Paderne - ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PADERNE

Publicación provisional: 24/02/2015 BOP Nº: 36
Publicación definitiva: 04/05/2015 BOP Nº: 81
Aplicable dende: 21/05/2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local (BOE nº 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2 k) que os concellos exercerán, en todo caso, competencias nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas en materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondéndolles aos poderes públicos garantir este dereito, posibilitando así que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitución Española.

A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu capítulo II, o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, así como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fíxose necesario establecer un novo marco regulador de carácter básico dos contidos, formas de prestación e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobación da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a súa autonomía persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente, en materia de autorización e inspección de servizos sociais da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos.

O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira.

O Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, dálle unha nova redacción aos artigos 14.2, 59 e 61 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, polo que se fai necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar ao establecido nos mencionados artigos.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias, o Concello de Paderne, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria e de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da prestación do servizo de axuda no fogar municipal a través da presente ordenanza.

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º.- Obxecto

É obxecto desta ordenanza a regulación do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de Paderne.

Artigo 2º.- Ámbito de aplicación

O establecido nesta ordenanza é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Paderne.

Artigo 3º.- Natureza, definición e obxectivos do servizo

1. O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poderá prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

1. Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

2. Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

3. Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.

4. Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.

5. Previr situacións de dependencia ou exclusión social.

6. Retardar ou evitar a institucionalización.

7. Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4º.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:

1. Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Tarefas de coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.

III. Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.

IV. Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

VII. Outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa usuaria.

2. Acompañamento persoal na realización doutras actividades complementarias:

I. Seguimento das intervencións realizadas polo sistema sanitario.

II. Apoio en trámites urxentes de carácter administrativo, xudicial e similares.

3. Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros produtos de uso común.

III. Preparación dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das pezas de vestir, así como do enxoval doméstico.

V. Apoio á unidade familiar.

VI. Coidados e mantemento básico da vivenda.

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de lavandaría ou alimentación a domicilio.

4. Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico-profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estruturación familiar.

2. Con carácter complementario, unha vez garantido o nivel básico de atención, o servizo de axuda no fogar poderá incorporar, entre outros, as seguintes actuacións e servizos:

1. Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables.

2. Servizo de préstamo de axudas técnicas para persoas en situación de dependencia ou dependencia temporal. Para estes efectos enténdese por axuda técnica calquera produto, dispositivo, equipamento, instrumento, tecnoloxía ou software, fabricado especialmente ou dispoñible no mercado, para previr, compensar, controlar, mitigar ou neutralizar deficiencias ou limitacións na actividade e restricións na participación social das persoas.

3. Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

4. Adaptacións funcionais do fogar.

5. Servizo de podoloxía.

6. Servizo de fisioterapia.

3. Poderán integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonomía e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se falicite e promova a súa autonomía.

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo:

1. A realización de actividades domésticas que non fosen incluídas no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

2. Actuacións, que polo seu carácter sanitario, deban en todo caso ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5º.- Persoas destinatarias

O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.

En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais e, se é o caso, sobre o procedemento administrativo común, terán dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade, intimidade e autonomía.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicións de igualdade e non discriminación.

3. A recibiren unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha información de xeito áxil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas e orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervención.

6. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos, de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

8. A coñeceren a situación do seu expediente.

9. A seren informadas, de xeito claro e preciso, sobre a intervención prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, así como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención acordado.

10. Á calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a práctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7º.- Deberes das persoas usuarias

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se é o caso, na lexislación vixente sobre o procedemento administrativo común, terán os seguintes deberes:

1. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

2. Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilización dos servizos, así como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideran resultar relevantes na asignación, modificación, suspensión ou extinción das prestacións ou servizos.

3. Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colaborando na execución das tarefas do persoal ao seu cargo e poñendo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

4. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas, seguindo as orientacións e participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro ou programa en función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

5. Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonomía persoal e inserción social.

6. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliación e inspección do servizo.

7. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, así como respectar os límites das súas obrigas laborais.

8. A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

Artigo 8º.- Causas de extinción e modificación do servizo

1. Son causas de extinción do servizo de axuda no fogar as seguintes:

1. A renuncia da persoa usuaria.

2. O cambio de programa individual de atención ou do proxecto de intervención que implique un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

2. Traslado definitivo da súa residencia a outro concello.

3. Falecemento da persoa usuaria.

4. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestación do servizo.

5. A falta reiterada de pagamento do servizo.

6. Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo.

2. Ademais, con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo, poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, deberán substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar, asignado a persoas en situación de dependencia, na correspondente resolución de Programa Individual de Atención, consonte ao establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoación por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo, deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar resolución de Programa Individual de Atención.

Artigo 9º.- Causas de suspensión temporal do servizo

Son causa de suspensión temporal do servizo, logo de tramitación do correspondente expediente e informe razoado do persoal técnico coordinador do servizo, que deberá incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de tres meses para as persoas usuarias que accedan ao servizo polo sistema de libre concorrencia e por un máximo de dous meses para as persoas usuarias de dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia.

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e a atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa reguladora.

CAPÍTULO II. DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIÓNS COMÚNS

Artigo 10º.- Formas de prestación do servizo

O servizo público de axuda no fogar será prestado polo concello de Paderne ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 11º.- Requisitos específicos

1. Existirá un profesional de referencia, que actuará como coordinador do servizo e que deberá estar en posesión dunha cualificación mínima de diplomatura universitaria na área de servizos sociais. No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico mínimo exixible será de 0,02 profesionais en cómputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte táboa:

Número de persoas usuarias

Persoal técnico mínimo

50 a 99

1 técnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 técnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 técnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponderá un incremento de 1 técnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situación de dependencia valorada, deberán estar en posesión do título de Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia ou equivalente, regulado no Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.

3. O seguimento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador, sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con carácter bimestral. Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisión revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacións expresado no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

4. O Concello de Paderne, e de ser o caso, a entidade prestadora en réxime privado do servizo, abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos:

1. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

2. Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o Anexo 4 desta ordenanza.

3. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Paderne e a persoa usuaria, segundo o Anexo 3 desta ordenanza.

4. Informes de seguimento periódicos que terán un carácter bimestral, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes, realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

SECCIÓN 2ª. DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

Artigo 12º.- Modalidades de acceso ao servizo, organización e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de programa individual de atención, e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos, establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos. Para estes efectos, o concello de Paderne, cando sexa o caso, procederá a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos. As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

1. Presentación da solicitude, segundo o anexo I desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompañada da seguinte documentación:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.

III. Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde.

IV. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao de dependencia, de ser o caso.

V. O impreso anexo VI deste ordenanza debidamente cumprimentado, coa correspondente documentación xustificativa do mesmo.-

VI. Calquera outra documentación que sexa necesaria para a valoración do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes individuais, realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

As solicitudes incompletas contarán cun prazo de 10 días para corrixir deficiencias; en caso de non facelo, serán arquivadas sen máis trámite tal como se establece na lexislación que regula o procedemento administrativo.

2. As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do Concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicación do baremo establecido a tal fin, segundo anexo 2

3. O departamento de Servizos Sociais elaborará un Informe - proposta que será elevado ao órgano competente para ditar resolución. O prazo máximo para resolver será de tres meses.

No caso de que sexa favorable, a mesma terá a consideración de alta no servizo. En caso de non existir dispoñibilidade, a solicitude pasará a integrarse na lista de agarda, nunha orde de prioridade determinada pola puntuación que obtivese na aplicación do baremo. No caso de empate da puntuación, atenderase por orde temporal da demanda.

4. Cando concorran circunstancias que aconsellen a intervención inmediata do servizo, a Alcaldía resolverá o expediente, á vista do informe-proposta do/a traballador/a social. Este informe conterá as causas que motiven a tramitación pola vía de urxencia. O procedemento de urxencia terá validez mentres se manteña a situación desencadeante. A desaparición desta, levará consigo a extinción do servizo e a tramitación pola vía ordinaria.

5. Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo 3 desta ordenanza -

6. Anualmente, farase unha revisión de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicións para a continuidade do mesmo. Para a renovación anual do servizo, as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación establecida no apartado a) deste artigo, agás aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 13º.- Desenvolvemento da prestación do servizo

1. O prazo de alta no servizo, será como máximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignación de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se dita resolución por parte da Alcaldía, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias ás que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia, o prazo de alta será como máximo de dous días.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal técnico realizará unha avaliación da situación e establecerá un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacións e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamén a persoa profesional de referencia.

3. A asignación do persoal de atención directa farase en base ao perfil requirido para cada caso concreto, e realizarase unha visita domiciliaria para a presentación do persoal de atención directa á persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/á auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razón suficientemente xustificada, pasará á lista de agarda ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, que deban efectuarse por circunstancias de necesidades de organización do servizo, comunicaranse á persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestación do servizo, será requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo 3 desta ordenanza.

5. O persoal técnico elaborará un proxecto de intervención, segundo o anexo 4 desta ordenanza, que deberá conter: días da semana de atención, horario concreto no que se desenvolverá a prestación, identidade do persoal de atención directa responsable da execución do proxecto, obxectivos e tarefas a desempeñar no domicilio, e o seguimento efectivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter mínimo bimestral.

6. Farase entrega á persoa usuaria dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo órgano competente.

7. Así mesmo, entregarase á persoa usuaria e ao persoal de atención directa o documento que conteña as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase ás persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións, que estará á súa disposición para calquera queixa ou reclamación. No caso de queixa ou reclamación, facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspección no prazo de tres días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

Artigo 14º.- Intensidade na prestación do servizo

1. A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuídas en función das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, estará predeterminada no seu programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexible e conforme co proxecto de intervención, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atención de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1º a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, virá determinada na prescrición efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derogada a ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar do concello de Paderne publicada o xoves 14 de novembro de 2013,-

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Esta ordenanza entrará en vigor no transcurso dos 15 días segundo o previo cumprimento do disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de Abril.

ANEXOS

Anexo I

Solicitude de inclusión no Programa de axuda no Fogar

(libre concorrencia)

Nome e apelidos

DNI

Domicilio

Teléfono

En representación de

Domicilio do representado

Expoño:

Polo que solicito, a valoración do meu caso para efectos de concesión do servizo de axuda no fogar, conforme á normativa municipal que regula o servizo. E para o que xunto a seguinte documentación:

 Fotocopia do DNI de tódolos membros da unidade familiar.-

 Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante.-

 Informe médico ou clínico.-

 Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso.

 Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia (Fotocopia da última declaración da renda, ou no seu defecto, certificado de imputacións do IRPF, expedido pola Axencia Tributaria correspondente, Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan e xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso).-

Manifesto que quedo informado da obrigación de comunicar ós servizos sociais comunitarios do Concello de Paderne calquer variación que poida producirse nos datos declarados, así como do compromiso de asumir os gastos da prestación asignados en función dos ingresos indicados por min.-

En Paderne, de de 201

A/A: ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE PADERNE

Anexo II

BAREMO PARA DETERMINAR A ASIGNACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR EN RÉXIME DE LIBRE CONCORRENCIA

(modalidade de prestación básica de servizos sociais de atención primaria)

FACTOR-1: AUTONOMÍA PERSOAL (máximo total 40 puntos)

O valor asignado en función da falta de autonomía das persoas será o que se deduza da valoración realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que polo calendario oficial de implantación teñan dereito á prestación pola vía de acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignación de servizos de axuda no fogar), non poderán acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignación de valor en función do factor ¿autonomía persoal" realizarase de acordo coa seguinte táboa:

TÁBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIÓN DO NIVEL DE AUTONOMÍA PERSOAL

De 33% a 64% de discapacidade

De 65% a 74% de discapacidade

75%-100%

81%-87%

88%-93%

94%-100%

Grao de discapacidade en menores de 18 anos sen valoración de ATP ou BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 pts ATP

75%-100% discapacidade e 15-29 pts ATP

75%-100% discapacidade e 30-44 pts ATP

75%-100% discapaciade e 45-72 pts ATP

Grao de Discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

ATP

RD 1971/1999

75% discapacidade e ata 24 pts BVD

25-39 pts BVD

40-49 pts BVD

50-64 pts BVD

65-74 pts BVD

75-89 pts BVD

90-100 pts BVD

Grao de discapacidade + Axuda Terceira Persoa.

Puntuación BVD

(RD 504/2007)

Grao I, Nivel 1

Grao I, Nivel 2

Grao II, Nivel 1

Grao II, Nivel 2

Grao III, Nivel 1

Grao III, Nivel 2

Situación de dependencia.

Decreto 176/2007

5 pts

10 pts

14 pts

20 pts

24 pts

30 pts

32 pts

38 pts

40 pts

PUNTUACIÓN

Nivel de Autonomía persoal

Puntos

Total puntos autonomía persoal

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (máximo total 20 puntos)

Puntos

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou outras redes (18 puntos)

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3 puntos)

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

Os familiares néganse a atendelo/a aínda que teñan posibilidades (8 puntos)

Vive só/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20 km (5 puntos)

Está ben atendido (0 puntos)

Puntos

Total puntos apoio social

FACTOR-3: SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES (máximo total 20 puntos)

 Conflito (máximo total 4 puntos) Puntos

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

 Limitacións de rol (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias nas que ambos proxenitores ou titores teñan importantes limitacións físicas ou psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións aos menores (2 puntos)

 Monoparentalidade (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (saúde, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

 Habilidades parentais (máximo total 2 puntos) Puntos

Familias con escasas habilidades parentais (carencia de hábitos alimenticios, aseo persoal, administracións do orzamento, ausencia de roles, organización...) (2 puntos)

 Número de menores (máximo total 10 puntos) Puntos

Un menor (3 puntos)

Dous menores (5 puntos)

Tres menores (7 puntos)

Catro ou máis menores (10 puntos)

Puntos

Total puntos situación familiar/socialización menores

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (máximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos) Puntos

Non hai luz eléctrica (1 punto)

Non hai auga corrente (1 punto)

Non posúe WC (1 punto)

Non posúe cuarto de baño completo (1 punto)

Non ten neveira (1 punto)

Non ten quentador (1 punto)

Non ten lavadora (1 punto)

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade (1 punto)

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda (1 punto)

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda (1 punto)

4.2 Integración no contorno (total 10 puntos) Puntos

Situación de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

Ausencia de relacións sociais (6 puntos)

Existen escasas relacións coas persoas do contorno (4 puntos)

Integración axeitada no contorno (0 puntos)

Puntos

Total puntos outros aspectos sociais

Puntos

TOTAL XERAL

Anexo III

SAF DEPEDNENCIA

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en Paderne o día...... de......... de 20..... dunha parte D/Dª ............................... con DNI nº .....................

E doutra D. ............................................, en calidade de Alcalde - presidente do Concello de Paderne.-

ACORDAN:

1.- Que o Concello de Paderne, prestará o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), á persoa arriba citada, dende o día ...........de ............................ de 201....................-

2.- Que a prestación do Servizo de Axuda no Fogar realizarase con carácter indefinido.-

3.- Que o SAF se levará a cabo por un total de ............... horas/mes, distribuidas semanalmente nos seguintes días da semana:

4.- Que atendendo á Orde do22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, ó Decreto 99/2012, de 16 de marzo e á Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicación do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade económica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de ...... sobre a súa capacidade económica. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprómetese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

5.- Que a persoa usuaria acepta aboar do prezo público do SAF, na entidade bancaria Banco Banesto no nº de conta do Concello de Paderne, entre os quince primeros días do mes seguinte á prestación do servizo.-

6.- Que as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF , serán as indicadas no proxecto de intervención.-

7.- Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que serán levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo serán as sinaladas no proxecto de intervención.-

8.-Que, así mesmo, a persoa usuaria, a súa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as tarefas tamén sinaladas no proxecto de intervención elaborado polos tecnicos/as de servizos sociais.-

9.- Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste acordo, deberán ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

10.-Que o servicio se prestará atendendo ás condicións reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde están recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinción.

11.-Que a persoa usuaria do serizo dispón de libro de queixas e reaclamacións á súa disposición na oficina de Servizos Sociais do Concello.-

12.- Que co presente acordo se lle entrega á persoa usuaria unha copia da ordenanza debidamente visada polo órgano competente.

Ambas partes dan a súa conformidade ó presente acordo de prestación do SAF, asinandoo en Padenre, o ........de .....................................de 20........-

O Alcalde - presidente

Asdo¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ asdo. César Longo Queijo

SAF LIBRE CONCORRENCIA

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR ACORDO DE SERVIZO

Reunidos en Paderne o día...... de......... de 20..... dunha parte D/Dª .......................... con DNI nº ............................

E doutra D. .............................., en calidade de Alcalde - presidente do Concello de Paderne.-

ACORDAN:

1.- Que o Concello de Paderne, prestará o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), á persoa arriba citada, dende o día ...........de ............................ de 201....................-

2.- Que a prestación do Servizo de Axuda no Fogar realizarase con carácter indefinido.-

3.- Que o SAF se levará a cabo por un total de ............... horas/mes, distribuidas semanalmente nos seguintes días da semana:

4.- Que atendendo á Orde do22 de xaneiro do 2009, que regula o servizo de axuda no fogar, ó Decreto 99/2012, de 16 de marzo e á Ordenanza fiscal municipal que regula as taxas do SAF e a aplicación do baremo que corresponde, a persoa usuaria conta cunha capacidade económica de ............ euros, polo que lle corresponde unha porcentaxe de . ..... sobre o custo do servizo. En base ao anterior e tendo en conta a intensidade do servizo comprómetese a achegar a cantidade de .......... euros polas horas prestadas.

5.- Que a persoa usuaria acepta aboar do prezo público do SAF, na entidade bancaria Banco Banesto no nº de conta do Concello de Paderne, entre os quince primeros días do mes seguinte á prestación do servizo.-

6.- Que as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF , serán as indicadas no proxecto de intervención.-

7.- Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que serán levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo serán as sinaladas no proxecto de intervención.-

8.-Que, así mesmo, a persoa usuaria, a súa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as tarefas tamén sinaladas no proxecto de intervención elaborado polos tecnicos/as de servizos sociais.-

9.- Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste acordo, deberán ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

10.-Que o servicio se prestará atendendo ás condicións reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde están recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinción.

11.-Que a persoa usuaria do serizo dispón de libro de queixas e reaclamacións á súa disposición na oficina de Servizos Sociais do Concello.-

12.- Que co presente acordo se lle entrega á persoa usuaria unha copia da ordenanza debidamente visada polo órgano competente.

Ambas partes dan a súa conformidade ó presente acordo de prestación do SAF, asinandoo en Padenre, o ........de .....................................de 20........-

O Alcalde - presidente

Asdo¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ asdo. César Longo Queijo

Anexo IV

PROXECTO DE INTERVENCIÓN: SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO EXPEDIENTE:

EXPEDIENTE

INTERVENCIÓN

DATA DE SOLICITUDE

DATA DE INICIO

SECTOR DE REFERENCIA

AMBITO DE ATENCIÓN

Nº TOTAL DE USUARIOS

NOME E APELIDOS

D. NACEMENTO

DNI

SEXO

E.C

PROXECTO

DATA DO PROXECTO

DATA FIN DO PROXECTO

Antecedetnes relevantes:

2.- ATENCIÓNS A PRESTAR

-Tipo de atencíons da prestar

Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria.-

Atendións de carácter persoal na realización de outras actividades básicas da vida diaria, fora do domicilio.-

Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.-

Atencións de carácter pisco - social e educativo.-

Días da semana e horario

L

M

M

J

V

S

D

TOTAL HORAS/SEMANA

TOTAL HORAS/MES

HORARIO

3.- EXISTENCIA DE OUTROS APOIOS PRESTADOS NO DOMILICIO

si non 

Servicio/apoio:____________________________________________________________________________________

Nº de horas semanais:_____________________________________________________________________________

4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS E TAREFAS QUE SE PROPOÑEN

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar: concretadas en anexo A (reverso desta folla)-

5.- AUXILIAR DESIGNADA PARA A PRESTACIÓN DO SERVICIO:

6.- PERIODICIDADE DO SEGUIMENTO:Bimensual

EN PADERNE, _______DE ______________DE 2013.-

A TRABALLADORA SOCIAL A AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR ENCARGADO/A DE DAR A

Asdo. ____________________________ asdo. ________________________________ asdo.______________________

ANEXO A.- TAREFAS A REALIZAR

Atencions de carácter persoal na realización das actividades básica da vida diaria.-

Asistencia diaria para levantarse/deitarse.-

Aseo completo en ducha .-

Axuda /suplencia para vestirse/desvestirse, calzarse/descalzarse.-

Afeitado. Cando sexa necesario e como mínimo dous días por semana.

Cortado/limado unllas de mans e pes, cando sexa necesario e como mínimo unha vez cada dúas semanas.

Apoio para cambios posturais ou mobilizacións: _________________________________________

Administración/control dos medicamentos:

Administración de alimentos: almorzó, comida, merenda, cea.

Atencións de carácter persoal na realización de outras actividades básicas da vida diaria

 Acompañamento a fora do fogar para acudir a consultas e/ou tratamentos:__________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 Apoio na realización de outras xestións:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Atención das necesidades de carácter doméstio e da vivenda

Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.-

Facer a cama, cambiando sábas cando sexa necesario e como mínimo unha vez cada semana.-

Varrer e fregar a vivenda, como mínimo unha vez por semana.-

Sacar o polvo, cando sexa necesario e como mínimo unha vez por semana.-

Limpar o baño, cando sexa necesario e como mínimo unha vez por semana.-

otro tipo de atencións domésticas:.____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

compra de alimentos e/ou otrosproductos de uso doméstico______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

preparación dos alimentos: almorzo, comida, merenda, cea.-

Lavado e coidado das prendas de vestir: poñer lavadora, estender roupa, recoller roupa, pasar o ferro.-

Outras atencións

Anexo V

PARTE DE TRABALLO

Mes:

Ano:

Persoa usuaria:

Auxiliar de axuda no fogar:

INCIDENCIAS:

Baixa da traballadora:

Data de baixa:

Data de alta:

Sustituida por:

Dende a data:

Ausencias da persoa usuaria do domicilio:_______________________________________________________

Data de comunicación da ausencia:__________________________________________________________

outros:_____________________________________________________________________________________

Nº de horas efectivamente prestadas no mes:________

Observacións:

En Paderne, de de 201

A auxiliar de axuda no fogar a persoa usuaria

ANEXO VI

DECLARACIÓN

D/Dª:_____________________________________________ solicitante Servizo de Axuda no fogar do Concello de Paderne,

DECLARO:

1.- Que as persoas coas que resido son as que seguen:

NOME

APELIDOS

DNI Nº

PARENTESCO/RELACIÓN

2.- Que so ingresos das persoas coas que convivo son os que seguen (DEBENSE CONSIGNAR OS INGRESOS PROCEDENTES DE SALARIOS, PENSIÓNS, AXUDAS PERÍODICAS, ALUGUEIROS, RENDEMENTOS DE CAPITAL, ACTIVIDADES ECONÓMICAS E GANANCIAS E PERDAS PATRIMONAIS)

NOME E APELIDOS

INGRESOS

(INDICAR A PERIODICIDADE)

PROCEDENCIA

Nº DE PAGAS AO ANO

3.- Que eu, e as persoas coas que convivo dispoñemos dos seguintes bens patrimoniais (excluíndo a vivenda habitual) (DEBESE XUNTAR A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA: RECIBOS DE IBI CORRESPONDENTES AOS BENS INMOBLES E O DOCUMENTO RELATIVO ÁO RESUMO PARA RENTA E PATRIMONIO FACILITADOS POLA ENTIDADE OU ENTIDADES BANCARIAS COAS QUE TEÑA CONTRATADA AS CONTAS)

4.- Declaro que os datos consignados no presente escrito concordan coa realizade, quedando obrigado/a comunicar a modificación en calquera deles ao concello de Paderne. Así mesmo comprométome a aportar as cantidades en concepto de copagamento correspondentes segundo os ingresos indicados neste impreso.-

En Paderne, de de 20____

O ALCALDE

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor ós 15 días segundo o previo cumprimento do disposto nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local 7/85 de 2 de Abril:

Artigo 70.2: ¿¿..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el ¿Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales....." (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: ¿El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo."

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.