Índice

Carral - ORDENANZA XERAL MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIAL

Publicación provisional: 22/07/2010 BOP Nº: 138
Publicación definitiva: 07/09/2010 BOP Nº: 171
Aplicable dende: 02/02/2018

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO PRELIMINAR: OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artigo 1. Competencia.

Artigo 2. Obxecto.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.

TÍTULO PRIMERO: A CIRCULACIÓN URBANA

CAPÍTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS

Artigo 4. Usuarios, condutores e titulares de vehículos.

Artigo 5. Normas de comportamento dos peóns.

Artigo 6. Zonas peonís.

Artigo 7. Zonas de prioridade invertida e regulación de tráfico en circunstancias especiais.

Artigo 8. Control do vehículo e outras obligacións do condutor.

Artigo 9. Circulación de motocicletas e ciclomotores.

Artigo 10. Circulación de bicicletas.

Artigo 11. Velocidade dos vehículos que circulen por núcleo urbano.

Artigo 12. Actividades que afecten á seguridade da circulación.

Artigo 13. Emisión de perturbacións e contaminantes.

CAPÍTULO SEGUNDO: SINALIZACIÓN

Artigo 14. Sinalización.

Artigo 15. Alteración.

Artigo 17. Orde de prioridade.

Artigo 18. Modificación temporal.

CAPÍTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO

Sección 1ª. A parada

Artigo 19. Parada.

Artigo 20. Lugar de parada

Artigo 21. Modo de parada

Artigo 22. Parada de taxis

Artigo 23. Parada de autobuses.

Artigo 25. Prohibicións.

Sección 2ª. O estacionamento.

Artigo 26. Estacionamento.

Artigo 27. Modo de estacionamento.

Artigo 28. Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitación temporal.

Artigo 29. Parte de estacionamento.

Artigo 30. Maneira de estacionar.

Artigo 31. Servizo colectivo

Artigo 32. Estacionamento limitado

Artigo 33. Prohibicións.

Sección 3ª. Das tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade.

Artigo 34. Tarxeta de minusválidos

TÍTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBRAS

Artigo 35 : Dos contedores e da carga e descarga en obras

CAPÍTULO SEGUNDO: OBSTÁCULOS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 36. Elementos móbiles e fixos.

Artigo 37. Retirada de obstáculos.

CAPÍTULO TERCERO: CARGA E DESCARGA

Artigo 38. Carga e descarga

Artigo 39. Vehículos dedicados

Artigo 40. Tarxeta de carga e descarga

Artigo 41. Manobra de carga e descarga.

Artigo 42. Disposicións sobre carga e descarga.

Artigo 43. Vehículos pesados.

Artigo 44. Material descargado.

Artigo 45. Precaucións.

Artigo 46. Execución.

Artigo 47. Prohibición.

Artigo 48. Tempo máximo.

Artigo 49. Exhibición de hora de inicio.

TÍTULO TERCERO: UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE LA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACIÓNS PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEHÍCULOS (VAOS)

Artigo 50. Vaos

Artigo 51. Obrigas do titular do vao

Artigo 52. Autorización.

Artigo 53. Documentación.

Artigo 54. Tipos de vaos.

Artigo 55. Sinalización.

Artigo 56. Responsabilidade polo uso.

Artigo 57. Suspensión de autorización.

Artigo 58. Revogación.

Artigo 59. Baixa ou anulación do vao.

CAPÍTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VÍA PÚBLICA

Artigo 60. Concepto

Artigo 61. Sinalización da reserva de espazo.

TÍTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO PRIMERO: INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO

Artigo 62. Supostos.

CAPÍTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA

Artigo 63. Retirada de vehículos

Artigo 64. Perigo para a circulación.

Artigo 65. Perturbación da circulación.

Artigo 66. Obstaculización dun servizo público.

Artigo 67. Perda ou deterioro do patrimonio público.

Artigo 68. Tratamento residual do vehículo

Artigo 69. Estacionamento en zona de horario limitado.

Artigo 70. Outros supostos de retirada.

Artigo 71. Gastos.

Artigo 72. Suspensión da retirada dun vehículo.

Artigo 73. Retirada de obxectos da vía pública.

TÍTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE

Artigo 74. Persoas responsables

TÍTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 75. Órgano competente.

Artigo 76. Valor probatorio das denuncias dos axentes.

Artigo 77. Denuncias dos vixiantes de estacionamento limitado e cidadáns.

Artigo 78. Procedemento administrativo.

Artigo 79. Alegacións, escritos e recursos.

Artigo 80. Prescrición e caducidade.

Artigo 81. Contía das multas.

Artigo 82. Redución e residencia.

Artigo 83. Pago das multas.

Artigo 84. Responsables subsidiarios do pago de multas

DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª. O SERVIZO DE ESTACIONAMENTO CON LIMITACIÓN TEMPORAL

1.Obxecto.

2.Tipoloxía de usos e usuarios.

3.Título habilitante.

4.Tarxeta de residentes.

5.Vehículos excluídos.

6.Sinalización.

7.Obtención do título habilitante.

8.Horario e lugares.

9.Taxa.

10. Título habilitante pospagado.

11.Infraccións.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As entidades locais gozan de autonomía para a xestión dos intereses que lles son propios. A Lei reguladora das bases de réxime local e o seu texto refundido establecen que a ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas será competencia das entidades locais, as cales a exercen dentro do límite establecido pola lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas.

A manifestación desta competencia, en materia de circulación, reflíctese na elaboración dunha ordenanza que regule os aspectos relacionados con ela dentro do municipio.

O feito da circulación viaria é hoxe en día consubstancial ao ser humano, sendo a actividade que máis se prodiga e a que máis vincula a poboación xa sexa na súa faceta condutora ou meramente peonil, razón pola que require unha lexislación concreta e adecuada ás súas especiais circunstancias.

A capacidade normativa das administracións locais debe enfocarse cara á regulación das facetas específicas que constitúen a idiosincrasia do municipio, atendendo á variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns.

O Concello de Carral regula mediante a presente ordenanza diversas cuestións en materia de tráfico co fin de exercer as competencias atribuídas aos municipios polo artigo 7 do Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria e normativa concordante e complementar así a lexislación estatal e autonómica neste ámbito.

TÍTULO PRELIMINAR: OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artigo 1.Competencia

A presente ordenanza dítase en exercicio das competencias atribuídas aos municipios en materia de ordenación do tráfico de persoas e vehículos nas vías urbanas pola Lei de bases do réxime local e a Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

Naquelas materias non reguladas expresamente nesta ordenanza aplicaranse directa e subsidiariamente os preceptos da Lei de seguridade viaria e os regulamentos ou outras normas que a desenvolvan ou poidan desenvolvela nun futuro.

Artigo 2.Obxecto

É obxecto da presente ordenanza:

1) A regulación dos usos das vías urbanas e travesías, de acordo coas fórmulas de cooperación ou delegación con outras administracións, facendo compatible a equitativa distribución dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do tráfico rodado e co uso peonil das rúas, así como fomentar a seguridade viaria e a prevención de accidentes.

2) O establecemento de medidas de limitación do estacionamento, co fin de garantir a rotación dos aparcadoiros, prestando especial atención ás necesidades das persoas que teñen reducida a súa mobilidade e que utilizan vehículos e favorecer así a súa integración social.

3) Establecer os importes das sancións pecuniarias correspondentes ás distintas infraccións, respectando os límites legais na normativa con rango de lei.

Artigo 3.Ámbito de aplicación

1.As normas contidas nesta ordenanza obrigarán aos titulares e usuarios das vías e terreos públicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao concello, que sexan aptos para a circulación ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso común e, en defecto doutras normas, aos titulares das vías e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza regúlase o uso das vías urbanas do termo municipal de Carral para a circulación de persoas e vehículos e será de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso destas.

2. Enténdese por usuarios da vía a peóns, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a vía ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarán para o seu exercicio de autorización municipal.

TÍTULO PRIMEIRO: A CIRCULACIÓN URBANA

CAPÍTULO PRIMEIRO: NORMAS XERAIS

Artigo 4.Usuarios, condutores e titulares de vehículos

1. Os usuarios das vías están obrigados a comportarse de forma que non entorpezan indebidamente a circulación nin causen perigo, prexuízos ou molestias innecesarias ás persoas, ou danos aos bens.

2. Os condutores deben utilizar o vehículo coa dilixencia, precaución e non distracción necesarias para evitar todo dano, propio ou alleo, coidando de non pór en perigo, tanto a si mesmos como os demais ocupantes do vehículo e ao resto de usuarios da vía.

O condutor deberá verificar que as placas de matrícula do vehículo non presentan obstáculos que impidan ou dificulten a súa lectura e identificación.

3. Os titulares e, no seu caso, os arrendatarios dos vehículos teñen o deber de actuar coa máxima dilixencia para evitar os riscos que comporta a súa utilización, manténdoos nas condicións legal e regulamentariamente establecidas, someténdoos aos recoñecementos e inspeccións que correspondan e impedindo que sexan conducidos por quen nunca obtiveran o permiso ou a licenza de condución correspondente.

Artigo 5.Normas de comportamento dos peóns

1. Os peóns transitarán polas beirarrúas, as plataformas ou os paseos, preferentemente pola súa dereita, de forma que non obstrúan ou dificulten a circulación por elas doutros viandantes, gozando sempre de preferencia as persoas de mobilidade reducida. Nas vías urbanas sen beirarrúas ou con beirarrúas que non permitan o paso simultáneo de dúas persoas, pero que estean abertas ao tráfico de vehículos, os peóns han de extremar as precaucións e circular preto das fachadas dos edificios, polo lugar máis afastado do centro da calzada.

2. Os peóns utilizarán os pasos sinalizados para cruzar as calzadas e, nos lugares que carezan destes, farano polos extremos das mazás, perpendicularmente á calzada, asegurándose antes da non proximidade dalgún vehículo.

3. Ao chegar a unha praza ou rotonda, os peóns deberán rodeala, salvo que estea habilitado un paso para cruzala.

4. Nos pasos de peóns regulados por semáforo, os peóns deberán respectar os seus sinais ou fases que lles afecten, así como calquera outro tipo de sinalización específica da vía pública.

5. Os peóns deberán respectar os sinais dos axentes da autoridade encargados da vixilancia do tráfico, e seguir as súas indicacións.

Artigo 6.Zonas peonís

1. O concello poderá establecer illas ou zonas peonís nas que, como norma xeral, será prioritaria a circulación de peóns, e restrinxirase total ou parcialmente a circulación e o estacionamento de vehículos excepto nas zonas especialmente autorizadas.

2. As illas ou zonas peonís disporán da sinalización correspondente á entrada e á saída. Nos sinais indicaranse as limitacións e os horarios, se procede, sen prexuízo de que se poidan utilizar outros elementos móbiles ou telemáticos que impidan a entrada e a circulación de vehículos na rúa ou zona afectada.

3. A prohibición de circulación e de estacionamento nas illas ou zonas peonís poderá establecerse con carácter permanente ou referirse unicamente a unhas determinadas horas do día ou a uns determinados días, e poderá afectar a todas ou só algunhas das vías da zona delimitada.

4. As limitacións de circulación e de estacionamento que se establezan nas illas ou zonas peonís non afectarán os seguintes vehículos:

a. Os do servizo de prevención e extinción de incendios, dos Corpos e Forzas de Seguridade, ambulancias e transporte sanitario e a aqueles outros vehículos de servizos públicos de limpeza, reparación ou similares, para a prestación do servizo correspondente.

b. Os que trasladen enfermos ou persoas con discapacidade con domicilio ou atención dentro da área.

c. Os que accedan ou saian de garaxes e estacionamentos autorizados, durante o horario que fixe a licenza correspondente.

d.Os vehículos comerciais ou industriais terán acceso durante o tempo imprescindible para cargar ou descargar, dentro do horario establecido. As tarefas de carga e descarga realizaranse nos espazos indicados para o efecto.

e. Os vehículos destinados a operacións de mudanzas de mobles e aparellos terán acceso á zona e permiso para estacionar nas condicións e horarios establecidos, para cada caso, na autorización municipal correspondente, segundo dispón o artigo 38.4 desta ordenanza.

f. Os vehículos destinados ao transporte escolar, nos itinerarios e paradas fixados para o efecto pola autoridade municipal, de conformidade co establecido no artigo 24 desta ordenanza.

5. O concello poderá ordenar a utilización de distintivos para identificar os vehículos autorizados a circular nas zonas restrinxidas, que deberán colocarse en lugar visible, preferentemente no parabrisas.

Artigo 7.Zonas de prioridade investida e regulación de tráfico en circunstancias especiais

1.A Administración municipal poderá establecer zonas nas cales as condicións de circulación de vehículos queden restrinxidas a favor da circulación e uso da calzada por parte dos peóns.

2.Cando circunstancias especiais así o requiran, a Autoridade municipal, por medio da Policía local, poderá tomar as medidas que sexan oportunas para a adecuada regulación do tráfico, tales como:

a) A restrición ou prohibición da circulación de vehículos en xeral ou dunha categoría en particular por determinadas zonas de poboación.

b) A canalización do tráfico por determinadas vías.

c) A reordenación, restrición ou prohibición da parada ou o estacionamento en determinadas vías

Artigo 8.Control do vehículo e outras obrigacións do condutor

1. Os condutores deberán estar en todo momento en condicións de controlar os seus vehículos ou animais. Ao aproximarse a outros usuarios da vía, deberán adoptar as precaucións necesarias para a súa seguridade, especialmente cando se trate de nenos, anciáns, invidentes ou outras persoas manifestamente impedidas.

2. O condutor dun vehículo está obrigado a manter a súa propia liberdade de movementos, o campo necesario de visión e a atención permanente á condución, que garantan a súa propia seguridade, a do resto dos ocupantes do vehículo e a dos demais usuarios da vía. Para estes efectos, deberá coidar especialmente de manter a posición adecuada e que a manteña o resto dos pasaxeiros e a adecuada colocación dos obxectos ou animais transportados, de forma que non haxa interferencia entre o condutor e calquera deles.

3. Considérase incompatible coa obrigatoria atención permanente á condución o uso polo condutor, co vehículo en movemento, de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión e reprodutores de vídeo ou DVD. Exceptúanse, para estes efectos, o uso de monitores que estean á vista do condutor e cuxa utilización sexa necesaria para a visión de acceso ou baixada de pasaxeiros ou para a visión en vehículos con cámara de manobras traseiras, así como o uso de dispositivo GPS.

4. Queda prohibido conducir e utilizar cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son, así como outros dispositivos que diminúan a obrigatoria atención permanente á condución, excepto durante o correspondente ensino e a realización das probas de aptitude en circuíto aberto para a obtención do permiso de condución de motocicletas de dúas rodas, cando así o esixa o Regulamento Xeral de Condutores.

5. Prohíbese, durante a condución, a utilización de dispositivos de telefonía móbil, navegadores e calquera outro medio ou sistema de comunicación, excepto cando o desenvolvemento da comunicación teña lugar sen empregar as mans nin usar cascos, auriculares, ou instrumentos similares.

Quedan exentos da devandita prohibición os axentes da autoridade, os condutores de vehículos especiais e de acompañamento destes, de furgóns de transporte de fondos e de escolta debidamente acreditados, no exercicio das funcións que teñan encomendadas.

6. Prohíbese conducir vehículos que teñan instalados inhibidores de radar ou calquera outros mecanismos encamiñados a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico.

7. Prohíbese levar abertas as portas do vehículo, abrilas antes da súa completa inmobilización e abrilas ou apearse deste sen asegurarse previamente de que iso non implica perigo ou entorpecemento para outros usuarios, especialmente cando se refire a condutores de bicicletas.

8.Queda prohibido circular con menores de doce anos situados nos asentos dianteiros do vehículo salvo que utilicen dispositivos homologados para o efecto. Así mesmo, queda prohibido circular con menores de doce anos como pasaxeiros de ciclomotores ou motocicletas con ou sen sidecar, por calquera clase de vía. Excepcionalmente permítese esta circulación a partir dos sete anos, sempre que os condutores sexan os pais ou as nais, titores ou persoa maior de idade autorizada por eles, utilicen casco homologado e se cumpran as condicións específicas de seguridade establecidas regulamentariamente.

Artigo 9.Circulación de motocicletas e ciclomotores

As motocicletas e os ciclomotores non poden circular polas beirarrúas, plataformas, paseos nin carril bici.

Artigo 10.Circulación de bicicletas

1. As bicicletas deberán estar dotadas dos elementos reflectores debidamente homologados que regulamentariamente se determinen e que deberán posuír estes vehículos conforme a dita normativa. Cando sexa obrigatorio o uso de iluminación, os condutores de bicicletas deberán, ademais, levar colocada algunha peza reflectora, se circulan por vía interurbana.

2. As bicicletas circularán polos carrís especialmente reservados, respectando a preferencia de paso dos peóns que os crucen. De circular pola calzada por non haber viario reservado, efectuarano preferiblemente polo carril da dereita, salvo que teñan que realizar un xiro próximo á esquerda.

3. Excepto en momentos de aglomeración, as bicicletas, poderán circular polos parques públicos, as zonas peonís, os paseos, as beirarrúas suficientemente amplas e as zonas de prioridade investida sen carril bici, nas seguintes condicións:

1. Respectarán a preferencia dos peóns.

2. Adecuasen a velocidade á dos peóns sen superar o 10 Km/h.

3. Absteranse de zigzaguear ou realizar calquera outra manobra que poida afectar á seguridade dos peóns.

4. Cando os ciclistas circulen en grupo polas vías urbanas deberán respectar individualmente a sinalización semafórica que lles afecte.

5. As bicicletas non poderán circular por vías urbanas nas que se permita unha velocidade superior ao 50 Km/h e carezan de beiravía.

Artigo 11.Velocidade dos vehículos que circulen por núcleo urbano

1. O límite máximo autorizado de velocidade a que poderán circular os vehículos por vías urbanas será de 50 Km/h, salvo para os vehículos que transporten mercadorías perigosas, que circularán como máximo a 40 km/h , sen prexuízo de que a autoridade municipal, vistas as súas características peculiares, poida establecer en certas vías e/ou zonas límites inferiores ou superiores.

Nas zonas peonís, en rúas dun só carril ou de gran aglomeración de persoas, os vehículos non poderán exceder a velocidade de 10 Km/h.

2. Todo condutor estará obrigado a respectar os límites de velocidade establecidos. Co fin de adecuar a velocidade do vehículo de maneira que sempre poida deter a marcha deste dentro dos límites do seu campo de visión e ante calquera obstáculo, deberá ter en conta, ademais:

1. As propias condicións físicas e psíquicas.

2. As características e estado da vía, do vehículo e da súa carga.

3. As condicións meteorolóxicas, ambientais e de circulación.

4. En xeral, todas aquelas circunstancias en cada momento concorrentes.

3. Poderase circular por baixo dos límites mínimos de velocidade nos casos de transportes e vehículos especiais, ou cando as circunstancias do tráfico impidan o mantemento dunha velocidade superior á mínima sen risco para a circulación, así como nos supostos de protección ou acompañamento a outros vehículos, nas condicións que regulamentariamente se establezan.

Artigo 12.Actividades que afecten á seguridade da circulación

1. A realización de obras, instalacións, colocación de colectores, mobiliario urbano ou calquera outro elemento ou obxecto de forma permanente ou provisional nas vías obxecto desta ordenanza necesitará a previa autorización municipal e rexeranse polo disposto nesta norma e nas leis de aplicación xeral. As mesmas normas serán aplicables á interrupción das obras, en razón das circunstancias ou características especiais do tráfico que poderá levar a efecto a pedimento da autoridade municipal.

2. Prohíbese arroxar, depositar ou abandonar sobre a vía substancias ou materiais que poidan entorpecer a libre circulación, parada ou estacionamento, facelo perigoso ou deteriorar aquela ou as súas instalacións, ou producir nela ou nas súas inmediacións efectos que modifiquen as condicións apropiadas para circular, parar ou estacionar. Así mesmo, prohíbese arroxar á vía ou nas súas inmediacións calquera obxecto que poida dar lugar á produción de incendios, ou accidentes ou que obstaculicen a libre circulación.

Os vehículos, especialmente cando se incorporen á vía pública procedentes de obras, desterres ou leiras de labranza adoptarán as medidas necesarias para manter as vías limpas de terra, barro ou outros materiais, obxectos e aparellos.

3.Quen crearan sobre a vía algún obstáculo ou perigo deberán facelo desaparecer canto antes, adoptando namentres as medidas necesarias para que poida ser advertido aos demais usuarios e para que non se dificulte a circulación.

4. Prohíbese ocupar unha vía de dominio público por causa de actividades ou instalacións sen autorización municipal.

5.Prohíbese expresamente a limpeza, lavado ou reparación de vehículos na vía pública.

Artigo 13.Emisión de perturbacións e contaminantes

1.Non poderán circular polas vías obxecto desta ordenanza os vehículos con niveis de emisión de ruído superiores aos regulamentariamente establecidos; así como tampouco emitindo gases ou fumes en valores superiores aos límites establecidos e nos supostos de ser obxecto dunha reforma de importancia non autorizada.

Todos os condutores de vehículos quedan obrigados a colaborar nas probas regulamentarias de detección que permitan comprobar as posibles deficiencias e reformas indicadas.

2.Tanto nas vía públicas urbanas como nas interurbanas prohíbese a circulación de vehículos a motor e ciclomotores co chamado escape libre, sen o preceptivo silenciador das explosións.

Prohíbese, así mesmo, a circulación dos vehículos mencionados cando os gases expulsados polos motores, en lugar de atravesar un silenciador eficaz, saian desde o motor a través dun incompleto, inadecuado, deteriorado ou a través de tubos resoadores e a dos de motor de combustión interna que circulen sen estar dotados dun dispositivo que evite a proxección descendente ao exterior de combustible non queimado ou lancen fumes que poidan dificultar a visibilidade aos condutores doutros vehículos ou resulten nocivos.

Os axentes da autoridade poderán inmobilizar o vehículo no caso de que supere os niveis de gases, fumes e ruídos permitidos regulamentariamente, segundo o tipo de vehículo, conforme o artigo 84.1 h) do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

3.Queda prohibida a emisión dos contaminantes a que se refire o apartado 1 producida por vehículos a motor por riba das limitacións dispostas nas normas reguladoras dos vehículos.

4.Igualmente queda prohibida a dita emisión por outros focos emisores de contaminantes distintos dos producidos por vehículos a motor, calquera que fose a súa natureza, por riba dos niveis que o goberno estableza con carácter xeral.

Quedan prohibidos, en concreto, os vertedoiros de lixos e residuos dentro da zona de afección das estradas, en todo caso, e fóra dela cando exista perigo de que o fume producido pola incineración dos lixos ou incendios ocasionais poida alcanzar a estrada

CAPÍTULO SEGUNDO: SINALIZACIÓN

Artigo 14.Sinalización

1. A sinalización das vías urbanas correspóndelle á autoridade municipal. A Alcaldía ou o Concellería delegada ordenarán a colocación, retirada e substitución dos sinais que en cada caso proceda, así como a autorización de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vías obxecto desta ordenanza estarán obrigados a obedecer os sinais da circulación que establezan unha obrigación ou unha prohibición e a adaptar o seu comportamento á mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vías polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoña unha obrigación de detención, non poderá renovar a súa marcha o condutor do vehículo así detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 15.Alteración

1. A instalación, retirada, traslado ou modificación da sinalización requirirá a previa autorización municipal. A autorización determinará a localización, modelo e dimensións dos sinais que se han implantar.

2.Prohíbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou á beira destes, placas, carteis, marquesiñas, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusión, reducir a súa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da vía ou distraer a súa atención.

3. O concello retirará inmediatamente de toda aquela sinalización que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se é incorrecta a forma, colocación ou deseño do sinal.

Artigo 16.Sinalización de entradas

1. Os sinais de tráfico preceptivos instalados nas entradas dos núcleos de poboación, rexerán para todo o núcleo, salvo sinalización específica para un tramo de rúa ou zona.

2. Os sinais instalados nas entradas das zonas peonís e demais áreas de circulación restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do perímetro.

Artigo 17.Orde de prioridade

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais é o seguinte:

1. Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do tráfico.

2. Sinalización circunstancial que modifique o réxime de utilización normal da vía pública.

3. Semáforos.

4. Sinais verticais de circulación.

5. Marcas viarias.

2. No caso de que as prescricións indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradición entre si, prevalecerá a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a máis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 18.Modificación temporal

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebración de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracións de persoas ou vehículos, poderá modificar temporalmente a ordenación do tráfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehículos e unha maior fluidez na circulación

CAPÍTULO TERCEIRO: A PARADA E O ESTACIONAMENTO

Sección 1ª. A parada

Artigo 19. Parada

Enténdese por parada toda inmobilización dun vehículo durante un tempo inferior a dous minutos, sen que o condutor poida abandonalo.

Non se considerará parada a detención accidental ou momentánea por necesidade da circulación nin a ordenada polos axentes da Policía local ou por circunstancias de urxencia que sexan imprevisibles e inaprazables.

Artigo 20.Lugar de parada

1. A parada deberá efectuarse de tal maneira que o vehículo non obstaculice a circulación nin constitúa un risco para o resto dos usuarios da vía, coidando especialmente a súa colocación.

En todo caso, a parada terá que facerse situando o vehículo o máis preto posible do bordo dereito segundo o sentido da marcha, aínda que en vías dun só sentido de circulación, se a sinalización non o impide, tamén poderá realizarse situando o vehículo o máis preto posible do bordo esquerdo, adoptándose as medidas necesarias para evitar o entorpecemento da circulación.

2. Os pasaxeiros terán que baixar polo lado correspondente á beirarrúa. A persoa condutora, se ten que baixar, poderá facelo polo outro lado, sempre que previamente se asegure que pode facelo sen ningún tipo de perigo.

Artigo 21.Modo de parada

1. En todas as zonas e vías públicas, a parada efectuarase nos puntos onde se produzan menos dificultades na circulación. Exceptúanse os casos nos que os pasaxeiros sexan persoas enfermas ou impedidas, ou se trate de vehículos dos servizos públicos de urxencia que estean de servizo, os das Forzas e Corpos de Seguridade ou de camións do servizo de limpeza ou recollida de lixos.

2. Nas paradas en rúas urbanizadas sen beirarrúa, deixarase unha distancia mínima dun metro desde a fachada máis próxima.

Artigo 22.Parada de taxis

O auto-taxi e vehículos de gran turismo pararán na forma e lugares que determine a ordenanza reguladora do servizo e, na súa falta, con suxeición estrita ás normas que con carácter xeral se establecen na presente ordenanza para as paradas.

Artigo 23.Parada de autobuses

1.Os autobuses, tanto de liñas urbanas como interurbanas, unicamente poderán deixar e tomar viaxeiros nas paradas expresamente determinadas ou sinalizadas pola Autoridade municipal.

2.Os condutores de autobuses estarán obrigados a situar o vehículo dentro da zona delimitada para o efecto, o máis preto posible do bordo da calzada, sen chegar en ningún caso a obstaculizar a circulación.

Artigo 24.Itinerarios

A autoridade municipal poderá requirir aos titulares de centros docentes que teñan servizo de transporte escolar para que propoñan itinerarios para a recollida de alumnos. Unha vez aprobados estes, a antedita autoridade poderá fixar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida a recollida de alumnos fóra das devanditas paradas.

Artigo 25.Prohibicións

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulación, aprobado por Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, prohíbese a parada nos casos e lugares seguintes:

a. Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b. En dobre fila, salvo que aínda quede libre un carril en rúas de sentido único de circulación e dúas en rúas en dous sentidos, sempre que o tráfico non sexa moi intenso e non haxa espazo libre nunha distancia de corenta metros.

c. Sobre os refuxios, illotes, medianas, zonas de protección e demais elementos canalizadores do tráfico.

d. Cando se obstaculice a utilización normal do paso de entrada ou saída de vehículos e persoas. Así como cando se atope sinalizado o acceso de vehículos co correspondente vao.

e. Sobre as beirarrúas, paseos e demais zonas destinadas ao paso de peóns e zonas sinalizadas para uso exclusivo de persoas con discapacidade.

f. A menos de cinco metros dunha esquina, cruzamento, intersección ou bifurcación, salvo que a parada se poida realizar en chafráns ou fóra destes sen constituír obstáculo ou causar perigo para a circulación.

g. Nas pontes, pasos a nivel, túneles, e debaixo dos pasos elevados, salvo sinalización en contrario.

h. Nos lugares onde a detención impida a visión da sinalización aos usuarios aos que vaia dirixida ou obrigue a facer manobras.

i. Na proximidade de curvas ou cambios de rasantes, cando a visibilidade sexa insuficiente para que os demais vehículos poidan pasar sen perigo ao que estea detido.

l. Nos espazos sinalizados como reservados para vehículos de servizo público, organismos oficiais e servizos de urxencia.

m. Nos carrís, paradas ou pasos reservados para determinados vehículos, como autobuses de transporte público de pasaxeiros, taxis ou bicicletas.

n. Nos rebaixados da beirarrúa para o paso de persoas de mobilidade reducida.

ñ. Cando se obstaculicen os accesos e saídas de emerxencia debidamente sinalizadas pertencentes a colexios, edificios, locais ou recintos destinados a espectáculos ou actos públicos, nas horas da súa celebración.

o) No medio da calzada, aínda no suposto caso de que a súa anchura o permita, salvo que estea expresamente autorizado.

p) Nas vías públicas declaradas de atención preferente por resolución municipal, salvo que a parada se poida realizar nos chafráns.

r) Cando se impida a outros vehículos un xiro autorizado.

s) Cando produzan obstrución ou perturbación grave na circulación de peóns ou vehículos.

Sección 2ª. O estacionamento

Artigo 26.Estacionamento

Enténdese por estacionamento toda inmobilización dun vehículo cuxa duración exceda de dous minutos, sempre que non estea motivada por imperativo da circulación, polo cumprimento de calquera requisito .

Artigo 27.Modo de estacionamento

1. O estacionamento deberá efectuarse de tal maneira que o vehículo non obstaculice a circulación nin constitúa un risco para o resto dos usuarios da vía coidando especialmente a súa colocación situándoo o máis preto posible do bordo da calzada segundo o sentido da marcha e evitar que poida pórse en movemento en ausencia do condutor. Para tal obxecto os condutores terán que tomar as precaucións adecuadas e suficientes e serán responsables das infraccións que se poidan chegar a producir como consecuencia dun cambio de situación do vehículo ao pórse en marcha espontaneamente ou pola acción de terceiros, salvo que neste último caso exista violencia manifesta.

2. O estacionamento efectuarase de forma que permita aos demais usuarios a mellor utilización do restante espazo libre.

Artigo 28.Tipos de estacionamento. Estacionamento con limitación temporal

1. O estacionamento pode ser:

a. En fila ou cordón, aquel en que os vehículos están situados uns detrás doutros e de forma paralela ao bordo da beirarrúa.

b. En batería, aquel en que os vehículos están situados uns ao costado doutros e de forma perpendicular ao bordo da beirarrúa.

c. En semibatería, aquel en que os vehículos están situados uns ao costado doutros e oblicuamente ao bordo da beirarrúa.

Como norma xeral o estacionamento farase sempre en fila. A excepción a esta norma, terase que sinalizar expresamente.

2. Nos estacionamentos con sinalización no pavimento, os vehículos deberán colocarse dentro do perímetro marcado.

Artigo 29.Parte de estacionamento

1.Nas vías de dobre sentido de circulación, o estacionamento cando non estivese prohibido, efectuarase no lado dereito do sentido da marcha.

2.Nas vías dun só sentido de circulación e sempre que non exista sinal en contrario o estacionamento efectuarase no sentido da marcha e en ambos os lados da calzada sempre que se deixe unha anchura para a circulación non inferior a tres metros.

Artigo 30.Maneira de estacionar

1.Os condutores deberán estacionar os vehículos tan preto do bordo como sexa posible.

2.Os vehículos de dúas rodas deberán respectar, ademais as seguintes normas de estacionamento:

a) Non poderán estacionar entre dous vehículos de forma que impidan o normal acceso a estes ou obstaculicen as manobras de estacionamento. Tampouco poderá estacionarse se se dificulta a incorporación destes vehículos á circulación.

b)Non poderán encadear ou atar estes vehículos entre si ou a calquera outro elemento non destinado para tal fin, tales como árbores, farois, postes de sinalización, bancos e demais mobiliario urbano, ou de forma que o estacionamento ocasione molestias aos demais usuarios da vía. Sen prexuízo da sanción que se poida impor pola infracción cometida, a Policía local poderá adoptar as medidas necesarias para a retirada do vehículo estacionado nestas condicións. Os gastos que se deriven da retirada do vehículo correrán por conta do responsable da infracción.

Artigo 31.Servizo colectivo

1.A autoridade municipal poderá fixar zonas na vía pública para estacionamento ou para utilización como terminais de liña de autobuses tanto de servizo urbano como interurbano, de non existir para estes últimos estación de autobuses.

2. Os vehículos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadorías de calquera natureza non poderán estacionar nas vías públicas a partir da hora que a autoridade municipal determine mediante a correspondente resolución municipal.

3. Os vehículos destinados ao transporte de viaxeiros ou de mercadorías con masa máxima autorizada (MMA) superior a 3.500 Kg, así como calquera outro tipo de vehículos que polo seu volume oculten a fachada dos edificios ou poidan facilitar a escalada ao interior destes, non poderán estacionar nas vías públicas urbanas salvo nos lugares expresamente autorizados polo concello.

Artigo 32.Estacionamento limitado

1.O concello poderá establecer medidas de estacionamento limitado, co fin de garantir a rotación dos aparcadoiros.

Artigo 33.Prohibicións

Ademais dos supostos contemplados no artigo 94 do Regulamento xeral de circulación, queda prohibido o estacionamento nos casos e lugares seguintes:

a .Onde o prohiban os sinais correspondentes.

b. Nun mesmo lugar da vía pública durante máis de 30 días consecutivos.

c. Nas zonas sinalizadas como de reserva para carga e descarga de mercadorías, nos días e horas en que estea en vigor a reserva, agás se se trata de vehículos de persoas con mobilidade reducida, debidamente identificados e polo tempo máximo de 60 minutos.

d. Nas zonas reservadas para estacionamento de vehículos de servizo público e organismos oficiais, servizos de urxencia ou policía.

e. Cando o vehículo estacionado deixe para a circulación rodada unha anchura libre inferior á dun carril de tres metros.

f. Nas rúas de dobre sentido de circulación nas cales a anchura da calzada só permita o paso de dúas columnas de vehículos.

g. Cando se obstaculice a utilización normal dos pasos rebaixados para persoas de mobilidade reducida.

h. En condicións que dificulten a saída doutros vehículos estacionados regulamentariamente.

i. Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitación horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior.

l. Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitación temporal, cando colocando o distintivo que o autoriza se manteña estacionado o vehículo en exceso sobre o tempo máximo permitido pola ordenanza reguladora desta clase de estacionamento.

m. Diante dos lugares reservados para colectores do servizo municipal de limpeza, impedindo o acceso a eles ou a súa retirada.

n. Nas vías públicas, os remolques, separados do vehículo motor.

ñ. De forma distinta a como se indica nas marcas e liñas de estacionamento ou fóra dos límites do perímetro marcado.

o. En dobre fila, en calquera suposto.

p. Vehículos en exposición, exhibindo carteis para a súa venda en vía pública. Considerarase que está na devandita situación, cando permaneza con carteis anunciadores e durante un tempo superior a 24 horas nas vías públicas do termo.

r. Na calzada, de maneira diferente á determinada no artigo 28 desta ordenanza.

s. Nos lugares debidamente sinalizados temporalmente con tal prohibición, debido a actos públicos, obras ou outras causas.

t. Onde estea prohibida a parada.

u. Nos vaos, sinalizados como tales mediante placa de licenza municipal, ocupándoos total ou parcialmente.

Sección 3ª. Das tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade

Artigo 34. Tarxeta de persoas con discapacidade

1. O Concello, no exercicio das súas competencias na materia, adoptará as medidas necesarias para a concesión da tarxeta de aparcadoiro para persoas con discapacidade con problemas graves de mobilidade e para a efectividade dos dereitos que desta se derivan, tendo en conta a Recomendación do Consello da Unión Europea sobre a creación dunha tarxeta de estacionamento para persoas con discapacidade e a lexislación sectorial da Comunidade Autónoma.

2. O Concello expedirá a tarxeta de aparcadoiro especial para persoas con mobilidade reducida segundo o modelo determinado regulamentariamente e terá validez para todo o territorio nacional. A citada tarxeta permitiralle á persoa titular do vehículo autorizado estacionar nos lugares especialmente reservados para persoas con mobilidade reducida, salvo nos que estean destinados a un vehículo determinado ou nos debidamente sinalizados para estacionamento regulado con limitación temporal, carga e descarga e entrada e saída de vehículos.

3. As tarxetas expedidas con anterioridade á entrada en vigor desta disposición normativa poderán seguir usándose ata a súa substitución.

TÍTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBRAS

Artigo 35: Dos colectores e da carga e descarga en obras

1.Nas obras de construción ou remodelación de edificacións, o concello poderá autorizar:

a) Vaos provisionais, a condición de que se dispoña dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na vía pública, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocación de colectores para materiais de construción ou retirada de cascallos e similares.

2.A colocación de colectores por obras na vía pública, requirirá autorización previa do concello. A colocación destes realizarase de acordo coas condicións que estableza o documento de autorización.

3.Cando por razóns de interese público se deban realizar obras, operacións de limpeza ou acontecementos de índole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorización concedida, cando así se requira.

CAPÍTULO SEGUNDO: OBSTÁCULOS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 36. Elementos móbiles e fixos

1.Queda prohibida a colocación de elementos móbiles ou fixos na vía pública, entre outros, postes, morróns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a súa finalidade, sen obter a previa autorización municipal.

2.A ocupación da vía pública por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurándose a súa colocación nas zonas non destinadas a circulación de vehículos ou viandantes, así como tampouco en pasos de peóns, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocación mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a súa localización.

3.Queda prohibido cambiar de localización os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehículos no lugar destes.

4.Non poderán colocarse obstáculos sobre a vía pública para reservarse o uso desta .

Artigo 37.Retirada de obstáculos

1.A autoridade municipal poderá ordenar a retirada de obstáculos na vía pública cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorización.

b) Entrañen perigo para os usuarios da vía.

c)A súa colocación deveña inxustificada.

d)Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicións fixadas na autorización.

e) Estímese conveniente atendendo ao interese xeral.

2.Os seus responsables virán obrigados á retirada dos obstáculos colocados cando así sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, serán desmontados polos servizos técnicos municipais, repercutindo á conta daqueles os gastos que se produciron.

CAPÍTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA

Artigo 38. Vehículos pesados

Os camións de transporte superior a 12,5 toneladas poderán cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadorías ou lugar destinado polo concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que reúnan as condicións adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorización especial para aqueles casos específicos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 39.Material descargado

As mercadorías, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarán na vía pública, senón que se trasladarán directamente do inmoble ao vehículo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que deberán ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupación da vía pública, atendendo en todo caso ás condicións que determina a presente ordenanza sobre realización e balizamento de obras na vía pública.

Artigo 40.Precaución

As operacións de carga e descarga terán que realizarse coas debidas precaucións para evitar ruídos innecesarios e coa obrigación de deixar limpa a vía pública.

As carretillas de carga utilizadas para a distribución da carga aos establecementos deberán dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 41. Execución

As mercadorías cargaranse e descargaranse polo lado do vehículo máis próximo á beirarrúa, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operación, procurando non dificultar a circulación, tanto de peóns como de vehículos.

No caso de existir perigo para peóns ou vehículos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 42. Prohibición

Non poderán permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehículos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 43. Tempo máximo

As operacións de carga e descarga deberán efectuarse con persoal suficiente para terminalas o máis rapidamente posible, sendo o límite de tempo autorizado para cada operación, con carácter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridade municipal poderá autorizar un período maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operación en concreto.

TÍTULO TERCEIRO: UTILIZACIÓN PRIVATIVA DA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACIÓNS PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEHÍCULOS (VAOS)

Artigo 44.Vaos

1.Está suxeito a autorización municipal o acceso de vehículos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público ou que supoña un uso privativo ou unha especial restrición do uso que corresponda a todos os cidadáns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehículos na fronte polo que se realiza o acceso.

2.Queda prohibida a saída de vehículos en chafráns dos edificios, debendo gardar unha distancia mínima de cinco metros á esquina máis próxima.

3. É obrigatorio dispor de cinco metros como mínimo nun plano horizontal dentro do local e antes de saír ao exterior na liña de fachada, salvo excepcións xustificadas.

4.As portas de garaxe non excederán na súa apertura a liña de fachada.

Artigo 45. Obrigacións do titular do vao

Ao titular do vao ou á comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicación as seguintes obrigacións:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e saída de vehículos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou saída do inmoble.

c) Á adquisición dos sinais de vao aprobadas polo concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalización, así como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 49.2 da presente ordenanza

Artigo 46. Autorización

1. A autorización de entrada e saída de vehículos será concedida pola Alcaldía ou Concellería delegada competente, a proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorización de entrada e saída de vehículos poderá ser solicitada polos propietarios e os posuidores lexítimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, así como polos promotores ou contratistas no suposto de obras

Artigo 47.Documentación

O expediente de concesión de autorización de entrada e saída de vehículos poderá iniciarse de oficio ou previa petición dos interesados que haberá de acompañarse da seguinte documentación:

1) Plano de situación a escala 1:2.000 da cartografía municipal.

2) Plano da fachada do inmoble con anotacións expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3) Plano de planta e número de prazas existentes por planta.

4) Fotografía da fachada do inmoble.

5) Licenza de obras e primeira ocupación cando neles conste expresamente zona ou reserva de aparcadoiro.

6) Licenza de habilitación do local para garaxe (cando requira obra).

7) Licenza de modificación de uso (cando non requira obra).

8) Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcadoiro.

b) Cando, aínda que non conste expresamente, se outorgue para o desenvolvemento de actividade de taller de reparación de vehículos, de venda ou aluguer ou exposición de vehículos, lavado e engraxe de vehículos, inspección de vehículos, estacións de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehículos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da súa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritación de danos, etc.

Artigo 48. Inicio de oficio

O concello poderá iniciar de oficio a concesión de vao naqueles casos en que coñeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificación ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padróns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deberá cumprir as obrigacións derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 49. Sinalización

1. As entradas e saídas de vehículos que se autoricen sinalizaranse e delimitarán simultaneamente con dous tipos de sinais:

a)Vertical: placa de prohibición de estacionamento axustado ao modelo oficial, que será facilitada polo concello previo aboamento das taxas correspondentes.

A placa deberá instalarse en zona visible da porta de entrada ou saída do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na súa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b) Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente á do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitirá en ningún caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptación do vao deberá pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalización descrita no apartado anterior, así como as obras necesarias, serán por conta do solicitante, que virá obrigado a manter a sinalización tanto vertical como horizontal nas debidas condicións durante todo o período de vixencia da autorización.

Artigo 50.Responsabilidade polo uso

Os danos ocasionados en beirarrúas con motivo do uso especial que comporta a entrada e saída de vehículos con ocasión da autorización concedida serán responsabilidade dos titulares da devandita autorización, quen virán obrigados á súa reparación, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigación dará lugar á execución forzosa nos termos regulados na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

Artigo 51. Suspensión de autorización

O concello poderá suspender temporalmente, por razóns do tráfico, obras en vía pública ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorización de entrada e saída de vehículos.

Artigo 52. Revogación

As autorizacións poderán ser revogadas polo órgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b) Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c) Por non aboar a cota anual correspondente.

d) Por incumprir as condicións relativas aos horarios ou carecer da sinalización adecuada.

e) Por causas motivadas relativas ao tráfico ou circunstancias da vía pública.

A revogación da autorización dará lugar á obrigación do seu titular de retirar a sinalización, reparar o bordo da beirarrúa ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no concello.

O expediente de revogación iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 53.Baixa ou anulación do vao

Cando se solicite a baixa ou anulación da autorización de entrada de vehículos que viña gozando por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalización indicativa da existencia da entrada, reparación do bordo da beirarrúa ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobación do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

TÍTULO CUARTO: MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO PRIMEIRO: INMOBILIZACIÓN DO VEHÍCULO

Artigo 54. Supostos

 

1.A Policía local poderá inmobilizar un vehículo cando:

a) O vehículo careza de autorización administrativa para circular, ben por non obtela ou porque sexa obxecto de anulación, declarada a súa perda de vixencia.

b) O vehículo presente deficiencias que constitúan un risco especialmente grave para a seguridade viaria.

c) O condutor ou o pasaxeiro non fagan uso do casco de protección, nos casos en que sexa obrigatorio.

d) Teña lugar a negativa a efectuar as probas para a comprobación do grao de impregnación alcohólica, do consumo de psicotrópicos, estupefacientes, estimulantes ou substancias análogas ou cando estas arroxen un resultado positivo.

e) O vehículo careza de seguro obrigatorio.

f) Se observe un exceso nos tempos de condución ou unha minoración nos tempos de descanso que sexan superiores ao 50 por 100 dos tempos establecidos regulamentariamente, salvo que o condutor sexa substituído por outro.

g) Se produza unha ocupación excesiva do vehículo que supoña aumentar nun 50 por 100 o número de prazas autorizadas, excluída a do condutor.

h) O vehículo supere os niveis de gases, fumes e ruído permitidos regulamentariamente segundo o tipo de vehículo.

i) Existan indicios racionais que poñan de manifesto a posible manipulación nos instrumentos de control.

l) Se detecte que o vehículo está dotado de mecanismos ou sistemas encamiñados a eludir a vixilancia dos axentes de tráfico e dos medios de control a través de captación de imaxes.

m)En calquera outra circunstancia que legalmente se estableza.

A inmobilización levantarase no momento en que cese a causa que a motivou.

Nos supostos previstos no apartado 1, parágrafos h), i) e j), a inmobilización só se levantará no caso de que, trasladado o vehículo a un taller designado polo axente da autoridade, aquel certifique a desaparición do sistema ou manipulación detectada ou xa non se superen os niveis permitidos.

2. No suposto recollido no apartado 1, parágrafo e), estarase ao disposto no Texto refundido da lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación viaria, aprobado por Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.

3. A inmobilización do vehículo producirase no lugar sinalado polos axentes da autoridade. Para estes efectos, o axente poderá indicar ao condutor do vehículo que continúe circulando ata o lugar designado.

4. Os gastos que se orixinen como consecuencia da inmobilización do vehículo serán por conta do condutor que cometeu a infracción. Na súa falta, serán por conta do condutor habitual ou do arrendatario e, a falta destes, do titular. Os gastos deberán ser aboados como requisito previo a levantar a medida de inmobilización, sen prexuízo do correspondente dereito de defensa e da posibilidade de repercutilos sobre a persoa responsable que dea lugar a que a administración adopte a dita medida.

Nos supostos previstos no apartado 1, parágrafos h), i) e j), os gastos da inspección correrán por conta do denunciado, se se acredita a infracción.

5. Se o vehículo inmobilizado fora utilizado en réxime de arrendamento, a inmobilización do vehículo substituirase pola prohibición de uso do vehículo polo infractor.

6.O pago dos gastos a que fai referencia o apartado 4 deste artigo é independente do pago da multa por infracción á normativa de tráfico que, no seu caso, se tramíite.

7.Parados efectos de inmobilización, utilizaranse os instrumentos mecánicos adecuados, que se determinen, colocando na parte superior da porta da condutor a advertencia na que se fará constar información sobre o procedemento que se vai seguir.

8.A utilización destes instrumentos, co fin de inmobilizar o vehículo dará lugar ao pagamento dunha taxa segundo estableza a correspondente ordenanza fiscal.

CAPÍTULO SEGUNDO: RETIRADA DE VEHÍCULOS DA VÍA PÚBLICA

Artigo 55.Retirada de vehículos

1. A autoridade encargada da xestión do tráfico poderá proceder, se o obrigado a iso non o fixera, á retirada do vehículo da vía e o seu depósito no lugar que se designe nos seguintes casos:

a) Sempre que constitúa perigo, cause graves perturbacións á circulación de vehículos ou peóns ou deteriore algún servizo ou patrimonio público.

b) En caso de accidente que impida continuar a súa marcha.

c) Cando, procedendo legalmente a inmobilización do vehículo, non houber lugar adecuado para practicala sen obstaculizar a circulación de vehículos ou persoas.

d) Cando, inmobilizado un vehículo de acordo co disposto no artigo 62 desta ordenanza, non cesasen as causas que motivaron a inmobilización.

e) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como zonas de aparcadoiro reservado para o uso de persoas con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza.

) Cando un vehículo permaneza estacionado nos carrís ou partes das vías reservados exclusivamente para a circulación ou para o servizo de determinados usuarios (carril bus, carril taxi, paradas, persoas con discapacidade, etc) e nas zonas reservadas á carga e descarga.

g) Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados pola autoridade municipal como de estacionamento con limitación horaria sen colocar o distintivo que o autoriza, ou cando se pase o triplo do tempo aboado conforme ao establecido nesta ordenanza municipal.

h)En calquera outro suposto legalmente previsto.

2. Salvo nos casos de subtracción ou outras formas de utilización do vehículo en contra da vontade do seu titular, debidamente xustificadas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada á que se refire o apartado anterior, serán por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que deberá aboalos como requisito previo á devolución do vehículo, sen prexuízo do dereito de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable do accidente, do abandono do vehículo ou da infracción a que dea lugar a retirada.

3. O concello deberá comunicar a retirada e depósito do vehículo ao titular no prazo de 24 horas nos termos previstos pola lexislación vixente

Artigo 56. Perigo para a circulación

Considerarase que un vehículo está estacionado orixinando unha situación de perigo para o resto de peóns e condutores cando se efectúe:

a) Nas curvas ou cambios de rasantes.

b) Nas interseccións de rúas e as súas proximidades, producindo unha diminución da visibilidade.

c) Nos lugares nos que se impida a visibilidade dos sinais de circulación.

d) De maneira que sobresaia do vértice da esquina da beirarrúa, obrigando ao resto de condutores a variar a súa traxectoria, ou dificultando o xiro dos vehículos.

e) Cando se obstaculice a saída de emerxencia dos locais destinados a espectáculos públicos e entretemento durante as horas de apertura destes.

f) Na calzada, fóra dos lugares permitidos.

g)Nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalización do tráfico.

h) En zonas do pavimento sinalizadas con franxas brancas

Artigo 57. Perturbación da circulación

Entenderase que o vehículo está estacionado en lugar perigoso ou que obstaculiza gravemente a circulación cando constitúa un risco ou obstáculo á circulación nos seguintes supostos:

a) Cando a distancia entre o vehículo e o bordo oposto da calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que indique prohibición de atravesala sexa inferior a tres metros ou, en calquera caso, cando non permita o paso doutros vehículos.

b) Cando se impida incorporarse á circulación a outro vehículo debidamente parado ou estacionado.

c) Cando obstaculice a utilización normal do paso de saída ou acceso a un inmoble de persoas ou animais, ou de vehículos nun vao sinalizado correctamente.

d) Cando se obstaculice a utilización normal dos pasos rebaixados para persoas con discapacidade.

e) Cando se efectúe nas medianas, separadores, illotes ou outros elementos de canalización do tráfico.

f) Cando se impida o xiro autorizado polo sinal correspondente.

g) Cando o estacionamento teña lugar nunha zona reservada a carga e descarga, durante as horas de utilización.

h) Cando o estacionamento se efectúe en dobre fila sen condutor.

i) Cando o estacionamento se efectúe nunha parada de transporte público, sinalizada e delimitada.

l) Cando o estacionamento se efectúe en espazos expresamente reservados a servizos de urxencia e seguridade.

m) Cando o estacionamento se efectúe en espazos prohibidos en vía pública cualificada de atención preferente, especificamente sinalizados.

n)Cando o estacionamento se efectúe no medio da calzada.

ñ) Cando, sen estar incluídos nos parágrafos anteriores, constitúan un perigo ou obstaculicen gravemente o tráfico de peóns, vehículos ou animais.

Artigo 58. Obstaculización dun servizo público

Entenderase que o estacionamento obstaculiza o funcionamento dun servizo público cando teña lugar:

a) Nos carrís, paradas ou zonas reservadas aos vehículos de transporte público.

b) Nas zonas reservadas para a colocación de colectores de residuos ou outro tipo de mobiliario urbano.

c) Nas saídas reservadas a servizos de urxencia e seguridade.

d) Nas zonas de carga e descarga, sen autorización.

Artigo 59. Perda ou deterioración do patrimonio público

Entenderase que o estacionamento orixina perda ou deterioración do patrimonio público cando se efectúe en xardíns, sebes, zonas arboredos, fontes e outras partes da vía destinadas ao ornato e decoro do municipio.

Artigo 60. Tratamento residual do vehículo

1. A administración competente en materia de xestión do tráfico poderá ordenar o traslado do vehículo a un Centro Autorizado de Tratamento de Vehículos para a súa posterior destrución e descontaminación:

a) Cando transcorran máis de dous meses desde que o vehículo fora inmobilizado ou retirado da vía pública e depositado pola administración e o seu titular non formulara alegacións.

b) Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar e presente danos que fagan imposible o seu desprazamento polos seus propios medios ou lle falten as placas de matrícula.

c) Cando recollido un vehículo como consecuencia de avaría ou accidente deste nun recinto privado o seu titular non o retirou no prazo de dous meses.

Con anterioridade á orde de traslado do vehículo, a administración requirirá ao seu titular advertíndolle que, de non proceder á súa retirada no prazo dun mes, procederase ao seu traslado ao Centro Autorizado de Tratamento.

2. No suposto previsto no apartado 1, parágrafo c), o propietario ou responsable do lugar ou recinto deberá solicitar da Xefatura Provincial de Tráfico a autorización para o tratamento residual do vehículo. Para estes efectos deberá achegar a documentación que acredite solicitar ao titular do vehículo a retirada do seu recinto.

3. Naqueles casos en que se estime conveniente, a Alcaldía ou autoridade correspondente por delegación, poderán acordar a substitución da destrución do vehículo pola súa adxudicación aos servizos de vixilancia e control do tráfico, segundo a normativa vixente ao devandito efecto.

Artigo 61. Outros supostos de retirada

Aínda cando están correctamente estacionados, a autoridade municipal poderá retirar os vehículos da vía pública nas situacións seguintes:

a) Cando estean estacionados en lugares nos que estea previsto a realización dun acto público debidamente autorizado.

b) Cando estean estacionados en zonas onde se prevexa a realización de labores de limpeza, reparación ou sinalización da vía pública.

c) Cando se produzan situacións especiais de emerxencia, catástrofe ou perigo inminente, os vehículos que dificulten ou imposibiliten o paso dos vehículos dos servizos de emerxencia por estar correcta ou incorrectamente estacionados poderán ser apartados, arrastrados, empuxados ou retirados polos medios que teñan ao seu alcance neses momentos os devanditos servizos de emerxencia. Os titulares e/ou condutores dos vehículos incorrectamente estacionados serán responsables dos danos que se lles poida causar nestas manobras, sen prexuízo, ademais da denuncia da infracción cometida.

O concello deberá advertir coa antelación suficiente as referidas circunstancias, sempre que iso sexa posible, mediante a colocación dos avisos necesarios.

Unha vez retirados, os vehículos serán conducidos ao lugar de depósito autorizado máis próximo, o que se porá en coñecemento dos seus titulares.

Artigo 62.Gastos

Salvo as excepcións legalmente previstas, os gastos que se orixinen como consecuencia da retirada dun vehículo da vía pública e a súa estancia no depósito serán por conta do titular, do arrendatario ou do condutor habitual, segundo o caso, que terá que pagalos ou garantir o pago como requisito previo á devolución do vehículo, sen prexuízo do dereito de interposición de recurso que lle asiste e da posibilidade de repercutilos sobre o responsable da situación que dea lugar á retirada. A retirada do vehículo só poderá facela o seu titular ou persoa autorizada.

Artigo 63.Suspensión da retirada dun vehículo

A retirada dun vehículo da vía pública suspenderase inmediatamente, se o condutor comparece antes de que o guindastre inicie a súa marcha co vehículo enganchado e toma as medidas necesarias para facer cesar a situación irregular na que se atopaba, previo aboamento da taxa que, no seu caso, proceda por desprazamento de guindastre e/ou inmobilización.

Artigo 64. Retirada de obxectos da vía pública

Serán retirados inmediatamente da vía pública polo concello todos aqueles obxectos que estean nela e non haxa ningunha persoa que se faga responsable destes, os cales serán trasladados ao lugar de depósito autorizado máis próximo.

De igual forma se actuará no caso de que o obxecto entorpeza o tráfico de peóns ou de vehículos, así como se o seu propietario se negase a retiralo de inmediato.

TÍTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE

Artigo 65.Persoas responsables

1. Para os únicos efectos da determinación da responsabilidade no ámbito administrativo polas infraccións tipificadas na Lei de seguridade viaria, nas disposicións regulamentarias que a desenvolvan e na presente ordenanza, a responsabilidade das infraccións ao disposto recaerá directamente no autor do feito en que consista a infracción. No entanto:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehículo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehículo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro será responsable pola non utilización do casco de protección polo pasaxeiro, así como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mínima esixida.

Así mesmo, o condutor do vehículo será responsable pola non utilización dos sistemas de retención infantil, coa excepción prevista no artigo 11.4 cando se trate de condutores profesionais.

b) Cando a autoría dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, responderán solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razón ao incumprimento da obrigación imposta a estes que comporta un deber de previr a infracción administrativa que se impute aos menores.

A responsabilidade solidaria quedará referida estritamente á pecuniaria derivada da multa imposta.

c) Nos supostos en que non teña lugar a detención do vehículo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola infracción recaerá neste, salvo no caso de que acreditase que era outro o condutor ou a subtracción do vehículo.

d) Nos supostos en que non teña lugar a detención do vehículo e este non tivese designado un condutor habitual, será responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigacións impostas no artigo 9 bis.

e) Nas empresas de arrendamento de vehículos a curto prazo será responsable o arrendatario do vehículo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurídica, corresponderanlle as obrigacións que para o titular establece o artigo 9 bis. A mesma responsabilidade alcanzará aos titulares dos talleres mecánicos ou establecementos de compravenda de vehículos polas infraccións cometidas cos vehículos mentres estean alí depositados.

f) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no caso de que constase no Rexistro de Vehículos, será en todo caso responsable das infraccións relativas á documentación do vehículo, aos recoñecementos periódicos e ao seu estado de conservación, cando as deficiencias afecten ás condicións de seguridade do vehículo.

g) O titular ou o arrendatario, no caso de que constase no Rexistro de Vehículos, será responsable das infraccións por estacionamento, salvo nos supostos en que o vehículo designase un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2. O disposto no presente artigo entenderase para os únicos efectos da determinación da responsabilidade no ámbito administrativo polas infraccións tipificadas na presente lei.

TÍTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 66.Órgano competente

1.Será competencia da Alcaldía a imposición das sancións por infracción ás normas de circulación cometidas en vías urbanas, así como os preceptos contidos na presente ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislación vixente.

Artigo 67.Valor probatorio das denuncias dos axentes

As denuncias formuladas polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do tráfico darán fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeron, así como, no seu caso, da notificación da denuncia, sen prexuízo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 68. Denuncias dos vixiantes de estacionamento limitado e cidadáns

Os vixiantes das zonas de estacionamento limitado virán obrigados a denunciar as infraccións xerais de estacionamento que observen e as referidas á normativa específica que regula as ditas zonas. O aviso de infracción dos controladores de aparcadoiro, aínda que fosen entregados en man, non constitúen notificación de denuncia, nin teñen o efecto de incoación de expediente, nin de inicio de cómputo de prazos.

Así mesmo, calquera persoa poderá formular denuncia das infraccións aos preceptos da presente ordenanza que puidese observar.

En ambos os casos, a denuncia non terá presunción de veracidade, pero se é ratificada polo denunciante adquirirá a consideración de proba, que será valorada polo órgano instrutor do expediente.

Artigo 69. Procedemento administrativo

1. O procedemento administrativo para a imposición de sancións por infracción dos preceptos recollidos nesta ordenanza rexerase polo que respecto diso establece o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, normativa que, no seu caso, o substitúa e normativa concordante.

2. O órgano encargado da instrución dos expedientes sancionadores será a Unidade de Instrución de Sancións Municipais de Tráfico da Deputación Provincial da Coruña, con domicilio na Rúa Archer Milton Huntington, nº 17, 15071-A Coruña, en virtude de adhesión expresa deste concello ás Bases para a prestación de servizos en materia de sancións de tráfico publicadas no Boletín Oficial da Provincia do 17 de xullo de 2009.

Artigo 70. Alegacións, escritos e recursos

1.Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as alegacións, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de tráfico poderán presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolución sancionadora.

As alegacións, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores material e territorialmente competencia deste concello poderán presentarse nas oficinas de Rexistro da Deputación Provincial da Coruña e decretaranse á Unidade de Instrución de Sancións Municipais de Tráfico do devandito organismo.

Cando se presenten nos rexistros, oficinas ou dependencias non designados expresamente na denuncia ou resolución sancionadora, estes remitiranos á Unidade de Instrución de Sancións Municipais de Tráfico da Deputación Provincial da Coruña o máis axiña posible.

2.Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 80 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, por realizar o pago voluntario da multa xa sexa no acto de entrega da denuncia ou dentro do prazo de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da súa notificación, terase por concluído o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolución expresa o día en que se realice o pago.

b) Esgótase a vía administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) O prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no día seguinte a aquel en que teña lugar o pago.

d) A firmeza da sanción na vía administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o día seguinte.

3.Contra as resolucións sancionadoras ditadas pola Alcaldía ou, no seu caso, órgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 81 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro estarase ao establecido nos seguintes apartados, segundo dispón o artigo 82 da devandita norma:

a) A resolución sancionadora porá fin á vía administrativa e a sanción poderase executar desde o día seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 días naturais.

b) Contra as resolucións sancionadoras, poderá interporse recurso de reposición, con carácter potestativo, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

O recurso interporase ante o órgano que ditou a resolución sancionadora, que será o competente para resolvelo.

c) A interposición do recurso de reposición non suspenderá a execución do acto impugnado nin a da sanción. No caso de que o recorrente solicite a suspensión da execución, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se terán en conta na resolución do recurso feitos, documentos e alegacións do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposición regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolución expresa no prazo dun mes, quedando expedita a vía contencioso-administrativa.

4. Se o presunto infractor non formula alegacións nin paga con redución no prazo de 20 días naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 81.5 LSV. A terminación do procedemento pon fin á vía administrativa e a sanción poderase executar desde o día seguinte ao transcurso de trinta días naturais desde a notificación da denuncia, polo que quedará aberta a vía contencioso-administrativa.

5. Sen prexuízo do disposto nos apartados anteriores, os interesados poderán interpor calquera outro recurso que estimen procedente.

Artigo 71.Prescrición e caducidade

1. O prazo de prescrición das infraccións dispostas nesta lei será de tres meses para as infraccións leves e de seis meses para as infraccións graves e moi graves.

O prazo de prescrición comezará a contar a partir do mesmo día en que os feitos se cometesen.

2. A prescrición interrómpese por calquera actuación administrativa da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a pescudar a súa identidade ou domicilio e se practique con outras administracións, institucións ou organismos. Tamén se interrompe pola notificación efectuada de acordo cos artigos 76, 77 e 78 da Lei 18/2009, do 23 de novembro.

O prazo de prescrición renovarase se o procedemento se paraliza durante máis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3. Se non se produciu a resolución sancionadora transcorrido un ano desde a iniciación do procedemento, producirase a súa caducidade e procederase ao arquivo das actuacións, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo órgano competente para ditar resolución.

Cando a paralización do procedemento se producise a causa do coñecemento dos feitos pola xurisdición penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolución xudicial, renovarase o cómputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensión.

4. O prazo de prescrición das sancións consistentes en multa pecuniaria será de catro anos e, o das demais sancións, será dun ano, computados desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza en vía administrativa a sanción.

O cómputo e a interrupción do prazo de prescrición do dereito da administración para esixir o pago das sancións consistentes en multa pecuniaria rexeranse polo disposto na Lei xeral tributaria.

Artigo 72.Contía das multas

1. As infraccións que puidesen cometerse contra o disposto na presente ordenanza serán sancionadas coas multas dispostas na Lei de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo desta ordenanza recóllense, de acordo coa dita norma, aquelas infraccións máis comúns contra as principais normas en materia de tráfico, cando sexan de competencia municipal:

Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (LSV)

Regulamento xeral de circulación (CIR)

A presente ordenanza (OMT)

Así mesmo, recóllese o importe das sancións que lle corresponde a estas.

2. Aquelas infraccións que non están explicitamente previstas no cadro de infraccións e sancións mencionado no anterior apartado estean tipificadas na lexislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria ou nas súas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de vía en que se cometen e pola materia sobre a que versan, serán sancionadas pola autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a)Infraccións leves: multa de 80 euros.

b)Infraccións graves: multa de 200 euros.

c)Infraccións moi graves: multa de 500 euros.

3.Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de condución sexa sancionado en firme en vía administrativa pola comisión dalgunha das infraccións que, de conformidade coa lexislación vixente ao devandito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase á Xefatura Provincial de Tráfico, órgano competente para a súa detracción.

4.A competencia para impor a suspensión do permiso ou licenza de condución ou de circulación corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Tráfico.

Artigo 73.Redución e residencia

1.Notificada a denuncia, o denunciado poderá realizar o pago voluntario da multa no acto da súa entrega ou dentro do prazo de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da súa notificación cunha redución do 50 por cento do importe da sanción de multa.

O pago voluntario coa devandita redución implicará a renuncia a formular alegacións. No caso de que se formulen teranse por non presentadas. Terase por concluído o procedemento sancionador sennecesidade de ditar resolución expresa o día en que se realice o pago.

Artigo 74.Pago das multas

1.En virtude de convenio de delegación, o pago das multas, tanto ordinario como anticipado, farase efectivo ante o Servizo de Recadación da Deputación Provincial da Coruña, a través das entidades bancarias colaboradoras del, a través da Oficina Virtual Tributaria na enderezo web www.dicoruna.es ou nas redes de caixeiros habilitadas para o pago, así como en calquera outros lugares e medios de pago que habilite o devandito organismo para o pago dos ingresos de dereito público.

2.As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince días naturais seguintes á data da firmeza da sanción.

3. Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a súa exacción levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, será título executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo órgano competente da administración xestora.

Artigo 75. Responsables subsidiarios do pago de multas

1. Os titulares dos vehículos cos que se cometeu unha infracción serán responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehículo foi utilizado en contra da súa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehículo teña designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infracción. Neste caso, a responsabilidade recaerá neste.

d)Cando o vehículo teña designado un condutor habitual no momento de cometerse a infracción. Neste caso, a responsabilidade recaerá neste.

2. A declaración de responsabilidade subsidiaria e as súas consecuencias, incluída a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación.

3. O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera

DISPOSICIÓN FINAL.

1. A presente ordenanza derroga o resto de normas do mesmo rango deste Concello, que se opoñan, contradigan ou non desenvolvan debidamente o seu contido.

2. Esta ordenanza entrará en vigor tras a súa aprobación definitiva unha vez publicada integramente no BOP e así que transcorra o prazo previsto nos artigos 70 e 65.2 da Lei reguladora das bases de réxime local.

ANEXO I: CADRO DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

No presente anexo recóllense aquelas infraccións máis comúns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), así como o importe das sancións que lle corresponde a estas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opción dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificación da infracción:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi Grave

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

Art

Apart

Opc

CIR

2

1

5A

Comportarse indebidamente na circulación. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

3

1

5A

65

5

e

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

CIR

3

1

5B

65

4

m

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da vía. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

CIR

3

1

5C

65

4

m

Conducir sen a dilixencia, precaución e non distración necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

CIR

4

2

5A

65

4

n

Guindar, depositar ou abandoar sobre a vía obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulación, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as súas instalacións (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

CIR

4

2

5B

Guindar, depositar ou abandoar sobre a vía obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulación, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

CIR

4

3

5A

Instalar na vía ou terreos algún aparato, instalación ou construción, ainda que sexa con carácter provisional ou temporal, que poida entorpecer a circulación (Detallar o aparato, instalación ou construción)

L

80

40

0

CIR

4

3

5B

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carácter provisional, que poidan entorpecer a circulación

L

80

40

0

CIR

5

1

5A

Non facer desaparecer o antes posible un obstáculo ou perigo sobre a vía por quen o creara. (Detallar o obstáculo creado).

L

80

40

0

CIR

5

1

5B

Non adpotar as medidas necesarias para advertir aos demáis usuarios a existencia dun obstáculo ou perigo creado na vía polo propio denunciado.

L

80

40

0

CIR

5

3

5A

Non sinalizar de forma eficaz o obstáculo ou perigo creado. (Detallar a sinalización empregada ou a súa falta).

L

80

40

0

CIR

5

6

5A

Deter, parar ou estacionar un vehículo de servizo de urxencia, asistencia mecánica ou de conservación de carreteras en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do tráfico .

L

80

40

0

CIR

6

1

5A

65

4

n

Guindar ou depositar na vía ou nas súas inmediacións obxectos que poidan dar lugar á produción de incendios.(Detallar o obxecto).

G

200

100

4

CIR

6

1

5B

65

4

n

Guindar á vía ou nas súas inmediacións calquera obxecto que poida producir accidentes de circulación.

G

200

100

4

CIR

7

1

65

4

o

Non colaborar nas probas establecidas para a detección de emisións de ruídos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

CIR

7

4

65

4

o

Producir fume con ocasión de queima de vertedoiros de lixo e residuos afectando á vía.

G

200

100

0

CIR

9

1

5A

Transportar no vehículo reseñado un número de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupación supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

CIR

9

1

5B

65

4

u

Transportar no vehículo un número de persoas excedendo en máis dun 50% o máximo de prazas autorizadas, excluído o condutor.

G

200

100

0

CIR

10

1

5A

Transportar persoas en emprazamentos distintos aos destinados e acondicionados para elas no vehículo

L

80

40

0

CIR

10

2

5A

Viaxar persoas nun vehículo destinado ao transporte de mercadorías ou cousas no lugar reservado á carga.

L

80

40

0

CIR

12

1

5A

Circular dúas persoas nun ciclo en condicións distintas ás regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5B

65

4

i

Circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicións distintas ás regulamentarias.

G

200

100

0

CIR

12

4

5A

Circular cunha motocicleta, vehículo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicións distintas ás regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

14

1A

5A

65

4

r

Circular cun vehículo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmemte, desprazarse de maneira perigosa ou comprometer a estabilidade do vehículo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada protección ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1C

5B

Circular cun vehículo cuxa carga produce po, ruído ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

CIR

14

1D

5C

Circular cun vehículo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalización, iluminación, placas de matrícula, etc.

L

80

40

0

CIR

14

2

5A

Circular cun vehículo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

CIR

15

1

5A

Circular cun vehículo cuxa carga sobresae da proxección en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

CIR

15

5

5A

Circular cun vehículo transportando unha carga que sobresae da súa proxección en planta, sen adoptar as mebidas precaucións para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da vía.

L

80

40

0

CIR

15

6

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehículo.

L

80

40

0

CIR

15

6

5B

Circular cun vehículo, entre a posta e saída do sol ou baixo condicións meteorolóxicas ou ambientais que dimunúen sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicións existentes)

L

80

40

0

CIR

15

7

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do gálibo do vehículo.

L

80

40

0

CIR

16

5A

Realizar operacións de carga e descarga na vía pública, puidendo facelo fóra da dita vía,

L

80

40

CIR

18

1

5A

Conducir o vehículo sen manter a propia liberdade de movementos. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5B

Conducir o vehículo descrito sen manter o campo de visión necesario para a condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5C

Conducir un vehículo sen manter a atención permanente na condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5D

Conducir un vehículo sen manter a posición adecuada e que a manteñan o resto de pasaxeiros (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5E

Conducir un vehículo sen coidar a adecuada colocación dalgún animal ou obxecto para que non interfira na condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5F

65

4

f

Circular cun vehículo utilizando o condutor dispositivos que disminúan a obrigatoria atención permanente á condución. (Detallar o dispositivo).

G

200

100

3

CIR

18

2

5A

65

4

f

Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos reprodutores de sons.

G

200

100

3

CIR

18

2

5B

65

4

g

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móbil, navegadores ou calquera outro sistema de comunicación

G

200

100

3

CIR

19

1

5A

65

4

o

Conducir un vehículo cuxa superficie acristalada non lle permite ao seu condutor a visibilidade diáfana da vía pola colocación de láminas, adhesivos, cortiniñas, cristais tinxidos ou outros elementos non autorizados.

G

200

100

0

CIR

19

2

5A

65

4

o

Colocar nun vehículo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

CIR

20

1

5A

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,50 mg/l (para condutores en xeral, probas sempre con etilómetros homologados)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5B

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c., que é a regulamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr./l (para condutores en xeral).

MG

500

250

6

CIR

20

1

5C

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,30 mg/l (para condutores profesionales, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5D

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,60 gr./l (para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5E

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que é a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral en probas con etilómetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5F

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral).

MG

500

250

4

CIR

20

1

5G

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que é a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

20

1

5H

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

21

1

5A

65

5

d

Negarse a someterse ás probas de detección do grao de alcoholemia. (Detallar se presenta ou non síntomas evidentes de estar baixo a influencia do alcohol).

MG

500

250

6

CIR

21

1

5B

65

5

d

No someterse ás probas de detección das posibles intoxicaccións por alcohol estando implicado nun accidente de circulación.

MG

500

250

6

CIR

27

1

5A

65

5

c

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes e outras substancias similares. (Detallar as condicións e os síntomas do denunciado)

MG

500

250

6

CIR

28

1b

5A

65

5

d

Negarse a someterse ás probas para a detección de estupefacientes, psicotrópicos e substancias similares. (Detallar se presenta ou non síntomas evidentes de estar baixo a influencia deste tipo de substancias).

MG

500

250

6

CIR

29

1

5A

65

4

c

Npn circular por unha vía o máis preto posible ao bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da clazada que corresponda aos que poidan circular no sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

29

1

5B

65

4

c

Circular por unha vía de dobre sentido de circulación sen arrimarse o máis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separación lateral suficiente que permita cruzarse con seguridade con outro vehículo.

G

200

100

0

CIR

29

1

5C

65

4

c

Non circular pola vía nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

2

5A

65

5

f

Circular pola esquerda nunha vía de dobre sentido da circulación, en sentido contrario ao establecido sen estar realizando manobra de adiantamento.

MG

500

250

6

CIR

30

1

5A

65

4

c

Circular pola beiravía, non existindo razóns de emerxencia, cun vehículo automóbil.

G

200

100

0

CIR

30

1

5B

65

4

c

Circular pola beiravía, non existindo razóns de emerxencia, cun vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg

G

200

100

0

CIR

30

1A

5C

65

5

f

Circular polo carril da esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulación e dous carrís separados ou non por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5D

65

5

f

Circular polo carril situado máis á esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulación e tres carrís separados por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5E

65

4

c

Utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulación e tres carrís separados por marcas lonxitudinais discontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de dirección á esquerda

G

200

100

0

CIR

36

1

5A

65

4

c

Non circular pola beiravía transitable da súa dereita, cun vehículo obrigado a facelo. (Detallar o tipo de vehículo).

G

200

100

0

CIR

36

2

5A

65

4

z

Circular en posición paralela con vehículos prohibidos expresamente para isto.

G

200

100

0

CIR

37

1

5A

65

5

l

Circular sen autorización contravindo a ordenación determinada pola autoridade competente por razóns de fluidez ou seguridade do tráfico

MG

500

250

0

CIR

37

1

5B

65

4

c

Circular por unha vía cerrada ao tráfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibición total ou parcial de acceso ao devandito tramo ou vía por parte da Autoridade competente, por razóns de fluidez ou seguridade na circulación.

G

200

100

0

CIR

37

1

5C

65

5

f

Circular en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razóns de seguridade e fluidez no tráfico.

MG

500

250

6

CIR

37

2

5A

Circular por unha vía contravindo a restricción ou limitación da circulación a determinados vehículos ordenada pola autoridade competente para evitar o entorpecemento da dita vía e garantir a súa fluidez.

L

80

40

0

CIR

39

2

5A

65

5

f

Circular cun vehículo sometido a restricións de circulación, en sentido contrario ao estipulado pola autoridade .

MG

500

250

6

CIR

39

4

5A

65

4

j

Circular contravindo as restricións temporais á circulación impostas polos axentes encargados da vixilancia do tráfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulación.

G

200

100

4

CIR

39

5

5A

65

5

l

Circular co vehículo reseñado dentro dos itinerarios e prazos obxecto de restricións impostas pola autoridade competente, carecendo da autorización especial correspondente.

MG

500

250

0

CIR

40

1

5A

65

4

e

Circular por un carril reversible sen levar acendida a luz de cruzamento regulamentario .

G

200

100

0

CIR

40

2

5A

65

5

f

Circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado.

MG

500

250

6

CIR

41

1

5A

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, cun vehículo non autorizado regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

41

1

5B

65

4

c

Circular en sentido contrario ao estipulado (Circular polo carril habilitado invadindo o contiguo en sentido contrario, ou circular por este invadindo o habilitado).

G

200

100

0

CIR

41

1

5C

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, sen luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

41

1

5D

65

4

c

Circular por un carril contiguo ao habilitado en sentido contrario ao habitual, sen levar acendida a luz de cruzamento .

G

200

100

0

CIR

41

1

5E

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulación desde outro carril habilitado para a circulación en sentido contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

41

1

5F

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulación desde outro carril habilitado para a circulación ao sentido normal.

G

200

100

0

CIR

41

1

5G

65

4

c

Circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou móbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

42

1

5A

65

4

c

Circular por un carril adicional sen levar acendida a luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

42

1

5B

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal de circulación desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5C

65

4

m

Desprazarse lateralmente desde un carril destinado ao sentido normal de circulación a un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5D

65

5

f

Circular polo carril adicional en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

42

1

5E

65

5

c

Circular polo carril adicional alterandos os elementos de balizamento.

G

200

100

0

CIR

43

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado nunha vía de dobre sentido de circulación onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de guía.

MG

500

250

6

CIR

43

2

5A

65

5

f

Circular por unha praza , glorieta ou encontro de vías, en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

44

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado en vía dividida en máis dunha calzada

MG

500

250

6

CIR

46

1

5A

65

4

m

Circular cun vehículo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de peóns, ciclistas, etc)

G

200

100

0

CIR

49

1

5A

65

4

m

Circular a velocidade anormalmente reducida sen causa xustificada, entorpecendo a circulación

G

200

100

0

CIR

53

1

5A

65

4

m

Reducir considerablemente a velocidade, sen advertírllelo previamente aos demais usuarios.

G

200

100

0

CIR

53

1

5B

65

4

m

Reducir bruscamente a velocidade con risco de colisión para os vehículos que o seguen.

G

200

100

0

CIR

54

1

5A

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen deixar espazo libre para que lle permita deterse, sen colidir , en caso de freada brusca do que o precede.

G

200

100

4

CIR

54

2

5A

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen sinalizar o propósito de adiantalo, cunha separación que non permite á súa vez ser adiantado con seguridade.

G

200

100

0

CIR

54

2

5C

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen sinalar o seu propósito de adiantalo, mantendo unha separación inferior a 50 metros. (Aplicable a vehículos e conxuntos de vehículos de lonxitude superior a 10 mts).

G

200

100

0

CIR

55

1

5A

65

5

g

Realizar unha proba competitiva ou deportiva na vía sen autorización.

MG

500

250

0

CIR

55

1

5B

65

5

g

Realizar unha marcha ciclista na vía pública sen autorización.

MG

500

250

0

CIR

55

2

5A

65

5

g

Realizar unha carreira ou competición entre vehículos sen autorización.

MG

500

250

6

CIR

56

1

5A

65

4

c

Non ceder o paso en intersección, obrigando ao condutor doutro vehículo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1

5A

65

4

c

Non cederlle o paso nunha intersección a un vehículo que se aproxima pola súa dereita , obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1B

5B

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehículo que circula por raís.

G

200

100

4

CIR

57

1C

5C

65

4

c

Acceder a unha glorieta sen cederlle o paso a un vehículo que circula por ela.

G

200

100

4

CIR

58

1

5A

65

4

c

Non mostrar con suficiente antelación, pola súa forma de circular e especialmente coa redución paulatina de velocidade , que vai ceder o paso nunha intersección.

G

200

100

0

CIR

59

1

5A

65

4

c

Entrar nunha intersección quedando detido de forma que impida a circulación transversal.

G

200

100

0

CIR

59

1

5B

65

4

c

Entrar nun paso para peóns quedando detido de forma que impide a circulación dos peóns .

G

200

100

0

CIR

59

1

5C

65

4

c

Entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulación dos ciclistas.

G

200

100

0

CIR

59

2

5A

65

5

c

Ter detido o vehículo en interesección regulada por semáforo, obstaculizando a circulación e non saír o antes posible poidendo facelo.

G

200

100

0

CIR

60

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehículo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

60

4

5A

65

4

c

Non colocarse detrás doutro vehículo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparación da vía, intentando superala sen seguir o vehículo que ten diante

G

200

100

0

CIR

60

5

5A

65

4

c

Non seguir as indicacións do persoal destinado a regular o tráfico en tramos sinalizados en obras.

G

200

100

0

CIR

61

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso nun estreitamento de calzada sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

62

1

5A

65

4

c

Non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehículo que regulamentariamente deba dar marcha atrás.

G

200

100

0

CIR

63

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso en tramo estreito de gran pendente.

G

200

100

0

CIR

64

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso establecida dos conductores respecto de peóns e animais, cando se cortan as súas traxectorias.

G

200

100

0

CIR

64

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

64

5C

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, sen risco para estes .

G

200

100

0

CIR

65

5A

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos peóns implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

65

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos peóns, sen risco para estes.

G

200

100

0

CIR

68

1

5A

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucións precisas para non pór en perigo aos demais usuarios. (Detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

CIR

68

2

5A

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario en servicio urxente sen advertir a súa presencia mediante a utilización dos sinais luminosos e acústicos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

CIR

68

2

5B

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario utilizando sinais acústicos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

CIR

69

5A

65

4

c

Non facilitar o paso a un vehículo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a súa proximidade.

G

200

100

0

CIR

69

5B

64

4

c

Non deter o vehículo coas debidas precaucións no lado dereito da calzada, cando un vehículo policial manifesta a súa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

72

1

5A

65

4

c

Incorporarse á circulación sen ceder o paso a outro vehículo obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

72

4

5A

65

4

c

Incorporarse á calzada procedente dun carril de aceleración sen ceder o paso a outro vehículo, obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

73

1

5A

Non facilitar a incorporación á circulación doutro vehículo.

L

80

40

0

CIR

73

1

5B

Non facilitar a incorporación á circulación dun vehículo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

CIR

74

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección sen advertírllelo con suficiente antelación aos condutores dos vehículos que circulan detrás do seu.

G

200

100

0

CIR

74

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de dirección á esquerda con perigo para os vehículos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

74

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección á esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

CIR

74

2

5A

65

4

c

Cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

CIR

75

1

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de cambio de dirección con suficiente antelación.

G

200

100

0

CIR

75

1

5B

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección sen colocar o vehículo no lugar adecuado.

G

200

100

0

CIR

76

1

5A

65

4

c

Realizar un cambio de dirección co vehículo reseñado sen adoptar as precaucións necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

76

2

5A

65

4

c

Non situarse á dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro á esquerda, cando non exista carril especialmente acondicionado para isto.

G

200

100

0

CIR

78

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido sen advertírllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

CIR

78

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de sentido da marcha creando unha situación de perigo para os demais usuarios da vía. (Detallar o perigo).

G

200

100

3

CIR

78

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha, entorpecendo ou obstaculizando a circulación

G

200

100

0

CIR

79

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido. (Detallar a manobra).

G

200

100

3

CIR

80

1

5A

65

4

c

Circular cara a atrás podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

CIR

80

2

5A

65

4

c

Circular cara a atrás durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que é complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

2

5B

65

4

c

Circular cara a atrás invadindo un cruce de vías para efectuar a manobra da que é complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

4

5A

65

5

f

Circular marcha atrás en sentido contrario ao estipulado . (Detallar a distancia percorrida).

MG

500

250

6

CIR

81

1

5A

65

4

c

Efectuar a manobra de marcha atrás sen adoptar as precaucións necesarias para non causar perigo ao resto de usuarios da vía.

G

200

100

0

CIR

81

2

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de marcha atrás coa sinalización regulamentaria.

G

200

100

0

CIR

81

3

5A

65

4

c

Non efectuar a manobra de marcha atrás coa máxima precaución (indicar en qué consiste a falta de precaución).

G

200

100

0

CIR

82

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

CIR

82

2

5B

65

4

c

Adiantar a un vehículo pola dereita sen que o seu condutor esté indicando claramente o seu propósito de desprazarse lateralmente á esquerda.

G

200

100

0

CIR

83

1

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo en calzada de varios carrís no mesmo sentido de circulación permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehículos que circulan detrás máis velozmente.

G

200

100

0

CIR

83

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo cambiando de carril cando a densidade de circulación é tal que os vehículos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

CIR

84

1

5A

65

4

c

Efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelación .

G

200

100

0

CIR

84

1

5B

65

4

c

Efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario, obrigándoos a frear bruscamente.

G

200

100

4

CIR

84

1

5C

65

4

c

Efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

84

1

5D

65

4

c

Adiantar a varios vehículos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

CIR

84

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada á circulación en sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

84

3

5A

65

4

c

Adiantar cando outro vehículo que o segue iniciou a manobra de adiantamento .

G

200

100

0

CIR

85

1

5A

65

4

c

Adiantar a sen levar durante a execución da manobra unha velocidade notoriamente superior á do vehiculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

CIR

85

1

5B

65

4

c

Adiantar a outro vehículo sen deixar entre ambos unha separación lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra .

G

200

100

0

CIR

85

2

5A

65

4

c

Non volver á sua man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificulatar a súa finalización con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

CIR

85

2

5B

65

4

c

Desistir do adiatamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

100

0

CIR

85

3

5C

65

4

c

Adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

85

3

5D

65

4

c

Adiantar reintegrándose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

CIR

85

4

5B

65

4

c

Adiantar poñendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (Detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

CIR

86

1

5A

65

4

c

Non cinxirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehículo que o segue do propósito de adiantalo .

G

200

100

0

CIR

86

2

5A

65

4

c

Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado .

G

200

100

4

CIR

86

2

5B

65

4

c

Efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado . (Detallar a manobra ).

G

200

100

4

CIR

86

2

5C

65

4

c

Non diminuir a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situación de perigo.

G

200

100

0

CIR

86

3

5A

65

4

c

Non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (Detallar as circunstancias).

G

200

100

0

CIR

87

1A

5A

65

4

c

Adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(Detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5B

65

4

c

Adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1A

5C

65

4

c

Adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade disponible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5D

65

4

c

Adiantar detrás dun vehículo que realiza a mesma manobra e que impide, polas súas dimensións a visibilidade da parte dianteira da vía.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5E

65

4

c

Adiantar nun paso para peóns sinalizado como tal.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5F

65

4

c

Adiantar nunha intersección con vía para os ciclistas.

G

200

100

0

CIR

87

1C

5G

65

4

c

Adiantar nunha intersección sen que concorran as excepcións que o permiten.

G

200

100

0

CIR

87

1D

5H

65

4

c

Adiantar nun túnel ou tramo de vía afectado polo sinal S-5 (Túnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1D

5I

65

4

c

Adiantar nun paso inferior non que só se dispoña dun carril para o sentido de circulación do vehículo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

CIR

88

1

5A

65

4

c

Pasar a un vehículo inmobilizado por causas alleas ao tráfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que está prohibido adiantar, ocasionando perigo. (Detallar o perigo).

G

200

100

0

CIR

88

1

5B

65

4

c

Adiantar ao condutor do vehículo, peón ou animal reseñado sen cerciorarse de poder realizar a manobra sen perigo, creando unha situación de risco, tendo en conta a velocidade á que circulaba aquel.

G

200

100

0

CIR

91

1

5A

Parar o vehículo obstaculizando a circulación ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5B

Estacionar o vehículo obstaculizando a circulación ou creando perigo para outros usuario (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

2

5A

65

4

d

Parar un vehículo de tal forma que impide a incorporación á circulación doutro vehículo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

CIR

91

2

5B

65

4

d

Parar un vehículo cando se obstaculice a utilización normal do paso de saída ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehículos nun vao sinalizado correctamente.

G

200

100

0

CIR

91

2

5C

65

4

d

Estacionar un vehículo cando se obstaculice a utilización normal do paso de saída ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehículos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5D

65

4

d

Parar un vehículo obstaculizando a utilizacion normal dos pasos rebaixados para persoas con discapacidade.

G

200

100

0

CIR

91

2

5E

65

4

d

Estacionar un vehículo obstaculizando a utilización normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida.

G

200

100

0

CIR

91

2

5F

65

4

d

Parar un vehículo en mediana, separador, illa ou outro elemento de canalización do tráfico

G

200

100

0

CIR

91

2

5G

65

4

d

Estacionar un vehículo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilización.

G

200

100

0

CIR

91

2

5H

65

4

d

Estacionar un vehículo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

CIR

91

2

5I

65

4

d

Estacionar un vehículo nunha parada de transporte público, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

CIR

91

2

5J

65

4

d

Estacionar o vehículo constituíndo un perigo ou obstaculizando gravemente o tráfico de peóns, vehículos ou animais (deberá indicarse o perigo ou grave obstáculo creado)

G

200

100

0

CIR

92

2

5A

Estacionar o vehículo de forma que non permite a mellor utilización do restante espacio dispoñible

L

80

40

0

CIR

92

3

5A

Abandonar o posto de condutor do vehículo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poña en movemento

L

80

40

0

CIR

94

1A

5A

65

4

d

Parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas súas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

1A

5B

65

4

d

Parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas súas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

1A

5C

65

4

d

Parar nun túnel ou tramo de vía afectado polo sinal de ¿Túnel" (S-5).

G

200

100

0

CIR

94

1A

5D

65

4

d

Parar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

1B

5E

65

4

d

Parar nun paso a nivel

G

200

100

0

CIR

94

1B

5F

65

4

d

Parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

1B

5G

65

4

d

Parar nun paso para peónss.

G

200

100

0

CIR

94

1C

5H

Parar nun carril ou parte da vía reservado exclusivamente para a circulación

L

80

40

0

CIR

94

1C

5I

65

4

d

Parar nun carril ou parte da vía reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1D

5K

65

4

d

Parar en vía urbana en intersección ou nas súas proximidades dificultando o xiro a outros vehículos

G

200

100

0

CIR

94

1E

5L

65

4

d

Parar preto ou enriba dos raíles do tranvía entorpecendo a súa circulación

G

200

100

0

CIR

94

1F

5M

65

4

d

Parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalización a outros usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1F

5N

65

4

d

Parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

CIR

94

1H

5O

65

4

d

Parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

1H

5P

65

4

d

Parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

1I

5Q

65

4

d

Parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

1J

5R

65

4

d

Parar en zona sinalizada para uso exclusivo de persoas con discapacidade.

G

200

100

0

CIR

94

1J

5S

65

4

d

Parar en zona sinalizada como paso para peóns.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5A

65

4

d

Estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas súas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

2A

5B

65

4

d

Estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas súas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5C

65

4

d

Estacionar en túnel ou tramo de vía afectado polo sinal de ¿Túnel" (S-5)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5D

65

4

d

Estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

2A

5E

65

4

d

Estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

CIR

94

2A

5F

65

4

d

Estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5G

Estacionar nun carril ou parte da vía reservado exclusivamente para a circulación

L

90

45

0

CIR

94

2A

5H

Estacionar nun carril ou parte da vía reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5J

65

4

d

Estacionar en vía urbana en intersección ou nas súas proximidades dificultado o xiro a outros vehículos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5K

65

4

d

Estacionar preto ou enriba dos raís do tranvía entorpecendo a súa circulación

G

200

100

0

CIR

94

2A

5L

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalización a outros usuarios

G

200

100

0

CIR

94

2A

5M

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deberá indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

CIR

94

2A

65

4

d

Estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5O

65

4

d

Estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5P

65

4

d

Estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5Q

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de persoas con discapacidade

G

200

100

0

CIR

94

2A

5R

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada como paso para peóns

G

200

100

0

CIR

94

2B

5S

33

i

Estacionar o vehículo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitación horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

90

45

0

CIR

94

2B

5T

33

j

Estacionar o vehículo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitación horaria, mantendo estacionado o vehículo en exceso sobre o tempo máximo permitido pola ordenanza municipal

L

90

45

0

CIR

94

2C

5U

33

c

Estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

90

45

0

CIR

94

2D

5V

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de persoas con discapacidade

G

200

100

0

CIR

94

2E

5X

65

4

d

Estacionar sobre a beirarrúa, paseo e demais zonas destinadas ao paso de peóns (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

94

2F

5Y

Estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

90

45

0

CIR

94

2G

5Z

65

4

d

Estacionar en dobre fila

G

200

100

0

CIR

95

2

5A

65

4

c

Non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte móbil que se encontre pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

25

b

Parar en dobre fila sen deixar libre un carril en rúas de sentido único de circulación ou dous en rúas en dous sentidos, con tráfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

25

Parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. Detallar o suposto).

L

80

40

0

33

b

Estacionar un vehículo nun mesmo lugar da vía pública por un tempo superior ao máximo autorizado no art 33.b) da OMT.

L

90

45

0

33

d

Estacionar en zona reservada para aparcamento de vehículos de servizo público e organismos oficiais

L

80

40

0

33

k

Estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpieza, impedindo o acceso a eles ou a súa retirada

L

80

40

0

33

ñ

Estacionar un vehículo na vía pública, exhibindo carteis para a súa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

CIR

98

1

5A

65

4

e

Circular co vehículo reseñado entre o ocaso e a saída do sol emitindo luz un só proxector do vehículo

G

200

100

0

CIR

98

3

5A

Circular cunha bicicleta sen levar dispositivos reflectantes sendo obrigatorio o uso de iluminación. (Detallar as circunstancias).

L

80

40

0

CIR

99

1

5A

65

4

e

Circular co vehículo entre o ocaso e a saída do sol sen levar acesas as luces de posición

G

200

100

0

CIR

99

1

5B

65

4

e

Circular sen levar acendidas as luces de posición cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

99

1

5C

65

4

e

Circular sen levar acendida a iluminación de gálibo cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

100

2

5A

65

4

e

Utilizar as luces de largo alcance ou de estrada encontrándose parado ou estacionado o vehículo obxecto de denuncia.

G

200

100

0

CIR

100

2

5B

Utilizar as luces en forma de escintileos con fins distintos aos previstos regulamentariamente.

L

80

40

0

CIR

100

4

5A

65

4

e

Circular coa luz de longo alcance ou de estrada producíndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

101

1

5A

65

4

e

Circular entre o ocaso e a saída do sol sen levar acendida a iluminación regulamentaria .

G

200

100

0

CIR

101

1

5B

Cricular cunha bicicleta por unha vía urbana insuficientemente iluminada, entre o ocaso e a saída do sol, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

L

80

40

0

CIR

101

1

5C

65

4

e

Circular co vehículo por túnel, paso inferior ou tramo de vía afectado por sinal de túnel suficientemente iluminado sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

101

3

5A

65

4

e

Circular coa iluminación de curto alcance ou cruzamento producíndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

102

1

5A

65

4

e

Non substituír a iluminación de estrada pola de cruzamento ou curto alcance producíndolles escintileos a outros usuarios, xa sexa de fronte ou polos espellos retrovisores.

G

200

100

0

CIR

103

1

5A

65

4

e

Non levar iluminada a placa posterior de matrícula do vehículo en condicións que fan obrigatorio o uso da iluminación.

G

200

100

0

CIR

104

1

5A

65

4

e

Circular durante o día cunha motocicleta sen levar acendida a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5B

65

4

e

Circular durante o día co vehículo reseñado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5C

65

4

e

Circular durante o día co vehículo reseñado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

105

1

5A

65

4

e

Non ter acendidas as luces de posición, ou gálibo se é o caso un vehículo inmobilizado, estando obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

105

2

5A

65

4

e

Parar nunha vía insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces de posición.

G

200

100

0

CIR

106

1

5A

65

4

e

Conducir o vehículo en condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posición (especificar as condicións concretas).

G

200

100

0

CIR

106

1

5B

65

4

e

Conducir o vehículo en condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de gálibo (especificar as condicións concretas).

G

200

100

0

CIR

106

2

5A

65

4

e

Non utilizar a iluminación antinéboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicións que diminúen sensiblemente a visibilidade. (Detallar as condicións).

G

200

100

0

CIR

106

2

5B

65

4

e

Circular coa iluminación antinéboa sen existir situación meteorolóxica ou ambiental especialmente desfavorable.

G

200

100

0

CIR

106

2

5C

65

4

e

Circular coa iluminación antinéboa sen existir situación meteorolóxica ou ambiental especialmente desfavorable, producíndolles escintileos aos demais usuarios da vía.

G

200

100

0

CIR

108

1

5A

65

4

c

Non advertir o condutor do vehículo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da vía as manobras efectuadas co dito vehículo con ningún tipo de sinais ópticas.

G

200

100

0

CIR

109

1

5A

Non sinalizar coa antelación suficiente a realización dunha manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5A

Manter a advertencia luminosa despois de finalizar a manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5C

65

4

m

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado na vía.

G

200

100

0

CIR

109

2

5D

65

4

ñ

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminúan sensiblemente a visibilidade.

G

200

100

0

CIR

109

2

5E

65

4

ñ

Non sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

G

200

100

0

CIR

110

2

5A

Utilizar os sinais acústicos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

CIR

113

5A

65

4

e

Non advertir a presenza dun vehículo ou transporte especial mediante a utilización dos sinais regulamentarios.

G

200

100

0

CIR

114

1

5A

Circular coas portas do vehículo abertas.

L

80

40

0

CIR

114

1

5B

Abrir as portas do vehículo antes da súa completa inmobilización.

L

80

40

0

CIR

114

1

5C

Abrir as portas do vehículo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

CIR

114

1

5D

Abrir as portas sen asegurarse previamente da presenza de ciclistas.

L

80

40

0

CIR

115

1

5A

Non apagar o motor o condutor dun vehículo que se encontre detido no interior dun túnel ou lugar pechado ou recargando.

L

80

40

0

CIR

115

3

5B

Realizar a manobra de recarga, con sistemas electrónicos acendidos, luces acendidas, ou teléfonos móbiles.

L

80

40

0

CIR

117

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor o vehículo o cinto de seguridade ou sistema de retención homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

CIR

117

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro do vehículo, maior de 12 anos e con altura superior a 135 cm, o cinto de seguridade ou sistema de retención homologado, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5A

65

4

h

Circular cun menor de 12 anos e cunha altura inferior a 135 cm, no asento dianteiro do vehículo, que non utiliza un dispositivo de suxeición homologado para o efecto, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5B

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm no asento traseiro do vehículo, que non utiliza dispositivo de retención homologado adaptado á sua talla e peso correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5C

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm e inferior a 150 cm no asento traseiro do vehículo, que non utiliza dispositivo de retención homologado adaptado á súa talla e peso, ou cinto de seguridade, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5D

65

4

h

Circular cun menor de tres anos, utilizando un dispositivo de retención orientado cara a atrás sen ter desactivado o airbag forntal instalado no asento do pasaxeiro correspondente.

G

200

100

0

CIR

117

2

5E

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehículo, que non utiliza un sistema de suxeición homologado adaptado á súa talla e peso, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

4

5A

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehículo, que non está provisto de dispositivos de seguridade

G

200

100

0

CIR

117

4

5B

65

4

h

Circular cun neno maior de tres anos que non alcanza os 135 cm de estatura non ocupando o correspondente asento traseiro no vehículo obxecto de denuncia (describir circunstancias concretas dos feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

118

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor, ou facelo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilización inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

3

CIR

118

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro, ou utilizalo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilización inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

0

CIR

118

3

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor do vehículo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehículo, ocupando a calzada ou o arcén.

G

200

100

3

CIR

118

3

5B

65

4

h

Non utilizar o ocupante do vehículo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehículo, ocupando a calzada ou o arcén.

G

200

100

0

CIR

121

1

5A

Transitar un peón polo arcén, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

CIR

121

1

5B

Transitar un peón pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

CIR

121

4

5A

Circular pola calzada con monopatíns, patíns ou aparatos similares.

L

80

40

0

CIR

121

5

5A

65

4

c

Circular cun vehículo por zona peonil.

G

200

100

0

CIR

124

1

5A

Atravesar a calzada un peón por lugar distinto ao acondicionado para isto, existindo o dito lugar nas inmediacións.

L

80

40

0

CIR

127

2

5A

Deixar animais sen custodia na vía pública ou nas súas inmediacións.

L

80

40

0

CIR

129

2

5A

65

4

d

Deter o vehículo creando un novo perigo para a circulación, estando implicado nun accidente de tráfico

G

200

100

0

CIR

129

2

5B

65

4

q

Non facilitar a súa identidade nin os datos do vehículo solicitados polos afectados nun accidente de circulación, estando implicado nel .

G

200

100

0

CIR

130

1

5A

Non sinalizar convenientemente o obstáculo creado na calzada en caso de accidente ou avería o vehículo ou no caso de caída da súa carga (deberá indicarse, no seu caso, a sinalización empregada)

L

80

40

0

CIR

130

1

5B

Non adoptar o conductor dun vehículo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirada no menor tempo posible, obstaculizando a ciculación (deberán indicarse, de ser o caso, as medidas adoptadas),

L

80

40

0

CIR

130

2

5A

Non procurar a colocación do vehículo ou a súa carga no lugar onde cause menor obstáculo á circulación, despois de quedar o mesmo inmobilizado na rúa ou caer a súa carga sobre a dita rúa.

L

80

40

0

CIR

130

3

5A

Non empregar ou non empregar adecuadamente os dispositivos de presinalización de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilización do vehículo ou caida da súa carga na calzada.

L

80

40

0

CIR

130

5

5A

Remolcar un vehículo con outro non destinado para ese fin.

L

80

40

0

CIR

139

3

5A

65

6

a

Non comunicarlle ao órgano responsable da xestión de tráfico a realización de obras na vía pública, antes do seu inicio.

MG

3000

0

CIR

139

4

5A

65

6

a

Incumprir as instrucións ditadas polo órgano responsable da xestión de tráfico con ocasión da realización e sinalización de obras na vía pública (Detallar o incumprimento).

MG

3000

0

CIR

142

2

5A

65

6

a

Instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalización nunha vía sen permiso e sen causa xustificada (indicar o sinal ou sinais instalados, retirados, trasladados, ocultados ou modificados).

MG

3000

0

CIR

143

1

5A

65

4

j

Non obedecer os sinais ou as ordes dos axentes que regulan a circulación. (Detallar o incumprimento).

G

200

100

4

CIR

144

1

5A

65

4

c

Non respectar as instrucións de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable,

G

200

100

0

CIR

144

2

5A

65

4

c

Non respectar a prohibición de paso establecida por un sinal de balizamento fixo ou variable. (Detallar o sinal)

G

200

100

0

CIR

145

-

5A

65

4

k

Non respectar o peón a luz vermella dun semáforo.

G

200

100

0

CIR

146

-

5A

65

4

k

Non respectar o condutor dun vehículo a luz vermella non intermitente dun semáforo

G

200

100

4

CIR

146

-

5B

65

4

c

Non respectar o condutor dun vehículo o sentido e dirección ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semáforo

G

200

100

0

CIR

147

-

5A

65

4

k

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse ante a luz vermella dun semáforo circular

G

200

100

4

CIR

147

-

5B

65

4

l

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse indicada nun sinal de detención obrigada ou ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5A

65

4

l

Non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal de STOP.

G

200

100

4

CIR

152

-

5A

65

4

c

Non obedecer un sinal de circulación prohibida.

G

200

100

0

CIR

152

-

5B

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehículos.

L

80

40

0

CIR

152

-

5C

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehículos de motor

L

80

40

0

CIR

152

-

5D

Non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a qué vehículos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

CIR

153

-

5A

Non obedecer un sinal de restrición de paso. (Detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

154

-

5A

65

4

a,c,ñ

Non obedecer un sinal de prohibición ou restrición. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

155

-

5A

65

4

c,e,h

Non obedecer un sinal de obriga. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

159

-

5A

65

4

d

Non respectar o sinal de limitación relativo á clase de vehículo para o que está reservado o estacionamento nese lugar (S-17)

G

200

100

0

CIR

159

-

5B

Non respectar o sinal de limitacion relativo á clase de vehículo para o que está reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

CIR

159

-

5C

Non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para Taxis (S-18)

L

80

40

0

CIR

159

-

5D

Non respetar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19)

L

80

40

0

CIR

159

-

5E

Non respectar as precaucións requiridas pola proximidade de establecementos médicos (S-23)

L

80

40

0

CIR

160

-

5A

65

4

c

Circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

CIR

160

-

5B

65

4

c

Circular por un carril reservado para bicicletas ou vía ciclista

G

200

100

0

CIR

160

-

5C

Incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (Detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

167

-

5A

65

4

c

Non respectar unha liña lonxitudinal continua.

G

200

100

0

CIR

167

-

5B

65

4

c

Circular sobre unha liña lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5A

65

4

c

Non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

CIR

169

-

5A

65

4

l

Non ceder o paso a outros vehículos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

CIR

169

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de STOP.

G

200

100

4

CIR

170

-

5A

65

4

c

Circular por un carril ou zona reservada para determinados vehículos e sinalizada como tal. (Detallar a reserva).

G

200

100

0

CIR

170

-

5B

Entrar nunha zona excluída da circulación (cebreado) enmarcada con liña continua.

L

80

40

0

CIR

171

-

5A

Non respectar ma indicación dunha marca viaria de cor amarela. (Detallar a marca).

L

80

40

0

12

3

Ocupar unha vía de dominio público por causa de actividades ou instalacións sen autorización municipal.

L

80

40

0

LSV

9bis

1

5A

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehículo, debidamente requirido para iso, a identificación veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infracción

MG

Dobre infracción orixinal

-

0

LSV

9

1

5B

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehículo, debidamente requirido para iso, a identificación veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infracción

MG

Triple infracción orixinal

-

0

LSV

9

1

5C

65

4

v

Non impedir o titular, o arrendatario a longo prazo ou o condutor habitual que o vehículo sexa conducido por quen nunca obtivo o permiso ou a licenza de condción correspondente

G

200

100

0

LSV

9bis

2

5A

65

4

p

Circular cun vehículo cuxas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden ou dificultan a súa lectura e identificación (Detallar se existe obstáculo, falta de visibilidade ou inexistencia de placas)

G

200

100

0

LSV

65

5

5A

65

5

h

Conducir co vehículo reseñado levando instalado un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiñado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico (deberá concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

6000

-

6

LSV

65

6

5A

65

6

d

Instalar un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiñado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico (deberá concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

3000

-

0

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

Art

Apart

Opc

CIR

50

1

5A

1

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

2

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

3

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

4

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

5

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

6

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

7

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

8

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

9

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

10

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

11

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

12

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

13

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

14

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

15

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

16

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

17

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

18

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

19

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

20

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

21

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

22

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

23

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

24

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

25

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

26

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

27

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

28

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

29

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

30

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

31

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

32

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

33

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

34

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

35

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

36

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

37

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

38

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

39

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

40

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

41

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

42

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

43

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

44

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

45

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

50

1

5A

46

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

50

1

5A

47

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

50

1

5A

48

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

50

1

5A

49

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

50

1

5B

50

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

1

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 31 e 50 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

2

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 60 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

3

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

4

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

5

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 30 Km/h. (Para velocidades superiores a 81 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

6

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 41 e 60 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

7

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 61 e 70 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

8

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

9

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

10

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 40 Km/h. (Para velocidades superiores a 91 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

11

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 51 e 70 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

12

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 71 e 80 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

13

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 81 e 90 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

14

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades comprendidas entre 91 e 100 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

15

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 50 Km/h. (Para velocidades superiores a 101 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

16

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 61 e 90 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

17

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 110 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

18

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 120 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

19

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

20

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 60 Km/h. (Para velocidades superiores a 131 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

21

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 71 a 100 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

22

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 120 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

23

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 130 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

24

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

25

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 70 Km/h. (Para velocidades superiores a 141 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

26

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 81 e 110 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

27

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 130 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

28

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 140 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

29

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

30

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 80 Km/h. (Para velocidades superiores a 151 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

31

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 91 e 120 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

32

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 140 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

33

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 150 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

34

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

35

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 90 Km/h. (Para velocidades superiores a 161 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

36

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 101 e 130 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

37

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 131 e 150 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

38

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 160 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

39

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

40

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 100 Km/h. (Para velocidades superiores a 171 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

41

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 111 e 140 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

42

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 141 e 160 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

43

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 161 e 170 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

44

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

45

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 110 Km/h. (Para velocidades superiores a 181 km/h).

MG

600

300

6

CIR

52

1

5A

46

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 121 e 150 km/h).

G

100

50

0

CIR

52

1

5A

47

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 151 e 170 km/h).

G

300

150

2

CIR

52

1

5A

48

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 171 e 180 km/h).

G

400

200

4

CIR

52

1

5A

49

65

4

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades entre 181 e 190 km/h).

G

500

250

6

CIR

52

1

5B

50

65

5

a

Circular a <¿> km/h estando a velocidade limitada a 120 Km/h. (Para velocidades superiores a 191 km/h).

MG

600

300

6