Baña A - ORDENANZA REGULADORA DOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL E DE REGULACIÓN INTEGRADA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional: 16/05/2017 BOP Nº: 91
Publicación definitiva: 13/07/2017 BOP Nº: 132
Aplicable dende: 01/08/2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Directiva 2006/123 CE, de 12 de decembro, para a libre implantación de servizos nos distintos estados membros da Unión Europea, cuxa finalidade principal é conseguir un mercado interior de servizos, propón catro obxectivos principais para conseguir tal mercado: facilitar a liberdade de establecemento e a liberdade de prestación de servizos na UE; reforzar os dereitos dos destinatarios dos servizos na súa calidade de usuarios; fomentar a súa calidade; e, establecer unha cooperación administrativa efectiva entre os Estados Membros. Iso leva a obrigación de proceder á simplificación dos procedementos e trámites aplicables ao acceso dunha actividade de servizos e ao seu exercicio, eliminando todos os obstáculos xurídicos e administrativos para o seu desenvolvemento.

Con esta finalidade, a norma europea establece un principio xeral segundo o cal o acceso a unha actividade de servizos e o seu exercicio non estará suxeito a un réxime de autorización, salvo que a mesma estea xustificada por unha razón imperiosa de interese xeral, non sexa discriminatoria e sexa proporcionada. A SÚA aplicación supón un cambio importante para a intervención municipal nos actos dos administrados que tradicionalmente no ordenamento xurídico español estiveron suxeitos á concesión de licenza previa.

A Directiva 2006/123 CE trasládase ao noso ordenamento xurídico a través da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e a Lei 25/2009 de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Esta última modifica a Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local e a normativa reguladora do Procedemento Administrativo Común, introducindo, xunto ao réxime tradicional de licenzas e autorizacións previas, o de actos comunicados e declaracións responsables que, con carácter xeral, consisten na toma de coñecemento pola administración do dereito preexistente dos administrados para acceder ao comezo dunha actividade ou ao exercicio dun dereito, acreditando o cumprimento de certos requisitos previamente establecidos e o seu control a posteriori pola administración actuante.

Así mesmo, a Lei 12/2012, de 26 de decembro, establece os supostos e requisitos relativos ás comunicacións previas e declaracións responsables, de aplicación á execución de obras ligadas ao exercicio dunha actividade; así como o procedemento para a súa inspección e control pola administración actuante. Igualmente prevé a implantación de mecanismos de tramitación electrónica nas administracións públicas, de acordo co establecido pola Lei 11/2007 de 22 de xuño, de Acceso electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

Todo este cambio normativo plásmase, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na afección ás súas competencias exclusivas en materias nas que tradicionalmente o control da legalidade exercíase co sometemento de determinadas actuacións ao réxime de autorización previa ou licenza, a través da Lei 1/2010 de 11 de febreiro, pola que se modifican diversas leis co seu correspondente desenvolvemento regulamentario.

Posteriormente, pola Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, establécese a adaptación destas medidas a través da incorporación da non suxeición a licenza actividade ou de apertura de establecementos as actividades e servizos, para cuxa implantación e exercicio prevé, con carácter xeral, a súa suxeición ao procedemento de comunicación previa. A propia Disposición Final 6ª da lei 9/2013, de 19 de decembro, prevé o desenvolvemento regulamentario das medidas nela contempladas, desenvolvemento que se levou a cabo a través do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144//2016, de 22 de setembro (en diante RIAE), desenvolvendo os principios inspiradores daquela tanto das actividades inocuas como das actividades clasificadas e os espectáculos públicos e actividades recreativas.

Neste contexto, e coa finalidade de garantir, na medida do posible, a seguridade xurídica ás distintas partes implicadas na actividade de intervención administrativa para o control da legalidade de actos e actividades, dítase a presente ordenanza, cumprindo así mesmo coa obrigación contida no artigo 4 do RIAE de aprobar a ordenanza única de regulación integrada do exercicio de actividades económicas e a apertura de establecementos públicos.

Por todo iso, dentro deste marco normativo, a presente ordenanza efectúa a regulación integrada do exercicio de actividades económicas e apertura de establecementos, inspirándose nos principios comunitarios arriba expostos e trasladados ao ordenamento xurídico español, suxeitando así a instalación, implantación ou o exercicio das actividades e establecementos incluídos no seu ámbito de aplicación, á simple presentación dunha comunicación previa, logrando eliminar definitivamente as trabas innecesarias que a licenza impuña ao establecemento e prestación das actividades comerciais e de servizos.

A ordenanza estrutúrase en catro títulos divididos en capítulos.

O Título I, Disposicións Xerais, cuxo contido é a determinación do obxecto e ámbito de aplicación da presente Ordenanza, así como as definicións cos conceptos fundamentais que serven de base á mesma.

O Titulo II regula o réxime das actividades económicas e apertura de establecementos sometidos á presentación da comunicación previa, enumerando as competencias administrativas en materia de intervención administrativa, verificación e control posterior.

O Título III refírese ao procedemento sancionador, no marco da regulación contida na Lei 9/2013, de 19 de decembro.

Culmina o presente texto o Título IV, relativo ás medidas en materia de mellora e simplificación administrativa.

Completa a súa regulación cunha Disposición Final.

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1. Obxecto

1. A presente Ordenanza ten por obxecto regular o réxime de intervención das actividades inocuas, as actividades obxecto de incidencia ambiental e os espectáculos públicos e actividades recreativas, dotando ás actividades económicas dun réxime xurídico de intervención administrativa homoxéneo e adaptado ao marco legal de liberdade de exercicio, establecendo así unha regulación integrada do exercicio de actividades e da apertura de establecementos, e cumprindo coa obrigación prevista no artigo 4 do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro. No entanto, en todo aquilo que non estea previsto na presente Ordenanza, serán de aplicación complementaria, o réxime subsidiario contido no Título V do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro.

2. A intervención do Concello nas actuacións referidas no apartado anterior, sométese aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade co obxectivo pretendido e a eliminación de trabas inxustificadas, de conformidade co esixido na Directiva 2006/123 CE e na lexislación estatal e autonómica de desenvolvemento.

ARTIGO 2. Ámbito de aplicación

1. O réxime xurídico establecido na presente Ordenanza será de aplicación:

a) Á instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial, ou comercial que se desenvolva no termo municipal da Baña, así como á apertura dos establecementos destinados a este tipo de actividades.

b) Á organización e desenvolvemento de espectáculos públicos e actividades recreativas deste Municipio, e á apertura dos establecementos públicos dedicados a este tipo de actividades.

Enténdense incluídas ademais, as actividades desenvolvidas, entre outras, por entidades sen ánimo de lucro e entidades públicas, así como a posta en funcionamento de equipamentos públicos.

2. Non obstante o anterior, quedan exceptuadas dos medios de intervención previstos na presente Ordenanza:

a) O exercicio de actividades e a apertura de establecementos sometidos a outro réxime de intervención administrativa pola normativa sectorial, xa sexa estatal ou autonómica.

b) O exercicio de actividades que non estean vinculadas a un establecemento físico.

En especial, quedan exceptuados a organización dos espectáculos públicos e actividades recreativas e a apertura dos establecementos destinados aos mesmos, cando estean sometidos a licenza ou autorización de conformidade coa Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

ARTIGO 3. Definicións

A os efectos da presente Ordenanza, entenderase por:

a) Comunicación previa: o acto xurídico dunha persoa particular que, de acordo coa lei, habilita para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento e, no seu caso, para o inicio da obra ou instalación e faculta á Administración para verificar a conformidade dos datos recolleitos nela.

b) Espectáculos públicos: as representacións, exhibicións, actuacións, proxeccións, competicións ou audicións, de concorrencia pública, de carácter artístico, cultural, deportivo ou análogo.

c) Actividades recreativas: aquelas que ofrecen ao público, espectadores ou participantes, actividades, produtos ou servizos con fins de recreo, entretemento ou lecer.

d) Procedemento de verificación: o procedemento municipal de comprobación formal dos datos recolleitos na comunicación previa e de integridade documental respecto daqueles documentos que deben presentarse xunto coa mesma nos termos legalmente establecidos.

e) Procedemento de control posterior: o procedemento municipal de inspección de actividades e establecementos para determinar a adecuación da actividade ou o establecemento á comunicación previa presentada e á normativa aplicable e o cumprimento dos requisitos materiais aos que se atopan suxeitos.

f) Procedemento de declaración de ineficacia: o procedemento municipal incoado para a determinación da eficacia da comunicación previa presentada ante o incumprimento sobrevindo das condicións da comunicación previa ou dos requisitos legais da actividade, inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, respecto dos datos, manifestacións ou documentos achegados coa comunicación previa, ou ante o erro na presentación de comunicación previa cando o concello non fose competente para recibila ou a actividade ou o establecemento estivese suxeita a outro medio de intervención administrativa.

g) Acta de comprobación: o documento de natureza pública que se expide co fin de recoller o resultado das actuacións de investigación e inspección nos supostos de actuacións sometidas á comunicación previa.

TÍTULO II. EXERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

CAPÍTULO I. Intervención administrativa

ARTIGO 4. Medios de intervención

De conformidade co artigo 84 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, o concello pode intervir na actividade da cidadanía a través dos seguintes medios:

a) Ordenanzas e bandos.

b) Sometemento a licenza previa e outros actos de control preventivo, sen prexuízo das excepcións previstas na lexislación de aplicación.

c) Sometemento a comunicación previa de conformidade co establecido na lexislación de aplicación.

d) Sometemento a control posterior ao comezo da actividade, ao efecto de verificar e inspeccionar o cumprimento da normativa reguladora.

e) Ordes individuais constitutivas de mandato para a execución dun acto ou a súa prohibición.

Dita actividade axustarase, en todo caso, aos principios de igualdade de trato, necesidade e proporcionalidade co obxectivo que se persegue.

ARTIGO 5. Asesoramento e información

1. Os servizos municipais informarán, asesorarán e orientarán de maneira individualizada ás persoas interesadas, sobre as condicións técnicas, xurídicas e as relativas ao procedemento que se puidesen derivar en relación coas instalacións, actividades, establecementos ou obras que se pretendan levar a cabo neste termo municipal.

2. Para garantir dita obrigación estableceranse, dentro da organización e funcionamento municipal, procedementos de información xeral e atención cidadá, segundo o previsto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, coas especialidades derivadas do réxime local.

ARTIGO 6. Consulta previa

1. Para garantir a axeitada presentación da comunicación previa regulada nesta Ordenanza, as persoas interesadas poderán formular consultas por escrito ou por medios electrónicos para o inicio dunha determinada actividade, así como para a apertura dun determinado establecemento e dos trámites e procedementos a desenvolver, no seu caso.

2. A consulta será contestada ordinariamente no prazo de 15 días e para a súa axeitada emisión, xunto coa solicitude, deberán presentarse cantos datos e documentos permitan identificar claramente a información requirida. A resposta que se emita non terá carácter vinculante.

CAPÍTULO II. Comunicación previa

ARTIGO 7. Presentación

1. A instalación, implantación ou exercicio das actividades e establecementos comprendidos no ámbito de aplicación da presente Ordenanza, require da presentación, por parte da persoa titular da actividade, dunha comunicación previa, que haberá de realizarse nos termos indicados no artigo 24 da lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e co Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 122/2016, de 22 de setembro.

2. A comunicación referida no apartado anterior, haberá de ser presentada, ben de forma presencial ou ben telemática, en calquera dos rexistros e oficinas municipais habilitados para iso de conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de outubro, ou a través da canle electrónica habilitado para iso, de conformidade co artigo 96 do RIAE.

3. Cando a actividade se exerza nun só establecemento, bastará unha única comunicación previa por actividade e persoa titular da mesma. Noutro caso, deberá presentarse unha comunicación por establecemento.

ARTIGO 8. Contido

1. A comunicación previa deberá estar asinada polos interesados e conterán os seguintes datos e documentos:

a) Os datos que identifiquen á persoa física ou xurídica titular da actividade ou do establecemento e, no seu caso, de quen a represente, así como unha dirección a efectos de notificacións.

b) Unha memoria explicativa da actividade que se pretenda realizar que detalle os aspectos básicos da mesma, a súa localización e o establecemento ou establecementos onde se vai a desenvolver.

c) O xustificante do pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.

d) Unha declaración da persoa titular da actividade ou do establecemento, no seu caso, subscrita por un técnico competente, de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no plan urbanístico.

e) O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade ou instalación. A estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións a desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable, segundo o regulado na normativa de aplicación. O proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente.

f) A autorización ou declaración ambiental, no seu caso1.

g) As demais autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos.

h) No seu caso, o certificado de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal, habilitadas para a súa emisión conforme ao Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro.

2. Cando ditas actuacións ademais, precisen de autorización ou comunicación a outra Administración conforme á normativa sectorial de aplicación, dita autorización ou comunicación deberá presentarse coa comunicación previa regulada nesta Ordenanza, ou xustificarse a súa presentación, pola persoa interesada.

3. Se para o desenvolvemento da actividade ou a apertura do establecemento fose precisa a realización dunha obra, a documentación anterior presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de obra. Finalizada a obra, presentarase comunicación previa para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento sen máis requisitos que os datos de identificación da persoa titular e a referencia da comunicación previa ou a licenza urbanística que amparou a obra realizada e o certificado final de obra asinado por técnico competente, así como o certificado acústico, cando proceda.

ARTIGO 9. Efectos e publicidade

1. A presentación dunha comunicación previa, que cumpra os requisitos establecidos nos artigos anteriores e demais normativa de aplicación, habilita desde o mesmo momento de devandita presentación, para o inicio da actividade ou a apertura do establecemento á que a mesma se refira ou a data que se sinale expresamente pola persoa interesada na mesma.

A referida presentación non constitúe unha autorización administrativa tácita, senón unicamente a transmisión da información correspondente a efectos do coñecemento municipal e de posibilitar a intervención mediante o control posterior, sen prexuízo das facultades de inspección ordinaria.

2. A presentación dunha comunicación previa produce efectos entre a persoa titular da actividade ou o establecemento e o concello, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros. En ningún caso altera as situacións xurídicas privadas entre aquela e as demais persoas.

3. A documentación que se achegue xunto coa comunicación previa, así como o contido das mesmas, terán o carácter de documento público para todos os efectos.

4. No caso de que a presentación da comunicación previa habilite á apertura dun establecemento, unha copia selada daquela deberá exporse nun lugar visible e de fácil acceso. Sen prexuízo do anterior, a persoa titular da actividade deberá dispor ademais dunha copia selada da comunicación previa, e exhibila cando así llo requira no marco dunha inspección administrativa ou calquera persoa para a que se realice a actividade.

5. Os efectos previstos neste artigo, non eximirán ao responsable do mantemento no tempo dos requisitos que a actividade debía cumprir cando se presentou a comunicación previa, así como da súa adaptación aos novos requisitos que posteriores normativas establezan.

ARTIGO 10. Emenda e mellora da solicitude

Se os datos ou a documentación presentados coa comunicación previa estivesen incompletos ou tivesen calquera outra deficiencia subsanable, o concello concederá á persoa que a presentou un prazo de emenda de dez días, efectuando requirimento que haberá de levarse a cabo de conformidade co establecido no artigo 15 desta Ordenanza, respecto do procedemento de verificación.

Se as deficiencias detectadas non fosen emendables ou non se emendasen no prazo outorgado, iniciarase de oficio o procedemento de declaración de ineficacia da comunicación previa previsto nos artigos 18 e seguintes do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro.

ARTIGO 11. Erro na cualificación do escrito presentado

1. O erro en que poida incorrer o interesado na cualificación do escrito presentado non impedirá que forneza os efectos previstos no artigo 9, sempre que se deduza o seu verdadeiro carácter e conteña todos os datos e documentos esixidos na presente Ordenanza e normativa que resulte de aplicación.

2. A presentación de comunicación previa para o exercicio de actividades ou apertura de establecementos suxeitos a licenza previa dará lugar á tramitación do correspondente procedemento de declaración de ineficacia.

ARTIGO 12. Cambio de titularidade

1. O cambio de titularidade da actividade ou do establecemento deberá comunicarse por escrito ao Concello nos termos sinalados no seguinte apartado.

2. Na comunicación do cambio de titularidade bastará incluír os datos que identifiquen á nova persoa titular, acompañados da referencia do título habilitante inicial e, no seu caso, dos que se tramitaron para posteriores cambios de titularidade ou modificacións da actividade ou do establecemento.

3. A responsabilidade do cumprimento dos requisitos administrativos aos que estivese sometida a actividade ou o establecemento trasladarase á nova persoa titular a partir do momento no que o cambio de titularidade fixésese efectivo, con independencia da data na que leve a cabo a comunicación do cambio de titularidade prevista neste artigo. No caso de que a nova persoa titular non presente dita comunicación, a anterior persoa titular poderá eximirse de toda responsabilidade sempre que acredite ante a Administración o cambio de titularidade por calquera medio admisible en dereito, en caso contrario, ambos serán responsables solidarios do incumprimento de devandita obrigación.

4. A inexactitude ou falsidade na comunicación de calquera dato, manifestación ou documento, determinará a imposibilidade de continuar no exercicio do dereito ou facultade de que se trate.

ARTIGO 13. Modificacións da actividade ou do establecemento

1. Calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento, incluídas as modificacións que se realicen para a súa adaptación aos novos requisitos que posteriores normativas establezan, deberá poñerse en coñecemento do Concello.

2. Non obstante o anterior, será necesario presentar nova comunicación previa, que haberá de efectuarse de conformidade cos artigos 7 e seguintes da presente Ordenanza, nos seguintes casos:

a) Cando a modificación afecte á clase de actividade.

b) Cando se efectúe un cambio de localización, sen prexuízo do disposto na letra b) do artigo 2.2.

c) Cando a modificación implique unha reforma substancial dos locais ou instalacións.

3. Tamén será necesaria unha nova comunicación previa cando se pretenda realizar calquera cambio que implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou perigo do establecemento. Neste caso, coa comunicación previa só haberá que presentar os datos e documentos vinculados especificamente ao cambio proxectado.

 

CAPÍTULO III. Verificación e control posterior

ARTIGO. 14 Contido e ámbito de aplicación

1. A competencia administrativa en materia de control das actividades esténdese ás facultades de comprobación, inspección, sanción e demais medidas de control para garantir que o exercicio da actividade ou a execución da obra ou instalación adecúanse á normativa vixente e, sen prexuízo do disposto na normativa urbanística, e de conformidade co establecido nos artigos seguintes.

Todas as actuacións incluídas no ámbito de aplicación destas normas quedan suxeitas á acción inspectora municipal, que pode ser exercida en calquera momento. Para ese efecto, o Concello velará polo cumprimento dos requisitos aplicables segundo a lexislación de aplicación e estará facultado para investigar e inspeccionar as instalacións, establecementos, obras e actividades co obxecto de comprobar o cumprimento das condicións de funcionamento e a adecuación á normativa vixente e cantos requisitos correspondan, no marco da documentación presentada xunto coa comunicación previa.

2. O persoal municipal adscrito á inspección e vixilancia de actividades e establecementos, no exercicio das súas funcións, terá a consideración de axente da autoridade e gozará do estatuto recolleito na lexislación urbanística.

3. As persoas interesadas teñen o deber de cooperación para a comprobación da adecuación das obras e actividades á normativa aplicable.

ARTIGO. 15 Procedemento de verificación

1. A presentación da comunicación previa, de conformidade co establecido no Capítulo anterior, comportará o exame dos seguintes extremos:

a) A competencia da Administración para a recepción da comunicación.

b) A adecuación do medio de intervención utilizado para a actividade ou establecemento obxecto da comunicación.

c) A integridade documental da comunicación previa, desde un punto de vista formal, de inclusión de cantos datos e documentos veñan esixidos pola normativa.

Á vista da documentación presentada, os servizos municipais emitirán os informes técnicos e xurídicos que resulten esixibles, conforme á normativa aplicable.

2. A os efectos do establecido no artigo 10, cando do exame formal da documentación resultase que é incompleta, errónea ou incorrecta, comunicarase á persoa interesada outorgándolle para ese efecto un prazo mínimo de dez días para a súa emenda. O requirimento, que sinalará os concretos incumprimentos ou deficiencias detectados, poderá comportar a adopción de medidas provisionais para a protección dos intereses públicos e de terceiras persoas, incluído o cesamento do exercicio da actividade ou o peche do establecemento, nos termos establecidos polo artigo 56 e concordantes da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

3. Devandito requirimento advertirá da imposibilidade de continuar co exercicio da actividade afectada si transcorrese o prazo afectado sen emendar as deficiencias observadas, sen prexuízo das responsabilidades penais, administrativas ou civís que se puidesen derivar.

4. No suposto de haberse adoptado medidas provisionais de suspensión da actividade, a presentación da correspondente emenda e a resolución administrativa que poña fin a estas medidas, permitirá a continuación da actividade.

5. No caso de detectarse deficiencias non emendables na documentación presentada, incoarase o correspondente procedemento de declaración de ineficacia da comunicación previa.

6. O control exercido a través do procedemento de verificación, non prexulgará o cumprimento material dos requisitos esixidos para o acceso á actividade de servizos, así como a adecuación do establecemento físico á normativa aplicable, nin limitará as potestades administrativas de inspección, control e sanción, así como cantas resulten atribuídas ao concello pola normativa de aplicación.

ARTIGO. 16 Actuacións de control

1. Ademais do previsto no artigo anterior, o Concello poderá realizar en calquera momento, de oficio ou a solicitude de persoa interesada, as actuacións de inspección e control da actividade ou do establecemento que sexan necesarias para comprobar o cumprimento dos requisitos establecidos pola normativa que resulte de aplicación.

2. As actuacións de comprobación e inspección, así como de vixilancia e control, axustaranse ao disposto na lexislación sectorial, así como ás prescricións contidas na Lei 9/2013, de 19 de decembro, e o Regulamento único, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro, sen prexuízo do establecido na presente Ordenanza. A pesar do anterior, no marco das competencias municipais poderá requirirse, en calquera momento, a presentación da documentación acreditativa do cumprimento dos extremos cuxo cumprimento resulte exixible de acordo coa normativa de aplicación.

O control realizado posteriormente á presentación da comunicación previa levará a cabo polos servizos municipais na maneira que determine o Plan de inspección aprobado ao efecto, sen prexuízo da utilización de medios de colaboración pública, a través de fórmulas de colaboración interadministrativa, ou de medios de colaboración privada, a través das entidades de certificación habilitadas ao efecto.

3. A realización de visitas de inspección da actividade comporta a obrigación de redactar unha acta de comprobación co contido e efectos establecido no artigo 18 da presente Ordenanza, en relación cos artigos 85 e seguintes do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro, sen prexuízo da tramitación, cando cumpra, do procedemento de declaración de ineficacia, ou do correspondente procedemento sancionador ou de restablecemento da legalidade urbanística.

ARTIGO. 17 Plan de inspección

A os efectos do establecido no artigo anterior, o Concello cada dous anos aprobará un plan de inspección, que será elaborado polos servizos técnicos e xurídicos co obxecto de articular, programar e racionalizar as inspeccións das actividades e establecementos obxecto da presente Ordenanza.

En todo caso, así como en ausencia de plans de inspección, a inspección actuará de maneira preferente nos seguintes supostos:

a) Ante denuncias de particulares.

b) Nos expedientes referidos ás actividades e establecementos que fosen obxecto de procedementos sancionadores.

c) Ante situacións de risco grave para o medio ambiente, seguridade, salubridade e, con carácter xeral, para as persoas ou os bens.

ARTIGO. 18 Actuacións de inspección

1. O procedemento de inspección e control posterior iniciarase de oficio por este Concello, xa sexa en virtude de denuncia dos servizos municipais, por denuncia de terceiros ou como consecuencia das visitas programadas no plan de inspección municipal previsto no artigo anterior.

Así mesmo, as persoas interesadas poden solicitar do concello a realización dunha inspección de comprobación do local ou establecemento a efectos da comprobación da adecuación do mesmo á normativa de aplicación e do cumprimento das condicións legais e técnicas da actividade. Para iso, a persoa solicitante deberá presentar ante o Concello solicitude de comprobación cos seguintes datos:

a) Identificación do establecemento e actividade.

b) Identificación da persoa titular ou, no seu caso, responsable da mesma.

c) Referencia da comunicación previa presentada para o inicio da actividade.

As solicitudes de inspección obrigarán a este Concello a efectuar o control posterior sobre a actividade ou establecemento, que deberá efectuarse nun prazo máximo de tres meses.

2. O resultado das actuacións de inspección e investigación recollerase nas actas de inspección, que se expedirán por duplicado asinadas polo persoal inspector, e no seu caso polas persoas ante as que se expidan, co contido e efectos previsto nos artigos 85 e seguintes do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro, e en todo caso co contido seguinte:

a) Identificación do establecemento ou actividade.

b) Identificación da persoa titular ou, na súa falta, responsable.

c) Data de realización do control e identificación das persoas que efectúan o control.

d) Descrición das actuacións practicadas.

e) Descrición, no seu caso, das modificacións que se observen nas instalacións, procesos e actividades respecto da documentación técnica presentada xunto coa comunicación previa.

f) Incumprimentos da normativa en vigor que se detecten como consecuencia da inspección.

g) Incidencias producidas durante a actuación de control.

h) Manifestacións realizadas pola persoa titular da actividade, sempre que solicite a súa constancia.

i) Reportaxe fotográfica do local inspeccionado e cantos documentos, públicos ou privados, ou outros medios de constatación se consideren oportunos.

i) Sinatura dos asistentes ou identificación das que se negasen á asinar.

ARTIGO. 19 Resultados do control posterior

Á vista das actuacións de inspección efectuadas de conformidade cos artigos anteriores, emitirase informe polos Servizos Municipais, que poderá ser:

a) Favorable, como consecuencia da comprobación da corrección da documentación técnica e o axuste da actividade á mesma.

b) Con deficiencias, cando das deficiencias observadas a resultas da acta de inspección e, no seu caso, dos informes técnicos que se emitan, derívese a existencia de incumprimentos normativos corrixibles mediante a imposición de condicións para adaptar, completar ou eliminar aspectos que non requiran da elaboración de nova documentación técnica ou cando, de requirila, as mesmas non comporten unha modificación substancial, nos termos establecidos na lexislación de aplicación.

Transcorrido o prazo de emenda de 15 días realizarase nova visita de inspección da que se levantará a correspondente acta na que se determinará a corrección das condicións da actividade e, en consecuencia, ditarase resolución administrativa que declare conforme o control posterior da actividade. O prazo concedido poderá ser obxecto de ampliación nos termos recolleitos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

c) Desfavorable, cando, como consecuencia dos informes técnicos emitidos, póñase de manifesto a existencia de incumprimentos normativos que excedan do sinalado na letra anterior.

Neste último caso, notificarase o resultado do control á persoa interesada, aos efectos de adoptar as medidas necesarias para iniciar o procedemento de declaración de ineficacia previsto no Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro. Todo iso sen prexuízo da tramitación dos correspondentes procedementos de reposición da legalidade urbanística e sancionadora que resulten de aplicación.

A suspensión de natureza cautelar da actividade, na súa condición de acto de trámite cualificado, pode ser obxecto de recurso tanto na vía administrativa como na xudicial.

2. A finalización do procedemento de control posterior realizarase por resolución administrativa, que deberá ser notificada á persoa titular da actividade ou do establecemento. A resolución recollerá o resultado do control efectuado, a imposición das medidas correctoras derivadas do mesmo e no seu caso, a necesidade de iniciar, o procedemento de declaración de ineficacia.

ARTIGO. 20 Suspensión da actividade

1. Toda actividade á que se estende o ámbito de aplicación da presente Ordenanza pode ser suspendida, naqueles supostos de urxencia e gravidade, por non exercerse conforme aos requisitos establecidos na normativa de aplicación, sen prexuízo das demais medidas provisionais que procedan de acordo coa normativa de aplicación e estas normas.

2. As denuncias que se formulen darán lugar á apertura das dilixencias correspondentes co fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados.

3. A resolución pola que se ordene a suspensión dos actos aos que se refire o apartado primeiro deberá notificarse á persoa interesada, tendo carácter inmediatamente executivo. Non é preceptivo, para a adopción desta medida cautelar, o trámite de audiencia previa, sen prexuízo de que no procedemento sancionador poidan presentarse as alegacións que se estimen pertinentes.

4. A suspensión cautelar da actividade, en tanto que se configura como acto de trámite cualificado, pode ser obxecto de recurso tanto en vía administrativa como xudicial.

TÍTULO III. PROCEDEMENTO SANCIONADOR

ARTIGO. 21 Procedemento sancionador

1. O Concello, no marco da normativa de aplicación, é competente para a incoación, instrución e resolución dos expedientes sancionadores pola comisión de infraccións establecidas no Título III, capítulo V, da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

2. A potestade sancionadora exercerase ao amparo do disposto na normativa básica do procedemento administrativo común das administracións públicas, no marco do establecido na Lei 9/2013, de 19 de decembro e o Regulamento único, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro.

ARTIGO. 22 Medidas provisionais

Iniciado o procedemento sancionador, poden adoptarse, de forma motivada, as medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar a eficacia da resolución e para evitar que se produzan ou manteñan no tempo os prexuízos derivados da presunta infracción, que haberán de imporse de conformidade co establecido no artigo 56 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

TÍTULO IV. MELLORA E SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

ARTIGO. 23 Modelos e tramitación electrónica

1. Co obxecto de facilitar a tramitación dos procedementos regulados na presente Ordenanza, e cumprir cos obxectivos de mellora e simplificación administrativa previstos no Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro, a Xunta de Goberno Local aprobará e manterá actualizados os modelos de solicitude de licenza e de comunicación previa, que así mesmo estarán a disposición do público na sede electrónica deste Concello [dirección https://sede.concellodabana.es/gl/].

2. O concello garantirá, dentro do ámbito das súas competencias e no marco da súa dispoñibilidade orzamentaria, que a cidadanía poida a través do portelo único obter a información e formularios necesarios para o acceso a unha actividade e o seu exercicio e coñecer as resolucións e o resto de comunicacións das autoridades competentes en relación coas súas solicitudes.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza entrará en vigor ao quince días hábiles seguintes ao da publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.

NOTA

ORDENANZA REGULADORA DOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL E DE REGULACIÓN INTEGRADA DO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS1 As actividades suxeitas a avaliación de incidencia ambiental haberán de someterse ao procedemento previsto nos artigos 24 e seguintes do Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, aprobado por Decreto 144/2016, de 22 de setembro. A declaración de incidencia ambiental deberá obterse con carácter previo á presentación da comunicación previa regulada neste Capítulo.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor ao quince días hábiles seguintes ao da publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, conforme ao establecido no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.