Mazaricos - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE XIMNASIO MUNICIPAL DE MAZARICOS

Publicación provisional: 17/11/2016 BOP Nº: 118
Publicación definitiva: 09/01/2017 BOP Nº: 5
Aplicable dende: 09/01/2017

Artigo 1.º.–Natureza e fundamento.

De conformidade co disposto nos art. 15 e seguintes e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Mazaricos acorda establecer, en aplicación do artigo 20.1.B.b) e 20.4.o) a taxa por prestación do servizo público municipal de ximnasio, atendendo as súas normas ao disposto nos artigos sinalados do TRLRFL 2/2004.

Artigo 2.º.–Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo e a utilización das instalacións do ximnasio municipal de Mazaricos.

Artigo 3.º.–Suxeitos pasivos.

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica ás que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e 23 do TRLRFL, usuarias dos servizos descritos anteriormente.

2. Responderán solidariamente das obrigas tributarios do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas ás que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios os administradoras das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Artigo 4.º.–Cota tributaria.

1. Establécese unha única modalidade de abono, que é o abono individual único.

2. A cota tributaria do abono individual único será de 6 euros/mes.

Artigo 5.º.–Período impositivo e devengo.

O período impositivo coincidirá co mes natural, devengándose o primeiro día do período impositivo, sendo as cotas irreducibles por dito período.

Artigo 6.º.–Normas de xestión.

1. Mensualmente, polos servizos municipais, elaborarase un padrón municipal de aboados para o cobro mensual das correspondentes cotas tributarias.

2. As cotas de aboamento faranse efectivas por mensualidades anticipadas nas contas de domiciliación bancaria dos suxeitos pasivos. Para iso, e como condición previa para a adquisición da condición de aboado, o suxeito pasivo cubrirá o impreso de inscrición e de domiciliación bancaria.

O impago das mesmas ocasionará a imposibilidade de acceso ás instalacións. Acumulados tres recibos pendentes de cobro, o aboado causará baixa no padrón.

3. Se debido a calqueira situación non imputable ao obrigado ao pago, as instalacións permanecesen fechadas, o Concello deberá facer efectiva aos abonados a devolución ou desconto da parte de cota correspondente, dentro do prazo máximo dun mes seguinte ao período en que se producise o peche e polo mesmo sistema que o usuario realizou o ingreso do seu abono.

4. Os aboados que voluntariamente soliciten a baixa deixaráselles de cargar as cotas correspondentes. Establécese un prazo de aviso previo de 15 días respecto do período de devengo mensual no que produza efectos económicos a baixa.

Artigo 7.º.–Infraccións e sancións.

A calificación das infraccións tributarias e a determinación das sancións que polas mesmas correspondan, regularanse polo disposto na Lei xeral tributaria e disposicións que a desarrollan.

Disposición final

A presente Ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporación na súa sesión de 11 de novembro de 2016, e entrará en vigor o día da súa publicación definitiva no BOP e comezará a aplicarse a partir desta.