Cerceda - ORDENANZA FISCAL Nº 4.- TAXA REGULADORA DE EXPEDICIÓN DE LICENZAS.

Publicación provisional: 22/12/1998 BOP Nº: 292
Publicación definitiva: 22/12/1998 BOP Nº: 292
Aplicable dende: 26/11/2015

Artigo 1.–Fundamento e réxime.

Este Concello, conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e dacordo co previsto no artigo 20.4.i) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou texto refundido da Lei de facendas locais, establece a taxa reguladora de expedición de licenzas, que se regulará pola presente ordenanza.

Artigo 2.–Feito impoñible.

Constitúe ou feito impoñible deste tributo a actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de edificación e uso do solo a que se refire a lexislación urbanística e que se realicen no termo municipal, se axustan á normativa urbanistica, de edificación e policía previstas, que se axustan ao planeamento urbanístico vixente e ás demáis normas legais e reglamentarias daplicación.

Artigo 3.–Suxeitos pasivos.

Son suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas solicitantes da respectiva licenza ou que resulten beneficiadas ou afectadas pola actividadade administrativa que constitúa o feito impoñible da taxa. Teñen a condición de sustitutos do contribuínte, os constructores ou contratistas das obras. No caso da taxa por expedición da licenza de primeira ocupación, terán a condición de substitutos do contribuínte os ocupantes das viviendas ou locais.

Artigo 4.–Responsables.

1.–Responderán solidariamente das obligaciones tributarias do suxeito pasivo as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria. 2.–Responderán subsidiariamente as persoas e entidades a que se refiere ou artigo 43 da Lei xeral tributaria.

Artigo 5.–Base impoñible e cota tributaria.

1. Licenza urbanística de obra: a) O 2% do coste real e efectivo da obra cando se trate de movementos de terra, obras de nova planta, modificación da estructura ou do aspecto exterior das edificaciones existentes, en actos suxeitos a licenza en actividades clasificadas. b) O 1,5% do custo real e efectivo da vivenda, local ou instalación, ou do valor dos terreos e construcción a efectos do IBI, se se trata de parcelacións urbanas e demolición de construccións. No caso de vivendas unifamiliares, únicamente se gravará a construcción de dúas ou máis vivendas polo mesmo promotor. 2. Resto de expedientes relacionados: a) Declaración de ruína: Cota tributaria: 50,90 €. b) Licenza primeira ocupación (no caso de vivendas unifamiliares, aplicarase o establecido para as mesmas no parágrafo 1.b): Cota tributaria: 163,70 €. c) Certificado urbanístico: Cota tributaria: 29,60 €. d) Licenza de segregación de parcelas Cota tributaria: 34,95 €. e) Inspección técnica de actividade: 118,00 €.

Artigo 6.–Devengo.

1.–Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a actividade municipal que constitúe o seu feito impoñible. A estos efectos, entenderase iniciada a actividade na data da presentación da solicitud de licenza. Entenderase solicitada a licenza aínda que non se aporte o escrito de solicitude, cando se presente no Rexistro da Corporación o Proxecto Básico ou o Proxecto de Execución que describa técnicamente as obras ou a actividade. 2.–Cando as obras se iniciaran ou executaran, ou a apertura tivera lugar sen obter a previa licenza, a taxa devengarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se a obra ou a actividade en cuestión é ou non autorizable, con independenza do expediente administrativo sancionador. 3.–A obriga de contribuir, unha vez nacida, non se verá afectada de ningún xeito, pola denegación da licenza solicitada ou pola concesión desta condicionada á modificación do proxecto presentado ou das condicións do establecemento, nin pola renuncia nin ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licenza.

Artigo 7.–Réxime de exencións e bonificacións.

Non poderán concederse outros beneficios fiscais que os previstos en normas con rango de lei ou os derivados da aplicación dos Tratados Internacionais.

Artigo 8.–Declaración.

As persoas interesadas na obtención dunha licenza de obras presentarán no rexistro xeral a oportuna solicitude, acompañando Proxecto Técnico da obra ou actividade visado polo Colexio Oficial respectivo. Cando se trate de licenza para aqueles actos en que non sexa esixible conforme a lexislación urbanística a presentación da solicitude co Proxecto técnico, a solicitude achegarase con especificación detallada do obxeto e natureza da obra ou actividade, lugar de emprazamento da obra, medicións e o destino, cun orzamento das obras a realizar, así como unha descripción detallada da superficie afectada, materiais a empregar e en xeral, daquelas características da obra ou actividade que permitan comprobar o custo daquelas Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase o Proxecto, deberá poñerse en coñecemento da Administración municipal, acompañando ao novo Proxecto o reformado e, no seu caso, planos e memorias e o orzamento da modificación ou ampliación.

Artigo 9.–Normas de xestión e liquidación.

A taxa polo otorgamento de licenza esixirase en réxime de autoliquidación, debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude, acreditar o ingreso do importe total estimado da cota tributaria, a conta da liquidación definitiva que resulte no momento da concesión da licenza. Se da liquidación definitiva, a taxa resulta unha cota superior ou inferior á derivada da autoliquidación, procederase a requerir o ingreso da diferencia antes de expedir a licenza, no primeiro caso, e a devolución do exceso, no segundo. Cando por causas no imputables ao suxeito pasivo, a actividade administrativa que constitúe o feito impoñible da taxa non se preste ou desenvolva, procederá a devolución do importe da cota correspondente. Non se tramitará o expedente correspondente, se non se acredita a autoliquidación e o pagamento da presente taxa.

Artigo 10.–Caducidade.

As licenzas se declararán caducadas conforme a lexislación urbanística e de procedimento administrativo. Caducada a licenza, o suxeito pasivo estará obligado ao pago novamente da taxa ao solicitar a nova licenza.

Artigo 11.–Infraccións e sancións.

En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto a a lexislación tributaria aplicable.