Rianxo - ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

Publicación provisional: 25/06/2014 BOP Nº: 119
Publicación definitiva: 09/09/2014 BOP Nº: 171
Aplicable dende: 09/09/2014

Artigo 1.- Fundamento

De conformidade co previsto nos artigos 41 a 47 e 127 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece o prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar

Artigo 2.–Concepto

O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha contraprestación pecuniaria que se satisfará polos usuarios que soliciten a prestación do servizo de axuda no fogar e lles sea concedido nos termos previstos no Regulamento do Servizo

Artigo 3.–Obrigados ao pagamento

Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza quenes se beneficien da prestación do servizo de axuda no fogar prestado polo Concello de Rianxo. No suposto de que as persoas anteriores carezan de capacidade de obrar, a obriga recaerá sobre quenes ostentes a súa representación legal.

Artigo 4.–Contía

1. Pola prestación do servizo de axuda no fogar establécese un custo de 11,86€/hora

Os criterios de participación no financiamento do custo do servizo de axuda no fogar polos obrigados ao pagamento serán os seguintes:

4.1.–Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes valoradas, con dereito de atención recoñecido, usuarias do servizo de axuda no fogar.

a) No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.

b) Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa:

Capacidade económica
(referenciada ao IPREM)
Ata

Grao I

Grao II

Grao III

<=20 h

<=45 h

<=70 h

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,00%

4,52%

9,61%

14,70%

125,00%

5,41%

11,50%

17,58%

150,00%

5,55%

11,79%

18,03%

175,00%

5,65%

12,00%

18,35%

200,00%

5,72%

12,16%

18,60%

215,00%

5,81%

12,34%

18,87%

250,00%

6,03%

12,82%

19,61%

300,00%

6,24%

13,26%

20,29%

350,00%

6,42%

13,63%

20,85%

400,00%

6,54%

13,90%

21,25%

450,00%

6,63%

14,09%

21,55%

500,00%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,7%

14,36%

21,97%

c. Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo, as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao correspondente, a cantidade por pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.

d. En nengún caso o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poderá exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

e. No caso das atencións e servizos complementarios do nivel básico do servizo de axuda no fogar, prestados ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte táboa:

% Capacidade económica (referenciada ao IPREM)

Ata

Grao I

Grao II

Grao III

Adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

Adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

Adaptacións funcionais do fogar, podoloxía, fisioterapia

Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables

Servizo de préstamo de axudas técnicas

<=15

<=28

<=45

100,00%

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

4.2.–Participación das persoas usuarias no financiamento do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia.

a) Para o servizo de axuda no fogar en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula a participación económica no custo do servizo en base ao cálculo da capacidade económica per cápita de acordo co establecido no artigo 5 desta ordenanza:

CAPACIDADE ECONÓMICA

Participación no custe do servizo de SAF básico

Inferior ao 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,30 IPREM

10%

Maior de 1,30 e menor ou igual a 1,50 IPREM

15%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 1,75 IPREM

25%

Maior de 1,75 e menor ou igual a 2 IPREM

30%

Maior de 2 e menor ou igual a 2,25 IPREM

40%

Maior de 2,25 e menor ou igual a 2,50 IPREM

50%

Maior de 2,50 e menor ou igual a 3 IPREM

60%

Maior de 3 e menor ou igual a 3,50 IPREM

65%

Maior de 3,50 e menor ou igual a 4 IPREM

70%

Maior de 4 e menor ou igual a 4,50 IPREM

75%

Maior de 4,50 e menor ou igual a 5 IPREM

80%

Maior de 5 e menor ou igual a 5,50 IPREM

85%

Maior de 5,50 IPREM

90%

b). Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestruturación familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

c) En calquera caso establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.

Artigo 5.– Determinación da capacidade económica das persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido usuarias do servizo de axuda no fogar.

1. A capacidade económica das persoas dependentes valoradas con dereito recoñecido de atención mediante o servizo de axuda no fogar calcularase de acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia, vixentes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.

2. O resultado do cálculo da capacidade económica correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar constará na resolución do plan individualizado de atención que se resolva en cada caso de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Artigo 6.–Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos en que se aplique o copagamento

1. No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas no artigo anterior, o concello regulará o cómputo da capacidade económica de acordo cos seguintes criterios:

a) Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2. da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

b) Computarase así mesmo o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

c) A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 7.–Beneficios fiscais.

Non se outorgarán beneficios, salvo os expresamente previstos en normas con rango de lei e os derivados dos tratados internacionais.

Artigo 8.–Obriga de pago

1. A obriga de pagar o prezo público nace dende que se inicie a prestación do SAF

2. Cando por causas non imputables ao usuario, o servizo non se preste, procederá a devolución do importe correspondente

Artigo 9.–Normas de xestión

1. O Concello, iniciada a prestación do SAF, aprobará a liquidación correspondente na que figurarán os datos precisos para a determinación do importe correspondente a dita mensualidade.

2. No suposto de suspensión temporal do servizo a comunicación farase con 10 días naturais anteriores a aquel en que deba facerse efectiva a suspensión, sempre que fora posible tal comunicación previa. Si suspensión está debidamente xustificada, e previo informe favorable do/a traballador social, os obrigados ao pago terán dereito á devolución da coantía correspondente ao período de suspensión, regularizándose na primeira mensualidade trala reanudación do servizo

4. O pagamento farase nos primeiros quince días de cada mes, mediante domiciliación bancaria.

Disposición adicional

A modificación da tarifa do prezo público establecido nesta ordenanza precisará de acordo plenario, previa proposta da área correspondente na que se incluirá informe no que se acredite que a tarifa cubre como mínimo o custo do servizo ou, no caso de que non o cubra, indicará as razóns sociais, benéficas ou de interese público que o aconsellen fixar por debaixo dese límite

Disposición final

A presente ordenanza entrará en vigor no prazo de 15 días seguintes á súa publicación no BOP>>

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor ós 15 días hábiles seguintes a súa publicación no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Réxime Local establece que:

 

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

 

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”