Boimorto - REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE BOIMORTO

Publicación provisional: 03/10/2019 BOP Nº: 188
Publicación definitiva: 22/11/2019 BOP Nº: 223
Aplicable dende: 10/12/2019

I.-INTRODUCIÓN. PREÁMBULO

A Constitución Española de 1978 garante a autonomía dos Municipios que son parte da organización territorial do Estado.

As dúas manifestacións derivadas do principio de autonomía son as potestades regulamentarias e de auto- organización e ambas as dúas corresponden aos Concellos, segundo se desprende do preceptuado tanto na Carta Europea de Autonomía Local –ratificada por España por instrumento de 20 de xaneiro de 1988-, como na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

O Regulamento Orgánico é froito da combinación das dúas manifestacións: Do poder de innovar o ordenamento xurídico e da potestade auto-organizadora.

Este Regulamento, considerando os principios de necesidade, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, e eficiencia indicados no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ten como obxecto regular o Estatuto dos Concelleiros, a existencia dos órganos municipais e o procedemento a seguir para dotar a esta administración dunha orde e eficacia na toma de decisións e na execución das mesmas.

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS.-

Artigo 1. Obxecto do regulamento.

Artigo 2. Prelación de fontes.

Artigo 3. Desenvolvemento do ROM.

Artigo 4. Uso da lingua galega.

TÍTULO I: ESTATUTO DOS CONCELLEIROS/AS. GRUPOS MUNICIPAIS. REXISTRO DE INTERESES.-

CAPÍTULO I: Estatuto dos membros do concello.-

Artigo 5. Adquisición, suspensión e perda.

Artigo 6. Incompatibilidades.

CAPÍTULO II: Dos concelleiros.-

Artigo 7. Dereitos e deberes.

Artigo 8. Asistencias e ausencias.

Artigo 9. Retribucións e indemnizacións.

Artigo 10. Dereito de información.

Artigo 11. Gardar reserva.

Artigo 12. Deberes.

Artigo 13. Exame de expedientes.

Artigo 14. Asistencias e responsabilidades.

CAPÍTULO III: Grupos políticos.-

Artigo 15. Natureza xurídica e composición.

Artigo 16. Constitución.

Artigo 17. Grupo mixto.

Artigo 18. Dereitos e deberes dos grupos políticos.

Artigo 19. Concelleiros/as non adscritos.

CAPÍTULO IV: Rexistro de intereses.-

Artigo 20. Rexistro de intereses.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DO CONCELLO.-

Artigo 21. Órganos Básicos e Complementarios.

Artigo 22. Atribucións dos órganos.

TÍTULO III: FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS BÁSICOS DO CONCELLO.-

CAPÍTULO I: As sesións do Pleno da Corporación.-

Artigo 23. Réxime de sesións do Pleno.

Artigo 24. Publicidade das sesións e das actas do Pleno.

Artigo 25. Grabacións das sesións plenarias.

Artigo 26. Alteracións, retirada e adiamento de puntos da orde do día.

Artigo 27. Carácter das intervencións.

Artigo 28. Regras xerais sobre os debates.

Artigo 29. Chamadas á cuestión. Chamadas á orde.

Artigo 30. Coñecemento das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de goberno.

Artigo 31. Rogos e preguntas.

Artigo 32. As votacións.

Artigo 33. Rolda de explicación de voto.

Artigo 34. Abstención.

Artigo 35. Intervención no Pleno unha vez rematada a sesión do Pleno.

Artigo 36. Intervención no Pleno en relación con algún punto do Orde do día.

CAPÍTULO II: Funcionamento das Xuntas de Goberno Local.-

Artigo 37. Réxime de sesións e funcionamento.

CAPÍTULO III: Funcionamento das comisións informativas.-

Artigo 38. Réxime de sesións e funcionamento.

CAPÍTULO IV: Funcionamento da Comisión especial de contas.-

Artigo 39. Réxime de sesións e funcionamento.

CAPÍTULO V: Actas do Pleno, Xunta de Goberno, Comisión especial de Contas e Comisións informativas.-

Artigo 40. Actas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA.-

DISPOSICIÓN FINAL.-

ANEXO I: MODELOS DE DECLARACIÓN DE BENS E DECLARACIÓN DE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES.

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto do regulamento.

O obxecto do presente Regulamento Orgánico é, ao abeiro do establecido na Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora da Lei de Bases de Réxime Local, e a Lei 5/1997 de 22 de xullo, Lei de Administración Local de Galicia, regular:

a) O réxime organizativo do Concello.

b) O funcionamento dos seus órganos municipais.

c) Dereitos e deberes dos membros da Corporación.

Artigo 2. Prelación de fontes.

Os preceptos deste Regulamento aplicaranse de forma preferente, salvo nos casos en que exista contradición con normas de superior rango que sexan de obrigada observancia, sexan Estatais ou Autonómicas.

No non previsto neste Regulamento, rexerá a normativa de réxime local da Comunidade Autónoma ou Estatal, segundo a distribución constitucional de competencias entre ambos.

Artigo 3. Desenvolvemento do ROM.

Este Regulamento poderá ser obxecto de desenvolvemento mediante disposicións ou instrucións aprobadas polo Pleno ou o alcalde, segundo o caso; se fora o alcalde, darase conta ao Pleno das aprobadas.

Artigo 4. Uso da lingua galega.

1. O galego, como lingua propia de Galicia, é a lingua propia da Administración Local.

2. As convocatorias de sesións, ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordos, ditames de comisións informativas, actas, notificacións, recursos, escrituras públicas, comparecencias xudiciais e todos os actos de carácter público ou administrativo que se realicen por escrito en nome da Corporación de Boimorto, redactaranse en lingua galega.

3. Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, a Corporación pode facelo, ademais en castelán, na outra lingua oficial.

4. As notificacións e calquera outra documentación que deba ter efectos fóra de Galicia, serán redactados en lingua castelá, sen prexuízo de que o sexan tamén en galego.

5. Os cidadáns teñen dereito a escoller unha das dúas linguas oficiais nas súas relacións co Concello, e este, ten obriga de entregar as resolucións na lingua escolleita en cada caso, se así o manifestan de forma expresa.

TÍTULO I: ESTATUTO DOS CONCELLEIROS/AS. GRUPOS MUNICIPAIS. REXISTRO DE INTERESES

 

CAPÍTULO I: Estatuto dos membros do concello

Artigo 5. Adquisición, suspensión e perda.

1. O Alcalde e Concelleiros, unha vez tomen posesión dos seus cargos, honras, prerrogativas e distincións, na forma establecida na Lei 7/85 de 2 de abril e Lei de Galicia 5/97 de 22 de xullo, están obrigados ao cumprimento estrito dos deberes e obrigas inherentes a eles.

2. En canto á adquisición, suspensión e perda da condición de Alcalde ou concelleiro, estarase ao disposto no Capítulo III, título VI da Lei de Galicia 5/97 de 22 de xullo e o disposto na Lei Orgánica 5/85 de 19 de xuño.

Artigo 6. Incompatibilidades.

1. Alcalde e concelleiros deberán observar en todo momento as normas de incompatibilidades, e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que puidese constituír causa da mesma.

2. Producir causa de incompatibilidade, incluír o expediente, dar audiencia ao interesado e declarada a mesma polo Pleno, o afectado por tal declaración, deberá optar, no prazo de 20 días naturais seguintes a aquel en que reciba a notificación da súa incompatibilidade ou á renuncia da súa condición de concelleira, ou o abandono da situación que dea á referida incompatibilidade.

3. Transcorrido o prazo anterior sen optar por unha ou outra situación, enténdese que o afectado renuncia á súa condición de concelleira, debendo convocar sesión extraordinaria do Pleno, para que este declare a vacante correspondente e poñer o feito en coñecemento da Administración Electoral aos efectos da Lei Orgánica 5/85 de 19 de xuño.

CAPÍTULO II: Dos concelleiros

Artigo 7. Dereitos e deberes.

Son dereitos e deberes dos concelleiros os recolleitos na Lei 7/85 de 2 de abril modificada pola Lei 11/99 de 21 de abril e a Lei 5/97 de 22 de xullo de Galicia, e os que no seu desenvolvemento establezan as disposicións estatais e autonómicas. Especialmente teñen os seguintes dereitos:

1. Asistir e intervir nos debates e votacións das sesións dos órganos municipais dos que formen parte.

2. Exercer as atribucións das delegacións que lle foron conferidas ou xestións que lle encomendasen.

3. Poder impugnar ante a xurisdición contencioso-administrativa os actos e acordos nos que vote en contra.

4. Integrarse nun Grupo municipal na forma que se regula neste ROM.

5. Recibir copia dos ditames que se sometan a informe das Comisións Informativas, sempre que forme parte dela, así como dos ditames que se han de someter á aprobación do Pleno antes da súa celebración.

6. Recibir copia das Actas do Pleno os Portavoces dos grupos e os concelleiros que o soliciten.

7. Examinar a documentación que integre os asuntos que figuren na Orde do Día e desde o momento en que se produza a convocatoria.

8. Solicitar información sobre antecedentes e datos que obren en poder dos servizos da Corporación, cando resulten necesarios para o desenvolvemento das funcións, necesidade que ha de ser expresamente motivada.

Artigo 8. Asistencias e ausencias.

1. Os concelleiros teñen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto ás sesións do Pleno do Concello e ás daqueles órganos colexiados de que formen parte.

2. As faltas non xustificadas ás sesións dos órganos municipais, ou o incumprimento reiterado das súas obrigas poderán ser sancionadas polo alcalde con multa, de acordo coas normas do procedemento sancionador.

Artigo 9. Retribucións e indemnizacións.

1. Os concelleiros percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos, cando o desempeñen con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de alta no Seguridade Social asumindo o Concello o pago das cotas empresariais. A percepción destas retribucións serán incompatibles con outras a cargo a outras administracións e de entes, empresas delas dependentes, todo conforme á Lei 3/84 de 26 de decembro sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.

2. Os membros das Corporacións Locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial, por realizar funcións de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán retribucións polo tempo de dedicación efectiva á mesma, nese caso serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacións as cotas empresariais que correspondan. Ditas retribucións non poderán superar no seu caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación parcial e das retribucións de eles mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción de ditas retribucións.

3. Os membros das Corporacións Locais con dedicación parcial, poderanse compatibilizar retribucións percibidas por este concepto coas da Administración en que preste os seus servizos en calidade de funcionario, sempre que o desempeñe fóra do horario de traballo na Administración e sen prexuízo dos límites que, no seu caso, se establezan con carácter xeral.

4. Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva, nin dedicación parcial, percibirán asistencia pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación, en contía sinalada polo Pleno da mesma.

5. Os membros da Corporación percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións Públicas e as que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno.

Artigo 10. Dereito de información.

1. Todos os concelleiros teñen dereito a obter do Alcalde, cantos antecedentes, datos ou información obren en poder dos servizos da Corporación e lle resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

2. Este dereito só poderá ser limitado, total ou parcialmente, nos seguintes casos:

a) Cando o coñecemento ou difusión dos documentos ou antecedentes poidan vulnerar o dereito constitucional ao honor, á intimidade persoal ou familiar e á propia imaxe da persoa.

b) Se se trata de materias relativas a seguridade cidadá, cuxa publicación puidese incidir negativamente na mesma.

c) Se se trata de materias clasificadas.

d) No caso de tratarse de materias amparadas por segredo estatístico ou que incidan no ámbito protexido pola lexislación que limita o acceso aos bancos de datos informáticos.

e) Cando se trate de antecedentes que se atopen incorporados a un proceso xudicial penal mentres estea baixo segredo sumarial.

f) Se se trata de materias protexidas pola Lei Orgánica de Protección de Datos 15/99.

3. A petición de acceso ás informacións, entenderase concedida por silencio administrativo, agás que se dean as circunstancias do artigo 10.2 do ROM, no caso de que o alcalde non dite resolución ou acordo denegatorio no prazo de 5 días, a contar desde o día seguinte ao da data de solicitude.

4. En todo caso, a denegación do acceso á documentación informática haberá de facerse a través de resolución ou acordo motivado.

5. Non obstante o disposto no número do artigo anterior os servizos administrativos locais estarán obrigados a facilitar información sen necesidade de que o concelleiro estea autorizado, nos seguintes casos:

a) Cando se trate do acceso dos concelleiros que ostenten delegacións ou responsabilidades de xestión á información propia das mesmas.

b) Cando se trate do acceso de calquera concelleiro á información e documentación correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos órganos colexiados de que forman parte, así como ás resolucións ou acordos adoptados por calquera órgano municipal.

c) Cando se trate do acceso dos concelleiros á información ou documentación do Concello que sexan de libre acceso para os cidadáns.

Artigo 11. Gardar reserva.

Todos os concelleiros teñen obriga de gardar reserva en relación coas informacións que se lles faciliten para facer posible o desenvolvemento das súas funcións, singularmente das que servirán de antecedentes para decisións que aínda se atopen pendentes de adopción, así como para evitar a reprodución da documentación que poida facilitárselles en orixinal ou copia, para o seu estudo.

Artigo 12. Deberes.

1. Os concelleiros non poderán facer uso do seu cargo, nin da información contida na documentación a que teñen acceso, para finalidades distintas dos propios da súa función.

2. Os concelleiros observarán en todo momento as normas sobre incompatibilidade e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que puidese constituír causa das mesmas.

3. Os concelleiros deben absterse de participar na deliberación, votación, decisión e execución de calquera asunto, se concorren nel algunha das causas a que se refire a lexislación de Réxime Local, Procedemento Administrativo ou contratos das Administracións Públicas.

4. Formular declaración de bens e actividades privadas que lle poidan proporcionar ingresos económicos nos termos do Rexistro de Intereses.

Artigo 13. Exame de expedientes.

1. A consulta e exame de expedientes, libros e documentos en xeral rexeranse polas seguintes normas:

a) A consulta xeral de calquera expediente poderá realizarse no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope, mediante entrega dos mesmos. O librar copias limitarase aos citados casos de acceso libre dos concelleiros á información e aos casos en que iso sexa expresamente autorizado polo alcalde.

b) En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír do Concello ou das súas dependencias ou oficinas municipais.

c) A consulta dos libros de actas e libros de resolucións deberá efectuarse no arquivo ou na Secretaría Xeral.

d) O exame de expedientes sometidos a sesión, poderá facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria, agás que se facilite copia do mesmo a cada grupo nese caso non quedará exposto o expediente.

2. No suposto de entrega do punto 1 a), e a efectos de control administrativo, o interesado deberá asinar un acuse de recibo no que expresará, polo menos, a identificación do expediente, do concelleiro, motivo da consulta, data e hora de entrega; unha vez devolto, figurará a hora de entrega e o recibín da persoa encargada de custodiala do expediente. Todo en exemplar duplicado, un para a administración e outro para o interesado, formando co primeiro un libro de consultas que permanecerá en Secretaría.

Artigo 14. Asistencias e responsabilidades.

1. Os concelleiros terán o dereito e a obriga de asistir a todas as sesións do Pleno, Xunta de Goberno Local e das comisións de que formen parte.

2. Os concelleiros están suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos ou omisións realizados no exercicio do seu cargo. Son responsabilidades dos acordos, os membros que os votasen favorablemente.

3. O Concello poderán esixir a responsabilidade dos seus membros cando causen danos e prexuízos á Corporación ou a terceiros, se estes tivesen que ser indemnizados polo Concello.

4. O expediente será tramitado e resolto pola propia Corporación de acordo coas normas do procedemento sancionador.

CAPÍTULO III: Grupos políticos

Artigo 15. Natureza xurídica e composición.

Os grupos políticos municipais son necesarios na organización municipal, canalizan a actuación dos corporativos, sen prexuízo das funcións e atribucións que a lexislación atribúalles. Os/as concelleiros/as que fosen elixidos pola mesma candidatura electoral que non se integren no grupo político que constitúa a formación pola que foron elixidos ou que posteriormente abandonen o seu grupo de procedencia terán a consideración de concelleiras/as no adscritos/as.

Constituiranse tantos grupos políticos municipais como listas electorais obtivesen una representación mínima de dous concelleiros/as.

Artigo 16. Constitución.

1. Constituiranse mediante escrito dirixido á Alcaldía asinado por todos os membros da lista electoral que desexen constituílo, presentarase na Secretaría Xeral do Concello dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da Corporación.

2. No escrito farase constar a denominación do grupo, as e os concelleiros que o integran e a designación do seu portavoz . Poderase nomear portavoces suplentes que substituirán ao titular en caso de ausencia ou enfermidade. Do escrito darase conta ao Pleno.

3. A denominación do grupo, como o seu portavoz, poderán ser variados mediante novo escrito que cumpra idénticos requisitos.

4.Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á sesión constitutiva do Concello poderán incorporarse ao grupo correspondente á súa lista electoral mediante escrito dirixido á Alcaldía. Presentarase na Secretaría Xeral do Concello dentro dos cinco días hábiles seguintes á toma de posesión do cargo.

Artigo 17. Grupo mixto.

1. Integraranse no Grupo Mixto os membros dos partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións de electores que non obtivesen un mínimo de dous concelleiros/ as. Participará nas actividades do Concello de forma análoga ao do resto dos grupos.

2. Actuará como portavoz do Grupo Mixto o/a concelleira/para designado/a por a maioría dos seus membros mediante escrito dirixido á Alcaldía presentado na Secretaría Xeral do Concello. Non obstante o cargo de portavoz poderá exercerse por rotación segundo a orde que eles determinen.

3. Excepto acordo en contra dos seus membros, nos debates do Pleno o tempo que lle corresponda ao portavoz á portavoz distribuirase en partes iguais entre os membros do grupo.

Artigo 18. Dereitos e deberes dos grupos políticos.

1. Ademáis dos dereitos e deberes dos grupos políticos recollidos na normativa estatal e autonómica de réxime de local, os grupos políticos constituídos no Concello de Boimorto dispoñerán na Casa do Concello dun local para reunirse e recibir visitas de cidadáns, e na medida das posibilidades do Concello, unha infraestrutura mínima de medios materiais.

2. Os grupos políticos poderán facer uso dos locais da Casa do Concello para realizar reunións ou sesións de traballo con asociacións para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación. Estas reunións non poderán coincidir coas sesións do Pleno, ou da Xunta de Goberno.

Artigo 19. Concelleiros/as non adscritos.

1. Os concelleiros/ as que non se integren no grupo político da lista electoral pola que foran elixidos ou que deixen de pertencer á candidatura na que concorreron no proceso electoral ostentarán a condición de non adscritos.

En calquera momento posterior poderán reintegrarse o integrarse no grupo de orixe.

Exercerá a súa representación política en todo momento a título individual, sen que poida durante o seu mandato integrarse nin constituír grupo mixto, nin en ningún outro grupo político municipal distinto á formación electoral coa que concorreu ás eleccións.

Como membro do Pleno manterá íntegros os seus deberes e dereitos e dispoñerá para a súa participación nos debates do mesmo tempo que os diferentes grupos municipais; poderá presentar mocións,propostas, emendas, rogos, preguntas, etc., nos termos do presente regulamento.

Percibirá as asignacións que lle correspondan por asistencia aos órganos colexiados dos que forme parte e calquera outras que se deriven da súa condición de corporativo a título individual.

Non terá dereito a percibir os derivados en exclusiva da pertenza a un grupo político municipal.

2. Os/as concelleiros/ as non adscritos só terán os dereitos económicos e políticos que individualmente lle correspondan como membros da Corporación, sen que en ningún caso poidan ser superiores aos que lle corresponderían de permanecer no grupo de procedencia.

3. Terán dereito a participar nas comisións informativas con voz e voto. No caso de existencia de non adscritos, o sistema de voto nas citadas comisións será o de voto ponderado.

4. O disposto nos apartados anteriores non será de aplicación no caso de candidaturas presentadas como coalición electoral cando algún dos partidos políticos que a integran decida abandonala.

CAPÍTULO IV: Rexistro de intereses

Artigo 20. Rexistro de intereses.

1. Conforme ao artigo 75 nº 7, da Lei 7/1985 de 2 de abril, constituirase na Secretaría da Corporación o Rexistro de Intereses dos membros da mesma. A custodia e dirección do Rexistro corresponde ao Secretario.

2. Os representantes locais formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos.

3. Formularán asi mesmo declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades.

4. Tales declaracións, efectuadas nos modelos aprobados polos Plenos respectivos, levaranse a cabo: Antes da toma de posesión, con ocasión do cese e ao final do mandato, así como cando se modifiquen as circunstancias de feito. Os modelos figuran no Anexo I do presente regulamento.

5. As declaracións anuais de bens e actividades serán publicadas con carácter anual, e en todo caso no momento da finalización do mandato, nos termos que fixados no artigo 25 deste regulamento.

6. Tales declaracións inscribiranse nos seguintes Rexistros de Intereses, que terán carácter público:

a) A declaración sobre causas de posible incompatibilidade, e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos, inscribirase no Rexistro de Actividades constituído en cada Entidade local.

b) A declaración sobre bens e dereitos patrimoniais inscribirase no Rexistro de Bens Patrimoniais de cada Entidade local, nos termos que se estableza neste regulamento.

7. Non se poderá tomar posesión como concelleiro sen ter presentada tanto a declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, como a declaración sobre bens patrimoniais e da participación e sociedades de todo tipo, con información das sociedades por ela participadas, obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno da Corporación, así como copia compulsada da última declaración tributaria do Imposto sobre a Renda, Patrimonio e Sociedades, de selo caso. Cando a declaración ou declaracións tributarias non se correspondan coas do exercicio inmediatamente anterior, deberán presentarse estas na primeira quincena do mes de xullo. As declaracións presentaranse aínda que xa se presentasen no mandato anterior.

8. Durante o período de mandato, os concelleiros deberán formular a correspondente declaración, nos supostos de que se produzan variacións respecto do consignado na declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades ou na declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, relacionando as alteracións producidas. O prazo para comunicar as citadas variacións será dun mes a contar desde o día seguinte a aquel en que se teñan producido.

9. Igualmente os concelleiros deberán presentar as declaracións no prazo de dez días , desde o cesamento do cargo.

· Cando o suposto sexa por remate do mandato, o prazo contarase a partir do momento en que os concelleiros cesen no exercicio das súas funcións para a administración ordinaria, por toma de posesión dos seus sucesores.

· No suposto de renuncia, desde que se tome coñecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporación.

· No suposto de perda da condición de concelleiro por incompatibilidade, desde que se tome coñecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporación ou desde que o Pleno declare a vacante.

· No suposto de perda da condición de concelleiro por decisión xudicial, desde que se tome coñecemento polo Pleno da Corporación.

10. As declaracións de bens e actividades presentadas polos membros da Corporación publicaranse na páxina web municipal, que será de libre acceso.

11. A mesma publicación levarase a cabo coas declaracións presentadas con ocasión do cesamento no cargo ou ao final do mandato. Non obstante, para salvagardar a privacidade e seguridade dos membros da Corporación, omitiranse os datos relativos ao domicilio así como a localización dos seus bens.

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DO CONCELLO

Artigo 21. Órganos Básicos e Complementarios.-

1. Os órganos básicos do Concello son os seguintes:

a) O alcalde.

b) Os tenentes de alcalde.

c) O Pleno da Corporación.

d) A Xunta de Goberno Local (órgano de constitución potestativa nos Concellos de menos de 5.000 habitantes).

e) A comisión especial de contas.

f) Comisións informativas permanentes (órgano de constitución potestativa nos Concellos de menos de 5.000 habitantes).

2. O Pleno da Corporación poderá crear os seguintes órganos, complementarios dos anteriores:

a) Comisións informativas especiais.

b) Órganos de participación cidadá.

3. O alcalde poderá nomear concelleiros/as delegados da Alcaldía.

4. O alcalde tamén poderá conferir delegacións especiais, para encargos específicos, a prol de calquera concelleiro.

Artigo 22. Atribucións dos órganos.-

As atribucións do Alcalde, do Pleno, das Comisións Informativas (no caso da súa constitución), da Xunta de Goberno Local, dos Tenentes de Alcalde e dos demais órganos necesarios son as que veñen determinadas na Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local e o resto de normativa de réxime local de aplicación.

TÍTULO III: FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS BÁSICOS DO CONCELLO

 

Capítulo I. As sesións do Pleno da Corporación

Artigo 23. Réxime de sesións do Pleno.

1. O Pleno da corporación reunirase en sesión ordinaria con periodicidade bimensual nos termos que acorde o Pleno da Corporación.

2. Cando o día prefixado no punto anterior coincida con festividade, a sesión trasladarase ó día hábil inmediatamente anterior.

3. As sesións extraordinarias que soliciten, alomenos, a cuarta parte dos concelleiros/as da corporación convocaranse no prazo de 4 días e terán lugar no prazo de 15 días hábiles desde que a solicitude fose presentada. En todo caso aplicarase o disposto polo art. 46.2.a) da LRBRL, sobre convocatoria automática da sesión, se non fose convocada pola Alcaldía.

Artigo 24. Publicidade das sesións e das actas do Pleno.

1. As sesións do Pleno da corporación serán públicas.

2. A convocatoria das sesións do pleno anunciarase no taboleiro de edictos do Concello.

3. Unha vez rematada a sesión, a Alcaldía poderá abrir, no seu caso, unha rolda de intervención por parte do público asistente.

4. As actas das sesións do Pleno exporanse no taboleiro de edictos do Concello por un prazo de quince días e remitiránselle a todos os concelleiros/as xunto coa convocatoria da sesión seguinte.

Artigo 25. Grabacións das sesións plenarias.

1. Permítese a grabación das sesións plenarias por medios mecánicos de grabación da imaxe e da palabra tanto polos concelleiros/as asistente, o público asistente así como polos medios de comunicación social, salvo que se declaren secretos o debate e a votación dalgún asunto por afectar ao dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe dalgunha persoa, ou se vexan afectados pola lexislación de segredo oficial.

Cando o presidente da sesión estime que a realización da grabación da sesión poden ocasionar unha alteración da orde que interfira no normal desenvolvemento da sesión, poderá prohibir a realización da grabación, xustificando expresamente o motivo desta prohibición.

2. Así mesmo, as sesións do Pleno será grabadas aos efectos de servir de soporte instrumental para a elaboración do acta por parte do servizo da Secretaría municipal, quedando esta grabación baixo a custodia do/da secretario/a.

Artigo 26. Alteracións, retirada e adiamento de puntos da orde do día.

1. Todos os asuntos serán tratados pola orde en que estean na axenda da sesión, mais a Alcaldía poderá modificar a citada orde cando a aprobación dun asunto esixa unha maioría especial e esta non se poida obter no momento previsto inicialmente na axenda a proposta de calquera concelleiro/a, contando coa aprobación maioritaria do Pleno.

2. Calquera concelleiro poderá durante o debate pedir a retirada dalgún asunto incluído na orde do día para que se incorporen ó expediente documentos, informes ou se completen trámites, ou poderá solicitar o seu adiamento para outra sesión. O pedimento será obxecto de votación ó rematar o debate e antes de decidir sobre o fondo do asunto.

3. Cando os asuntos non incluídos na orde do día que requiran informe preceptivo de Secretaría ou de Intervención e os funcionarios non o poidan dar no acto, deberán solicitar estes o seu adiamento á Alcaldía ata a sesión seguinte. Se este pedimento non é atendido, farase constar en acta.

4. Todos os asuntos que se someten á consideración das diferentes comisións da corporación deberán contar cos correspondentes informes que procedan segundo a natureza do acordo; no caso excepcional de non poder contar con algún deles, deberá ser facilitado ós membros da comisión nun prazo non superior a 24 horas desde o seu remate e sempre antes do inicio da sesión na que se vaia a decidir sobre a cuestión.

Artigo 27. Carácter das intervencións.

1. Ditame é a proposta sometida ao Pleno tralo estudo do expediente pola Comisión Informativa. Ten unha parte expositiva e o acordo a adoptar.

2. Proposición é a proposta que se somete ao Pleno relativa a un asunto incluída na Orde do día que acompaña á convocatoria para asuntos que non sexan previamente informados pola Comisión Informativa. Ten unha parte expositiva e un acordo a adoptar. Non se debate nin se vota sen que antes o Pleno ratifique a súa inclusión na Orde do día mediante acordo de maioría simple.

3. Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do Pleno, antes de pasar á quenda de rogos e preguntas, dalgún asunto que non ten cabida en tal quenda e que ten carácter de urxencia. Formularase por escrito e non se debate nin se vota sen que antes o Pleno aprecie a urxencia por acordo de maioría absoluta.

4.Voto particular é a proposta de modificación dun ditame formulada por un mesmo membro da Comisión Informativa. Acompáñase ao ditame dende o día seguinte á súa aprobación. Pódese formular oralmente no transcurso da sesión da comisión informativa ou mediante escrito que se presentará ó día seguinte da sesión da comisión.

5. Emenda é a proposta de modificación dun ditame,proposición ou proposta de acordo presentada por calquera membro. Preséntese por escrito ao Presidente antes de iniciar a deliberación do asunto.

Artigo 28. Regras xerais sobre os debates.

1. Os asuntos da orde do día principiarán coa lectura do ditame da comisión informativa , proposta de acordo, proposición ou moción que corresponda. A seguir, o alcalde ofreceralles a palabra ós voceiros dos grupos políticos. Se ninguén a pide, o asunto someterase directamente á votación.

2. De se promover debate, a Alcaldía ordenará as intervencións consonte as seguintes regras:

a) Para facer uso da palabra requírese a previa autorización da presidencia.

b) O debate iníciase cunha defensa do ditame, proposta de acordo, proposición ou moción que corresponda por parte dalgún membro do grupo ou grupos que o/a aprobase ou o/a presentase.

c) Acto seguido, o presidente, concede a palabra aos portavoces dos grupos para unha 1ª rolda de intervencións, por orde de menor a maior representación municipal.

· Como norma xeral, cada unha delas non superará os 5 minutos de duración.

· Todos/as os/as intervenientes poderán dispor do mesmo tempo.

d) Cando se fagan alusións que comporten xuízos de valor ou inexactitudes sobre a persoa ou a conduta dun concelleiro/a ou dun grupo político municipal, o concelleiro/a ou o voceiro/a do grupo aludido poderá solicitarlle á presidencia que lle permita unha breve intervención por un tempo non superior a 2 minutos para contestar sen entrar no fondo do asunto obxecto do debate.

e) O presidente, a iniciativa propia ou dalgún grupo, pode abrir unha 2ª rolda de intervencións se o considera necesario pola orde antes sinalada.

· Como norma xeral, cada unha delas non superará os 2 minutos de duración.

· Rematada esta, o alcalde/esa poderá concluír o debate.

f) Ninguén poderá ser interrompido mentres fala máis que pola presidencia, e para advertirlle que se lle esgotou o seu tempo ou para chamalo á cuestión ou á orde.

· Así mesmo, a presidencia poderá intervir para retirar a palabra a alguén ou para chamar á orde a corporación, a algún dos concelleiros/as ou ao público asistente.

g) Transcorrido o tempo establecido, a presidencia retiraralle a palabra ó orador, despois de advertirlle por dúas veces que debe concluír a súa intervención.

3. Os concelleiros/as poderán pedir a palabra en calquera momento para presentar unha cuestión de orde. Deberán citar a norma en que se basean. A presidencia resolverá no acto o que proceda, sen que sobre a súa decisión se poida suscitar ningún debate.

4. O funcionario de Secretaria-Intervención poderá intervir cando os requira a presidencia por razóns de asesoramento técnico. Se este funcionario xulga que no debate se suscitan cuestións que poidan presentar dúbidas de legalidade ou que poidan ter repercusións orzamentarias, poderán solicitar da Alcaldía o uso da palabra para asesorar á corporación.

5. As normas que contén este artigo enténdese sen prexuízo das facultades da Alcaldía para ampliar o número e a duración das intervencións, en atención á importancia das materias de que se trate.

Artigo 29. Chamadas á cuestión. Chamadas á orde.

1. Os oradores/as serán chamados á cuestión sempre que estean fóra dela, por digresións alleas ó punto de que se trate ou por volveren sobre o que xa se discutiu ou votou.

2. A Alcaldía retiraralle a palabra ó orador/a a quen lle fixese unha terceira chamada á cuestión nunha mesma intervención.

3. O/A alcalde/sa tamén poderá chamar á orde a calquera concelleiro/a que:

a) Use palabras ou conceptos ofensivos para a dignidade ou honor da corporación ou dos seus membros, das institucións públicas ou de calquera persoa pública ou privada.

b) Interrompa ou de calquera outro xeito perturbe a orde da sesión e

c) Pretenda intervir sen que lle fose concedida a palabra ou logo de que lle fose retirada

4. Logo de tres chamadas á orde na mesma sesión, coa advertencia na segunda das consecuencias dunha terceira chamada, a presidencia poderalle ordenar a calquera concelleiro/a que abandone o salón de sesións e poderá adoptar as medidas necesarias para que a expulsión se faga efectiva.

Artigo 30. Coñecemento das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de goberno.

1. Na orde do día de todas as sesións ordinarias do Pleno dentro da parte de control se porán en coñecemento do Pleno todas as resolucións adoptadas pola Alcaldía e os acordos da Xunta de goberno.

2. Con esta finalidade, o expediente da sesión incorporará unha relación de todas as resolucións de Alcaldía e de todas as actas das sesións da xunta de goberno tidas desde a sesión plenaria ordinaria anterior.

3. Remitirase por medios informáticos a antedita documentación conxuntamente coa convocatoria da sesión do Pleno para o coñecemento, estudio e control por parte dos grupos municipais.

Artigo 31. Rogos e preguntas.

1. Na orde do día das sesións ordinarias incluirase sempre un apartado final de rogos e preguntas.

2. O rogo é unha proposta de actuación que calquera dos concelleiros/as da corporación lle dirixe a algún dos órganos do goberno municipal.

3. A pregunta é calquera cuestión que lle dirixan os concelleiros/as a un órgano do goberno municipal no marco do Pleno da corporación.

4. Os rogos e as preguntas en ningún caso poderán dar lugar a debate.

5. En ambos casos presentaranse por escrito no rexistro xeral do Concello de Boimorto e cunha antelación mínima de 48 horas a celebración da sesión plenaria na que se pretende que se produza a contestación a pregunta ou o rogo. No caso de que non se cumpra o antedito prazo temporal quedarán pendentes para a súa contestación na sesión plenaria seguinte.

A Presidencia - Alcaldía, de todos modos, reservase o dereito, no caso de que se formule unha pregunta/rogo ben de forma oral ou por escrito sen cumprir os termos anteriormente expostos, de darlle contestación de forma inmediata a mesma no caso de que o xulgue pertinente.

Artigo 32. As votacións.

1. Antes de principiar a votación, a presidencia exporá de forma clara e concisa os seus termos. Unha vez iniciada, non se poderá interromper por ningún motivo e ninguén poderá facer uso da palabra nin entrar ou saír do salón de sesións. Logo de concluída, o/a alcalde/sa declarará o resultado.

2. Se se votasen votos particulares ou emendas deberán debaterse e votarse en primeiro lugar antes do ditame, proposta de acordo ou proposición correspondente, iniciándose e pechando o debate polo formulante, coas mesmas regras establecidas para o mesmo.

3. O sistema normal será a votación ordinaria, a man alzada.

4. A votación nominal requirirá a solicitude dun grupo político e a aprobación polo Pleno. Neste caso, o secretario/a da corporación nomeará aos concelleiros/as e estes responderán “si”, “non” ou “abstención”. O chamamento realizarase por orde alfabética do primeiro apelido e a presidencia votará ó final.

5. A votación secreta utilizarase no caso de debate e votación de asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental dos cidadáns a que se refire o artigo 18.1 da Constitución, cando así sexa acordado por maioría absoluta e tamén no caso de elección ou destitución do alcalde por medio da moción de censura. A votación secreta realizarase por medio da introdución de papeleta nunha furna, logo do chamamento do secretario/a na orde sinalada no apartado anterior.

Artigo 33. Rolda de explicación de voto.

1. Os grupos políticos que, despois de rematado o debate, mudasen o sentido do seu voto poderán solicitarlle ó/á alcalde/sa unha intervención para explicar brevemente a súa posición.

2. A explicación de voto non poderá exceder de 1 minuto de duración.

Artigo 34. Abstención.

1. Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas por Lei, os membros da Corporación deberán absterse de participar no debate e votación de todo asunto cando concorra algunha das causas a que se refire a lexislación de procedemento administrativo e contratos das administracións públicas ou réxime local.

2. O interesado debe abandonar o Salón mentres se discute e vota o asunto salvo cando se trate de debater a súa actuación como membro da Corporación que poderá defender a súa actuación.

Artigo 35. Intervención no Pleno unha vez rematada a sesión do Pleno.

Rematada a sesión do Pleno, o alcalde pode establecer unha rolda de rogos e preguntas polo público asistente, sobre temas concretos de interese municipal, correspondendo o alcalde ordenar e pechar esta rolda.

Artigo 36. Intervención no Pleno en relación con algún punto do Orde do día.

1. Cando algunha asociación ou entidade do Concello, constituída para defensa dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños, desexe efectuar unha exposición ante o Pleno, en relación a algún punto da Orde do Día, en cuxa tramitación administrativa interviñeron como interesados, deben solicitalo ao Alcalde antes de convocar a sesión.

2. Unha vez autorizado e un só representante, expoñerá o seu parecer durante o tempo que lle sinale o Alcalde, sempre antes da lectura, debate e votación do punto da Orde do Día.

3. Tamén unha vez que finalice a sesión ordinaria do Pleno, poderá o Alcalde, establecer unha quenda de rogos e preguntas co público asistente sobre temas de interese municipal, que será ordenado e pechado coas mesmas formalidades e prazos establecidos para rogos e preguntas dos concelleiros.

CAPÍTULO II: Funcionamento das Xuntas de Goberno Local

Artigo 37. Réxime de sesións e funcionamento.

1. As sesións da Xunta de Goberno Local,no caso de que se constitúa, poderán ser:

a) Ordinarias

b) Extraordinarias.

c) Extraordinarias de carácter urxente.

2. As sesións ordinarias celebraranse coa periodicidade determinada pola Alcaldía.

3. Axustaranse as Xuntas de Goberno Local no seu funcionamento ao establecido para o Pleno, coas seguintes particularidades:

a) Entre a convocatoria e a celebración han de pasar, polo menos, 24 horas, salvo nas extraordinarias e urxentes, que previamente votarán a súa urxencia.

b) As sesións non son públicas.

c) Na Orde do Día das decisorias conterá necesariamente:

- Aprobación do acta da sesión anterior.

- Propostas que se lle elevan para a súa resolución no exercicio das súas atribucións.

- Propostas de resolución que lle atribúan as leis.

- Rogos e preguntas.

d) Se non se acadan os requisitos para a súa válida constitución en primeira convocatoria, constituirase en segunda convocatoria unha hora despois co mesmo quórum.

e) As actas de todas as sesións se transcribirán en libro distinto do das sesións do Pleno.

f) As sesións celebraranse na Casa do Concello, salvo supostos de forza maior.

CAPÍTULO III: Funcionamento das comisións informativas

Artigo 38. Réxime de sesións e funcionamento.

1. O funcionamento das Comisións Informativas, no caso de que se constitúan, axustarase no seu caso, ao establecido nas sesións do Pleno coas particularidades seguintes:

a) Celebrarán sesións ordinarias coa periodicidade que acorde o Pleno no momento de constituílas e nos días e horas que estableza o Alcalde que poderá convocar sesións extraordinarias urxentes.

b) Convócaas o Alcalde e na Orde do Día só poderán incluírse ditames cuxos expedientes íntegros debidamente informados e fiscalizados, estean en Secretaría no momento de convocar a Comisión.

c) Entre a convocatoria e a celebración non poden pasar menos de corenta e oito horas.

d) A partir da convocatoria da Sesión, os expedientes íntegros estarán en Secretaría a disposición dos concelleiros.

e) As sesións non serán públicas.

f) Se en primeira convocatoria non se alcanzan os requisitos para a súa válida constitución, constituirase en segunda convocatoria, unha hora logo da sinalada para a primeira, sendo necesario o mesmo quórum.

g) O Secretario/a do Concello, é o das comisións informativas, podendo delegar as súas funcións.

2.-Das sesións das Comisións Informativas se levantase acta, á que se acompañará os ditames aprobados e votos particulares formulados.

CAPÍTULO IV: Funcionamento da Comisión especial de contas.

Artigo 39. Réxime de sesións e funcionamento.

1. A Comisión Especial de Contas prevista no art. 116 da Lei 7/1985 de 2 de abril e 59.2 da lei 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, constituirase e funcionará na mesma forma que as demais Comisións Informativas permanentes.

2. Corresponde á Comisión Especial de Contas o exame, estudio e informe de tódalas contas orzamentarias e extraorzamentarias que debe aprobar o Pleno da Corporación de acordo co establecido na lexislación de réxime local.

3. A Comisión Especial de Contas terá que reunirse antes do día 1 de xuño de cada ano para emitir o informe preceptivo sobre as contas anuais da entidade local.

4. As contas e a documentación complementaria estarán á disposición dos membros da Comisión para exame e consulta como mínimo quince días antes da reunión.

CAPÍTULO V: Actas do Pleno, Xunta de Goberno, Comisión especial de Contas e Comisións informativas.

Artigo 40. Actas.

1. Por regra xeral, salvo por motivos técnicos, de cada sesión que celebre o Pleno do Concello de Boimorto, levantarase unha acta escrita sucinta por parte do Secretario/a que conterá:

1. O nome e apelidos do/a alcalde/sa, dos concelleiros/as presentes e ausentes, do secretario/a ou de quen legalmente o substitúa.

2. O lugar da reunión, co nome do municipio e do local en que ten lugar.

3. O día, mes e ano.

4. A hora en que principia.

5. O carácter ordinario ou extraordinario da sesión e se é en primeira ou segunda convocatoria.

6. A orde do día.

7. A parte dispositiva dos acordos que se adopten e as votacións adoptadas.

8. A hora en que se pecha a sesión.

– Esta acta se complementará coa gravación en vídeo das imaxes e do audio das sesións do Pleno de xeito íntegra de principio a fin, de modo que as intervencións dos concelleiros e concelleiras serán íntegramente recollidas en soporte videográfico, que terá a consideración de video - acta, identificando hora, minuto e segundo en que se produza a gravación.

– Posteriormente as imaxes e o audio gravados serán obxecto dunha edición co obxecto de facilitar o seu visionado ou seguemento das intervencións producidas e dos acordos adoptados, intercalando a orde do día, o resultado das votacións e os acordos adoptados. O resultado da edición destas gravacións estará dispoñible nunha web habilitada ao efecto.

– Antes de ser subida á rede o Secretario/a municipal e o Alcalde/esa han de asinar, mediante certificado electrónico, o documento gráfico con todos os documentos anexos que formen parte do expediente da sesión.

– Así mesmo, a fin de garantir a integridade das gravacións, ademáis da firma electrónica de todos os documentos adoptarase todas a medidas e especificidades técnicas contempladas no propio software do sistema de video – acta.

– Deste xeito, faise innecesario proceder á transcrición do audio que se grava, ao quedar unido á súa imaxe o que cada concelleiro ou concelleira diga.

– En consecuencia, o libro de Actas do Pleno formarase pola agregación das actas das sesións en formato papel e o video - acta da sesión, na forma antes descrita.

– O video - acta arquivarase no servidor do Concello cunha copia de seguridade que permanecerá na Secretaría municipal e nun servidor web que servirá para a súa consulta pola cidadanía.

2. Respecto das actas da Xunta de Goberno Local, comisións informativas, comisión especial de contas e no caso de que por motivos técnicos ou por non estar operativo o sistema de videoacta indicado no punto anterior respecto das sesións plenarias, de cada sesión, o Secretario/a, estenderá unha acta en formato escrito na que fará constar:

a) Lugar de reunión, con expresión do nome do Concello e local en que se celebra.

b) Día, mes e ano.

c) Hora de comezo.

d) Nome e apelidos do Presidente, dos membros corporativos presentes, dos ausentes que se escusen e dos que falten sen pedir escusa.

e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do Secretario/a ou de quen legalmente lle substitúa.

g) Asuntos que examinen, opinións sintetizadas dos grupos ou membros da Corporación que interviñesen nas deliberacións.

h) Votacións que se verifiquen e se son nominais sentido en que cada membro emite o seu voto.

i) Nas votacións ordinarias faise constar o número de votos afirmativos, negativos, ou abstencións.

j) Parte dispositiva dos acordos que se adopten.

k) Hora en que o Presidente levantará a sesión.

3. De non celebrarse a sesión por calquera motivo, o Secretario, suplirá a acta cunha dilixencia manuscrita autorizada coa súa firma, na que se consigne a causa e os nomes dos concurrentes e dos que escusasen a súa asistencia.

4. O primeiro punto da orde do día das sesións ordinarias será a aprobación da acta ou das actas das sesións anteriores.

5. A presidencia preguntaralles ós/ás concelleiros/as se teñen algunha observación que facer; de non as haber, a acta enténdese aprobada. Se hai observacións, debateranse brevemente e o Pleno decidirá as rectificacións que procedan. Constarán en acta as rectificacións que se aproben.

6. En ningún caso se poderán modificar os acordos adoptados e soamente se poderán emendar os erros materiais ou de feito ou as omisións apreciadas.

7. As actas das sesións do pleno e da xunta de goberno transcribiranse ós libros con suxeición ás normas aprobadas pola Xunta de Galicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA

1. A estrutura e organización dos servizos administrativos do Concello corresponden, con carácter xeral, ao alcalde, co asesoramento da Xunta de Goberno Local. No entanto, o Pleno, ostenta as atribucións que lle conceden as leis.

2. O réxime de impugnación de actos e acordos municipais regúlase polas leis de réxime local e o procedemento administrativo estatal e autonómico.

DISPOSICIÓN FINAL

Unha vez sexa aprobado definitivamente este regulamento, precisará para ser plenamente eficaz:

a) Da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, e

b) Do transcurso do prazo de quince días hábiles (sinalado no Artigo 65..2 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local, para a impugnación se procede polo Estado ou pola Comunidade Autónoma).

O prazo iniciarase a partir da recepción da comunicación do acordo, prevista no Artigo 56 da mesma Lei; non podendo entrar en vigor ata que se publicou completamente o seu texto e transcorra o referido prazo de quince días, segundo prevén o Artigo 70.2 de devandita Lei.

O presente regulamento permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

Anexos

ANEXO I

DECLARACIÓN DE BENS PATRIMONIAIS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIÓN:____/________/20___

Nº DE REXISTRO________________________

1.

DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Nome

2.

CARGO. (Especifique a denominación exacta)

3.

TIPO DE DECLARACIÓN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial

Final (declaración por cese de cargo)

 Modificación (variación das circunstancias de feito, realizadas no prazo de dous meses dende que se ten producida a variación)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e de conformidade co acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión de ....... de ..... 2011, o declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaración de bens patrimoniais, que consta de____ páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

____________, ____de____________de 20____

Perante min Sinatura do/da declarante

O Secretario/a do Concello

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Os datos facilitados serán incorporados o ficheiro de datos “............” titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE__________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________________________________.

4.

PATRIMONIO INMOBILIARIO

Clase

(1)

Tipo

(2)

Descrición

Emprazamento

Valor Catastral

% de

Particip.

Data de adquisición

Observacións

(1) Clase de ben: R: rústico; U: urbano.

(2) Tipo de dereito: P: Pleno dominio; N: nuda propiedade; M: multipropiedade, propiedade a tempo parcial ou fórmulas similares, con titularidade parcial do ben; D: dereito real de uso e goce; C: concesión administrativa.

 Nada que declarar neste epígrafe 4

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espazo reservado non é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados serán incorporados o ficheiro de datos “............” titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE__________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________________________________.

5.

Depósitos en conta corrente, de aforro e outros tipos de imposicións en conta

Clase

Entidade de depósito

Saldo medio*

*Saldo medio últimos doce meses.

 Nada que declarar neste epígrafe 5

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espazo reservado non é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados serán incorporados o ficheiro de datos “............” titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE__________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________________________________.

6.

Outro Patrimonio mobiliario

Clase:

Accións e Participacions de Todo tipo en Sociedades e Institucions de Investimento colectivo

Denominación e obxecto social

Procentaxe de Participación

Data de adquisición ou subscrición

Clase

Seguros de vida, Plans de pensions, rendas temporais e Vitalicias

Denominación e obxecto social

Data de adquisición ou subscrición

Clase

Débeda pública, Obrigas e bonos

Denominación e obxecto social

Data de adquisición ou subscrición

Clase

Outros bens Patrimoniais

(dereitos derivados da propiedade intelectual ou industrial, obrigas de pagamento, etc).

Denominación e obxecto social

Data de adquisición ou subscrición

 Nada que declarar neste epígrafe 6

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados serán incorporados o ficheiro de datos “............” titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE__________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________________________________.

7.

Vehículos (automóbiles motocicletas, embarcacións, aeronaves....)

Clase

Marca e modelo

Matricula

Data de adquisición ou subscrición

 Nada que declarar neste epígrafe 7

8

Outros bens mobles de especial valor (obxectos de arte, antigüidades, xoias, peles de carácter suntuario).

Clase

Descrición

Data de adquisición ou subscrición

 Nada que declarar neste epígrafe 8

9.

Bens semoventes

Especie

Nº de cabezas

Valor actual(Euros)

 Nada que declarar neste epígrafe 9

10.

Débedas

Clase

Descrición

Débeda actual

 Nada que declarar neste epígrafe 10

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan __________

Os datos facilitados serán incorporados o ficheiro de datos “............” titularidade do CONCELLO __________para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE__________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________________________________.

ANEXO I

DECLARACIÓN DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E ACTIVIDADES QUE PROPORCIONEN OU POIDAN PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS

MANDATO:

20____/20____

DATA DE ANOTACIÓN:____/________/20___

Nº DE REXISTRO________________________

1

DATOS DO/DA DECLARANTE.

Primeiro Apelido

Segundo Apelido

Nome

2

CARGO. (Especifique a denominación exacta)

3

TIPO DE DECLARACIÓN

Sinale cun X o recadro que proceda

Inicial

Final (declaración por cese de cargo)

 Modificación (variación das circunstancias de feito, realizadas no prazo de dous meses dende que se ten producida a variación)

En cumprimento do disposto no artigo 75.7 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, , e os artigos 30 e 31 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e de conformidade co acordo adoptado polo pleno na sesión e_____________ o/a declarante cuxos datos de identidade arriba se consignan, formula a presente declaración de causas de posible incompatibilidade que poidan proporcionar ou proporcionen ingresos enconómicos, que consta de__________ páxinas e manifesta, baixo a súa responsabilidade, que os datos son rigorosamente certos.

En ____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

Se o espacio reservado non é insuficiente, indique o número de follas adicionais que se xuntan………….

Os datos facilitados serán incorporados os ficheiros de datos “.........”” titularidade do CONCELLO DE______ para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE___________________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_______________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección ________________________________

4

Causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos.

4.1 Postos de traballo, cargos ou actividades en calquera entidade do sector público

Entidade

Cargo ou categoría

Data inicio

Data cese

4.2 Actividades privadas de carácter profesional, mercantil, industrial ou laboral, por conta allea ou propia.

Actividade

Descrición

Entidade/Colexio

profesional

Cargo ou categoría

Data inicio

Data cese

Actividades

Mercantís ou

Industriais

Actividades

e ocupacións

Profesionais

Actividades

Por conta

Allea

4.3 Outras actividades e/ ou supostos de posible incompatibilidade

Descrición

Data inicio

Data cese

 Nada que declarar nesta epígrafe 4

____________, ____de____________de 20____

Perante min, O Secretario/a do Concello Sinatura do/da declarante

Asdo: __________________________ Asdo: __________________________

(Nome e apelidos)

Os datos facilitados serán incorporados os ficheiros de datos “.......” titularidade do CONCELLO DE______ para o exercicio das función e competencias atribuídas ó CONCELLO DE________ na lexislación vixente e conforme co establecido no acordo do pleno na sesión de data_________. Os INTERESADOS poderán exercer os dereitos establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, coas limitacións establecidas legalmente, no Rexistro Xeral do Concello, na dirección__________

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

 

O regulamento dispón a súa entrada en vigor ós 15 días hábiles seguintes a súa publicación no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Réxime Local establece que:

 

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”