Dodro - REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE DODRO

Publicación provisional: 13/08/2020 BOP Nº: 121
Publicación definitiva: 14/10/2020 BOP Nº: 171
Aplicable dende: 05/11/2020

ÍNDICE

Preámbulo

Título preliminar. Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e natureza

Artigo 2. Fontes normativas

Artigo 3. Interpretación do Regulamento orgánico municipal

TÍTULO I.- DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

Artigo 4. Grupos municipais. Constitución

Artigo 5. Voceiros/as

Artigo 6. Concelleiros/as non adscritos/as

TÍTULO II.- DA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artigo 7. Órganos municipais necesarios e complementarios

Artigo 8. O Pleno

Artigo 9. A Xunta de Goberno Local

Artigo 10. A Alcaldía

Artigo 11. Os/as tenentes de alcalde

Artigo 12. Os/as concelleiros/as delegados/as

Artigo 13. A Xunta de Voceiros

TÍTULO III.- DO PLENO DA CORPORACIÓN E DO SEU FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO I.- CLASES DE SESIÓNS PLENARIAS. CONVOCATORIA. ORDE DO DÍA

Artigo 14. Sesións plenarias

Artigo 15. Sesións ordinarias de Pleno

Artigo 16. Sesións extraordinarias de Pleno

Artigo 17. Sesións extraordinarias de carácter urxente de Pleno

Artigo 18. Convocatoria do Pleno

Artigo 19. Notificación da convocatoria do Pleno

Artigo 20. A orde do día

CAPÍTULO II.- DEREITOS E DEBERES DOS/AS CONCELLEIROS/AS EN RELACIÓN Á SESIÓN PLENARIA

Artigo 21. Dereito e deber de asistencia

Artigo 22. Retribucións dos/as concelleiros/as pola asistencia ás sesións plenarias

Artigo 23. Abstención e recusación

Artigo 24. Comportamento dos/as concelleiros/as asistentes ao Pleno

Artigo 25. Deber de reserva

Artigo 26. Responsabilidades dos/as concelleiros/as

Artigo 27. Dereito á información dos/as concelleiros/as

Artigo 28. Exame dos expedientes incluídos na orde do día

CAPÍTULO III.- LUGAR DE REALIZACIÓN DAS SESIÓNS. ORDE DE COLOCACIÓN DOS CONCELLEIROS/AS. UNIDADE DE ACTO. CARÁCTER PÚBLICO DA SESIÓN

Artigo 29. Lugar de realización das sesións do Pleno

Artigo 30. Orde de colocación dos/as concelleiros/as

Artigo 31. Unidade de acto

Artigo 32. Carácter público das sesións

CAPÍTULO IV.- PRESIDENCIA DO PLENO. SECRETARÍA. QUÓRUM DE ASISTENCIA. ACTA DA SESIÓN. LIBROS DE ACTAS

Artigo 33. Presidencia do Pleno

Artigo 34. Secretaría do Pleno

Artigo 35. Quórum para a válida constitución

Artigo 36. Contido das actas

Artigo 37. Libro de actas de Pleno

CAPITULO V.- INTERVENCIÓNS DOS/AS CONCELLEIROS/AS

Artigo 38. Uso da palabra

Artigo 39. Intervencións dos grupos municipais

Artigo 40. Intervencións por alusións

Artigo 41. Chamadas á cuestión e á orde

CAPITULO VI.- TRATAMENTO DOS ASUNTOS INCLUÍDOS NA ORDE DO DÍA

Artigo 42. Aprobación da acta anterior

Artigo 43. Debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día

Artigo 44. Asuntos retirados ou sobre a mesa

Artigo 45. A nomenclatura

Artigo 46. Das mocións

Artigo 47. Das emendas

CAPITULO VII.- ADOPCIÓN DE ACORDOS. SISTEMAS DE VOTACIÓN

Artigo 48. Adopción dos acordos

Artigo 49. Sentido do voto

Artigo 50. Clases de votacións

Artigo 51. Quenda de explicación de voto

Artigo 52. Declaracións institucionais

 

CAPITULO VIII.- DO CONTROL DO GOBERNO NAS SESIÓNS PLENARIAS

Artigo 53. Control do Goberno

Artigo 54. Das comparecencias

Artigo 55. Desenvolvemento das comparecencias

Artigo 56. Dos rogos

Artigo 57. Das preguntas

Artigo 58. Debate sobre o estado do Concello

DISPOSICIÓN ADICIONAL I

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

Preámbulo

A Constitución española de 1978 garante a autonomía dos municipios como parte da organización territorial do Estado.

Dúas manifestacións derivadas do principio de autonomía local son a potestade regulamentaria e a potestade de auto organización. Ambas as dúas corresponden aos concellos, segundo se desprende do previsto tanto na Carta europea de autonomía local, ratificada polo Estado español o 20 de xaneiro de 1988, como na Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

O Regulamento orgánico é froito da combinación das dúas potestades: da capacidade de innovar o ordenamento xurídico, con respecto ao principio de xerarquía normativa, e da capacidade de auto organización.

O Real decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF), aplicarase de xeito supletorio para aquelas materias nas que resulte insuficiente a normativa establecida no presente regulamento orgánico.

Titulo preliminar. Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e natureza

De conformidade co previsto na lexislación de réxime local, o presente regulamento orgánico ten por obxecto regular o estatuto dos concelleiros/as, a existencia dos órganos municipais, o procedemento a seguir para dotar a esta Administración de maior eficacia na toma de decisións e na súa execución e, especialmente, a organización e funcionamento do Pleno do Concello de Dodro.

O Pleno, formado polo/a alcalde/esa e os/as concelleiros/as, é o órgano de máxima representación política da cidadanía no Goberno municipal, e correspóndenlle as competencias que a LRBRL e demais lexislación aplicable lle atribúen.

Non se recolle neste regulamento a participación cidadá, por ser materia que contará cunha regulación específica.

O presente regulamento ten natureza orgánica e dítase ao abeiro do previsto nos artigos 20 e 22.2.d) da LRBRL.

Artigo 2. Fontes normativas

A organización e funcionamento interno do Pleno do Concello de Dodro axustarase á seguinte prelación de fontes normativas:

a) Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL)

b) Artigos básicos do Real decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL)

c) Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALGA)

d) Artigos básicos do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, naquelas partes que teñan carácter básico (ROF)

e) Regulamento orgánico municipal do Concello de Dodro (ROM)

Artigo 3. Interpretación do Regulamento orgánico municipal

Correspóndelle á Alcaldía do Concello de Dodro, previa audiencia da Xunta de Voceiros, realizar as interpretacións e aclaracións do presente regulamento para a súa aplicación, salvo supostos de urxencia nos que as interpretacións e aclaracións serán realizadas directamente pola Alcaldía.

TÍTULO I.- DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS

Artigo 4. Grupos municipais. Constitución

Para os efectos da súa actuación corporativa, os concelleiros/as constituiranse en grupos municipais. Estes grupos corresponderanse coas listas electorais dos partidos políticos, federacións, coalicións ou agrupacións que obtivesen representación na Corporación, coa excepción dos concelleiros/as que teñan a consideración de non adscritos/as.

Cada partido político, federación, coalición ou agrupación constituirá un único grupo. Ninguén pode pertencer simultaneamente a máis dun grupo.

Nos casos previstos no articulo 74.4 parágrafo segundo da LALGA, o grupo constituído por un só concelleiro/a non terá por que utilizar a denominación de Grupo Mixto e poderá adoptar a denominación específica alusiva á súa candidatura.

Os grupos políticos constituiranse mediante escrito dirixido ao/á presidente/a e subscrito por todos os seus integrantes.

Este escrito presentarase na Secretaría Xeral da Corporación dentro dos cinco días hábiles seguintes á súa constitución.

Neste escrito de constitución farase constar a denominación do grupo e a designación de voceiro/a e, se é o caso, dos voceiros/as suplentes. Se algún concelleiro ou concelleira non asinase o escrito de constitución do grupo, isto non impedirá a súa constitución. O concelleiro ou concelleira non asinante pasará á condición de non adscrito/a.

O presidente ou presidenta dará conta ao Pleno da constitución dos grupos políticos e dos seus integrantes e voceiros, na primeira sesión que se realice, tras cumprirse o prazo referido dos cinco días hábiles.

Os membros da Corporación que adquiran a súa condición con posterioridade á sesión constitutiva, deberán incorporarse aos grupos municipais conforme ás regras acordadas pola Corporación.

Artigo 5. Voceiros/as

Será voceiro/a de cada grupo municipal a persoa que sexa designada por cada grupo no momento da súa constitución, ou ben a persoa que así sexa designada pola maioría dos compoñentes da lista respectiva. O/a voceiro/a de cada grupo será a persoa encargada de intervir normalmente nas deliberacións dos asuntos. Ademais de voceiro/a titular, cada grupo poderá dispor de voceiros/as suplentes. O grupo poderá modificar a designación de voceiros/as titulares e suplentes e as modificacións serán efectivas dende a súa presentación por escrito no Rexistro municipal.

O Grupo Mixto poderá establecer unha quenda rotativa para o desempeño da función de voceiros ou ben distribuír entre os seus compoñentes o tempo que corresponda ao grupo.

Artigo 6. Concelleiros/as non adscritos/as

Terán a consideración de concelleiros/as non adscritos/as os concelleiros/as que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elixidos, ou que abandonen o grupo de procedencia.

Cando a maioría dos concelleiros/as dun grupo político abandonen a formación política que presentou a candidatura pola que concorreron ás eleccións, ou sexan expulsados dela, serán os/as concelleiros/as que permanezan na citada formación política os lexítimos integrantes do dito grupo político para todos os efectos.

A consideración dun concelleiro/a como non adscrito/a non menoscabará, en ningún caso, os dereitos e obrigas que, en canto á participación na organización municipal, lle corresponden a todo concelleiro/a, de acordo ao artigo 20 da LRBRL.

O disposto nos apartados anteriores non será de aplicación no caso de candidaturas presentadas como coalición electoral cando algún dos partidos políticos que a compoñen decida abandonala.

Os dereitos económicos e políticos dos concelleiros/as non adscritos/as non serán superiores aos que lles corresponderían de pertenceren ou adscribírense ao grupo que lles correspondera.

Participarán nos órganos que se constituían, incluídas as comisións de investigación, traballo, estudo e demais, en proporción á súa presenza na Corporación.

TÍTULO II.- DA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artigo 7. Órganos municipais necesarios e complementarios

Son órganos necesarios no Concello de Dodro os seguintes:

– Pleno

– Xunta de Goberno local

– Alcaldía

– Tenencias de Alcaldía

Son órganos complementarios no Concello de Dodro os seguintes:

– Os/as concelleiros/as delegados/as

– A Xunta de Voceiros

As atribucións da Alcaldía, do Pleno, da Xunta de Goberno Local e das Tenencias de Alcaldía son as previstas na lexislación de réxime local.

Artigo 8. O Pleno

O Pleno está formado polo/a alcalde/esa e os/as concelleiros/as. É o órgano de máxima representación política da cidadanía no Goberno municipal.

As atribucións do Pleno son as establecidas no artigo 22 da LRBRL e demais normativa aplicable.

O Pleno poderá efectuar delegacións a favor da Xunta de Goberno Local e da Alcaldía, nos termos previstos na lexislación.

Artigo 9. A Xunta de Goberno local

A Xunta de Goberno local estará integrada polo/a alcalde/esa e un número de concelleiros/as non superior ao terzo do número legal de membros da Corporación, nomeados e separados libremente pola Alcaldía, dando conta ao Pleno.

Á Xunta de Goberno local correspóndenlle as seguintes atribucións:

a) A asistencia á Alcaldía no exercicio das súas atribucións.

b) As competencias que a Alcaldía ou o Pleno da Corporación lle deleguen.

c) As competencias que lle atribúen as leis.

Artigo 10. A Alcaldía

O/a alcalde/esa é o/a presidente da Corporación, ostenta a máxima representación do municipio e exerce as atribucións que lle confiren as leis.

A Alcaldía pode delegar o exercicio das súas atribucións, excepto as seguintes:

– As de convocar e presidir as sesións de Pleno e de Xunta de Goberno.

– Decidir os empates con voto de calidade.

– A concertación de operacións de crédito.

– A xefatura superior de todo o persoal.

– A separación do servizo dos funcionarios e o despedimento do persoal laboral.

– Dirixir o goberno e a Administración municipal.

– Ditar bandos.

– A aprobación dos instrumentos de planificación de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídos ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

– O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do Concello nas materias da súa competencia, incluso cando as delegase noutro órgano e, en caso de urxencia, en materias de competencia do Pleno

– A iniciativa para propoñer ao Pleno a declaración de lesividade en materias de competencia da Alcaldía.

– Adoptar persoalmente e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe, infortunios públicos ou grave risco destes, as medidas necesarias e adecuadas dando conta inmediata ao Pleno.

Non obstante, poderá delegar na Xunta de Goberno local a competencia para a aprobación dos instrumentos de planificación de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

Artigo 11. Os/as tenentes de alcalde

Os/as tenentes de alcalde substitúen pola orde do seu nomeamento e nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade ao/a alcalde/esa. Son libremente nomeados e cesados pola Alcaldía de entre os membros da Xunta de Goberno Local. O nomeamento e cese dos/as tenentes de alcalde farase por decreto da Alcaldía dando conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar.

O decreto de nomeamento será notificado aos/ás designados/as persoalmente; deberá constar a súa aceptación expresa e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello.

A condición de tenente de alcalde pérdese polo cese, por renuncia expresa do/a designado/a ou por perda da condición de membro da Xunta de Goberno local.

O decreto de nomeamento, salvo que se dispuxera o contrario, produce efectos dende o día seguinte ao da súa sinatura.

Artigo 12. Os/as concelleiros/as delegados/as

O/a alcalde/esa pode delegar o exercicio das súas atribucións, coas limitacións previstas na lexislación de réxime local, nos concelleiros e concelleiras membros da Xunta de Goberno, sen prexuízo das delegacións especiais para cometidos específicos en favor de calquera concelleiro/a.

Os/as concelleiros/as con delegación xenérica terán as atribucións que se especifiquen no decreto ou acordo de delegación. A condición do concelleiro/a delegado/a pérdese nos seguintes casos:

a) Por renuncia expresa, que terá que ser formalizada por escrito e presentada no rexistro xeral do concello.

b) Por revogación da delegación, adoptada polo alcalde/esa, coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

Artigo 13. Xunta de Voceiros

A Xunta de Voceiros é un órgano de consulta e negociación política. A súa misión é asistir e asesorar ao/á alcalde/esa na súa condición de presidente/a do Pleno, naqueles asuntos que estime de interese corporativo.

Estará presidida polo/a alcalde/esa ou concelleiro/a no que delegue e integrada polos voceiros/as dos grupos políticos municipais e unha representación dos concelleiros/as non adscritos (de existiren), en proporción a súa presenza na Corporación.

A Xunta de Voceiros quedará constituída por resolución de Alcaldía tan pronto se formalice a designación de voceiros/ as dos grupos. Os mesmos trámites seguiranse para posteriores modificacións. As reunións da Xunta de Voceiros terán carácter deliberativo e as súas decisións adoptarase por maioría simple, polo sistema de voto ponderado.

A convocatoria da Xunta de Voceiros será realizada polo seu presidente ou presidenta con 48 horas de antelación, salvo que, por causa xustificada, deba convocarse con menor antelación. A convocatoria realizarase na conta de correo electrónico que indiquen os/as voceiros/as dos grupos e, se é o caso, os concelleiros/as non adscritos/as.

A convocatoria da sesión poderá ser solicitada por algún voceiro/a ou concelleiro/a non adscrito/a e a denegación deberá ser motivada.

Para a válida constitución da Xunta de Voceiros será necesaria a asistencia do alcalde/esa ou concelleiro/a que o substitúa. Excepcionalmente asistirán os membros e o persoal da Corporación que o alcalde/esa considere conveniente, co fin de informar sobre asuntos concretos.

TÍTULO III.- DO PLENO DA CORPORACIÓN E DO SEU FUNCIONAMENTO

 

CAPÍTULO I.- CLASES DE SESIÓNS PLENARIAS. CONVOCATORIA. ORDE DO DÍA

Artigo 14. Sesións plenarias

O funcionamento das sesións plenarias será o previsto na lexislación do réxime local.

As sesións plenarias poden ser de tres tipos:

– Ordinarias

– Extraordinarias

– Extraordinarias de carácter urxente

Artigo 15. Sesións ordinarias de Pleno

Son sesións ordinarias de Pleno aquelas cuxa periodicidade está fixada polo propio Pleno na sesión extraordinaria convocada nos 30 días seguintes á sesión constitutiva, a coñecida como Sesión de Organización, sen prexuízo das modificacións que con posterioridade poidan producirse. Realizarase sesión ordinaria de Pleno, como mínimo cada 2 meses co día e a hora establecida na Sesión de Organización.

Artigo 16. Sesións extraordinarias de Pleno

Son sesións extraordinarias de Pleno aquelas que convoque o/a presidente/a con tal carácter ou a solicitude dun terzo, como mínimo, do número legal de membros da Corporación. Neste caso, a solicitude realizarase por escrito, asinada polos concelleiros/as que promovan a convocatoria, motivando a necesidade da sesión, os asuntos propostos para a orde do día e o texto das propostas dos acordos que se pretendan adoptar. O escrito presentarase no Rexistro xeral do Concello. Ningún concelleiro/a asinante poderá solicitar máis de 3 plenos extraordinarios anualmente. Neste cómputo, non se sumarán as solicitudes que non cheguen a tramitarse por falta dos requisitos requiridos para a súa admisión. Para estes efectos, o ano comezará ao día seguinte da constitución da Corporación. A realización desta sesión extraordinaria non poderá demorarse por máis de 15 días hábiles dende que foi solicitada, e non poderán incorporarse os seus asuntos á orde do día dunha sesión ordinaria ou doutra extraordinaria con máis asuntos, se non o autorizan expresamente os/as solicitantes da convocatoria.

Se o presidente/a non convocase o pleno extraordinario solicitado como mínimo pola terceira parte do número legal de membros, no prazo de 15 días dende que foi solicitado, quedará automaticamente convocado para o décimo día hábil seguinte ao da finalización do dito prazo, ás 12:00 horas. Esta convocatoria será notificada polo/a secretario/a da Corporación a todos os membros o día seguinte ao da finalización do prazo citado anteriormente.

En ausencia do presidente/presidenta ou de quen legalmente o substitúa, o dito pleno será presidido polo membro da Corporación local de maior idade entre os asistentes.

Nas sesións extraordinarias non se adoptarán acordos sobre os asuntos non incluídos na orde do día. Serán nulos os acordos que contraveñan esta norma.

Artigo 17. Sesións extraordinarias de carácter urxente

Son sesións extraordinarias urxentes do Pleno, as convocadas polo presidente cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesión extraordinaria coa antelación mínima de dous días hábiles. Neste caso, debe incluírse como primeiro punto da orde do día, a ratificación polo Pleno da urxencia da convocatoria; se a dita urxencia non resulta apreciada, levantarase a sesión. A ratificación da urxencia será por maioría simple.

Artigo 18. Convocatoria do Pleno

As sesións plenarias serán convocadas, como mínimo, con dous días hábiles de antelación, agás as extraordinarias de carácter urxente.

O alcalde/esa, a iniciativa propia ou a petición da Xunta de Voceiros, por causa xustificada que deberá motivarse, poderá variar o día, hora e lugar de realización da sesión plenaria.

Artigo 19. Notificación da convocatoria do Pleno

As convocatorias serán realizadas aos concelleiros/as de forma telemática. A convocatoria será notificada acompañada da orde do día.

Cando figuren na orde do día asuntos relativos á aprobación ou modificación de ordenanzas fiscais, será necesaria a asistencia da persoa titular da Tesourería municipal, se así se considera.

Artigo 20. A orde do día

A orde do día fixaraa o/a alcalde/esa asistido/a polo/a secretario/a.

Na orde do día das sesións ordinarias, incluirase sempre un apartado de control de goberno. De xeito indicativo, a orde do día responderá á seguinte distribución:

A) Para dación de conta:

· Dación de conta dos decretos da Alcaldía

· Calquera outra dación de conta que a Alcaldía considere conveniente

B) Para deliberación e acordo:

· Aprobación de acta/s anteriores

· Proposicións

C) Mocións:

· Mocións ordinarias

· Mocións urxentes

D) Para control do goberno:

· Rogos e preguntas

· Calquera outro medio de control do goberno legalmente establecido

CAPÍTULO II.- DEREITOS E DEBERES DOS CONCELLEIROS/AS EN RELACIÓN Á SESIÓN PLENARIA

Artigo 21. Dereito e deber de asistencia

Os/as concelleiros/as teñen o deber e o dereito de asistir con voz e voto ás sesións do Pleno do Concello, agás causa xustificada que o impida. Esta causa deberá comunicarse con antelación suficiente á Alcaldía.

Artigo 22. Retribucións dos/as concelleiros/as pola asistencia ás sesións plenarias

Os/as concelleiros/as teñen dereito a percibir as retribucións que se determinen pola súa asistencia á sesión plenaria e á sesión de Comisión Especial de Contas, agás os/as que desempeñen o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.

Artigo 23. Abstención e recusación

Sen prexuízo das causas de incompatibilidade establecidas na lexislación, os/as concelleiros/as deberán absterse de participar na deliberación, votación, decisión e execución de todo asunto cando concorra algunha das causas ás que se refire a lexislación vixente de procedemento administrativo e contratos das administracións públicas.

A actuación dos/as concelleiros/as en quen concorran motivos de abstención implicará, cando fora determinante, a invalidez dos actos nos que interviñesen.

Os/as interesados/as poderán promover a recusación dos concelleiros/as cando estimen que concorre algunha causa de abstención. Correspóndelle ao Pleno resolver as recusacións que poidan formularse contra o alcalde/alcaldesa e concelleiros/as.

Os concelleiros/as que deban absterse deberán abandonar o salón mentres se discute e vote o asunto, agás cando se trate de debater a súa actuación como corporativo, no que terán dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 24. Comportamento dos/as concelleiros/as asistentes ao Pleno

Os/as concelleiros/as están obrigados a observar a cortesía debida e respectar as normas de orde e funcionamento das sesións plenarias.

Artigo 25. Deber de reserva das informacións

Os/as concelleiros/as gardarán reserva das informacións que se lles faciliten para o desenvolvemento da súa función, singularmente das que poidan afectar aos dereitos e liberdades da cidadanía e das que deban servir de antecedente para decisións pendentes de adopción.

Artigo 26. Responsabilidades dos/as concelleiros/as

Os/as concelleiros/as están suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e omisións realizados no exercicio do cargo, nos termos establecidos no ordenamento xurídico.

Son responsables dos acordos do Pleno os membros da Corporación que votasen a favor da súa adopción.

O Concello poderá esixir responsabilidades aos seus membros, cando, por dolo ou culpa grave, causen danos e prexuízos á Corporación ou a terceiros, se estes foran indemnizados por aquela.

Artigo 27. Dereito a información dos/as concelleiros/as

Na súa condición de membros da Corporación, todos os concelleiros/as teñen dereito a obter da Alcaldía, do Goberno e da Administración municipal os antecedentes, datos e informacións que consten en poder dos servizos municipais e sexan necesarios para o desenvolvemento das súas funcións.

A solicitude de información resolverase de xeito motivado e notificarase nos cinco días naturais seguintes á súa presentación. Entenderase autorizada por silencio, se non se dita e notifica a resolución no prazo establecido.

A forma de facilitar a información consistirá na remisión dunha copia da documentación solicitada, ou ben o acceso do concelleiro/a solicitante á dependencia en que se atope depositada, cando o volume ou natureza da información así o aconselle.

Os concelleiros/as teñen dereito a ter copia dos expedientes, así como copia dos documentos que estes conteñan, pero non se poderán formular peticións indiscriminadas de copias dos expedientes para non entorpecer o normal funcionamento da Administración.

Para recibir información, os/as concelleiros/as deberán facilitar o domicilio habilitado para tal efecto no territorio municipal, así como a persoa autorizada para poder recibila.

Artigo 28. Exame dos expedientes incluídos na orde do día

Dende o momento da convocatoria, os membros da Corporación poderán examinar a documentación correspondente aos asuntos incluídos na orde do día.

O exame dos expedientes incluídos na orde do día terá lugar no horario de 09:00 a 14:00 horas. Os ditos expedientes depositaranse na Secretaría Xeral. As propostas de Alcaldía e os informes dos expedientes remitiránselles aos concelleiros/as por vía telemática. Tamén se remitirán por esta vía o resto dos documentos que figuran en formato dixital.

O horario e lugar de exame dos expedientes, por razóns debidamente motivadas, poderá modificarse e/ou ampliarse por parte da Alcaldía.

Baixo ningún concepto os expedientes orixinais poderán extraerse da Secretaría Xeral ou da dependencia na que se atopen.

Procurarase que a entrega de copias de información demandada se faga mediante documentos escaneados que serán facilitados, preferentemente, por medios telemáticos.

Se varios concelleiros/as desexan examinar os expedientes á vez, distribuiranos entre eles mesmos. De non poñérense de acordo, someterase á decisión da Alcaldía quen resolverá distribuíndo o tempo e os expedientes de forma que estes poidan ser vistos polas persoas que quixesen facelo.

CAPÍTULO III.- LUGAR DE REALIZACIÓN DAS SESIÓNS. ORDE DE COLOCACIÓN DOS CONCELLEIROS/AS. UNIDADE DE ACTO. CARÁCTER PÚBLICO DA SESIÓN

Artigo 29. Lugar de realización das sesións do Pleno

O Pleno realizará as súas sesións na sede da Corporación, localizada na Casa do Concello de Dodro.

O/a alcalde/esa, previa consulta coa Xunta de Voceiros, poderá dispoñer a realización do Pleno noutro edificio municipal, cando concorran circunstancias que así o xustifiquen e que quedarán motivadas na convocatoria.

Artigo 30. Orde de colocación dos concelleiros/as

O/a alcalde/esa disporá a colocación dos concelleiros/as, tendo preferencia o grupo formado polos concelleiros/as que obtivesen o maior número de votos, seguindo este criterio para a orde de colocación. En último lugar os concelleiros/ as non adscritos/as. Agás, calquera outro acordo unánime na orde de colocación.

Os/as concelleiros/as de cada grupo sentarán xuntos para facilitar a emisión e o reconto de votos.

Artigo 31. Unidade de acto

Calquera que sexa a clase de sesión plenaria, esta deberá respectar o principio de unidade de acto e deberá rematar a sesión o mesmo día do seu comezo. Se chegadas as 24.00 horas, non fosen debatidos e resoltos todos os asuntos incluídos na orde do día, o/a presidente/a poderá levantar a sesión. Neste caso, os asuntos non debatidos terán que incluírse na orde do día da seguinte sesión que corresponda.

Durante o transcurso da sesión, o presidente ou presidenta, de oficio ou a solicitude dos/as voceiros/as dos grupos municipais ou dos/as concelleiros/as non adscritos/as, poderá acordar as interrupcións que estime convenientes para permitir as deliberacións dos grupos municipais, dos concelleiros/as ou por outros motivos. Tamén poderá acordar un período de descanso cando a duración da sesión así o aconselle.

En todo caso, ningunha sesión terá unha duración superior a catro horas.

Artigo 32. Carácter público das sesións

As sesións do Pleno do Concello de Dodro son públicas. Non obstante, poderán ser secretos o debate e a votación daqueles asuntos que poidan afectar aos dereitos fundamentais da cidadanía aos que se refire o artigo 18.1 da Constitución, cando así se acorde por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación.

Para ampliar a difusión do desenvolvemento das sesións plenarias poderán utilizarse sistemas de megafonía, circuítos de televisión ou redes de comunicación, tales como Internet.

Durante o desenvolvemento das sesións plenarias, o público asistente non poderá intervir nestas nin tampouco poderá realizar manifestacións de agrado ou desagrado. A Presidencia poderá proceder, en casos extremos, á expulsión do salón de plenos da persoa ou persoas que, por calquera motivo, impidan o normal desenvolvemento da sesión, e decidir sobre a súa continuidade nos termos previstos no artigo anterior.

Permitiranse o acceso dos medios de comunicación e poderán efectuar gravacións de imaxe mediante a autorización da Presidencia. A dita autorización poderá outorgarse para todo o mandato. As gravacións das sesións plenarias permitiranse para os únicos efectos da súa difusión por parte dos medios de comunicación social.

O réxime de intervencións no Pleno de entidades, asociacións ou particulares, será o que estableza o Regulamento de participación cidadá e demais disposicións vixentes.

CAPÍTULO IV.- PRESIDENCIA DO PLENO. SECRETARÍA. QUÓRUM DE ASISTENCIA. ACTA DA SESIÓN. LIBROS DE ACTAS

Artigo 33. Presidencia do Pleno

A Presidencia do Pleno ostentaraa o/a alcalde/esa e, na súa condición de órgano de dirección deste, asegurará o desenvolvemento das sesións, convocará e presidirá as sesións, dirixirá os debates e manterá a orde destes.

O/a presidente/a desempeña, tamén, todas as demais funcións que lle confiren as leis e o presente regulamento.

Artigo 34. Secretaría do Pleno

O Pleno contará con un/unha secretario/a que será o da Corporación ou funcionario/a que o/a substitúa.

Son funcións do/a secretario/a en relación ao Pleno, as seguintes:

a) A fe pública das actuacións do Pleno. Correspóndelle á Secretaría a redacción e custodia das actas, a autorización destas co visto e prace do/a presidente/a e a expedición, tamén co seu visto e prace, das certificacións dos acordos adoptados.

b) A asistencia ao presidente/a para asegurar a convocatoria das sesións, así como a colaboración no normal desenvolvemento dos traballos do Pleno e a correcta realización das votacións.

c) A comunicación, publicación e execución dos acordos adoptados, incluída a remisión á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma galega, da acta da sesión do Pleno.

d) O asesoramento legal ao Pleno.

e) Custodiar, dende o momento da convocatoria, a documentación íntegra dos expedientes incluídos na orde do día do Pleno, téndoos a disposición dos seus membros.

Artigo 35. Quórum para a válida constitución.

O quórum para a válida constitución do Pleno será dun terzo do número legal de membros da Corporación e deberá manterse durante toda a sesión. En todo caso, require da asistencia do/a presidente/a e do/a secretario/a, ou de quen legalmente os substitúan.

De non alcanzarse o quórum previsto no parágrafo anterior, a sesión convocarase automáticamente en segunda convocatoria, á mesma hora, dous días hábiles despois. Se tampouco en segunda convocatoria se alcanzara o quórum, o/a presidente/a deixará sen efecto a convocatoria e propoñerá a inclusión dos asuntos para a primeira sesión que se realice con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

Artigo 36. Contido das actas

As sesións do Pleno gravaranse en soporte audiovisual.

As actas das sesións dos órganos colexiados de goberno constarán en documentos asinados electronicamente pola persoa titular da Secretaría e pola persoa titular da Presidencia do órgano colexiado de goberno ou persoa que a substitúa ou en quen delegue. As sinaturas terán as garantías esixidas pola normativa reguladora dos documentos electrónicos.

A acta, que constará en soporte electrónico, incorporará a gravación audiovisual e terá o seguinte contido:

a) Consignación expresa do lugar de reunión, data e hora de inicio e finalización da sesión. Indicación do carácter ordinario ou extraordinario da sesión. Persoas asistentes con expresión dos seus cargos (presidente/a, vogais e demais) e os membros que se escusasen, orde do día, contido dos acordos alcanzados, se fora o caso, así como a expresión do voto dos membros.

b) A gravación da sesión cun arquivo de audio e vídeo. Este documento recollerá a literalidade das intervencións.

c) Sinatura electrónica: a sinatura electrónica da persoa que exerce a Secretaría do órgano, que dota de fe pública para efectos de dereito o documento, e da persoa que exerza a Presidencia.

Non obstante o anterior, será preciso que o/a secretario da Corporación redacte un extracto en papel comprensivo dos seguintes datos:

· Lugar, data e hora de realización da sesión.

· Indicación do carácter ordinario ou extraordinario.

· Asistentes e membros que se escusaron.

· Contido dos acordos alcanzados, se é o caso.

· Opinións sintetizadas dos membros da Corporación que interviñesen nas deliberacións e incidencias destas, con expresión do sentido do voto dos membros presentes.

En relación ás opinións sintetizadas cada punto da orde do día remitirase á gravación da sesión que figura na acta en soporte electrónico.

Artigo 37. Libros de actas de Pleno

As actas das sesións de Pleno e os seus libros son instrumentos públicos e solemnes.

Os libros de actas constarán en soporte electrónico e estarán formados pola agregación cronolóxica e numerada correlativamente das correspondentes actas en soporte electrónico. Cada libro abranguerá un período dun ano natural e poderá incorporar un índice comprensivo dos arquivos incluídos.

A aplicación informática que soporta tales libros deberá garantir a integridade, autenticidade, calidade, confidencialidade, protección e conservación dos ficheiros electrónicos correspondentes.

As actas incorporaranse ao libro de actas unha vez aprobadas.

CAPÍTULO V INTERVENCIÓNS DOS CONCELLEIROS/AS

Artigo 38. Uso da palabra

Todo/a concelleiro/a da Corporación ten dereito á palabra, pero só poderá facer uso dela tras a autorización da Presidencia.

Unha vez obtida a autorización, e estando no uso da palabra, non poderá efectuarse ningunha interrupción a excepción da realizada polo/a presidente/a para aterse á cuestión debatida cando coa súa intervención o/a concelleiro/a se desvíe do asunto ou trate cuestións xa debatidas e votadas.

O/a presidente/a tamén poderá chamar á orde aos /ás concelleiros/as durante a súa intervención, ou interromper para advertir que se esgotou o tempo ou para retirar a palabra. A retirada de palabra procederá tras dúas advertencias previas.

Artigo 39. Intervencións dos grupos municipais

Se se promove debate, as intervencións serán ordenadas polo/a presidente/a conforme ás seguintes regras:

a) Só poderá facerse uso da palabra previa autorización do/a presidente/a.

b) O goberno municipal ou concelleiro/a propoñente poderá facer uso dunha primeira intervención de presentación do asunto, cunha duración máxima de dous minutos, e doutra de peche, cunha duración máxima dun minuto.

c) No debate, os diversos grupos consumirán unha primeira quenda. A intervención na primeira quenda de cada grupo ou concelleiro/a non adscrito/a non excederá de catro minutos.

d) De existir segunda quenda, terá unha duración máxima de dous minutos.

e) Quen se considere aludido/a por unha intervención poderá solicitarlle ao/á presidente/a unha quenda por alusións, que será breve e concisa e non excederá dun minuto.

f) Non se admitirán outras interrupcións, excepto do/a presidente/a, para chamar á orde ou á cuestión debatida.

g) Os membros da Corporación poderán, en calquera momento do debate, pedir a palabra para formular unha cuestión de orde, invocando a norma que entenden incumprida. O/a presidente/a resolverá o que proceda sen que, por este motivo,se inicie debate.

h) Os/as concelleiros/as pedirán permiso para entrar ou abandonar o salón.

As intervencións dos grupos serán, a través dun/dunha voceiro/a, na orde á representación na Corporación (de maior a menor) e en último lugar os concelleiros/as non adscritos/as.

No suposto de que desexen intervir nun asunto varios concelleiros/as do mesmo grupo, repartirán o tempo, que non excederá de catro minutos na primeira quenda e de dous na segunda.

A Presidencia poderá acordar unha duración superior das intervencións para aqueles asuntos que pola súa transcendencia así o requiran.

O Pleno da Organización, o Pleno dos Orzamentos e aqueles extraordinarios cun único asunto terán, de partida, unha duración superior nas intervencións que será a seguinte:

a) Explicación ou presentación do asunto, dez minutos

b) Primeira quenda, quince minutos

c) Segunda quenda, dez minutos

d) Peche: cinco minutos

Artigo 40. Intervencións por alusións

Cando a xuízo do/a presidente/a, no debate plenario, se realicen alusións que impliquen xuízos de valor ou inexactitudes que afecten ao decoro ou dignidade da persoa, ou conduta dun/dunha concelleiro/a, poderá concederse o uso da palabra ao/á aludido/a por tempo non superior a un minuto para que, sen entrar no fondo do asunto obxecto do debate, conteste estritamente ás alusións realizadas.

Artigo 41. Chamadas á cuestión e á orde

O/a presidente/a poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación e, tras tres chamadas á orde coa advertencia na segunda das consecuencias dunha nova chamada, o/a presidente/a poderá ordenarlle ao concelleiro ou concelleira chamado/a á orde que abandone o salón de plenos, adoptando as medidas que estime oportunas para facer efectiva a expulsión.

O/a presidente/a poderá chamar á orde nos seguintes supostos:

a) Cando o/a concelleiro/a profira palabras ou emita conceptos ofensivos ao decoro da Corporación, dos seus membros, das institucións públicas ou de calquera outra persoa ou entidade.

b) Cando o/a concelleiro/a produza interrupcións ou de calquera outra forma altere a orde da sesión.

c) Cando o/a concelleiro/a pretenda facer uso da palabra sen que lle fose concedida, ou unha vez que se lle retirou.

CAPÍTULO VI TRATAMENTO DOS ASUNTOS INCLUÍDOS NA ORDE DO DÍA

Artigo 42. Aprobación da acta anterior

As sesións ordinarias terán como regra xeral, como primeiro punto da orde do día, para deliberación e acordo, a aprobación da acta da sesión anterior. O/a presidente/a preguntará se algún membro da Corporación ten que formular algunha observación á acta ou actas distribuídas coa convocatoria. Se houbese observacións debateranse e decidiranse as rectificacións que procedan.

En ningún caso poderá modificarse o fondo dos acordos adoptados e só se poderán emendar erros materiais ou de feito.

Artigo 43. Debate e votación dos asuntos incluídos na orde do día

Corresponde ao/á presidente/a dirixir os debates e manter a súa orde.

Na administración do tempo de debate, o/a presidente/a terá en conta o previsto neste regulamento.

Todos os asuntos debateranse e votaranse pola orde na que estivesen relacionados na orde día. Non obstante, a Presidencia poderá alterar a orde dos asuntos.

Cando varios asuntos garden relación entre si poderán debaterse conxuntamente se así o decide a Presidencia, previa consulta ao pleno, aínda que a votación de cada asunto deberá realizarse por separado.

A consideración de cada punto incluído na orde do día comezará coa lectura por parte da Alcaldía-Presidencia, ou concelleiro/a que lle corresponda, ou, se se trata dun asunto urxente, da proposición que se somete a Pleno.

Á solicitude de calquera concelleiro/a, a Presidencia poderá autorizar a lectura íntegra daquelas partes do expediente que se consideren convenientes para unha mellor comprensión.

Se ningún concelleiro/a ou grupo solicita a palabra, o asunto someterase directamente a votación.

Cando existan emendas ou votos particulares, someteranse a votación en primeiro lugar as emendas e votos particulares e en último lugar os ditames e proposicións.

Rematada a votación, o/a presidente/a declarará o acordado.

Artigo 44. Asuntos retirados ou sobre a mesa

O/a presidente/a poderá retirar da orde do día un asunto cando a súa aprobación esixa unha maioría especial e esta non poida obterse no momento previsto inicialmente na orde do día.

Se con posterioridade ao momento ao que o/a presidente/a dispuxo a retirada do asunto puidese obterse o quórum especial esixido e ningún dos membros de pleno asistentes á sesión se ausentase do salón de sesións, a Presidencia poderá proporlle ao Pleno que se pronuncie sobre o o dito asunto na mesma sesión. A proposta da Presidencia será sometida a votación e, se alcanzase a maioría simple, o Pleno entrará a debater e pronunciarse sobre o asunto inicialmente retirado da orde do día.

Calquera concelleiro/a poderá pedir durante o debate a retirada dalgún expediente dun asunto incluído na orde do día para que se incorporen a el documentos ou informes, e tamén que o expediente quede sobre a mesa e se aprace a súa discusión para a seguinte sesión, para o seu maior estudo. Nestes casos a petición será votada tras terminar o debate e antes de proceder á votación sobre o fondo do asunto. Se a maioría simple votase a favor da petición, non procederá votar o fondo do asunto.

No suposto no que se trate de asuntos non incluídos na orde do día que requiran informe preceptivo de Secretaría-Intervención, se non puideran ser emitidos no acto, deberá solicitárselle á Presidencia que se aprace o seu estudo e que quede sobre a mesa ata a seguinte sesión.

Cando a dita petición non fose atendida, o/a secretario/a o farao constar expresamente na acta.

Artigo 45. A nomenclatura

Para os efectos do normal desenvolvemento das sesións e para definir o carácter das intervencións dos membros/as da Corporación, así como dos escritos que en relación cos asuntos se poidan presentar, utilizarase a seguinte nomenclatura:

Proposición: É a proposta que a Alcaldía somete ao Pleno. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un acordo para adoptar. Non se poderá entrar nin a debater nin votar sen que previamente se ratifique por maioría simple.

Ditame: É o informe favorable ou desfavorable formulado por unha comisión á proposta que consta nun expediente.

Proposta: Recibe esta denominación a proposta de acordo para Pleno. A iniciativa das propostas poderá corresponder tanto ao goberno como a oposición.

Emenda: É a proposta de modificación dun ditame, proposición ou moción presentada por calquera membro da Corporación, mediante un escrito dirixido á Presidencia, a través da Secretaria Xeral, cando menos, trinta minutos antes de iniciar a sesión na que se teña que tratar o asunto.

As emendas poderán ser á totalidade, alternativas ou parciais en función de que propoñan alteracións substanciais do texto, un texto alternativo que manteña a esencia e o espírito do orixinario ou modificacións, engadidos ou supresións puntuais do texto orixinario.

As emendas parciais de escasa entidade poderanse presentar “in voce” na sesión plenaria.

Declaracións institucionais: Expoñen o posicionamento político ou social do Concello de Dodro respecto de calquera asunto de interese xeral.

Mocións: Son as propostas que se someten directamente a coñecemento do Pleno por razóns de urxencia. Deberán formularse por escrito e presentarse no rexistro municipal de entrada como mínimo 72 horas antes da realización do Pleno.

Cada grupo municipal poderá presentar un máximo de dúas (2) mocións e cada concelleiro/a non adscrito unha (1).

Mocións de urxencia: Son as propostas que se someten directamente a coñecemento do Pleno por razóns de urxencia e deberán formularse por escrito e entregarse á Presidencia como mínimo 8 horas antes da realización do Pleno.

Cada grupo municipal poderá presentar un máximo de dúas (2) mocións de urxencia e cada concelleiro/a non adscrito unha (1).

Se a urxencia está motivada por acontecementos relevantes e imprevisibles, poderán presentarse mocións “in voce” que serán anunciadas á Presidencia durante a realización da sesión plenaria.

Rogo: É a proposta de actuación formulada no punto correspondente das sesións ordinarias do Pleno por un/unha concelleiro/a ou por un grupo político municipal, que se dirixe ao goberno.

Pregunta: É calquera cuestión relativa a actividade municipal dirixida ao goberno e presentada no punto correspondente das sesións ordinarias do Pleno por un concelleiro/a ou por un grupo político municipal.

Artigo 46. Das mocións

As mocións formularanse por escrito (salvo as “in voce”) e dirixiranse ao/á presidente/a. Darase traslado dunha copia destas aos/ás voceiros/as dos grupos municipais e aos/ás concelleiros/as non adscritos. Versarán sobre materias de competencia plenaria.

En todas as mocións deberá xustificarse a urxencia por parte de quen a propón. A ratificación da urxencia será por maioría absoluta.

A xustificación da urxencia non excederá dun minuto.

Se non prospera a ratificación da urxencia, a moción non se reflectirá na acta da sesión.

A Presidencia poderá limitar ata un máximo de catro a totalidade das mocións de urxencia que se presenten nun pleno ordinario.

As emendas ás mocións deberán ser aceptadas expresamente por quen propón a moción.

Artigo 47. Das emendas e os votos particulares

As emendas presentaranse no Rexistro Xeral da Corporación mediante escrito dirixido ao/á Presidente/a e subscribiraas calquera membro da Corporación.

As emendas terán que presentarse cunha antelación mínima de 30 minutos con respecto ao inicio da sesión plenaria.

A Secretaría dará traslado destas aos voceiros e voceiras dos grupos políticos e aos/ás concelleiros/as non adscritos.

Admitiranse emendas in voce durante a realización da sesión cando teñan a finalidade de corrixir erros materiais, incorreccións técnicas ou semánticas ou simples omisións ou cando respondan a acontecementos relevantes e imprevisibles.

No debate das emendas intervirá o/a relator/a destas ata un máximo de 1 minuto e 1 minuto tamén cada grupo municipal ou concelleiro/a non adscrito/a.

CAPÍTULO VII ADOPCIÓN DE ACORDOS. SISTEMAS DE VOTACIÓN

Artigo 48. Adopción dos acordos

Finalizado o debate do asunto ou se non houbera debate, procederase á votación.

Antes de comezar a votación, a Presidencia formulará clara e concisamente os termos desta e a forma de emitir o voto.

Nos supostos de votación ordinaria, iniciarase a votación preguntando o/a presidente/a os votos afirmativos, a continuación os negativos e por último as abstencións. O presidente proclamará o acordo adoptado.

Nos supostos de votación nominal ou secreta, unha vez rematada esta, computaranse os votos emitidos, anunciarase en voz alta os resultados e o/a presidente proclamará o acordo adoptado.

Unha vez iniciada a votación, non poderá interromperse por ningún motivo. O Pleno da Corporación adoptará os seus acordos, como regra xeral, por maioría simple. Existe maioría simple cando os votos afirmativos son máis que os negativos.

Nos supostos previstos na lexislación, os acordos adoptaranse por maioría absoluta; existe maioría absoluta cando os votos afirmativos son máis da metade do número legal de membros da Corporación. Actualmente o número legal de membro é 11.

Artigo 49. Sentido do voto

O voto dos concelleiros/as, que é persoal e indelegable, poderá ser emitido en sentido afirmativo ou negativo. Os membros da Corporación poderán tamén absterse de votar.

Para os efectos do cómputo de voto, enténdese que se absteñen os concelleiros/as que se ausentan do salón de sesións unha vez iniciada a consideración do asunto e que non estiveran presentes no momento da votación; de regresaren ao salón de sesións antes de iniciarse a votación, poderán tomar parte nela.

Cando un concelleiro/a ou un grupo manifeste que non vota, tal posición terá a consideración de abstención.

No caso de votacións con resultado de empate, efectuarase unha nova votación e, se persiste o empate, decidirá o voto de calidade do Presidente.

Artigo 50. Clases de votacións

As votacións poden ter os seguintes sistemas:

· Ordinaria: manifestarase o voto levantando a man.

· Nominal: chamaranse todos os membros da Corporación por orde alfabética de apelidos, deixando para o final a Presidencia. Ao ser nomeado, cada membro da Corporación responderá si, non ou abstéñome.

· Secreta: o voto emitirase mediante papeleta depositada polos concelleiros e concelleiras nunha urna.

Artigo 51. Quenda de explicación de voto

Tras a proclamación do acordado, os grupos que non interviñeran no debate ou que, despois deste, cambiasen o sentido do seu voto poderán solicitar do/a Presidente/a unha quenda de explicación de voto. Será facultade da Presidencia outorgala ou denegala, e terá unha duración máxima dun minuto.

Artigo 52. Declaracións institucionais

O Pleno poderá aprobar declaracións institucionais, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

· Expresen o posicionamento político e/ou social do Concello de Dodro respecto de calquera asunto de interese xeral.

· Sexan presentadas ante o Rexistro do Concello e se sometan á Xunta de Voceiros.

· Non xeren debate e se aproben por unanimidade da Corporación.

CAPÍTULO VIII. DO CONTROL DO GOBERNO NAS SESIÓNS PLENARIAS

Artigo 53. Control do goberno

Nas sesións plenarias ordinarias, finalizado o tratamento dos asuntos incluídos na parte de deliberación e acordo e de mocións, iniciarase a parte do control de Goberno.

O dito apartado confórmano os rogos, as preguntas, as comparecencias e calquera outro medio legalmente previsto.

Artigo 54. Das comparecencias

Os/as concelleiros/as con responsabilidades de goberno están obrigados a comparecer ante o Pleno cando este o acorde, co obxecto de responder ás preguntas concretas que se formulen no escrito de solicitude de comparecencia sobre a súa actuación.

Acordada polo Pleno a comparecencia, esta será incluída polo/a presidente/a na orde do día da seguinte sesión ordinaria ou extraordinaria que realice o Pleno da Corporación, e o acordo de comparecencia será notificado ao interesado/a indicando a data na que se realizará a sesión na que teña que comparecer.

Entre a notificación e a realización da sesión deberán transcorrer polo menos dez días hábiles. Unicamente poderá tramitarse, como máximo, unha solicitude de comparecencia por Pleno ordinario. Se existen varias solicitudes de comparecencia, procederase por orde de rexistro de entrada.

Artigo 55. Desenvolvemento das comparecencias

O desenvolvemento das comparecencias axustarase aos seguintes trámites:

a) Exposición oral do concelleiro/a ou grupo municipal que solicitara a comparecencia.

A duración desta intervención terá un máximo de cinco minutos, co obxecto de precisar exclusivamente as razóns que motivaron a comparecencia e formular as preguntas nas que se concrete aquela.

b) Intervención do/a comparecente por tempo máximo de dez minutos.

c) Intervencións dos representantes dos grupos municipais e/ou concelleiros non adscritos por un tempo máximo de cinco minutos para fixar posicións, facer observacións ou formular preguntas.

d) Contestación do/a comparecente por un tempo máximo de dez minutos.

En ningún caso, da comparecencia poderá derivarse a adopción de acordos sen cumprir os trámites legalmente establecidos.

Ningún concelleiro ou concelleira poderá asinar durante o seu mandato máis de catro solicitudes de comparecencia referidas ao mesmo/a membro do equipo de goberno a non ser que este varíe a súa área de responsabilidade.

Artigo 56. Dos rogos

Os rogos son propostas de actuación formuladas polos concelleiros/as ou polos grupos municipais a través dos seus voceiros ou voceiras, dirixidas ao goberno municipal e aos seus membros.

Os rogos poderán ser debatidos pero en ningún caso sometidos a votación.

Cada concelleiro/a poderá formular en cada pleno ordinario, como máximo, un rogo. A duración máxima do rogo será un minuto e tamén terá, como máximo, un minuto de duración a contestación. Se se promove debate, a replica terá unha duración máxima de medio minuto e a contrarréplica outro tempo máximo de medio minuto.

Se algún concelleiro ou concelleira non desexa facer ningún rogo poderá ceder a súa vez a outro/a concelleiro/a.

Artigo 57. Das preguntas

Calquera concelleiro/a poderá formular preguntas en Pleno dirixidas ao equipo de goberno.

Serán contestadas no Pleno as preguntas presentadas por escrito con tres días hábiles de antelación ao de realización da sesión plenaria. Se non se formulan con esa antelación serán contestadas na seguinte sesión plenaria. A contestación das preguntas será por rigorosa orde de entrada. Cada grupo municipal poderá presentar en cada pleno ordinario un máximo de tres preguntas escritas e cada concelleiro/a non adscrito/a poderá presentar unha.

Non se admitirán as preguntas nos seguintes supostos:

a) As que se refiran a asuntos alleos ao ámbito de competencias do Concello.

b) As preguntas que sexan de exclusivo interese persoal de quen as formula ou de calquera outra persoa singularizada.

c) As preguntas en cuxos antecedentes ou formulación se profiran palabras ou vertan conceptos contrarios ás regras de cortesía.

d) As preguntas que supoñan unha consulta de índole estritamente xurídica.

e) As que puideran ser reiterativas doutra pregunta de resposta oral tramitada durante o mesmo trimestre.

A tramitación das preguntas de resposta oral en Pleno dará lugar á concisa formulación da pregunta por parte do concelleiro/a que a formulou, á que contestará o membro do equipo de goberno encargado de darlle resposta.

O concelleiro/a autor/a da pregunta poderá intervir a continuación para re-preguntar ou replicar, contestando seguidamente o membro do equipo de goberno, que pecha o debate. A re-pregunta e a súa contestación non excederá de medio minuto cada unha.

O tempo para a exposición de cada pregunta será un minuto para a pregunta e outro minuto para a contestación.

As preguntas formuladas oralmente no Pleno contestaranse por escrito salvo que se queira dar resposta inmediata, en cuxo caso a contestación non excederá de un minuto. A formulación da pregunta oral tampouco excederá de un minuto.

A contestación por escrito ás preguntas deberá de realizarse antes do seguinte Pleno ordinario.

O número máximo de preguntas orais en cada sesión plenaria será de 1 por cada concelleiro/a.

Se algún concelleiro/a non desexa facer ningunha pregunta poderá ceder a súa vez a outro concelleiro/a.

Artigo 58. Debate sobre o estado do Concello

Con carácter anual, durante o primeiro trimestre, realizarase unha sesión extraordinaria do Pleno dedicada ao debate do estado do Concello.

Corresponderalle á Alcaldía, nunha primeira intervención, expoñer a situación xeral do Concello e as liñas mestras da acción de goberno. A continuación someterase a debate a intervención da Alcaldía e farán uso da palabra os/as voceiros/as dos grupos políticos e os/as concelleiros/as non adscritos/as.

Rematada a intervención dos voceiros/as, haberá unha quenda de réplica a cargo do/a alcalde/esa e, rematada a réplica, concluirá a sesión.

A intervención da Alcaldía para expoñer a situación xeral do Concello e as liñas mestras da acción do seu goberno terá unha duración máxima de dez minutos.

A intervención dos portavoces dos grupos e concelleiros/as non adscritos terá unha duración máxima de dez minutos.

A quenda de réplica da Alcaldía terá unha duración máxima de dez minutos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL I

A participación cidadá será obxecto de tratamento nun regulamento específico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL II

O presente regulamento está adecuado á Lei de bases de réxime local, tras a modificación efectuada pola Lei 57/2003 e leis posteriores que a modificaron, e será de aplicación preferente ás disposicións normativas anteriores que conteñan previsións que contradigan a devandita Lei de bases.

En particular, en canto á regulación do funcionamento do Pleno, as disposicións do presente regulamento serán de aplicación preferente ás contidas no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto 2568/1986 de 28 de novembro, que regulan a mesma materia en todo aquelo que non teñan carácter básico.

Non obstante, no non previsto neste regulamento, rexerá, con carácter supletorio, o previsto na lexislación vixente en materia de réxime local e no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

A partir da entrada en vigor deste Regulamento quedan derrogadas as disposición do Concello de Dodro que se opoñan, contradigan o resulten incompatibles con el.

DISPOSICIÓN FINAL

Este regulamento entrará en vigor unha vez sexa publicado o texto integro no BOP e cando teña transcorrido o prazo previsto polo artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

O regulamento dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.