Rois - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA NOS ACTOS DE USO DO SOLO E DO SUBSOLO E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional: 28/01/2015 BOP Nº: 18
Publicación definitiva: 05/05/2015 BOP Nº: 82
Aplicable dende: 06/05/2015

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior e a Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, que incorpora ao Dereito español aquela, pretenden facilitar a liberdade de establecementos dos prestadores e a libre prestación de servizos simplificando os procedementos.

Así mesmo, a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio modifica o artigo 84 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, engadindo aos sistemas clásicos de intervención na actividade da cidadanía por parte das entidades locais o da comunicación previa ou declaración responsable e o sometemento ao control posterior ao comezo da actividade.

Por iso o Real Decreto 2009/2009, de 23 de decembro, modifica o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais de 1955 de forma que o seu artigo 22.1 que suxeitaba a licenza a apertura de establecementos industriais e mercantís queda redactado da seguinte forma: “A apertura de establecementos industriais e mercantís poderá suxeitarse aos medios de intervención municipal, nos termos previstos na lexislación básica en materia de réxime local e na Lei 17/2009, sobre ou libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio”. Iso obedece á necesidade de adecuar o contido deste Regulamento ao novo réxime que introduce a comunicación previa ou a declaración responsable como mecanismo ordinario de intervención no ámbito local xunto ás licenzas.

Posteriormente, a Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sustentable, volve modificar a Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local, engadíndolle un novo artigo 84.bis que establece que “con carácter xeral, o exercicio de actividades non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de control preventivo”, aínda que mantén este mesmo control previo para aquelas actividades que afecten á protección do medio ambiente ou do patrimonio histórico artístico, á seguridade ou á saúde pública ou que impliquen o uso privativo e ocupación dos bens de dominio público.

Así pois, foi preciso establecer e regular os procedementos para estes novos medios de intervención administrativa cunha ordenanza municipal e determinar as actividades que quedarían excluídas destes mecanismos de control que con carácter xeral se establecen no artigo 84.bis da Lei de Bases do Réxime Local para as actividades.

Con todo, despois dos últimos cambios normativos producidos, tanto na lexislación estatal coma na autonómica, a devandita ordenanza xa resulta obsoleta e insuficiente para atender o novo réxime xurídico das actividades e da apertura de establecementos.

Así, a Lei estatal 12/2012, de 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e de determinados servizos elimina, por unha banda, todos os supostos de autorización ou licenza municipal previa motivados na protección do medio ambiente, da seguridade ou da saúde públicas ligados a establecementos comerciais e outros que se detallan no seu anexo de menos de 300 m2 de superficie, e, doutra banda, estende esta “flexibilización” tamén ás obras ligadas ao acondicionamento destes locais que non requiran da redacción dun proxecto de obra de conformidade coa Lei 38/1999, de Ordenación da edificación, como así sinala o artigo 3 desta.

Posteriormente, e nesta mesma liña de control administrativo a posteriori, é determinante a Lei autonómica 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia que vén establecer un marco moito máis amplo para o exercicio de actividades sen licenza previa e para a execución de actos de uso do solo e do subsolo sen control a priori, modificando para iso a Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.

Esta última lei vén establecer un novo réxime xurídico para Galicia no que ao exercicio de actividades e realización de obras se refire, de tal maneira que para unhas e para outras establece como réxime xeral de control o da comunicación previa, deixando para supostos excepcionais de espectáculos públicos e actividades recreativas o outorgamento de licenzas de actividade e reducindo os actos de uso do solo e subsolo que requiren de previa licenza municipal, como o demostra a nova redacción que dá ao artigo 194-2 da Lei 9/2002.

Neste novo contexto faise preciso crear un novo marco xurídico municipal que lle dea resposta e desenvolvemento ao novo réxime das comunicacións previas tanto en obras coma en actividades. Iso é un dos obxectivos da presente Ordenanza municipal, dándolle así resposta ao artigo 25 da Lei 9/2013, ao artigo 194-8 da Lei 9/2002 na súa nova redacción, ao artigo 5 da Lei 12/2012 e ao artigo 28-2 de Lei 13/2010, do Comercio interior de Galicia, na redacción dada pola citada Lei 9/2013, que veñen requirir dos Concellos o establecemento e a planificación dos procedementos de comunicación necesarios, así como os de verificación posterior dos requisitos precisos e dos elementos e circunstancias postas de manifesto polo interesado a través da comunicación previa.

Sendo este obxectivo xa en por si importante, esta Ordenanza tamén pretende regular os procedementos de intervención a priori, é dicir, os supostos en que se requira licenza municipal tanto para os actos de uso do solo e do subsolo coma para o exercicio de actividades, que aínda que menores en número non por iso son menos importantes. Deste xeito, o que se pretende é que dunha maneira integral, nun mesmo texto normativo municipal, se teñan regulados dentro das competencias dun Concello todos os procedementos de intervención administrativa, tanto para os actos de uso do solo e subsolo, as chamadas “obras”, coma para o exercicio de actividades e apertura de establecementos. Isto redundará en beneficio dunha maior claridade e seguridade xurídica, tendo en conta da interrelación que en numerosas ocasións se dá entre as obras e as actividades que se refiren a unha mesma actuación, cando ademais poden estar sometidas as primeiras a licenza e as segundas a comunicación previa ou viceversa.

A Ordenanza estrutúrase en cinco Títulos divididos á súa vez en Capítulos e estes, no seu caso, en Seccións.

O Título I leva como epígrafe Disposicións Xerais e o seu contido é determinar o obxecto, os distintos réximes existentes e as normas comúns a estes.

O Título II refírese aos distintos actos de uso do solo e do subsolo ou obras, ben sometidos a licenza (Capítulo I) ben sometidos ao réxime de comunicación previa (Capítulo II).

O Título III regula os procedementos para as actividades e apertura de establecementos, ben sometidas ao réxime de comunicación previa (Capítulo I) ben sometidas ao réxime de licenza (Capítulo II).

O Título IV regula o procedemento de control posterior tanto sobre obras coma sobre actividades.

E o Título V refírese á reposición da legalidade e ao réxime sancionador.

Completa a súa regulación con dúas Disposicións Adicionais, unha Transitoria, unha Derrogatoria e outra Final.

TÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1º.- OBXECTO

1º.- A presente ordenanza ten por obxecto a regulación dos procedementos de intervención, control da legalidade e inspección municipais dos actos de uso do solo e subsolo de natureza urbanística e das actividades que se implanten e desenvolvan no termo municipal de Rois.

2º.- Exclúense do ámbito de aplicación desta ordenanza as actividades de venda ambulante que se rexerán pola súa respectiva ordenanza municipal.

ARTIGO 2º.- RÉXIME

1º.- Os actos de uso do solo e do subsolo quedan sometidos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa, excepto naqueles casos en que esta ordenanza ou a lexislación en vigor requiran que se solicite e obteña unha licenza municipal previa.

2º.- A implantación e desenvolvemento de calquera actividade comercial, industrial, profesional, económica ou de servizos estarán suxeitos á presentación dunha comunicación previa no Concello de Rois, agás naqueles casos en que esta ordenanza ou a lexislación en vigor requiran que se solicite e obteña unha licenza de apertura ou de actividade municipal previa.

3º.- Naqueles casos en que a actuación pretendida requira dalgunha autorización, cualificación ou informe favorable doutra administración pública distinta da municipal, esixible pola lexislación sectorial de aplicación, a comunicación previa ou o outorgamento da licenza municipal requirirá a previa emisión e incorporación ao expediente da devandita autorización, cualificación ou informe.

ARTIGO 3º.- DEFINICIÓNS

1º.- Nos termos da lexislación vixente e para os efectos desta ordenanza enténdese por:

1) Licenza: acto administrativo regrado polo que o órgano municipal competente, tras a comprobación do cumprimento das condicións establecidas pola normativa de aplicación, autoriza actos de uso do solo e/ou do subsolo ou o exercicio de actividades e/ou apertura de establecementos.

2) Comunicación previa: documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento do Concello de Rois os seus datos identificativos e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido nos artigos 70.1 e 71 bis-2 da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ao que acompañarán a documentación acreditativa do cumprimento da normativa que resulte de aplicación.

2º.- As licenzas ou comunicacións previas recibirán o nome de “urbanísticas” cando teñan por obxecto actos de ocupación, edificación e uso do solo e do subsolo e de “actividade” cando teñan por obxecto a instalación e o exercicio de calquera actividade comercial, industrial, profesional, económica ou de servizos.

ARTIGO 4º.- OBRAS E ACTIVIDADES DE PARTICULARES EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO

1º- Cando se pretendan realizar por particulares actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio público que non sexa municipal, esixirase igualmente licenza ou comunicación previa independentemente das autorizacións ou concesións que sexa pertinente outorgar por parte da Administración titular do dominio público.

Estas autorizacións ou concesións deberán de acompañar a solicitude de licenza municipal ou a comunicación previa que, no seu caso, se presente e serán necesarias para que estas se poidan tramitar ou producir efectos.

2º.- Cando se pretendan realizar actos de uso do solo e do subsolo ou actividades en terreos de dominio público municipal e estivesen suxeitos a concesión administrativa, se no procedemento de outorgamento desta concesión se constatou a adecuación do proxecto á normativa urbanística e sectorial de aplicación, as licenzas urbanísticas e de actividade e os efectos das comunicacións previas entenderanse concedidas e producidos, respectivamente, coa propia resolución que outorgue a concesión administrativa.

3º.- Cando os actos de uso do solo e do subsolo e as actividades pretendidas en dominio público municipal impliquen un uso común especial sometido a licenza ou autorización municipal segundo o Regulamento de Bens das Entidades Locais, o outorgamento da licenza urbanística ou de actividade implicará a concesión da licenza ou autorización para a ocupación do dominio público.

Se os actos de uso do solo e do subsolo ou actividades que se van realizar en dominio público municipal están sometidas ao réxime de comunicación previa, terase que solicitar previamente a licenza para usar o devandito dominio público e unha vez obtida terase que achegar á documentación que acompañe á comunicación previa.

ARTIGO 5º.- ERRO NA CUALIFICACIÓN DO ESCRITO PRESENTADO

1º.- O erro na cualificación do escrito presentado pola persoa interesada sobre a elección do procedemento de sometemento a licenza ou de comunicación previa non será obstáculo para a súa tramitación, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carácter. O Concello notificaralle ao interesado sobre esta circunstancia e, no seu caso, requirirá a documentación que cumpra para a continuación do procedemento que corresponda.

2º.- Cando a persoa interesada presentase no Concello unha comunicación previa, sendo o réxime aplicable o da licenza, advertiráselle que non poderá efectuar a obra ou iniciar a actividade en canto non obteña a preceptiva licenza. Se iniciase a obra ou a actividade requiriráselle para que proceda de inmediato á súa paralización coas advertencias propias dos procedementos de reposición da legalidade urbanística.

3º.- Cando a persoa interesada solicitase ante o Concello unha licenza cando o réxime aplicable é o da comunicación previa, notificaráselle para sinalarlle tal feito e para que presente, no seu caso, a documentación correspondente, non podendo iniciar a obra ou desenvolver a actividade en canto non presente a mencionada documentación.

ARTIGO 6º.- CONSULTA PREVIA

1º.- Os particulares poderán presentar solicitudes de consulta previa do réxime e das condicións urbanísticas aplicables a un terreo determinado, edificación ou local, así como dos actos de uso do solo e subsolo, actividades permitidas e do procedemento de tramitación aplicable para a actuación de que se trate.

Igualmente poderase formular unha consulta por escrito sobre unha iniciativa de actividade ou obra concreta, que se acompañará dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as características xerais da actividade proxectada e do inmoble en que se pretenda levar a cabo ou da obra que se pretende executar.

2º.- Nos casos de consultas relativas a unha parcela ou edificación, a solicitude deberá de vir acompañada da correspondente referencia catastral para a súa correcta identificación.

3º.- Sobre a consulta exposta emitirase un informe emitido polo técnico municipal que sinalará a clase e cualificación do solo que lle corresponda ao terreo, polígono ou sector de que se trate, os usos e intensidades que teñan atribuídos polo plan, os parámetros urbanísticos que sexan de aplicación e, no seu caso, os requisitos esixidos e a documentación para achegar para a execución dunha obra, apertura dun establecemento ou inicio dunha actividade.

4º.- A consulta será contestada no prazo máximo dun mes, unha vez presentada no rexistro municipal a solicitude.

5º.- O sentido da resposta ás consultas formuladas non terá carácter vinculante para a Administración.

ARTIGO 7º.- ACTOS NON SUXEITOS A LICENZA Ou COMUNICACIÓN PREVIA

Non será esixible licenza ou comunicación previa nos seguintes supostos:

· As parcelacións urbanísticas e calquera acto de división de parcelas efectuadas a través de proxectos de compensación, reparcelamento, equidistribución ou normalización de predios.

· A demolición de construcións declaradas en ruína a través do pertinente expediente contraditorio, sen prexuízo da redacción dun proxecto técnico para a súa execución se a entidade das obras de demolición o require.

· As obras de apuntalamento e outras medidas de seguridade urxentes, cando sexan precisas.

· As obras derivadas dunha orde de execución, agás que pola entidade das obras se esixa solicitude de licenza ou presentación de comunicación previa acompañadas do correspondente proxecto técnico.

· As obras derivadas de resolucións recaídas en expedientes de reposición da legalidade urbanística que non impliquen demolición total ou parcial.

· As obras de urbanización previstas nos proxectos de urbanización.

· As actuacións urbanísticas promovidas polo Concello de Rois no seu propio termo municipal que se entenderán autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do cumprimento da normativa de aplicación.

· As obras públicas eximidas expresamente pola lexislación sectorial ou de ordenación do territorio.

ARTIGO 8º.- SITUACIÓNS XURÍDICAS PRIVADAS

As licenzas e as comunicacións previas producirán efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación se refiran, pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre este e as demais persoas.

O título habilitante que supón a concesión dunha licenza ou unha comunicación previa para a realización dunha obra ou o exercicio dunha actividade entenderase outorgado deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiros.

TÍTULO II.- LICENZAS E COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO I.- LICENZAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN 1ª: ACTOS SUXEITOS E RÉXIME XURÍDICO DAS LICENZAS

ARTIGO 9º.- ACTOS SUXEITOS A LICENZA

Estarán suxeitos a licenza municipal previa os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do subsolo seguintes:

a) As obras de edificación de nova construción, excepto aquelas construcións de escasa entidade construtiva e sinxeleza técnica que non teñan, de forma eventual ou permanente, carácter residencial nin público e se desenvolvan nunha soa planta.

b) As intervencións de carácter total sobre os edificios existentes ou as parciais que produzan unha variación esencial da composición xeral exterior, a volumetría ou o conxunto do sistema estrutural, ou teñan por obxecto cambiar os usos característicos do edificio.

c) As intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

d) As demolicións.

e) Os muros de contención de terras.

f) Os grandes movementos de terras e as explanacións.

g) As parcelacións, segregacións e outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de compensación ou reparcelamento.

h) A primeira ocupación dos edificios.

i) A localización de casas prefabricadas e instalacións similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

j) A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística entendendo por estes aqueles terreos incluídos nos ámbitos de Solo Urbanizable ou Apto para Urbanizar, de Solo Urbano Non Consolidado ou de Solo de Núcleo Rural sometido a actuación de carácter integral.

k) Calquera outro acto que se sinale a través dunha disposición legal.

ARTIGO 10º.- FINALIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS

1º.- A licenza urbanística ten por finalidade comprobar que os actos relacionados no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanístico vixente, se o aproveitamento proxectado se axusta ao susceptible de apropiación e se as obras e usos proxectados reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.

2º.- Non se poderá iniciar a execución das obras ou dos actos pretendidos en canto non se obteña a preceptiva licenza.

ARTIGO 11º.- ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL

A intervención municipal a través da licenza urbanística non comprende o control dos aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, ás condicións de montaxe das instalacións ou á calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proxectista, da dirección técnica, da promotora ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIÓN 2ª: PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS

ARTIGO 12º.- SOLICITUDE DE LICENZA

1º.- Os procedementos de tramitación das distintas licenzas urbanísticas iniciaranse mediante solicitudes cuxos modelos oficiais se publican na sede electrónica municipal.

A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

2º.- A presentación das solicitudes e a documentación requirida deberá efectuarse a través de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común ou telematicamente a través da sede electrónica municipal.

Se a presentación da solicitude e o resto da documentación se efectúa en soporte papel, o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital en formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

3º.- Cando se precise para a solicitude de licenza proxecto técnico, este será completo entendendo por tal o que conteña o contido tanto do chamado proxecto básico coma o de execución.

ARTIGO 13º.- TRAMITACIÓN

1º.- As solicitudes de licenzas urbanísticas tramitaranse de acordo coa lexislación reguladora do procedemento administrativo común coas especialidades contidas na lexislación local, na urbanística e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2º.- A solicitude de licenza só comezará a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentación completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 14º.- CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE

1º.- Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na solicitude ou na documentación presentada, ben no momento da súa presentación ben posteriormente, requiriráselle ao solicitante para que no prazo de dez días complete, emende ou aclare aquelas, con indicación de que se non o fixese teráselle por desistido da súa petición, con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común.

2º.- O cómputo do prazo máximo para ditar resolución suspenderase polo requirimento para a corrección de deficiencias polo tempo que medie ente a notificación do requirimento e o seu efectivo cumprimento polo destinatario.

3º.- Se o requirimento non se leva a cabo de forma completa ou se efectúa de maneira insuficiente, poderase realizar un segundo requirimento sobre as deficiencias non corrixidas cuxa non corrección adecuada no prazo de novo concedido provocará a declaración de desestimación do peticionario sen que haxa lugar a máis requirimentos.

ARTÍCULO 15º.- MODIFICACIÓNS DO ACTO PARA O QUE SE SOLICITA LICENZA

Se antes de que se concedese a licenza se pretendesen modificacións no proxecto técnico ou na documentación presentada e estas variacións alterasen determinacións da actuación pretendida que afectasen o aproveitamento urbanístico, altura, ocupación en planta, forma e posición de edificio na parcela, estrutura, número de vivendas, usos, accesibilidade, habitabilidade ou afección á contorna, o interesado deberá, previa desestimación da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitará con arranxo á normativa vixente na data da nova instancia.

ARTIGO 16º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS

1º.- As actuacións que se pretendan realizar en terreos, construcións ou instalacións que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou administracións públicas conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa previa achega para a concesión, se procede, da correspondente licenza urbanística.

2º.- No caso de que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial o procedemento de tramitación da solicitude de licenza municipal quedará en suspenso polo tempo que medie entre a notificación do seu requirimento e a súa efectiva presentación.

Este prazo de suspensión non poderá exceder en todo caso de tres meses. Transcorrido o mesmo sen que se achegaron as autorizacións ou informes sectoriais pertinentes acordarase, previa a súa advertencia, o arquivo das actuacións e declararase a caducidade do procedemento.

3º.- A mesma suspensión do procedemento producirase cando sexa este Concello o que ante unha solicitude de licenza urbanística deba solicitar autorizacións ou informes sectoriais a outras Administracións Públicas de acordo coa lexislación sectorial de aplicación e polo tempo que medie entre a petición e a recepción da autorización ou informe.

ARTIGO 17º.- INFORMES

Á vista da documentación presentada e de conformidade coa normativa urbanística de aplicación, os servizos municipais emitirán informe técnico sobre o uso e a obra proxectada e posteriormente o preceptivo informe xurídico con proposta de resolución.

ARTIGO 18º.- CESIÓN DE TERREOS

1º.- Antes de emitirse proposta de resolución favorable para a concesión de licenza de calquera tipo de obra ou de actividade en solos urbanos consolidados que non teñan a condición de soar nin regularizadas as vías públicas, o propietario deberalle ceder gratuitamente ao Concello de Rois os terreos destinados a vías fóra das aliñacións establecidas no plan, previa segregación destas se for necesario. Esta mesma obriga deberase de cumprir antes da presentación dunha comunicación previa urbanística ou de actividade, de se daren os mesmos elementos de feito.

2º.- Igualmente esta obriga do propietario terá lugar nos solos de núcleo rural cando se pretendese construír unha nova edificación ou substituír a existente.

3º.- Esta cesión, unha vez aceptada polo Concello de Rois, formalizarase en escritura pública que será presentada nas dependencias municipais con constancia da súa inscrición no Rexistro da Propiedade.

ARTIGO 19º.- RESOLUCIÓN

1º.- Completo o expediente e formulada a proposta de resolución esta elevarase ao órgano competente para a resolución que lle poñerá fin ao procedemento.

A resolución poderá adoptar unha das seguintes formas: concesión pura e simple da licenza, concesión da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegación da licenza.

Toda resolución que denegue licenza deberá de ser debidamente motivada con explícita referencia ás normas ou determinacións do plan que se incumpran.

2º.- As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses contados desde a presentación da solicitude coa documentación completa no Rexistro do Concello, fóra das peticións de licenza para división de terreos que non sexan parcelacións urbanísticas, para a primeira ocupación de edificios e para a corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva ás que se refiren as alíneas g), h) e j) do artigo 9 desta Ordenanza, que se resolverán no prazo dun mes contado desde o mesmo momento, sempre que non se establezan outros prazos por disposición legal.

3º.- Transcorridos os prazos sinalados no epígrafe anterior para resolver as solicitudes de licenza, coas suspensións legalmente procedentes, sen que se adopte resolución municipal expresa operará o réxime do silencio administrativo na forma legalmente establecida.

En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo positivo licenzas en contra da normativa ou do plan urbanístico.

ARTIGO 20º.- LICENZAS CONDICIONADAS A COMPLETAR A URBANIZACIÓN

1º.- As licenzas de edificación de nova planta ou de ampliación ou reforma de edificios existentes que se soliciten para terreos urbanos consolidados que aínda non tivesen a condición de soar ou que sendo de núcleo rural precisen de obras de acometida ás redes de servizos existentes ou de urbanización outorgaranse cando se asegure a execución simultánea da urbanización e da edificación.

2º.- Con carácter previo ao outorgamento da licenza deberá constituírse unha garantía por importe do 100% do custo das obras de urbanización pendentes e/ou do custo previsible de reposición das existentes que puidesen resultar afectadas con motivo da obra que se determinarán no propio proxecto técnico da edificación ou nun anexo a este.

Esta garantía devolverase no mesmo acto de outorgamento da licenza de primeira ocupación cuxa concesión quedará supeditada a que se executaron total e satisfactoriamente as obrigacións garantidas.

No caso de obras para as que non é necesaria a licenza de primeira ocupación, a garantía devolverase tras a comunicación por parte do interesado da terminación das obras con presentación de certificado final de obra de técnico competente sempre que se cumprisen total e satisfactoriamente as obrigacións garantidas.

ARTIGO 21º.- EXTINCIÓN E CADUCIDADE DAS LICENZAS

1º.- As licenzas urbanísticas extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

c) Por resolución xudicial ou administrativa a través dos procedementos de revisión de oficio regulados na lexislación administrativa que as anule.

2º.- As licenzas urbanísticas outorgaranse con suxeición a un prazo determinado de caducidade tanto para o inicio coma para a finalización das obras, así como para a interrupción das mesmas.

O prazo máximo para o inicio das obras é de seis meses e para a súa terminación de dous anos, contados a partir da data da notificación da resolución de concesión da licenza, non podendo interromperse as obras por un tempo superior a seis meses.

3º.- Os referidos prazos poderán prorrogarse previa solicitude do titular da licenza sempre que sexa formulada antes da conclusión destes e sempre que a licenza sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da prórroga.

En calquera caso, a prórroga concederase por un prazo non superior ao inicialmente acordado.

4º.- Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados anteriormente, declararase a caducidade da licenza polo órgano competente para a súa concesión, previa audiencia ao interesado.

5º.- A declaración de caducidade extinguirá a licenza non podéndose iniciar nin proseguir as obras agás para traballos de seguridade e mantemento dos que se dará conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da licenza poderá solicitarse pola persoa interesada unha nova licenza que se tramitará de conformidade coa normativa urbanística vixente na data da nova solicitude.

SECCIÓN 3ª: EXECUCIÓN DAS OBRAS

ARTIGO 22º.- COMUNICACIÓN DE EMPRESA CONSTRUTORA

Antes do comezo das obras o titular da licenza comunicaralle ao Concello o nome e domicilio social da empresa construtora. Se cambiase a empresa encargada da realización das obras, o titular de licenza deberá comunicar igualmente tal circunstancia á administración municipal.

ARTIGO 23º.- SINALIZACIÓN DE ALIÑACIÓNS E RASANTES

1º.- No caso de obras de edificación de nova construción, de ampliación de edificios existentes que alteren a ocupación en planta, de muros de contención e de instalacións de casas prefabricadas e instalacións similares ás que se refire o artigo 9 desta Ordenanza, será condición indispensable para o comezo das obras que unha vez concedida a pertinente licenza se proceda á sinalización de aliñacións e rasantes previa a súa solicitude polo interesado.

2º.- A solicitude de aliñacións e rasantes irá acompañada dun plano por triplicado da situación dos terreos a escala 1:500 con todos os seus datos acoutados e os da contorna máis próxima.

3º.- As aliñacións e rasantes ás que se deberá de axustar a construción, ampliación ou instalación serán sinaladas na acta de replanteo.

No acto de sinalización de aliñacións e rasantes, que se efectuará no día e hora sinalado polos servizos técnicos municipais da área de Urbanismo, concorrerán un técnico municipal, o titular da licenza de obra e o técnico director desta. Estes mesmos subscribirán a continuación a acta de replanteo por triplicado, así como o plano acoutado a escala 1:500 que será achegado.

ARTIGO 24º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA OBRA E CARTEL INDICADOR

1º.- Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, a pé de obra, de copia autorizada da licenza municipal e de copia autorizada da acta de replanteo para aquelas obras en que se necesite, de conformidade co punto 1º do artigo 23 desta Ordenanza.

2º.- Ademais do indicado no epígrafe anterior, nas obras de edificación de nova construción e nas intervencións en edificios existentes que requiran de licenza municipal será tamén requisito indispensable a colocación a pé de obra dun cartel indicador que sexa visible desde a vía pública, coas dimensións de 110 cm. de ancho por 80 cm. de alto e co contido que se indica no esquema seguinte:

Cadro

3º.- O cartel será un taboleiro hidrófugo con fondo en branco e o texto negro perfectamente visible.

ARTIGO 25º.- MODIFICACIÓNS DAS OBRAS AMPARADAS EN LICENZA

1º.- Se durante a execución das obras se previsen ou producisen variacións que alterasen o proxecto técnico ou a documentación sobre os que se baseou a licenza outorgada nalgún dos parámetros relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, o titular estará obrigado a solicitar unha nova licenza que as ampare.

2º.- As modificacións de detalle que durante a execución das obras non alteren os parámetros urbanísticos da licenza outorgada relacionados no artigo 15 desta Ordenanza, deberán documentarse cunha memoria e, no seu caso, planos que se achegarán xunto á solicitude da licenza de primeira ocupación, se esta fose necesaria, ou directamente unha vez concluídas as obras e nos que quedarán perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións de detalle introducidas.

SECCIÓN 4ª: TERMINACIÓN DAS OBRAS

*ARTÍCU 26º.-OBRIGAS DO TITULAR DA LICENZA AO CONCLUÍR AS OBRAS

1º.- Dentro dos dez días seguintes á conclusión dunha obra o titular da licenza deberá:

· Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

· Construír ou repoñer o piso definitivo das beirarrúas.

· Repoñer ou reparar o pavimento da calzada ou praza, arboredo ou zona verde, conducións ou redes de servizo e todos os elementos urbanísticos que resultasen afectados polas obras de construción, e que non estivesen xa repostos ou reparados.

Subsidiariamente destas obrigacións responderá o propietario do solo no que se executou a obra se non coincide co titular da licenza.

2º.- Nos casos de obras de edificación de nova construción sometidas a licenza e nos casos de intervencións de carácter total ou parcial en edificios existentes sometidos igualmente a licenza, o titular desta deberá solicitar a preceptiva licenza de primeira ocupación unha vez concluídas as obras.

ARTIGO 27º.- LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

1º.- A licenza de primeira ocupación esixirase para a utilización dos edificios aos que se refire o punto 2º do artigo 26 desta Ordenanza.

2º.- A licenza de primeira ocupación ten como obxecto comprobar que as obras están completamente terminadas e que se axustan á licenza de obras outorgada así como ás condicións que se puidesen impoñer na mesma e que, no seu caso, o promotor cumpriu o compromiso de realizar simultaneamente e con arranxo ao proxecto de urbanización ou proxecto técnico a urbanización esixida.

3º.- O titular da licenza de obras solicitará a licenza de primeira ocupación acompañando á súa solicitude o certificado final da obra e, no seu caso, da urbanización expedido polo técnico competente no que conste que as obras están completamente terminadas e que se axustan á licenza outorgada ou, no seu caso, ao proxecto de urbanización.

Igualmente acompañarase á devandita solicitude xustificante de solicitar a alta no Catastro.

4º.- Comprobada a documentación achegada, polos servizos técnicos municipais procederase a inspeccionar as obras de edificación e, no seu caso, de urbanización executadas.

En ningún caso se poderá conceder a licenza de primeira ocupación a ningunha edificación se a obra urbanizadora esixida non está debidamente concluída e apta para a súa recepción.

A concesión da licenza de primeira ocupación implicará a previa ou simultánea recepción da obra urbanizadora que no seu caso se tivo que executar.

5º.- De se comprobar que as obras de edificación ou urbanización non se atopan completamente finalizadas ou non se cumpriron as obrigacións de reposición relacionadas no artigo 26-1 desta Ordenanza, suspenderase o procedemento e requirirase a execución das obras precisas para a correcta finalización destas.

6º.- A terminación das obras sen axustarse aos termos da licenza concedida ou, no seu caso, do proxecto de urbanización aprobado, dará lugar á denegación da licenza de primeira ocupación e á incoación do pertinente procedemento para a reposición da legalidade infrinxida, sen prexuízo da incoación do procedemento sancionador correspondente.

7º.- Para a conexión dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, gas, telefonía ou outro servizo propio de edificacións será necesaria a concesión da licenza de primeira ocupación. En base a iso, as empresas ou entidades subministradoras destes servizos esixirán a licenza de primeira ocupación para a contratación destes.

O Concello de Rois, previa a audiencia ao interesado, poderá ordenar o corte da subministración contratada sen a existencia previa da licenza de primeira ocupación.

CAPÍTULO II.- COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANÍSTICAS

SECCIÓN 1ª: ACTOS SUXEITOS E RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 28º.- ACTOS SUXEITOS A COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANÍSTICAS

1º.- Están suxeitos ao réxime de intervención municipal de comunicación previa todos os actos de ocupación, construción, edificación e de uso do solo e do subsolo non suxeitos a licenza, e polo tanto non relacionados no artigo 9 da presente Ordenanza, ademais, e en todo caso, dos que así se establezan nas leis.

2º.- Tamén se someten ao réxime de comunicación previa os cambios de titularidade de calquera acto de uso do solo ou subsolo, tanto que estea autorizado por licenza urbanística coma por comunicación previa, debendo de comunicalo por escrito ao Concello quen vaia exercer a nova titularidade.

ARTIGO 29º.- EFECTOS DA PRESENTACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA

1º.- A presentación dunha comunicación previa constitúe título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo que se comunican unha vez que transcorra o prazo de quince días hábiles contados a partir da data da súa entrada, con toda a documentación completa, no Rexistro Municipal, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección por parte do Concello de Rois.

2º.- Dentro do prazo dos quince días hábiles sinalado no epígrafe anterior, o Concello de Rois poderá declarar completa a documentación presentada ou requirir a corrección das deficiencias que esta presente. Nese caso quedará sen efecto o devandito prazo para o inicio das obras, que se reiniciará unha vez presentada a documentación requirida ou coas deficiencias emendadas.

3º.- A presentación dunha comunicación previa non fornecerá efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicación previa se presente sen os documentos que a han de acompañar ou sen a cesión de solo á que se refire o punto 1º do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando o acto pretendido que se lle comunica ao Concello está suxeito a licenza municipal.

c) Cando para a execución das obras fosen preceptivos informes ou autorizacións previas doutros organismos públicos que non se achegan no momento de presentar a comunicación.

d) Cando a actuación pretendida sexa contraria á normativa de aplicación.

4º.- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe á comunicación previa comportará, logo da audiencia ao interesado, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e a imposibilidade de iniciar ou de continuar co exercicio do dereito para executar as obras desde o momento en que se coñeza, sen prexuízo das responsabilidades administrativas, penais ou civís que dese lugar.

ARTIGO 30º.- RESPONSABILIDADES

1º.- Os técnicos asinantes da documentación técnica que se acompaña a unha comunicación previa son responsables da súa calidade e do seu axuste ás normas que sexan aplicables en cada caso.

2º.- Os técnicos asinantes de certificacións ou declaracións que se acompañan a unha comunicación previa serán responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.

3º.- O titular dos dereitos derivados dunha comunicación previa está obrigado a executar as obras nas condicións contidas na documentación presentada.

ARTIGO 31º.- ALCANCE DO CONTROL INICIAL DA COMUNICACIÓN PREVIA

1º.- No prazo dos quince días hábiles seguintes ao da presentación dunha comunicación previa urbanística, a actuación municipal circunscribirase estritamente á comprobación da integridade formal e da suficiencia legal da documentación presentada para poder declarar a mesma completa a efectos de podérense iniciar as obras comunicadas, pero non implicará análise sobre o seu contido nin comprobación do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o plan urbanístico que serán realizados posteriormente, sen prexuízo de que se poidan realizar igualmente no devandito prazo.

2º.- En ningún caso a intervención municipal sobre a comunicación previa controlará os aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, as condicións de montaxe das instalacións ou a calidade dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proxectista, da dirección técnica, do promotor ou da empresa construtora ou instaladora.

SECCIÓN 2ª: PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANÍSTICAS

ARTIGO 32º.- REGULACIÓN DO PROCEDEMENTO

Os actos de control e intervención da administración municipal nos supostos previstos no artigo 28 da presente Ordenanza axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicación previa deberá efectuarse nos modelos oficiais que se publican na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado. A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

b) A comunicación previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha obra ou a través de representante autorizado, e poderá presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, telematicamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado. Se a presentación da solicitude e o resto da documentación se efectúa en soporte papel, o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

c) A presentación do impreso normalizado acompañado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Rois, determinará a iniciación do procedemento, rexéndose esta, así como a ordenación, instrución e terminación deste polas disposicións do Título VI da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común ou norma que a substitúa.

d) O promotor dos actos de uso do solo e do subsolo deberá de comunicarlle ao Concello de Rois a intención de levalos a cabo cunha antelación mínima de quince días hábiles ao da data en que pretenda levar a cabo ou comezar a súa execución.

ARTÍCULO 33º.- TRAMITACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA URBANÍSTICA

Presentada a comunicación previa, a súa tramitación axustarase ás seguintes regras:

1. Cando a actuación comunicada posúa toda a documentación esixida, a comunicación previa producirá plenos efectos xurídicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince días hábiles sinalado no punto 1º do artigo 29 desta Ordenanza, será título habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación, control e inspección.

Neste caso unirase á comunicación previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarará completa a documentación presentada, o que permitirá que os técnicos municipais comproben o seu contido e o cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa de aplicación e poidan cursar visita de inspección á obra para comprobar se se axusta á documentación presentada e á normativa aplicable.

2. Cando a comunicación presentada e/ou a documentación que con ela se acompaña sexa insuficiente ou incorrecta, dentro do prazo dos quince días seguintes á súa presentación, requirirase á persoa interesada para que se absteña de iniciar a súa actuación concedéndoselle un prazo de dez días para emendar as deficiencias detectadas, con indicación de que se así non o fixese teráselle por desistido da súa comunicación arquivándose o expediente sen máis trámite con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común, e sen prexuízo, no seu caso, da tramitación dos correspondentes procedementos de reposición da legalidade e sancionador. Neste caso o prazo de quince días para o inicio da obra quedará sen efecto debendo de reiniciarse como sinala o artigo 29-2 desta Ordenanza.

3.Transcorrido o prazo de quince días hábiles desde a presentación da comunicación previa sen que se lle requira ao interesado a corrección de posibles deficiencias que puidesen existir, poderanse iniciar as obras comunicadas, sen que a inactividade da Administración implique emenda dos defectos ou irregularidades que presente o contido da comunicación ou da documentación que se lle achega nin os que poida presentar a obra ou a actuación obxecto de comunicación.

4.Se unha vez declarada completa a documentación presentada e trasladada aos técnicos municipais para a súa comprobación se detectase que o contido desta non se axusta á normativa de aplicación ou ao plan urbanístico en vigor, ditarase resolución notificándolle esta circunstancia ao comunicante e indicando que debe de absterse de iniciar a obra ou, no seu caso, que debe de suspender de inmediato a súa execución, incoándose expediente de reposición da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 34º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS

As actuacións que se pretendan realizar en terreos, construcións ou instalacións que precisen de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou administracións públicas, conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa achega coa comunicación previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial, a comunicación previa non producirá ningún efecto e non se poderá polo tanto iniciar a obra pretendida.

ARTIGO 35º.- PRAZOS PARA EXECUTAR AS OBRAS

1.- As obras que se comunican deberán de iniciarse no prazo máximo de seis meses contado a partir do día seguinte a aquel no que finalice o prazo de quince días sinalado no punto 1º do artigo 29 da presente Ordenanza e deberán de ser finalizadas no prazo máximo dun ano contado a partir da mesma data.

2º.- Os referidos prazos poderán prorrogarse a través dunha nova comunicación na que así se indique sempre que sexa formulada antes da conclusión destes e sempre que as obras sexan conformes coa ordenación urbanística vixente no momento en que se comunique a prórroga do prazo.

En calquera caso, a prórroga non poderá ser por prazos superiores aos establecidos no epígrafe anterior para o inicio e finalización das obras.

ARTIGO 36º.- EXTINCIÓN E CADUCIDADE DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS URBANÍSTICAS

1º.- O título habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacións previas extinguirase polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas urbanísticas.

No caso da colocación de carteis ou valos publicitarios o título habilitante extinguirase aos dous anos contados a partir do día seguinte a aquel en que finalice o prazo de quince días sinalado no punto 1º do artigo 29 da presente Ordenanza. Este prazo poderase prorrogar por outro período de igual duración logo dunha nova comunicación previa que así o indique que ha de presentarse antes da conclusión daquel, e sempre que a instalación sexa conforme coa ordenación urbanística vixente no momento en que se comunique a prórroga do prazo. Terminada a vixencia desta instalación o seu promotor deberá desmontar a mesma no prazo máximo dun mes.

2º.- Unha vez transcorridos e incumpridos calquera dos prazos mencionados no artigo anterior declararase a caducidade da comunicación previa, previa audiencia ao interesado.

3º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da comunicación previa, non podéndose iniciar nin proseguir as obras agás para traballos de seguridade e mantemento dos que se dará conta ao Concello para o seu control.

Declarada a caducidade da comunicación previa poderá presentarse pola persoa interesada unha nova que se tramitará de conformidade coa normativa e ordenación urbanística vixentes na data da nova presentación.

SECCIÓN 3ª: EXECUCIÓN DAS OBRAS

ARTIGO 37º.- ALIÑACIÓNS DE PECHES

Se as obras que se comunican se refiren á construción de peches de parcela que lindan cunha vía pública, antes do inicio da obra deberá solicitarse polo interesado na área de Urbanismo deste Concello que se fixe sobre a parcela a aliñación e o recuamento do peche con respecto á vía pública. Para tales efectos levantarase unha acta de replanteo que se subscribirá por duplicado polo comunicante da obra e un técnico municipal da devandita área de Urbanismo.

ARTIGO 38º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA OBRA

Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, a pé de obra, de copia autorizada da comunicación previa co selo do Rexistro de Entrada municipal e de copia autorizada dA acta de replanteo para as obras ás que se refire o artigo anterior desta Ordenanza.

ARTIGO 39º.- MODIFICACIÓNS NA EXECUCIÓN DAS OBRAS COMUNICADAS

As características e dimensións das obras que se executen non excederán das comunicadas, considerándose como infracción urbanística calquera extralimitación na que se incorra. Cando se pretendan realizar modificacións durante a execución da obra deberase de comunicar de novo tal feito ao Concello, cos mesmos requisitos da comunicación inicial.

ARTIGO 40º.- OBRIGAS DO COMUNICANTE DAS OBRAS

1º.- A comunicación previa de obras non supón autorización para a ocupación da vía pública ou outros espazos públicos con materiais de construción, estadas, maquinaria, guindastres ou calquera ferramenta ou instrumento xa que isto deberá ser obxecto da correspondente solicitude de licenza para a súa autorización, se procede.

2º.- Dentro dos cinco días seguintes á conclusión dunha obra o comunicante desta deberá:

· Retirar os materiais sobrantes e as estadas, valos e barreiras.

· Repoñer ou reparar o pavimento das beirarrúas, calzada ou praza, arboredo ou zona verde, conducións ou redes de servizo e todos os elementos urbanísticos que resultasen afectados polas obras executadas e que non estivesen xa repostos ou reparados.

Subsidiariamente destas obrigacións responderá o propietario do solo no que se executou a obra se non coincide co comunicante desta.

TÍTULO III. COMUNICACIÓNS PREVIAS E LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

CAPÍTULO I.-COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADES

SECCIÓN 1ª: ACTIVIDADES SUXEITAS E RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 41º.- ACTIVIDADES SUXEITAS A COMUNICACIÓN PREVIA

1º.- Estarán sometidas ao procedemento de comunicación previa a instalación, implantación, apertura ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial que leve a cabo no termo municipal de Rois fóra das actividades recreativas e espectáculos públicos aos que se refire o Capítulo II do Título III desta Ordenanza.

2º.- Tamén se someten ao réxime de comunicación previa os cambios de titularidade de calquera actividade ou establecemento tanto que estea autorizado por licenza como que estea sometido ao réxime de comunicación previa, debendo de comunicarllo por escrito ao Concello quen vaia exercer a nova titularidade.

ARTIGO 42º.- EFECTOS DA PRESENTACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA

1º.- A comunicación previa presentada cumprindo con todos os requisitos constitúe título habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento que se comunica, polo que unha vez rexistrada de entrada neste Concello a comunicación previa con toda a documentación completa o titular da actividade poderá comezar a exercela, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que ao Concello de Rois lle corresponde.

2º.- A presentación dunha comunicación previa non fornecerá efectos nos seguintes casos:

a) Cando a comunicación previa se presente sen os documentos que a han de acompañar para cada caso ou sen a cesión de solo á que se refire o punto 1º do artigo 18 da presente Ordenanza.

b) Cando a actividade pretendida que se comunica está suxeita a licenza municipal.

c) Cando para o inicio da actividade fosen preceptivos informes ou autorizacións previos doutros organismos públicos que non se achegan no momento de presentar a comunicación.

d) Cando a actividade pretendida sexa contraria á normativa de aplicación.

e) Cando a actividade pretendida leve aparellada a necesidade de obra previa e esta non fose comunicada ou careza de licenza se fose necesaria.

3º.- O incumprimento das condicións da comunicación previa ou dos requisitos sinalados na lexislación de aplicación ou nesta Ordenanza determinará a imposibilidade de seguir exercendo a actividade. A resolución que declare estas circunstancias ordenará a inmediata suspensión da actividade exercida e incoará o pertinente expediente para a reposición da legalidade infrinxida.

4º.- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe á comunicación previa comportará, logo da audiencia ao interesado, a declaración de ineficacia da comunicación efectuada e a imposibilidade de exercer o dereito ou a actividade afectada desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das responsabilidades administrativas, penais ou civís a que dese lugar.

ARTIGO 43º.- RESPONSABILIDADES

1º.- Os técnicos asinantes da documentación técnica ou das certificacións ou declaracións que se acompañan a unha comunicación previa de actividade serán responsables co alcance recolleito nos puntos 1º e 2º do artigo 30 da presente Ordenanza.

2º.- O titular dos dereitos derivados dunha comunicación previa está obrigado a exercer a actividade nas condicións contidas na documentación presentada.

SECCIÓN 2ª: PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 44º.- REGULACIÓN DO PROCEDEMENTO

Os actos de control e intervención da administración municipal nas actividades suxeitas a comunicación previa axustaranse ao seguinte procedemento:

a) A comunicación previa deberá efectuarse no modelo normalizado que se publica na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

b) A estas solicitudes acompañarase a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

c) A comunicación previa formularase a instancia de calquera persoa interesada en iniciar unha actividade ou a través de representante autorizado, e poderá presentarse en calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común ou telematicamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

d) A presentación do impreso normalizado acompañado de todos os documentos esixidos no Rexistro Municipal de Rois, determinará a iniciación do procedemento, rexéndose esta, así como a ordenación, instrución e terminación deste polas disposicións do Título VI da Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común ou norma que a substitúa.

ARTIGO 45º.- TRAMITACIÓN DA COMUNICACIÓN PREVIA ACTIVIDADE

Unha vez rexistrada de entrada unha comunicación previa de actividade o Concello analizaraa así como a documentación que con ela se presenta seguíndose as seguintes regras na súa tramitación:

1. Cando a actividade comunicada veña acompañada de toda a documentación esixida para cada caso, a comunicación previa producirá plenos efectos xurídicos desde a data da súa presentación constituíndose en título habilitante para o inicio da actividade ou apertura do establecemento co alcance previsto no artigo 42-1 desta Ordenanza.

Neste caso unirase á comunicación previa dilixencia da Dependencia administrativa instrutora pola que se declarará completa a documentación presentada, o que permitirá que os técnicos municipais comproben o seu contido, o cumprimento na mesma dos requisitos esixidos pola normativa de aplicación e poidan cursar visita de inspección ao establecemento para comprobar se se axusta á documentación presentada e á normativa aplicable.

2. No caso de que non se presente a documentación esixida, o Concello requiriralle ao interesado para que proceda no prazo de 10 días a emendar as deficiencias detectadas, con indicación de que se non o fixese así teráselle por desistido da súa comunicación, arquivándose o expediente sen máis trámite, con arranxo ao previsto na lexislación reguladora do procedemento administrativo común, e debendo de proceder ao peche da actividade se xa a iniciase.

Do mesmo xeito se actuará se a documentación presentada fose a esixida pero se nela se detectasen imprecisións ou deficiencias de escasa entidade.

3. Se unha vez declarada completa a documentación presentada e trasladada esta aos técnicos municipais para a comprobación do seu contido, se detectase que este non se axusta á normativa de aplicación ou ao plan urbanístico en vigor, ditarase resolución notificando esta circunstancia e dispoñendo a suspensión inmediata da actividade e a incoación de expediente de reposición da legalidade coa audiencia pertinente ao interesado.

ARTIGO 46º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS E DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

As actividades que se pretendan levar a cabo que precisen de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou administracións públicas ou de declaración de incidencia ambiental necesitarán da súa achega coa comunicación previa que se presente.

Nos supostos en que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial ou declaración de incidencia ambiental coa comunicación previa esta non producirá ningún efecto e non se poderá iniciar ou exercer a actividade pretendida.

ARTIGO 47º.- SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES

Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a comunicación previa é precisa a realización dunha obra, a documentación que se esixe que se acompañe á comunicación previa de actividade presentarase coa comunicación previa da obra ou coa solicitude de licenza de obra, se esta procedese.

Unha vez concluída a obra presentarase a comunicación previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento.

ARTIGO 48º.- PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE

1º.- A actividade que se comunica deberá de iniciarse no prazo máximo de seis meses contado a partir do día seguinte ao da presentación no rexistro municipal da comunicación previa con toda a documentación esixida ou da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2º.- O referido prazo poderá prorrogarse a través dunha nova comunicación na que así se indique sempre que se presente antes da conclusión daquel, que sexa por un prazo non superior ao indicado no epígrafe anterior e que a actividade sexa conforme coa ordenación urbanística e normativa vixentes no momento no que se comunique a prórroga do prazo.

ARTIGO 49º.- EXTINCIÓN E CADUCIDADE DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADE

1º.- O título habilitante para o exercicio dos dereitos derivados das comunicacións previas extinguirase polas mesmas causas ca as establecidas para as licenzas de actividade.

2º.- O título habilitante que comporta a presentación dunha comunicación previa de actividade con toda a documentación requirida poderá declararse caducado nos seguintes casos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes á data de rexistro de entrada municipal da comunicación previa debidamente formulada.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

3º.- En todo caso, a declaración de caducidade dunha comunicación previa realizarase a través da instrución do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

4º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da comunicación previa, non podéndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se presente unha nova comunicación previa axustada á normativa e á ordenación urbanística en vigor.

ARTIGO 50º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA ACTIVIDADE

Será requisito necesario en todos os establecementos ou actividades dispoñer en lugar visible de copia autorizada da comunicación previa co selo do Rexistro de entrada municipal.

ARTIGO 51º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE

Cando se vaia producir calquera modificación nas condicións ou características da actividade ou do establecemento deberase de comunicar previamente tal feito ao Concello cos mesmos requisitos ca na comunicación inicial.

CAPITULO II.- LICENZAS DE ACTIVIDADE

SECCIÓN 1ª. ACTIVIDADES SUXEITAS E RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 52º.- ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

Aínda que a apertura de establecementos públicos para actividades recreativas ou para espectáculos públicos ou a organización destes últimos están sometidas ao réxime de comunicación previa previsto na Lei e na presente Ordenanza, as seguintes actividades, en atención á concorrencia de razóns de interese xeral, precisarán para o seu exercicio da obtención previa de licenza municipal:

1. A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.

2. A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas a un establecemento.

3. A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, en todo caso, os que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles.

4. A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan ademais de neste termo municipal noutro lindeiro.

5. A celebración de espectáculos e festexos taurinos.

6. A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cando a súa normativa específica esixa a concesión de autorización.

ARTIGO 53º.- FINALIDADE DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE

1º.- A licenza de actividade ten por finalidade comprobar que as actividades relacionadas no artigo anterior se axustan ao ordenamento urbanístico e que reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade e accesibilidade.

2º.- Non se poderá iniciar ningunha actividade sometida ao réxime de licenza sen que previamente se obtivese esta.

ARTIGO 54º.- ALCANCE DO CONTROL MUNICIPAL

A intervención municipal a través da licenza de actividade non comprende o control dos aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural e condicións de montaxe das instalacións ou á calidade dos elementos e materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proxectista, da dirección técnica, da promotora ou da empresa instaladora.

SECCIÓN 2ª: PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE ACTIVIDADE

ARTIGO 55º.- SOLICITUDE DE LICENZA

1º.- Con anterioridade á apertura dun establecemento público ou ao comezo dun espectáculo público ou actividade recreativa relacionados no artigo 52 da presente Ordenanza, quen vaia exercer a súa titularidade ou encargarse da súa organización deberá presentar no Concello unha solicitude de licenza cuxo modelo oficial se publica na sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

A estas solicitudes acompañaráselle a documentación que corresponda en cada caso e que se relaciona igualmente na sede electrónica municipal.

2º.-A presentación das solicitudes e documentación requirida deberá efectuarse a través de calquera dos rexistros sinalados no artigo 38-4 da Lei 30/92, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, telematicamente a través da sede electrónica municipal ou a través de plataformas habilitadas para o efecto pola Administración Autonómica ou a Administración Xeral do Estado.

Se a presentación da solicitude e o resto da documentación se efectúa en soporte papel, o proxecto técnico que se achegue, se é que este fose necesario, terase que presentar tamén e en todo caso nun soporte dixital formato PDF. Se o proxecto foi visado electronicamente por un colexio profesional que permita o acceso á súa plataforma, será suficiente coa presentación do código de proxecto e a autorización do cidadán para o acceso desde o concello.

ARTIGO 56º.- TRAMITACIÓN

1º.- As solicitudes de licenzas de actividade tramitaranse de acordo coa lexislación reguladora do procedemento administrativo común coas especialidades contidas na lexislación local, na urbanística e na sectorial e coas contidas na presente Ordenanza Municipal.

2º.- A solicitude de licenza só comezará a producir efectos desde o momento en que o correspondente escrito coa documentación completa esixida en cada caso tivese entrada no Rexistro Municipal.

ARTIGO 57º.- CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS E MELLORA DA SOLICITUDE

Se os servizos municipais detectasen omisións, deficiencias ou imprecisións na solicitude de licenza ou na documentación con ela presentada atenderase ao establecido no artigo 14 da presente Ordenanza.

ARTIGO 58º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA LICENZA

Se antes de que se concedese a licenza se pretenden realizar modificacións no proxecto técnico ou documentación presentada e estas variacións alterasen determinacións da actividade pretendida que afectasen á seguridade, salubridade ou accesibilidade, o interesado deberá, previo desestimento da licenza solicitada, solicitar unha nova licenza que se tramitará con arranxo á normativa vixente na data da nova solicitude.

ARTIGO 59º.- AUTORIZACIÓNS SECTORIAIS E DECLARACIÓN DE INCIDENCIA AMBIENTAL

1º.- As actividades que precisen, ademais da licenza municipal, de autorizacións ou informes sectoriais doutras entidades ou Administracións Públicas ou de declaración de incidencia ambiental conforme á normativa sectorial de aplicación, necesitarán da súa previa achega para a concesión, se procede, da correspondente licenza de actividade.

2º.- No caso de que non se presente a preceptiva autorización ou informe sectorial ou declaración de incidencia ambiental atenderase ao previsto no punto 2º do artigo 16 da presente Ordenanza.

ARTIGO 60º.- INFORMES

Á vista da documentación presentada e de conformidade coa normativa de aplicación, os servizos municipais emitirán informe urbanístico sobre o uso e as obras proxectadas e informe correspondente ás instalacións e sobre o cumprimento da normativa sectorial de aplicación. Concluídas as actuacións emitirase o preceptivo informe xurídico con proposta de resolución.

ARTIGO 61º.- RESOLUCIÓN

1º.- Completo o expediente e formulada a proposta de resolución esta elevarase ao órgano competente para a resolución que lle poña fin ao procedemento.

A resolución poderá adoptar unha das seguintes formas: concesión pura e simple da licenza, concesión da licenza condicionada ao cumprimento de determinados requisitos ou denegación da licenza.

Toda resolución que denegue licenza deberá de ser debidamente motivada con explícita referencia ás normas ou ás determinacións do plan urbanístico que se incumpran.

2º.- A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder de tres meses contados desde a presentación da solicitude coa documentación anexa completa no Rexistro do Concello ata a resolución municipal.

Os requirimentos de documentación, corrección de deficiencias ou imprecisións e de informes ou autorizacións sectoriais suspenderán o prazo establecido para a resolución do solicitado, que volverá computarse tras a súa achega.

3º.- O transcurso do prazo de tres meses establecido para a concesión da licenza de actividade determinará a súa adquisición por silencio administrativo se consta achegada a documentación completa esixida e a pretensión se axusta á normativa de aplicación ao tempo da solicitude.

ARTIGO 62º.- SUPOSTOS DE SIMULTANEIDADE DE OBRAS E ACTIVIDADES

1º.- Se para o desenvolvemento dunha actividade sometida a licenza é precisa a realización dunha obra igualmente sometida ao réxime de licenza, solicitaranse simultaneamente e concederanse nun único acto administrativo, sen prexuízo da formación e tramitación simultánea de pezas separadas para cada intervención administrativa.

A proposta de resolución da solicitude de licenza de actividade terá prioridade sobre a correspondente á licenza urbanística. Se procede denegar a primeira, notificaráselle así ao interesado e non será necesario resolver sobre a segunda.

2º.- Se a actividade pretendida se atopa sometida ao réxime de licenza e fora preciso para a súa posta en marcha a realización de obras que se atopan sometidas ao réxime de comunicación previa, esta última presentarase simultaneamente coa solicitude da licenza de actividade pero non adquirirá eficacia en canto non se obteña a preceptiva licenza que habilite a implantación da actividade.

En ningún caso a execución de obras en réxime de comunicación previa vinculadas ao desenvolvemento dunha actividade sen obterse licenza para a mesma xerará responsabilidade da administración municipal.

3º.- Unha vez concluídas as obras, xa estean sometidas ao réxime de licenza ou ao de comunicación previa, presentarase no Concello comunicación previa para o inicio da actividade.

ARTIGO 63º.- PRAZOS PARA O INICIO DA ACTIVIDADE E VIXENCIA DAS LICENZAS

1º.- A actividade á que se lle concede licenza deberá de iniciarse no prazo máximo de seis meses contado a partir da data da notificación da resolución de concesión da licenza ou contado a partir da data de presentación no rexistro municipal da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

2º.- As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por tempo indefinido, excepto que unha disposición ou a propia licenza establezan expresamente o contrario, e sen prexuízo dos efectos dos controis e das revisións periódicas a que sexan sometidos tales establecementos.

3º.- As licenzas para a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán a mesma vixencia que a dos espectáculos ou actividades autorizados.

ARTIGO 64º.- EXTINCIÓN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE

As licenzas de actividade extinguiranse polos seguintes motivos:

a) Por caducidade.

b) Por revogación.

c) Por renuncia do titular comunicada por escrito ao Concello e declarada por este.

d) Por finalizar o espectáculo público ou a actividade recreativa para os que se concedeu a licenza.

e) Por cumprimento do prazo a que está sometido o espectáculo público ou a actividade recreativa se así se estableceu na licenza.

f) Por resolución xudicial ou administrativa a través dos procedementos de revisión de oficio regulados na lexislación administrativa.

ARTIGO 65º.- CADUCIDADE E REVOGACIÓN DAS LICENZAS DE ACTIVIDADE

1º.- Poderá declararse a caducidade das licenzas de actividade nos seguintes supostos:

a) Cando non se inicie a actividade nos seis meses seguintes contados a partir da data de notificación da licenza ou a partir da data de presentación no Rexistro municipal da comunicación previa para o inicio da actividade se houbese obras.

b) Cando non se realice a actividade por un tempo ininterrompido superior a un ano.

O prazo para o inicio da actividade poderá prorrogarse a través dunha comunicación previa na que así se indique sempre que se presente antes da conclusión daquel, que sexa por un prazo non superior a seis meses e que a actividade sexa conforme coa ordenación urbanística e normativa vixentes no momento no que se comunique a prórroga do prazo.

2º.- A declaración de caducidade dunha licenza de actividade realizarase a través da instrución do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

3º.- A declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza de actividade, non podéndose iniciar nin proseguir a actividade ata que se solicite e obteña unha nova licenza axustada á normativa e á ordenación urbanística vixentes.

4º.- As licenzas de actividade poderanse revogar nos seguintes supostos:

a) Por incumprimento das condicións ou requisitos en virtude dos cales foron outorgadas.

b) Por modificarse substancialmente ou desaparecer as circunstancias que determinaron o seu outorgamento, ou sobrevir outras novas que no caso de existir comportarían a súa denegación.

c) Por sanción de conformidade co disposto na Lei 9/2013, do emprendemento da competitividade económica de Galicia ou norma que a substitúa.

d) Por falta de adaptacións aos novos requirimentos establecidos polas normas dentro dos prazos previstos con esta finalidade.

5º.- A revogación será declarada despois da tramitación do pertinente expediente con audiencia ao interesado.

6º.- Tanto a declaración de caducidade como a revogación das licenza de actividade non xerarán dereito a indemnización.

ARTIGO 66º.- DOCUMENTACIÓN NO LUGAR DA ACTIVIDADE

Será requisito necesario en todos os establecementos ou lugares nos que se exerza actividade sometida a licenza dispoñer en lugar visible de copia autorizada da licenza de actividade concedida.

ARTIGO 67º.- MODIFICACIÓNS NA ACTIVIDADE

Calquera modificación nas condicións ou características da actividade ou do establecemento sometido a licenza municipal requirirá da previa solicitude e obtención de licenza para iso.

TITULO IV. CONTROL POSTERIOR SOBRE OBRAS E ACTIVIDADES

ARTIGO 68º.- OBXECTO

1º.- A Administración municipal está obrigada a exercer de forma permanente e continuada as funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección sobre as obras e actividades que se realicen no termo municipal, tanto que estean suxeitas ao réxime de comunicación previa como que o estean ao réxime de licenza, para verificar a efectiva adecuación destas á normativa que lle resulte de aplicación, sen prexuízo dos procedementos de reposición da legalidade e sancionador que, no seu caso, poidan iniciarse.

2º.- O persoal municipal adscrito ás funcións de control, inspección e vixilancia urbanística, no exercicio das súas funcións, terá a consideración de axente da autoridade e gozará do estatuto regulado na lexislación urbanística.

3º.- A Administración municipal poderá en calquera momento, de oficio, a petición razoada doutras Administracións ou por denuncia, efectuar visitas de control e inspección das obras, establecementos e actividades reguladas nesta Ordenanza desde que se presenten as comunicacións previas ou se outorguen as pertinentes licenzas.

ARTIGO 69º.- PROCEDEMENTO DE CONTROL E INSPECCIÓN

1º.- Nas comunicacións previas de obras ou de actividades a actuación de control iniciarase coa comprobación do contido da documentación achegada.

2º.- Á marxe do control documental indicado no epígrafe anterior, a Administración municipal procederá, a través dos funcionarios habilitados para o efecto, á inspección das obras, establecementos e actividades suxeitos á presente Ordenanza co obxecto de verificar a súa adecuación ás comunicacións previas presentadas e/ou ás licenzas outorgadas e á normativa que lles sexa de aplicación, levantando acta de comprobación.

3º.- A acta de comprobación é aquel documento que se expide co fin de recoller o resultado das actuacións de inspección e de verificación do cumprimento dos requisitos esixidos e expedirase por duplicado sendo asinadas polo persoal inspector e, no seu caso, pola persoa ante a que se expida á que se lle entregará un exemplar desta. Cando esta persoa se negue a subscribila farase constar a devandita circunstancia.

4º.- As actas de comprobación ostentan o carácter de documento público, gozan de presunción de veracidade e constitúen proba dos feitos reflectidos nelas, sen prexuízo das probas que en defensa dos seus dereitos poidan presentar as persoas interesadas.

5º.- Se levantado acta de comprobación se detectase que a obra ou actividade está a exercerse ou se executou sen axustarse ás determinacións sinaladas na licenza ou na comunicación previa, emitirase un informe con proposta de resolución dispoñendo a suspensión inmediata dos devanditos actos, se estes se estivesen executando, e a incoación de expediente de reposición da legalidade, sen prexuízo do sancionador.

6º.- Non obstante, polo que respecta ao establecido no epígrafe anterior, se a acta de comprobación o é dunha actividade con comunicación previa presentada ou con licenza de actividade outorgada e nela se reflectisen incumprimentos das determinacións da documentación técnica comunicada ou á que se lle concedeu licenza que son corrixibles sen requirir elaboración dunha nova documentación técnica, emitirase un informe con proposta de resolución concedendo un prazo de 15 días para a corrección das deficiencias detectadas.

Transcorrido o devandito prazo sen que se corrixan tales deficiencias e así se faga constar nunha nova acta de comprobación, adoptaranse as medidas previstas no epígrafe anterior deste artigo.

7º.- O feito de que se levante acta de comprobación non obsta para que o Concello, en exercicio das facultades de control e inspección que ten atribuídas, realice con posterioridade as visitas de comprobación que estime oportunas.

ARTIGO 70º.- CONTIDO DA ACTA DE COMPROBACIÓN

Toda acta de comprobación terá o seguinte contido mínimo:

a) Identificación da obra e/ou do establecemento e actividade.

b) Identificación da persoa promotora da obra ou da actividade e, no seu caso, da persoa con quen se entende as actuacións e o carácter co que intervén, xa sexa construtor, propietario, arrendatario ou técnico.

c) Funcionario que realiza a actuación de control e data da súa realización.

d) Descrición das actuacións practicadas.

e) Cumprimento ou descrición do incumprimento/os da documentación técnica presentada coa comunicación previa ou á que se lle concedeu a licenza e das determinacións ou condicións esixidas, no seu caso, na licenza ou nas autorizacións ou informes sectoriais, se os houber.

f) Descrición das modificacións que, no seu caso, se observen nas obras, instalacións, establecementos e actividades respecto da documentación técnica presentada coa comunicación previa ou na que se baseou a licenza outorgada.

g) Incidencias producidas durante a actuación de control.

ARTIGO 71º.- ACTUACIÓNS DE COMPROBACIÓN A INSTANCIA DE PARTE

1º.- Sen prexuízo das facultades de control que ten encomendadas o Concello, os interesados poden solicitarlle a este a realización dunha inspección do establecemento ou actividade para a comprobación da súa adecuación á normativa que lle sexa de aplicación e á comunicación previa presentada ou licenza de actividade outorgada.

2º.- Presentada a solicitude prevista no epígrafe anterior, no prazo máximo de dous meses, o Concello remitirá a quen o solicitase copia da acta de comprobación. Se nesta se detectan incumprimentos ou deficiencias atenderase ao previsto nos puntos 5º e 6º do artigo 69 da presente Ordenanza.

TÍTULO V. REPOSICIÓN DA LEGALIDADE E RÉXIME SANCIONADOR

ARTIGO 72º.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Ás obras e actividades sometidas tanto ao réxime de comunicación previa como ao de licenza aplicaránselles as medidas de reposición da legalidade e o réxime sancionador previstos na lexislación urbanística, na Lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

DISPOSICIÓNS

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA.- MODELOS NORMALIZADOS

Na sede electrónica municipal publícanse os correspondentes modelos normalizados tanto de licenzas coma de comunicacións previas e tanto urbanísticas coma de actividade.

Estes modelos non teñen carácter regulamentario polo que o seu contido poderá ser ampliado, reducido ou modificado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.-NORMAS DERROGADAS

Cando na presente Ordenanza se realicen alusións a normas específicas, entenderase extensiva a referencia ás normas que por promulgación posterior substitúan as mencionadas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Os promotores de obras e actividades que iniciasen procedementos para a execución ou exercicio destas con anterioridade á entrada en vigor desta Ordenanza poderán desistir da súa solicitude e optar pola aplicación da nova normativa, sempre que o poñan de manifesto antes da resolución do procedemento. En caso contrario, continuarase coa tramitación segundo a normativa que lles resultase de aplicación.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

A presente Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, a cal será realizada unha vez transcorrido o prazo previsto nos artigos 65-2 e 70-2 da Lei 7/1985, reguladora das Bases de Réxime Local.