5º - Persoas destinatarias

1. O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia empadroadas (salvo no caso de que se producira un traslado temporal dunha persoa usuaria de dependencia que non necesite empadroarse por tratarse dunha estancia breve) no Concello de Carral, para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención.

De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores nos que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socio-educativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situación de familias en risco de exclusión social.

2.- En todo caso, darase prioridade no acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

Artigo 6º - Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais e, se é o caso, sobre o procedemento administrativo común, terán dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade,intimidade e autonomía

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicións de igualdade e non discriminación.

3. A recibir unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración prescritas en cada caso.

4. A recibiren unha información de xeito áxil,suficiente,veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais,así como a que sexan asistidas e orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure á coherencia da intervención.

6. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

8. A coñeceren a situación do seu expediente.

9. A seren informadas,de xeito claro e preciso,sobre a intervención prevista e elixir libremente,dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso,así como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención acordado.

10. A calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo desde a práctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7º - Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se contemplan no artigo 7 da lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, terán os seguintes deberes:

1.Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2.Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilización dos servizos, así como comunicar ao persoal de referencia,os cambios de circunstancias familiares,sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignación, modificación,suspensión ou extinción das prestacións ou servizos.

3.Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colaborando na execución das tarefas do persoal ao seu cargo e poñendo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4.Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas, seguindo as orientacións e participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro ou programa en función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5.Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonomía persoal e insercións social.

6.Facilitar e cooperar no seguimento ,avaliación e inspección do servizo.

7.Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, así como respectar os límites das súas obrigas laborais.

8.A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Art.8 .Causas de extinción e modificación do servizo

1.Son causas de extinción do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a) renuncia da persoa usuaria.

b) O cambio do programa individual de atención ou do proxecto de intervención que implique o cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

c)Traslado definitivo da súa residencia a outro concello.

d)Falecemento da persoa usuaria.

e)Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestación do servizo.

f)A falta reiterada de pagamento do servizo.

g)Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo.

2.Ademais, con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo, poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, deberán xustificarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3.Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar asignado a persoas en situación de dependencia na correspondente resolución de Programa Individual de Atención, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010,do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes,modificado polo Decreto 148/2011,do 7 de xullo, a incoación por parte da entidade titular do servizo,dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo,deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar resolución de Programa Individual de Atención.

Artigo 9º - Causas de suspensión temporal do servizo.

Son causa de suspensión temporal do servizo,logo de tramitación do correspondente expediente e informe do persoal técnico coordinador do servizo, que deberá incorporarse ao expediente persoal, as seguintes:

1.Ausencia temporal do domicilio: Neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de tres meses para as persoas usuarias de libre concorrencia e por un máximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia.

2.Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causantes da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa reguladora.

Capítulo II: Da prestación do servizo

Artigo 10º – Formas de prestación do servizo.

1. O servizo público de axuda no fogar prestarase directamente polo Concello de Carral ou mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos reguladas na normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11º - Requisitos específicos.

1. O Servizo estará coordinado por persoal técnico cunha cualificación mínima de diplomatura universitaria na área de servizos sociais. No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico mínimo esixible será de 0.02 profesionais en cómputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicaráse a seguinte taboa:

Número de persoas usuarias

Persoal técnico mínimo

50 - 99

1técnico/a titulado/a a xornada completa

100 - 199

2 técnicos/a titulado/a a xornada completa

200 a 399

3 técnicos/a titulado/a a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponderá un incremento de 1 técnico/a a xornada completa

2.O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de atender a persoas en situación de dependencia valorada, deberán estar en posesión do título de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia ou equivalente,regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención socio-sanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.

3.O seguemento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador ,sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con carácter bimestral.Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expediente individual.Mediante esta supervisión revisarase, se fose o caso, o contido das prestacións expresado no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

4.O Concello de Carral, abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que se presta o servizo, no que constará, cando menos:

a. Un informe social, asinado por polo/a traballador/a social da entidade titular do servizo

b. Un proxecto de intervención, asinado polo/a técnico/a responsable que designe o Concello,

c. Un acordo de servizo asinado entre a entidade titular do servizo e a persoa usuaria,

d. Informes de seguemento periódicos, que terán un carácter bimestral , ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

SECCIÓN 2ª : DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

Artigo 12º.- Modalidades de acceso ao servizo,organización e procedemento.

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acorde co seguinte:

1.O acceso será prioritario e directo para persoas que, tendo recoñecida a situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de Programa Individual de Atención (PIA) e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos, establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos. Para estes efectos, o Concello de Carral,cando sexa o caso, procederá a dar de alta as persoas en agarda,de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos. As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro da persoa coidadora

2. Para as persoas que non teñan recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención a dependencia segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo de prescrición técnica favorable dos servizos sociais de atención primaria, resolverase en réxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a) Presentación da solicitude dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompañada da seguinte documentación:

I.Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II.Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Certificado de convivencia.

IV.Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.

V.Certificado de discapacidade e/ou grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

VI, Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1.Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2.Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, subsidios e outros bens que posúan.

3.Xustificante de aluguer da vivenda, de ser o caso.

4.Calquera outra documentación que sexa requirida polo/a traballador/a social para a valoración do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes individuais realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

As solicitudes incompletas contarán cun prazo de 10 días para emendar deficiencias, en caso de non facelo, serán arquivadas sen máis trámite tal como se establece na lexislación que regula o procedemento administrativo.

b)As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello de Carral, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicación do baremo establecido a tal fin.

c)O departamento de Servizos Sociais elaborará un informe-proposta que será elevado ao órgano competente para ditar resolución .O prazo máximo para resolver será de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma terá a consideración de alta no servizo. En caso de non existir dispoñibilidade, a solicitude pasará a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuación que obtivese na aplicación do baremo.No caso de empate da puntuación, atenderase por orde temporal da demanda.

d)Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervención inmediata do servizo, a Alcaldía resolverá o expediente, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social .Este informe conterá as causas que motiven a tramitación pola vía de urxencia. O procedemento de urxencia terá validez mentres se manteña a situación desencadeante. A desaparición desta,levará consigo a extinción do servizo e a tramitación pola vía ordinaria.

e)Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asinar o acordo de servizo.

f)Anualmente,farase una revisión de todas as persoas beneficiarias do servizo,co fin de comprobar que cumpren as condicións para a continuidade do mesmo.Para a renovación anual do servizo, as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación establecida no apartado a)deste artigo, agás aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13º.- Desenvolvemento da prestación do servizo.

1.O prazo de alta no servizo, será como máximo de dez días hábiles desde que á persoa usuaria se lle asigna o recurso desde o Programa de Asignación de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou desde que se dita resolución por parte da Alcaldía, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia.Para as persoas usuarias ás que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia, o prazo de alta será como máximo de dous días.

2.Previo ao inicio do servizo, o persoal técnico realizará unha avaliación da situación e establecerá un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacións e tarefas a desenvolver no domicilio.Designarase tamén á persoa profesional de referencia.

3.A asignación do persoa de atención directa farase en base ao perfil requerido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentación do persoal de atención directa á persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/á auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razón suficientemente xustificada, pasará á lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa técnicamente posible.

Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organización do servizo, comunicaranse á persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4.Para o inicio da prestación do servizo, será requisito previo asinar o acordo de servizo,segundo o modelo establecido nesta regulamento.

5..O persoal técnico elaborará un proxecto de intervención, que deberá conter: días da semana de atención, horario concreto no que se desenvolverá a prestación,identidade do persoal de atención directa responsable da execución do proxecto,obxectivos e tarefas a desempeñar no domicilio, e o seguimento efectivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter mínimo bimestral.

6..Farase entrega á persoa usuaria,dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar debidamente visada polo órgano competente.

7. Así mesmo, entregarase á persoa usuaria e ao persoal de atención directa, o documento que conteña as tarefas a desenvolver no domicilio.

8.. Informarase ás persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións , que estará á súa disposición,para calquera queixa ou reclamación ,facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspección no prazo de tres días,xunto cun informe do caso,segundo establece o artigo 6.i)do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,autorización,acreditación e inspección dos servizos sociais en Galicia.

9.O departamento de servizos sociais do Concello de Carral abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo,no cal constará ,cando menos:

-Un informe de avaliación inicial, asinado polo/a técnico/a competente,responsable da coordinación do servizo de axuda no fogar.

-un proxecto de intervención,asinado polo/a técnico/a responsable, segundo o anexo III desta ordenanza.

-un acordo de servizo asinado ente o Concello de Carral e a persoa usuaria.

-informes de seguimento da prestación nos domicilios das persoas usuarias,que terán, como mínimo, un carácter bimestral,ou extraordinarios,cando as circunstancias así o aconsellen.

Artigo 14º.-Intensidade na prestación do servizo

1.A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuidas en función das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico .

2.A intensidade do servizo de axuda no fogar para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia estará predeterminada no seu programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexible e conforme co proxecto de intervención, de maneira que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atención de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1º a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana.

3.Nos restantes casos a intensidade do servizo virá determinada na prescrición efectuada polo Departamento de servizos sociais do Concello de Carral.

Art 15º.- Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da dependencia.

1.A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar,calcularase de acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia ,vixentes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2.O resultado do cálculo da capacidade econômica, correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar,constará na resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso,de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependência e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Art 16º-Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivência distintas ás referidas no artigo anterior, o cómputo da capacidade econômica farase de acordo cós seguintes criterios:

1 Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia.Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das pesoas físicas.

2.Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivência. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte ás regras de valoración recollidas na Lei 19/1991,do 6 de xuño , do imposto sobre o patrimonio, com dedución das cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder.Igualmente,para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991,do 6 xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3 A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables,modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 17º - Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, sexa igual ou inferior ou indicador público de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custe do servizo.

2.Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado:

Capacidade económica

( referenciada ao IPREM)

ata

GRADO I

GRADOII

GRADO III

< = 20 h

< = 45 h

< = 70 h

100%

0,00%

0,00%

00,0%

115%

4,52%

9,61%

14,70%

125%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14.,36%

21,97%

3.Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA,ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas en servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivamente prestadas de servizo,no caso das persoas que teñan máis horas,aplicarase a normativa en vigor.

4.En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento,poderá exceder o 90% do custo de servizo determinado en termos de prezo/hora.

5.No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido,para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias,aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa a súa participación en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade e do tipo de atención ou servizo asignado:

%Capacidade económica

( referencia da ao IPREM)

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañemento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

Adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañemento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

Adaptacións funcionais do fogar,podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañemento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

<=15

<=28

<=45

100%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

Artigo 18º.- Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

1.Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia,ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006,aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do servizo en base ao cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 16 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONOMICA

Participación no custo do servizo de SAF básico.

Inferior ao 0.80 IPREM

0%

Desde o 0.80 e menor ou igual ao 1.20 IPREM

10%

Maior ao 1.20 e menor ou igual ao 1.5 IPREM

15%

Maior ao 1.5 e menor ou igual ao 1.70 IPREM

20%

Maior ao 1.70 e menor ou igual ao 2 IPREM

30%

Maior ao 2 e menor ou igual ao 2.50 IPREM

40%

Maior ao 2.50 do IPREM

65%

2.Sen prexuízo do establecido no punto anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración familiar,exclusión social ou pobreza infantil ,circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social. En calquera caso,establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.

Artigo 19º - Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008,de servizos sociais de Galicia, en todo caso,os ingresos que recade o Concello de Carral, en concepto de achega das persoas usuarias para a súa participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 20º - Da coordinación coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiadas total ou parcialmente con fondos públicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos públicos ,ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, manterán unha coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios básicos,establecendo un protocolo de comunicación de altas no servizo de cada persoa usuaria, así como unha copia do correspondente proxecto de intervención e dos informes de seguimento,dirixidos aos servizos sociais comunitarios básicos do Concello ou entidade local.

Artigo 21º - Obrigados ao pagamento

Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello ás que se refire o artigo 5.

Artigo 22º- Regulación do prezo público

Para a regulación dos distintos elementos do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar no Concello de Carral, estarase á correspondente ordenanza aprobada ao efecto.

Artigo 23º- Infraccións e sancións

As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos aspectos de contido económico,pola Lei 58/2003, do 17 de decembro ,xeral tributaria e polo Real Decreto,do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro,de servizos sociais de Galicia.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA.

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar no Concello de Carral, publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 227, do 29 de novembro de 2010, e calquera outra disposición de igual ou inferior rango que sexa contraria a aquela.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Esta ordenanza entrará en vigor trala súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de quince días ao que se refire o artigo 65.2 da Lei 7/1985,do 2 de abril ,reguladora de bases de réxime local.

ANEXOS

ANEXO I

SOLICITUDE DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

DATA DE NACEMENTO

LUGAR

NACIONALIDADE

E.C.

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL

NIF.

APELIDOS E NOME

ENDEREZO

NUMERO

PISO

LOCALIDADE

MUNICIPIO

C.P.

TLF.

SEXO: H

M

RELACION CO SOLICITANTE/TITULO DE REPRESENTACIÓN

SOLICITA:

Ser incluído/a como usuario/a do servizo de axuda no fogar municipal e declaro ser certos todos os datos aportados coa solicitude.

 Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

 Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

 Certificado de convivencia.

 Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.

 Certificado de discapacidade e/ou grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

 Certificación do número de conta. Anexo VIII

 Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, subsidios e outros bens que posúan.

3. Xustificante de aluguer da vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

 Outros documentos:

TIPO DE ATENCIÓN QUE SOLICITA:

ATENCIÓNS DE CARÁCTER BASICO

 Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria.

 Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria.

 Atencións das necesidades de carácter doméstico e da vivenda

 Atencións de carácter psicosocial e educativo.

Carral, de del 200

Asdo

ANEXO II

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Baremo de acceso o servizo de axuda no fogar para o acceso ao servizo pólo sistema de libre concorrencia .

1.- SITUACIÓN DE AUTONOMÍA PERSOAL: (max 40 puntos)

A.- ACTIVIDADES BASICAS DA VIDA DIARIA ( ÍNDICE DE BARTHEL) :

COMER/BEBER

VESTIRSE/DESVESTIRSE

BAÑO/DUCHA

HIXIENE PERSOAL

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

CONTROL ANAL

CONTROL VESICAL

TRANSFERENCIAS SILLA - CAMA

Ningun Problema 0 ptos

Algun Accidente 1 pto

Incontinente 2 ptos

Ningun Problema 0 ptos

Algun Accidente 1 pto

Incontinente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

CAMINAR

SUBIR E BAIXAR ESCALERAS

USO DO RETRETE

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

B.- ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA

PODE UTILIZAR O TELÉFONO

CAPACIDADE PARA VIAXAR

PODE IR DE COMPRAS

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente.Non viaxa 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

PODE EMPREGAR O DIÑEIRO

PODE PREPARAR A COMIDA

PODE FACER ACTIV. DOMÉSTICAS

Autónomo 0 ptos

Con axuda ou supervisión 1 pto

Dependente Non o emprega 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda o supervisión 1 pto

Dependente 2 ptos

Autónomo 0 ptos

Con axuda ou supervisión 1 pto

Dependente 2 ptos

PODE TOMAR A MEDICACIÓN

Autónomo 0 ptos

Con axuda 1 pto

Dependente 2 ptos

C.- FUNCIÓNS SUPERIORES

ORIENTACIÓN

COMUNICACIÓN E LINGUAXE

Orientado 0 ptos

Ocasionalmente desorientado 1 pto

Totalmente desorientado 2 ptos

Comunicación espontánea 0 ptos

Dificultade de comunicación e interpretación da linguaxe 1 pto

Afasia total 2 ptos

COMPORTAMENTO PSÍQUICO

Non Presenta problemas de comportamento 0 ptos

Trastorno do comportamento sen risco ( existen trastornos leves de comportamento ) 1 pto

Trastornos do comportamento con risco ( existen trastornos do comportamento que poden representar un risco, tanto para eles mesmos como para os demáis
por agresividade, axitación, perigo de huídas, intentos de autolisis, etc ) 2 ptos

2.- APOIO SOCIAL (máximo total 20 puntos) Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares néganse a atendelo/a aínda que teñan posibilidades (8 puntos)

Vive só/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Está ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

3.-SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES (máximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (máximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

3.2. Limitacións de rol (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan importantes limitacións físicas ou psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións aos menores
(2 puntos)

3.3. Monoparentalidade (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (saúde, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

3.4. Habilidades parentais (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hábitos alimenticios, aseo persoal, administracións do orzamento, ausencia de roles, organización...) (2 puntos)

3.5. Número de menores (máximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou máis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situación familiar/socialización menores

4.-OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (máximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz eléctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non posúe WC (1 punto)

Non posúe cuarto de baño completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2. Integración no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situación de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacións sociais (6 puntos)

Existen escasas relacións coas persoas do contorno (4 puntos)

Integración axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

Puntos

TOTAL XERAL

5.-BAREMO SITUACION ECONOMICA ( máximo total 40 puntos )

CAPACIDADE ECONOMICA

Participación no custo do servizo

de SAF básico.

Puntuación

Inferior ao 0.80 IPREM

0%

40

Desde o 0.80 e menor ou igual ao 1.20 IPREM

10%

35

Maior ao 1.20 e menor ou igual ao 1.5 IPREM

15%

20

Maior ao 1.5 e menor ou igual ao 1.70 IPREM

20%

10

Maior ao 1.70 e menor ou igual ao 2 IPREM

30%

5

Maior ao 2 e menor ou igual ao 2.50 IPREM

40%

2

Maior ao 2.50 do IPREM

65%

0

6.- BAREMO OUTROS FACTORES ( máximo total 8 puntos )

Neste apartado se incluirán, exclusivamente, aquelas situacións non recollidas en ningún dos apartados anteriores que agraven a situación de necesidade.

Situacións xerais marxinantes: Baixo nivel cultural, inhabilidade social, desemprego, rechazo social, etc.

2 ptos

Familias con graves cargas que necesitan alivio na súa adicación ó familiar asistido.

2 ptos

Domicilio no que conviven co interesado outras persoas na súa situación de discapacidade.

2 ptos

Outras circunstancias especiais que levan ó solicitante a un estado de necesidade.

2 ptos

G.- Factor 7: VALORACIÓN TECNICA

ANEXO III

INFORME MÉDICO

Recoñecemento efectuado ó solicitante do Servicio de Axuda no fogar D. / Dª.___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

Polo doctor D. __________________________________________________________________________________________.

Colegiado nº. _____________________________ de __________________________________________________________.

Médico de _________________________________________________________. Data ______________________________.

(Marcar cunha X o que proceda)

A- Padece enfermidade infecto-contaxiosa.

SI

NON

B- Encóntrase inmovilizado na cama, necesitando coidados de maneira permanente.

SI

NON

C- Presenta enfermidade dexenerativa grave que pode producir alteracións na convivencia.

SI

NON

1.- SITUACIÓN FÍSICA

CONTINENCIA

VESICAL

. Continente control total

. Frecuentemente incontinente: tende a ser incontinente diariamente pero existe algún control (por ex. durante o día)

. Incontinente: múltiples episodios diarios

INTESTINAL

. Continente control total

. Frecuentemente Incontinente episodio de incontinencia 2 ou 3 veces por semana.

. Incontinente todo ou case todo o tempo.

CAPACIDADE FUNCIONAL

PREPARA-LA COMIDA

(Planificación do menú, cociñar, poñe-la mesa)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

AMAÑA-LA

CASA

Como realiza-las tarefas domésticas ordinarias: face-la cama, limpia-lo po, ordena-la casa, lava-la roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MANEXO

DO DIÑEIRO

Como paga-las facturas, leva-las contas, valora-los gastos da casa

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TOMA DE

MEDICAMENTO

Como controla-la medicación (recordar tomala, abri-los frascos, toma-la dose correcta)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

USA-LO

TELÉFONO

Como se realizan e reciben chamadas (incluidas axudas técnicas como números grandes no teléfono, amplificadores de voz)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

FACE-LAS

COMPRAS

Como se fai a compra de alimentos e productos para o fogar (selecciona-lo que se vai comprar, manexa-lo diñeiro)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

TRANSPORTE

Como o usuario usa algún vehículo (vai a sitios onde non pode chegar andando, transporte público ou individual)

. Independente

. Necesita axuda

. Dependente

MOVILIDADE

NA CAMA

Móvese desde/cara á posición de tombado, dá a volta dun lado ó outro e cambia de posición na cama.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

TRANSFERENCIAS

Móvese entre superficies cara a/desde: cama, cadeira, cadeira de rodas, posición de pé (excluido ir de/ó baño WC).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

DEAMBULACIÓN

Móvese entre o seu cuarto e o comedor contiguo do seu mesmo piso. Se usa cadeira de rodas, é independente unha vez sentado

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

VESTIRSE

Inclúe prepara-la roupa, sacándoa do armario, poñela, quitala, vestirse, abrocharse, quitar toda a roupa de sair a rúa, incluíndo quitar ou poñer próteses.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

COMER

Inclúe comer con calquera método, incluso sonda nasogástrica

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

USA-LO ASEO

Comprende o uso do aseo (ouriñal de asento, cuña, etc.). Cómo se levanta e se senta, cómo se lava despois, se cambia os absorbentes, ou manexa a sonda ou a ostomia e axusta a roupa.

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

HIXENE PERSOAL

Mantén a propia hixiene, incluíndo peitearse, cepilla-los dentes, afeitarse, maquillarse, lavar e seca-la cara, as mans e o periné (excluíndo baños e duchas).

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

BAÑARSE

Cómo toma o usuario a ducha ou o baño e se move dentro/fora da bañeira/ducha (exclúe lava-la cabeza e as costas). Rexístrase da forma seguinte:

. Independente

. Necesita axuda

. Dependencia total

SUBI-LAS

ESCALEIRAS

. Sobe e baixa sen axuda

. Sobe e baixa con axuda

. Incapaz de facelo

RISCO DE

CAÍDAS

. Ningún

. Camiña dunha forma inestable

. Limita sair fóra da casa por medo a caer

2.- SITUACIÓN PSÍQUICA.

(Marcar cunha X)

Ningunha

Leve

Importante

Total

Desorientación témporo-espacial

Alteracións de percepción

Descontrol emocional

Trastornos da memoria

CAPACIDADE PARA TOMA DE DECISIÓNS

. Independente: decisións razoables/consecuentes

. Moderadamente alterada: decisións pobres, requísese supervisión ou estímulos.

. Gravemente alterada: nunca, raramente toma decisións

COMPORTAMENTO

PROBLEMÁTICO

. Deambulador moveuse sen propósito racional identificado, parece alleo as súas necesidades ou á súa seguridade.

. Verbalmente agresivo ameazou, berrou, insultou a outros

. Fisicamente agresivo pegou, empuxou, rabuñou a outros.

. Comportamento social inadecuado emitiu sons incoherentes, berrou, autolesionouse, realizou actos obscenos, lanza comida ou heces.

. Resistencia ante os coidados negouse a toma-la medicación, a que lle poñan inxeccións, a recibi-los coidados básicos diarios.

3.- SITUACIÓN SENSORIAL

AUDICIÓN (Con apare - llos se os utiliza)

. Oe adecuadamente conversación normal, TV, teléfono

. Dificultade a persoa que lle fala ten que axusta-lo ton de voz e falar claro.

. Audición moi diminuida ou ausencia total de audición

CAPACIDADE PARA FACERSE ENTENDER

. Enténdeselle

. Normalmente enténdeselle: a súa capacidade está limitada a peticións moi concretas.

. Raramente ou nunca se lle entende

VISIÓN

(Con gafas se as utiliza)

. Adecuada ve detalles finos( incluíndo impresión normal de libros e xornáis.

. Deficiente, incapaz de ver os titulares dos xornáis, parece seguir os obxectos cos ollos.

. Deficiencia severa, non ve ou parece que só distingue luz, cores ou siluetas.

XUIZO DIAGNÓSTICO. (Reflexarase a causa médica que provocou a incapacidade física e/ou psíquica sinalada. Especificarase tratamento e evoluciÓn).

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(Data e sinatura)

ANEXO IV

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PARA O ACCESO AO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

D/dna Traballador/a social do Concello de Carral, propoño a seguinte resolución para que o Alcalde, ou persoa en quen delegue, adopte a resolución que estime oportuna.

PROPÓN:

CONCEDER A D/Dna. , con DNI , e puntuación de baremación, a prestación do Servizo de Axuda no Fogar solicitado, por reunir tódolos requisitos esixidos e coas seguintes condicións:

Prestacións:

-

-

-

-

-

-

 Achega económica

 Data de inicio do servizo: Lista de Agarda:

 Número de horas e días á semana horas/día, días

 Intensidade do servizo:

DENEGAR A: D/DÑA CON dni , e puntuación de baremación , a prestación do Servizo de Axuda no Fogar solicitado, por non reunir tódolos requisitos esixidos para tal fin e que se especifican a continuación:

1.

2.

3.

Carral a

O/A Traballador/a social.

ANEXO V

PERSOA USUARIA

NOME E APELIDOS

DIRECCIÓN

TELEFONO

PROXECTO DE INTERVENCIÓN

DATA DE INICIO

MODIFICACIÓNS

INTENSIDADE

HORARIO E DÍAS DE ATENCIÓN

AUXILIARES DE S.A.F

TAREFAS VINCULADAS O SERVIZO

OBXECTIVOS A ACADAR

MODIFICACONS OU INCIDENCIAS

DATA REVISION PROXECTO

anual

extraordinario

Carral, a de 20

Traballadora Social nº colexiada

ANEXO VI

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en .......................................................................................................... o día .....................................

dunha parte don/dona.................................……...................................................................................................

con DNI: ……………………....... E doutra ..............................................................................................................,

en calidade de Técnico responsable do servizo de axuda no fogar de ..............................……………………………….

ACORDAN:

A) Que o Concello de Carral, prestará o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), á persoa arriba citada, dende o día _______ do ______________________ de 200__.

B) Que a prestación do Servizo de Axuda no Fogar se realizará con carácter indefinido no caso das persoas usuarias derivadas do sistema de dependencia, ou por un prazo de ___________________________, con posibilidade de prórroga segundo valoración técnica do departamento de Servizos Sociais/da Entidade prestadora acreditada.

C) Que o SAF se levará a cabo os días da semana ______________________, por un total de ____ horas mensuais.

D) Que atendendo ao Decreto 99/2012, do 16 de marzo, ao Decreto 149/2013, do 5 de setembro, á Orde que regula o Servizo de Axuda no Fogar, e a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, , a persoa usuaria conta cunha capacidade económica de ........... euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ........% sobre a súa capacidade económica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo, comprométese a achegar a cantidade de ......... euros, polo total de horas prestadas.

E) Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido nesta ordenanza, na entidade bancaria da súa elección, no número de conta autorizada para tal efecto.

F) Que, de acordo co proxecto de intervención establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

a) Atencións de carácter persoal

b) Atencións de carácter persoal doutras actividades da vida diaria (acompañamentos fora do fogar)

c) Atencións de carácter apoio psicosocial e educativo

d) Atencións de carácter doméstico e da vivenda

e) Atencións de carácter técnico e complementario

f) ---------------------------------------------------------------

G) Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste acordo, deberán ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

H) Que o servicio se prestará atendendo ás condicións reguladas na Orde de o Servizo de axuda no fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde están recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinción.

I) Que nas dependencias do Concello está a disposición das persoas usuarias un libro de queixas e reclamacións.

L) Que co presente acordo se lle entrega á persoa usuaria unha copia da ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar debidamente visada.

Ambas partes dan a súa conformidade ó presente acordo de prestación do SAF, e o asinan

En ……………………… a …… de ……………………………….de 200…..

A persoa usuaria O/A técnico responsable

ANEXO VII

SOLICITUDE DE DOMICILIACION BANCARIA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

A favor de:

En concepto de:

Datos da persoa beneficiaria

N.I.F.

NOME E APELIDOS

Entidade bancaria

Oficina

Titular da conta

Codigo conta cliente (20 dixitos)

ENTIDADE

OFICINA

D.C

NUMERO DE CONTA

En __________________, a ____, de _________________________ de 20___

O/a interesado/a,

(Selo da entidade bancaria)

ANEXO VIII

SEGUIMENTO DO SAF

1.-Datos de Identificación do Expediente:

Nome e apelidos:

Data de nacemento

DNI

Estado civil

Data do proxecto

Data visita anterior

Data do seguimento

2.-Tipo de seguimento:

3.- Valoración do servizo de axuda a domicilio prestado

Informacións emitidas polo persoal de Atención

Actitude de/dos usuarios

Valoración da situación

Evolución negativa

Empeoramento visible ou apreciable

Situación estabilizada

Evolución positiva

Mellora visible ou apreciable

Observacións xerais

Situación funcional

comida

Arranxo persoal

aseo

vestido

movilidade

outros

Comunicación

Situación saúde

medicación

Control de esfinteres

Observ.variacións

Física/mental

Situación familiar

Observ.

4.-SEGUIMENTOS COMPLEMENTARIOS DOUTROS SERVIZOS

TELEASISTENCIA

COMEDOR SOBRE RODAS

FARMACIA SOBRE

OUTROS….

5.-PROPOSTAS

PROPOSTA DO ESTADO DE SAF

Continuidade

Continuidade con cambios

Suspensión/supresión

Baixa

Reinicio

PROPOSTA DE CAMBIO/PROPOSTA OUTROS SERVIZOS OU COMPLEMENTARIOS

MOTIVO DE SUSPENSIÓN DO SERVIZO

Ausencia temporal do usuario

Ingreso no hospital

Por falta de orzamento

Cambio temporal nas súas circunstancias

Outros

MOTIVO DE BAIXA DO SERVIZO

Defunción

Renuncia do usuario

Modificación da situación

Ingreso en residencia válidos

Ingreso en residencia asistidos

Resolución da problemática

Incumprimento dos obxectivos

Acceso a outros recursos incompatibles

¿cambios?si/non

Proxecto actual /nova proposta

Motivo do cambio

Tarefas

Persoal auxiliar

Intesidade do servizo

Horario de prestación

Días de atención

VALORACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

Auxiliar

Usuario/a

Cumpre horario

Respeta horarios

Tempo

Tempo de prestación

Tarefas asignadas

Tarefas asignadas

Actitude/carácter

Actitude/carácter

Incidencias

Incidencias

Relación co usuario/a

Relación co/a auxiliar

Relación coidador/a

Relación co coidador/a

Relación familia

Relación familiar

Coidador/a

Consecución de obxectivos

Medios dispoñibles

OUTROS OBSERVACIÓNS

OBSERVACIÓNS XERAIS

Carral, de de 201

A traballadora social Nº Colex:

ANEXO IX

AXUDA NO FOGAR

BAIXA TEMPORAL DO SERVIZO

D/Dª con DNI nº

usuario/a do Servizo de axuda no fogar municipal desde con domicilio en

e teléfono:

A cubrir só no caso de que a petición non sexa presentada pola persoa solicitante do servizo.

Nome e apelidos con DNI:

Enderezo:

Teléfono:

Relación co beneficiario:

SOLICITA A BAIXA TEMPORAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PRESTADA POLO CONCELLO DE CARRAL.

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACCESO POR LIBRE CONCORRENCIA .

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR A TRAVÉS DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA E ATENCIÓN A DEPENDENCIA.

MOTIVO DA BAIXA

Petición da persoa interesada

Traslado de domicilio propio

Traslado temporal para convivir con familiares ou amizades

Ingreso hospitalario

Ingreso nun centro residencial

Enfermidade

Vacacións ou viaxes

Outros

PERIODO DE BAIXA SOLICITADO

Desde ata

Carral a de de 201 ”.

Contra este regulamento poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano de tal xurisdición e no prazo que establece a Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

O regulamento dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.