Betanzos - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE RUÍDOS E VIBRACIÓNS

Publicación provisional: 10/11/2021 BOP Nº: 214
Publicación definitiva: 01/02/2022 BOP Nº: 22
Aplicable dende: 23/02/2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este Concello atendendo ao principio de autonomía local e ás competencias que lle corresponden conforme ao artigo 25.2 b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, considera necesaria a regulación de medidas para tratar de protexer a saúde conforme ao mandado do artigo 43 da Constitución Española, o medio ambiente conforme ao artigo 45 e o dereito á intimidade persoal e familiar, conforme ao artigo 18, todo iso desde o punto de vista da contaminación acústica que se recoñeceu como axente perturbador importante de valórelos saúde, medio ambiente e intimidade sinalados anteriormente.

Por todo iso, a presente Ordenanza establece medidas de prevención, vixilancia e redución da contaminación acústica que así mesmo comprende, non só a sonora senón a perceptible en forma de vibracións. Por tanto, dous son os aspectos básicos desta Ordenanza, a prevención e a represión de condutas desaxeitadas.

Hai que engadir por outra banda que o desenvolvemento da técnica permite exercer as actividades necesarias sen que sexa inexorable que se teñan que producir agresións acústicas ou reducindo estas a a súa mínima expresión.

Quedan fóra do ámbito de aplicación desta Ordenanza:

a) As actividades domésticas ou os comportamentos dos veciños, cando a contaminación acústica producida por aqueles mantéñase dentro de límites tolerables de conformidade coas ordenanzas municipais e os usos locais.

b) As actividades militares, que se rexerán pola súa lexislación específica.

c) A actividade laboral, respecto da contaminación acústica producida por esta no correspondente lugar de traballo, que se rexerá polo disposto na lexislación laboral.

Esta Ordenanza non pretende, por outra banda, ser exhaustiva en canto á regulación de todas e cada una das actividades humanas susceptibles de causar contaminación acústica, xa que, por outra banda hai que ser consciente dos medios con que conta esta Corporación.

Todo iso vén xustificar a adecuación da norma aos principios de boa regulación previstos no artigo 129.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cumprindo con iso a obriga das Administracións Públicas de actuar de acordo cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, e eficiencia.

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1. Fundamento Legal e Obxecto

A presente Ordenanza apróbase en uso das competencias que o artigo 6 da Lei 37/2003, de 27 de novembro do Ruído, atribúe aos Concellos, así como o disposto na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e no artigo 9 do Decreto 106/2015, de 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

É obxecto da presente Ordenanza a prevención, vixilancia e redución da contaminación acústica nesta localidade coa finalidade de evitar os prexuízos que como consecuencia da mesma pódense producir á saúde humana, o medio ambiente e a intimidade persoal e familiar. Regula o exercicio das competencias que en materia de protección do ambiente corresponden no termo municipal do Concello fronte á contaminación producida por ruído e vibracións, co fin de garantir o dereito á intimidade persoal e familiar, á protección da saúde, así como á calidade de vida e a un ambiente adecuado.

ARTIGO 2. Ámbito de Aplicación

1. A presente ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal.

2 Con carácter xeral, quedan sometidas ás prescricións establecidas nesta ordenanza:

a) Todas as actividades, comportamentos, infraestruturas locais, instalacións, elementos construtivos, medios de transporte, máquinas, aparellos, obras, vehículos e, en xeral, todos os emisores acústicos, públicos ou privados, individuais ou colectivos, que no seu funcionamento, uso ou exercicio xeren ruído e/ou vibracións susceptibles de causar molestias ás persoas, danos aos bens, xerar riscos para a saúde ou o benestar, ou deteriorar a calidade do ambiente.

b) As áreas acústicas e as edificacións, como receptores acústicos.

c) Actuacións relativas ao illamento acústico.

3. En particular, son de aplicación as prescricións desta ordenanza, entre outras, a:

a) Actividades domésticas e comportamentos veciñais, e comportamentos na rúa susceptibles de producir e transmitir ruído e/ou vibracións.

b) Sistemas de aviso acústico.

c) Actividades de carga e descarga de mercadorías.

d) Traballos na vía pública, especialmente os relativos á reparación de calzadas e beirarrúas, ou cortacéspedes, e calquera outro análogo.

e) Traballos de limpeza da vía pública e de recollida de residuos municipais.

f) Medios de transporte público e privado, como a circulación de vehículos de motor, ciclomotores e motocicletas.

g) Actividades suxeitas ao réxime de comunicación previa, declaración responsable ou licenza de actividade.

3. Están excluídos da presente Ordenanza:

a) As actividades domésticas e comportamentos veciñais dentro de límites tolerables, de conformidade co establecido nesta ordenanza e usos locais.

b) As actividades militares, que se rexerán pola súa lexislación específica.

c) A actividade laboral con respecto aos traballadores da mesma por corresponder protección ás específicas normas laborais e a súa vixilancia á autoridade laboral correspondente.

d) As actividades que puntualmente pode autorizar o Concello con motivo de eventos extraordinarios, festas patronais, competicións deportivas do motor e prácticas similares.

e) As derivadas de accións de emerxencia.

ARTIGO 3. Definicións Xerais

Para a interpretación da presente Ordenanza teranse en conta as definicións sinaladas no artigo 3 da Lei 37/2003, de 27 de novembro, do Ruído; no artigo 3 do Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental; no artigo 2 do Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas e no art. 3 da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

ARTIGO 4. Dereito á Información

1. Os veciños deste Municipio terán dereito a ser informados sobre a elaboración e aprobación dos mapas estratéxicos de ruído e plans de acción para aglomeracións urbanas, grandes eixos viarios, grandes eixos ferroviarios e grandes aeroportos e a recompilación dos mapas estratéxicos de ruído e plans de acción, de acordo coa lexislación vixente sobre dereito de acceso á información en materia de medio ambiente, de conformidade co artigo 4 do Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental.

2. Toda a cidadanía ten dereito á información pública sobre a contaminación acústica no concello, e a denunciar calquera actuación pública ou privada que, incumprindo as prescricións establecidas na presente ordenanza, implique molestia, risco ou dano para as persoas, bens de calquera natureza ou ao ambiente, de acordo co disposto na normativa reguladora de protección contra a contaminación acústica e segundo o establecido na Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de ambiente; así como o deber de observar as normas sobre conduta que en relación coa contaminación acústica se determinan na ordenanza.

3. As persoas titulares e/ou responsables das instalacións, actividades ou equipamentos xeradores de ruído e/ou vibracións, tanto ao aire libre como en establecementos ou locais, facilitarán ao persoal inspector o acceso ás instalacións ou focos de emisión de ruído e disporán o seu funcionamento na forma que lle indique o devandito persoal inspector, e poderán presenciar o proceso operativo, sempre que non comprometan a medida.

Así mesmo, as posibles persoas afectadas deberán facilitar o acceso ás súas vivendas ou locais co obxecto de poder realizar as inspeccións e medicións que se establecen como requisito preceptivo na ordenanza para a solicitude de licenza ou autorización previa de calquera clase. O Concello, se for necesario, realizará as citacións oportunas para a práctica de devanditas inspeccións e medicións.

TÍTULO II. CALIDADE ACÚSTICA

CAPÍTULO I. Áreas Acústicas.

ARTIGO 5. Tipos de Áreas Acústicas

Aos efectos de protección contra contaminación acústica producido por ruídos e vibracións establécense as seguintes áreas dentro do termo municipal:

a) Sectores do territorio con predominio de solo de uso residencial.

b) Sectores do territorio con predominio de solo de uso industrial.

c) Sectores do territorio con predominio de solo de uso recreativo e de espectáculos.

d) Sectores do territorio con predominio de solo de uso terciario distinto do contemplado no parágrafo anterior.

e) Sectores do territorio con predominio de solo de uso sanitario, docente e cultural que requira de especial protección contra a contaminación acústica.

f) Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de transporte, ou outros equipamentos públicos que os reclamen.

g) Espazos naturais que requiran una especial protección contra a contaminación acústica.

ARTIGO 6. Obxectivos da Calidade Acústica.

Os obxectivos de calidade acústica serán os sinalados no artigo 8 da Lei 37/2003, de 27 de novembro, do Ruído en concordancia co artigo 14 do Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, ou normativa que a substitúa.

ARTIGO 7. Suspensión Provisional dos obxectivos de calidade acústica

Con motivo da organización de actos de especial proxección oficial, cultural, deportiva, relixiosa ou de natureza análoga, o Concello poderá adoptar en determinadas áreas acústicas, previa valoración da incidencia acústica, as medidas necesarias que deixen en suspenso temporalmente o cumprimento dos valores límite que sexan de aplicación a aquelas.

Os titulares de emisores acústicos poderán solicitar da Administración competente, por razóns debidamente xustificadas que deberán acreditarse no correspondente estudo acústico, a suspensión provisional do cumprimento dos valores límite aplicables á totalidade ou a parte dun área acústica. Só poderá acordarse a suspensión provisional solicitada, que poderá someterse ás condicións que se estimen pertinentes, no caso de que se acredite que as mellores técnicas dispoñibles non permiten o cumprimento dos obxectivos cuxa suspensión se pretende. A resolución municipal que acorde a suspensión deberá incluír a referencia da normativa sobre contaminación acústica aplicable; a delimitación do espazo ou recinto onde terá lugar o acto, que terá a consideración de foco sonoro; a determinación das persoas responsables da actividade; os límites horarios para a súa celebración; os niveis de ruído equivalente ponderado A (LAeq) permitidos, así como calquera outra limitación, medida de protección necesaria ou característica relevante, incluída a instalación de aparellos de control permanente de ruído (limitadores de son) cando se prevexa a utilización de equipamentos de reprodución de son ou audiovisuais, no caso en que así se determine.

A suspensión dos obxectivos de calidade acústica non poderá ser acordada en sectores do territorio con predominio de solo de uso sanitario.

O establecido neste artigo entenderase sen prexuízo da posibilidade de sobrepasar ocasional e temporalmente os obxectivos de calidade acústica, cando sexa necesario en situacións de emerxencia ou como consecuencia da prestación de servizos de prevención e extinción de incendios, sanitarios, de seguridade ou outros de natureza análoga aos anteriores, para o que non será necesaria autorización ningunha.

ARTIGO 8. Zonas de Servidume Acústica.

Os sectores do territorio afectados ao funcionamento ou desenvolvemento das infraestruturas de transporte viario, ferroviario, aéreo ou doutros equipamentos públicos que se determinen nos oportunos regulamentos estatais, así como os sectores de territorio situados na contorna de tales infraestruturas, existentes ou proxectadas, poderán quedar gravados por servidumes acústicas.

A delimitación das zonas de servidume acústica realizarase conforme ao disposto no Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas. As zonas de servidume acústica estableceranse e incluiranse nos instrumentos de planeamento urbanístico e nos mapas de ruído correspondentes, conforme o establecido nos artigos 5.2 e 5.3 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia.

CAPÍTULO II. Índices Acústicos

ARTIGO 9. Determinación dos Índices Acústicos

1. Os índices acústicos establécense no anexo I da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. Estes índices utilizaranse para a avaliación do ruído e das vibracións, na verificación do cumprimento dos obxectivos de calidade acústica aplicables ás áreas acústicas e ao espazo interior dos edificios, así como para a avaliación dos niveis sonoros producidos e transmitidos polas infraestruturas, actividades, instalacións e comportamentos, na delimitación das servidumes acústicas e na verificación do cumprimento dos valores límite para os emisores acústicos. Os obxectivos de calidade acústica e os valores límite de recepción móstranse no anexo II da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

2. A produción e transmisión de ruído e vibracións na vía pública, nas zonas de pública concorrencia ou no interior dos edificios, non poderá superar os límites establecidos nesta ordenanza en ningún dos períodos temporais de avaliación (día, tarde e noite). Aos efectos desta Ordenanza entenderase que o día se constitúe polos seguintes períodos: período día, das 7.00 ás 19.00 horas; período tarde, das 19.00 a 23.00 horas; período noite, das 23.00 ás 7.00 horas.

3. A avaliación acústica levarase a cabo segundo os procedementos de cálculo e medición dos índices acústicos, tal e como se reflicte no anexo I da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, en consonancia coa normativa estatal de referencia ou norma que a modifique ou substitúa en materia de contaminación acústica.

4. As tarefas de avaliación acústica necesarias para o cumprimento da ordenanza requiren da capacitación técnica exixida polos artigos 10 ou 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, segundo corresponda.

5. O Concello, para efectos informativos ou de observación, poderá dotarse dunha rede de ruído, consistente en equipamentos de medición localizados en varios puntos das diferentes áreas acústicas ou zonas singulares con que zonifique o seu territorio.

ARTIGO 10. Obxectivos de calidade acústica para ruído aplicables a áreas acústicas.

1. Os obxectivos de calidade acústica para ruído en espazo exterior son os establecidos na táboa II.A.1 do anexo II da ordenanza para áreas urbanizadas existentes á que se refire a Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, e diminuído en 5 dB para o resto.

2. Para os efectos de cumprimento dos obxectivos de calidade, considerarase que se respectan os obxectivos de calidade acústica para ruído cando, para cada un dos índices de recepción de ruído, Ld, Le, ou Ln, avaliados conforme os procedementos establecidos no anexo I da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, se cumpre, no período dun ano, que:

a) Ningún valor supera os valores fixados na táboa II.A.1.

b) O 97 % de todos os valores diarios non superan en 3 dB os valores fixados na táboa II.A.1.

ARTIGO 11. Obxectivos de calidade acústica aplicables ao espazo interior.

1. Os obxectivos de calidade acústica para ruído e para vibracións en espazo interior son os establecidos nas táboas II.A.2 e II.A.3 do anexo II á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

2. Para efectos de cumprimento dos obxectivos de calidade considerarase que, para:

a) Ruído: respéctanse os obxectivos de calidade acústica cando para cada un dos índices de recepción de ruído, Ld, Le, ou Ln, avaliados conforme os procedementos establecidos no anexo I á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, se cumpre, no período dun ano, que:

i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados na táboa II.A.2.

ii) O 97 % de todos os valores diarios non superan en 3 dB os valores fixados na táboa II.A.2.

b) Vibracións: respéctanse os obxectivos de calidade acústica cando, para o índice de vibracións Law, avaliado conforme os procedementos establecidos no anexo I á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, cúmprese, no período dun ano, que:

i) En período nocturno ningún valor supera os valores fixados na táboa II.A.3.

ii) En ningún caso se superan en 5 dB os valores mostrados na táboa II.A.3.

iii) Para vibracións estacionarias en ningún caso se superan os valores fixados na táboa II.A.3.

iv) Para vibracións transitorias o conxunto de superacións permitidas non debe ser maior de 9. Para estes efectos, cada evento cuxo exceso non supere os 3 dB será contabilizado como 1 e, se os supera, como 3.

3. Os obxectivos de calidade acústica en espazo interior cumprirán coas obrigas fixadas para edificacións na lexislación vixente: artigo 17.2 do Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, artigo 10 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, e artigo 17 da ordenanza.

ARTIGO 12. Valores límite de recepción para todo tipo de emisor

1. Os valores límite de recepción por transmisión ao ambiente exterior de emisións de ruído de novas infraestruturas son os establecidos nas táboas II.B.1 e II.B.2 do anexo II da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

Os valores límite de recepción por transmisión ao ambiente exterior de emisións de ruído de novas instalacións, establecementos e actividades portuaria, industrial, comercial, de almacenamento, deportiva, recreativa, de lecer ou similares, son os establecidos na táboa II.B.3.

2. Os valores mostrados na táboas II.A.2 e II.A.3 terán a consideración de valores límite de recepción para interior, sen prexuízo doutros casos particulares que se indican neste artigo.

Os valores límite de recepción por transmisión a locais lindeiros de emisións de ruído de instalacións, establecementos, actividades industrial, comercial, de almacenamento, deportiva, recreativa, de lecer ou similar, son os establecidos na táboa II.B.4.

En edificios de uso exclusivo comercial, oficinas ou industrial, os límites exixibles de transmisión interior entre locais de diferente titularidade son os establecidos en función do uso do edificio.

3. Considerarase que se cumpren os valores límite de recepción de ruído cando, para cada un dos índices de recepción de ruído, avaliados conforme os procedementos establecidos no anexo I á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, no período dun ano, para:

a) Infraestruturas:

i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados na táboa II.B.1.

ii) Ningún valor diario supera en 3 dB os valores fixados na táboa II.B.1.

iii) O 97 % de todos os valores diarios non supera os valores fixados na táboa II.B.1.

b) Actividades:

i) Ningún valor medio anual supera os valores fixados nas táboas II.B.3 e II.B.4.

ii) Ningún valor diario supera en 3 dB os valores fixados nas táboas II.B.3 e II.B.4.

iii) Ningún valor LKeq,Ti supera en 5 dB os valores fixados nas táboas II.B.3 e II.B.4.

Para efectos de cumprimento dos valores límite de recepción, para ruído transmitido a espazo interior non lindeiro, procederase co establecido no artigo 11 da ordenanza.

4. Para efectos de inspección de actividades en funcionamento considerarase que se respectan os valores límite de recepción de ruído cando se cumpren os puntos b.ii) e b.iii) do número anterior deste artigo.

5. Os valores límite de recepción de vibracións coincidirán, en todo caso, cos obxectivos de calidade, segundo o artigo 13 da ordenanza.

6. O disposto neste artigo aplicarase unicamente fóra das zonas de servidume acústica.

ARTIGO 13. Emisores acústicos específicos

1. O valor límite de emisión sonora dos vehículos de motor e ciclomotores en circulación será o correspondente a sumar 4 dB ao nivel de emisión indicado na homologación deste, avaliado co vehículo parado segundo o procedemento e conforme a regulamentación. En caso de non aparecer entre as características do vehículo o nivel de emisión sonora, o valor límite será 91dB para ciclomotores, e para o resto de vehículos será o valor de emisión obtido seguindo o procedemento establecido na lexislación vixente incrementado en 4 dB, cando a inspección técnica ditamine o correcto estado do vehículo.

Os vehículos de motor destinados a servizos de urxencias disporán dun mecanismo de regulación da intensidade sonora dos dispositivos acústicos que a reduza a uns niveis máximos de 90 dB medidos a tres metros de distancia e na dirección de máxima emisión.

O Concello promoverá a utilización e contratación de vehículos de transporte público que posúan uns valores de emisión sonora baixos.

2. As embarcacións de recreo seguirán as indicacións da normativa específica vixente de requisitos de emisións sonoras, conforme o indicado no artigo 20 do Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro.

3. A maquinaria utilizada en actividades ao aire libre en xeral, e nas obras públicas e na construción en particular, debe axustarse ás prescricións establecidas na lexislación vixente propia referente a emisións sonoras, conforme o indicado no artigo 22 do Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro. En todo caso, o Concello fomentará a utilización de maquinaria, equipamentos e pavimento de baixa emisión acústica nas contratacións.

Para os traballos realizados, tanto na vía pública coma na edificación, con emprego de maquinaria que teña un nivel de emisión superior a 90 dB, será necesaria unha autorización municipal. Estes traballos realizaranse unicamente en período diúrno e/ou de tarde, exceptuando as obras urxentes por necesidade inmediata ou perigo, para o que é preceptivo a solicitude previa da persoa interesada e que na autorización municipal se valore o impacto acústico, todo isto conforme o indicado no anexo IV da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. O persoal dedicado a esas tarefas estará obrigado a levar equipamentos de protección acústica.

4. As actividades de carga e descarga de mercadorías, caixas, contedores, materiais de construción e obxectos similares na vía pública realizaranse preferentemente en período diúrno e/ou de tarde.

ARTIGO 14. Edificacións.

1. Para os efectos de aplicación desta ordenanza, considéranse edificacións as construcións dentro do ámbito de aplicación que establece o documento básico «DB-HR Protección fronte ao ruído» do Código técnico da edificación, aprobado mediante Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro. Para todos os efectos aplicará este real decreto a novas edificacións, que son aquelas con licenza municipal solicitada posteriormente ao 24 de abril de 2009. Igualmente aplicará sobre as modificacións ou reformas para as edificacións coa solicitude anterior a esa data. No resto de casos poderán optar por satisfacer as condicións acústicas establecidas na NBE CA-88 publicadas na Orde do 29 de setembro de 1988.

2. Unha edificación é conforme as exixencias acústicas derivadas da aplicación dos obxectivos de calidade acústica ao espazo interior das edificacións e os valores límite de actividades cando, ao aplicar o sistema de verificación acústica, se cumpran as exixencias acústicas básicas e métodos impostos polo Código técnico da edificación «DB-HR Pro­tección fronte ao ruído», aprobado mediante o Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, norma que o modifique ou substitúa, ou polo NBE CA-88, segundo corresponda.

3. En cumprimento do establecido pola lexislación vixente, para a concesión da licenza de primeira ocupación, coa correspondente certificación de fin de obra, achegarase certificación das condicións acústicas, mediante presentación de informe de ensaios in situ, acreditativo do cumprimento das prescricións establecidas neste artigo e segundo as dos artigos 10 e 12 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo; para o que poderán establecerse ensaios representativos, sen prexuízo do cumprimento do establecido nesta ordenanza en todo caso.

4. As instalacións de aire acondicionado, ventilación, climatización, ascensores e calquera outro elemento construtivo en edificacións cumprirán cos valores límite indicados no artigo 14 da ordenanza, para todo tipo de emisor, e co Real decreto 1371/2007, do 19 de outubro, polo que se aproba o documento básico «DB-HR Protección fronte ao ruído» do Código técnico da edificación CTE.

ARTIGO 15. Industrias

A produción e transmisión de ruído e vibracións orixinados nas actividades industriais axustaranse ao establecido nesta ordenanza; ademais, quedan sometidas aos condicionantes que regule a normativa estatal básica e autonómica de protección ambiental, para aquelas que estean obrigadas por un procedemento de avaliación de impacto ambiental. Este procedemento incluirá un estudo acreditativo do seu impacto acústico conforme o anexo IV da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia e exixirá o cumprimento das medidas correctoras que se diten.

ARTIGO 16. Actividades, recintos e establecementos de ocio, públicos ou de similar concorrencia e funcionalidade.

1. Para efectos de aplicación deste artigo, as actividades seguirán o establecido na disposición transitoria segunda da ordenanza.

2. A produción e a transmisión de ruído e vibracións orixinados nas actividades axustaranse ao establecido na ordenanza e no artigo 11 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo. As persoas titulares desas actividades deberán adoptar as medidas de insonorización das fontes sonoras e de illamento acústico dos locais para cumprir cos valores límite de recepción e transmisión de ruído e vibracións marcados nesta ordenanza; quedan ademais, sometidas aos condicionantes que regule a normativa estatal básica e autonómica de incidencia e protección ambiental, para aquelas que estean obrigadas por un procedemento de avaliación de impacto ambiental ou de avaliación de incidencia ambiental. Este procedemento incluirá un estudo acreditativo do seu impacto acústico conforme o anexo IV da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia e exixirá o cumprimento das medidas correctoras que se diten. Durante o funcionamento da actividade esta deberase exercer prioritariamente coas portas e ventás pechadas evitando a propagación de ruídos e sons ao exterior.

3. Sen prexuízo do establecido nas ordenanzas municipais, para establecementos abertos ao público con terraza, as persoas titulares das actividades coidarán do mantemento da orde nas terrazas, e deberán solicitar a actuación do Concello en caso de alteración ou molestia para a veciñanza. En ningún caso producirán e transmitirán ruído que supere, en espazos abertos ou interiores, os valores que figuran no anexo II da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

16.4. Queda prohibida emisión de ruído por aparatos de reprodución audiovisual (equipos de música e/ou televisión) no exterior e nas terrazas vinculadas a espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público.

5. A posibilidade de disposición de equipamento musical en servizo para con o público no interior do establecemento, unicamente obedecerá a permisión de tal instalación no tipo e exercicio de actividade de ocio e entretemento a desenrolar autorizada, de conformidade coas determinacións aplicables para este tipo de actividades. Nos restantes establecementos, tales como actividades comerciais e de restauración (restaurantes, cafeterías e bares) unicamente permisión de música ambiental, co equipamento exclusivo mínimo de carácter doméstico.

6. Non se instalará no local, senón está expresamente autorizado, futbolín, billares ou máquinas recreativas que poidan producir ruídos de impacto ou doutra natureza que poidan producir molestias ou ruídos.

CAPÍTULO III. Mapas de Ruído

ARTIGO 17. Mapas de Ruído.

1. Corresponde ao Concello a elaboración e aprobación dos mapas de ruído do termo municipal, tanto os estratéxicos como os das áreas acústicas en que se comprobe o incumprimento dos obxectivos de calidade acústica, se procede, así como os plans de acción derivados. Tales mapas e plans serán aprobados, logo de trámite de información pública, por un período mínimo dun mes. O Concello revisaraos e, de ser o caso, modificaraos, polo menos cada cinco anos a partir da data da súa aprobación. Os índices acústicos e os requisitos mínimos específicos para a súa elaboración son os establecidos pola normativa vixente.

2. O Concello limitará o tráfico rodado se se comproba que os valores de ruído acadados pola densidade de tráfico ou polas emisións acústicas dos vehículos superan os marcados nesta normativa.

TÍTULO III. PREVENCIÓN E CORRECCIÓN DA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA5

CAPÍTULO I. Prevención e Control da Contaminación Acústica.

ARTIGO 18. Persoal encargado de efectuar as medicións de ruídos e vibracións

O persoal que leve a cabo as medicións deberá ter a formación técnica axeitada recibida a través de persoal técnico debidamente cualificado, que, una vez impartida a formación, asinará o correspondente certificado de capacitación.

ARTIGO 19. Illamento acústico

1. Cando o local público ou industria en que se desenvolvan actividades produza uns niveis de ruído superiores aos permitidos, considerarase responsable das molestias a persoa titular e/ou responsable da actividade, a quen lle será de aplicación o réxime sancionador previsto nesta ordenanza.

2. Para garantir a adecuada e eficaz defensa da saúde das persoas e do ambiente ante actividades que se desenvolvan en edificacións de zonas de tipo residencial e sanitario, docente e cultural, así como as zonas de protección, o Concello exixiralles ás persoas titulares das actividades indicadas na disposición transitoria segunda do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, un informe de ensaio ou certificado de illamento acústico, composto dos parámetros establecidos no devandito decreto, segundo o caso:

– Illamento entre a actividade e as vivendas lindeiras co local (DnT 100–5000 Hz e DnT 125 Hz) e niveis de recepción interna nas vivendas lindeiras derivadas do funcionamento no local emisor e o tempo de reverberación.

– Illamento acústico da fachada (D2m,nT 100–5000 Hz).

– Nivel de ruído de impactos (L’nT 100–5000 Hz).

A certificación realizarana empresas ou entidades segundo os criterios exixidos na normativa autonómica. As medicións cumprirán coas especificacións establecidas na normativa vixente sobre edificacións e nos anexos I e III da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.

3. Unha vez iniciada a actividade ou postas en funcionamento as instalacións, poderán realizarse inspeccións para comprobar que as actividades ou instalacións cumpren a normativa.

4. Os comportamentos cidadáns, que non respecten o disposto para cumprimento de valores límite, sen prexuízo das sancións correspondentes, poden supoñer, en caso reiterado, a obriga dun acondicionamento de illamento acústico como o indicado nesta ordenanza para actividades.

ARTIGO 20. Acondicionamento de actividades, establecementos e locais.

1. Co fin de evitar a transmisión sonora directamente ao exterior, nas actividades englobadas nos grupos 2, 3, 5, e 6 do anexo III á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia será obrigatoria a instalación dunha dobre porta de gran calidade acústica. As portas que conforman o vestíbulo deberán permanecer constantemente pechadas, agás unha durante a entrada e saída de persoas. As ventás do local tamén deben permanecer preferentemente pechadas.

2. Aquelas actividades englobadas nos grupos 2, 3, 5 e 6 do anexo III á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia que dispoñan de equipamentos de reprodución de son ou audiovisuais estarán obrigadas a instalar aparellos de control permanente de ruído (limitadores de son), deseñados para garantir o cumprimento dos límites máximos permitidos de emisión e recepción sonora en función da actividade e do seu illamento acústico. As características destes equipamentos seguirán o indicado no anexo I á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia.B.7.

3. As actividades de ocio non industriais englobadas nos grupos 2, 3, 5 e 6 do anexo III da ordenanza á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, independentemente doutras limitacións establecidas nesta disposición, están obrigadas a colocar un aviso visible en dimensión e iluminación que indique o seguinte: a normativa sobre contaminación acústica pola que se rexen (esta ordenanza), nome legal da actividade, titular e/ou responsable da actividade, dirección, data de concesión da licenza ou da comunicación previa (declaración responsable), grupo de actividade en que se engloban segundo o indicado no anexo III á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia, horario de actividade, aforo máximo do local, os niveis de ruído LAeq máximos medidos no centro do local en condicións de funcionamento, así como calquera outra limitación, medida de protección necesaria ou característica relevante, e o seguinte lema: «A exposición prolongada aos niveis sonoros do interior produce lesións permanentes no oído». O aviso será permanente desde o inicio da actividade, no formato que proporcione o Concello.

CAPÍTULO II. Distintas Materias Sometidas a Control Acústico.

ARTIGO 21. Actividades propias da relación de veciñanza

1. A produción de ruídos na vía pública, nas zonas de pública convivencia (prazas, parques, ribeiras, etc.) ou no interior dos edificios deberá ser mantida dentro dos límites que esixe a convivencia cidadá.

2. A prescrición establecida no parágrafo anterior refírese a ruídos producidos, especialmente, en horas de descanso nocturno polas circunstancias seguintes:

2.1. O ton excesivamente alto da voz humana ou a actividade directa das persoas.

2.2. Os sons producidos polos diversos animais domésticos.

Os posuidores de animais domésticos están obrigados a adoptar as medidas necesarias para impedir que a tranquilidade dos seus veciños sexa alterada polo comportamento daqueles.

Prohíbese, desde as 23:00 horas até as 7:00 horas, deixar en patios, terrazas, galerías e balcóns ou outros espazos abertos, cans ou outros animais domésticos que cos seus sons perturben o descanso e a tranquilidade dos veciños.

A Autoridade Municipal decidirá o que proceda en cada caso segundo informe que emitan os inspectores do Servizo como consecuencia da visita domiciliaria que lles deberá ser facilitada polos ocupantes das vivendas.

Cando se decida que non é tolerable a estancia de animais nunha vivenda ou local, os donos destes animais deberán proceder ao seu desaloxo e, se non o fixesen voluntariamente despois de ser requiridos para iso, farano os servizos municipais a cargo daqueles, sen prexuízo da esixencia da responsabilidade que procedese por desobediencia á autoridade.

2.3. Funcionamento de electrodomésticos e aparellos ou instrumentos musicais.

O funcionamento dos electrodomésticos de calquera clase, dos aparellos e dos instrumentos musicais no interior das vivendas, deberá axustarse de forma que non se superen os valores establecidos nesta ordenanza.

2.4 Funcionamento de instalacións de aire acondicionado, ventilación e refrixeración.

O funcionamento das instalacións de aire acondicionado, ventilación e refrixeración non orixinará nos edificios contiguos ou próximos, non usuarios destes servizos, valores superiores aos establecidos nesta ordenanza.

3. Os axentes da Policía Local requirirán un cambio de actitude a aqueles cidadáns nos que aprecie comportamentos notablemente incívicos que redunden nunha situación de molestia evidente para os veciños lindeiros. En caso de non obedecerse as indicacións dos axentes municipais, estes poderán denunciar ditas actitudes, dando lugar aos correspondentes expedientes sancionadores.

A instancia dos interesados, os axentes poderán realizar medicións de ruído veciñal orixinado por comportamentos incívicos. Das medicións realizadas darase traslado aos interesados por se consideran oportuna a iniciación das accións legais de acordo co disposto na Lei de Propiedade Horizontal.

4. As portas metálicas de garaxes ou locais, así como os peches de persianas de protección cuxos impactos de fin de carreira molesten os veciños, deberán amortecerse ao igual que os motores e mecanismos de arrastre.

ARTIGO 22. Sistemas sonoros na vía pública

Con carácter xeral prohíbese o emprego de todo dispositivo sonoro con fins de propaganda, reclamo, aviso ou distracción. Esta prohibición non rexerá nos casos de alarma, urxencia ou especial significación cidadá.

En todo caso, as persoas titulares destes dispositivos porán, mediante comunicación previa, en coñecemento do Concello a súa existencia para a súa interrupción en caso necesario (as alarmas estarán conectadas a unha central), o que non as eximirá da correspondente sanción.

A actividade dos dispositivos soamente se acepta para os casos establecidos como avisos, tentativas de roubo ou similares, ou outros casos xustificados, como se indica no parágrafo anterior, nos instantes posteriores á instalación e comprobacións periódicas do seu funcionamento (cun máximo dunha vez cada tres meses e en período diúrno), e todo durante un tempo total de funcionamento (incluídas as paradas) non superior a 10 minutos, tras o cal o sistema de aviso será luminoso. Os valores que se acaden non superarán os 85 dB medidos a 3 metros de distancia en dirección de máxima emisión. O tempo de emisión continuado será dun máximo de 30 segundos e similar ao das paradas.

ARTIGO 23. Actividades de carga e descarga de mercadorías

1. Prohíbense as actividades de carga e descarga de mercadorías, manipulación de caixas, colectores, materiais de construción e obxectos similares entre as 22:00 e as 8:00 horas, cando estas operacións superen os valores de emisión establecidos nesta ordenanza e afecten a zonas de vivenda e/ou residenciais.

2. A carga e descarga de mercadorías efectuarase sen producir impactos directos sobre o solo do vehículo ou do pavimento e evitarase o ruído producido polo desprazamento ou trepidación da carga durante o percorrido.

ARTIGO 24. Traballos de limpeza da vía pública e de recollida de residuos

1. Os traballos de limpeza da Vía Pública faranse en horario de 23:00 e as 7:00 horas. Excepcionalmente este horario poderá variar en función da necesidade extraordinaria de limpeza de determinadas áreas.

2. A recollida de residuos farase en horario de a 23:00 e as 7:00 horas.

CAPÍTULO III. Contaminación Acústica e Zonificación.

ARTIGO 25. Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE)

O Concello poderá declarar zonas de protección acústica especial previa modificación desta ordenanza.

ARTIGO 26. Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE)

O Concello poderá declarar zonas de situación acústica especial previa modificación desta ordenanza.

TÍTULO IV. INSPECCIÓN E RÉXIME SANCIONADOR

ARTIGO 27. Procedementos de Medida/Inspección

1. O persoal do Concello ao que se lle encomenda a función de control ou inspectora deberá, no exercicio da súa función, estar debidamente acreditada e identificada e realizará a inspección cando a actividade estea en funcionamento. O persoal funcionario que realice labores de inspección en materia de contaminación acústica poderá acceder a calquera lugar, instalación ou dependencia, de titularidade pública ou privada, de conformidade co establecido no artigo 1 desta ordenanza. No suposto de entradas domiciliarias requirirase o consentimento previo da persoa titular ou resolución xudicial.

2. As inspeccións poderán exercerse de oficio, a través do programa que se teña establecido ou ben mediante petición razoada de calquera persoa.

3. De toda inspección redactarase a correspondente acta na que se fará constar: lugar exacto da inspección (rúa, núm....), nome comercial do establecemento, tipo de local, día, hora e minuto, nome do inspector, cargo, acreditación de que dispón, relación circunstancial de feitos co detalle que sexa oportuno; nome da persoa responsable do establecemento presente no momento da inspección e calquera outra circunstancia que pode ser relevante. Dita acta será formada polo inspector e o responsable do establecemento.

En caso de negarse a asinar farase así constar.

4. A actuación do persoal municipal acreditado para a inspección terá a consideración de axente da autoridade e o resultado da inspección gozará de presunción de veracidade, a reserva que os interesados poidan formular as alegacións e recursos que procedan achegando as probas que estimen oportunas e que estean admitidas a dereito.

5. As persoas titulares dos emisores acústicos regulados por esta lei están obrigadas a prestar ás autoridades competentes toda a colaboración que sexa necesaria, co fin de permitirlles realizar os exames, controis, medicións e labores de recollida de información que sexan pertinentes para o desempeño da súas funcións.

ARTIGO 28. Denuncias

As denuncias que se formulen por incumprimento das normas desta Ordenanza presentaranse no Concello e darán lugar á apertura das dilixencias correspondentes, coa realización da correspondente inspección ambiental, co fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados e, se é necesario, á incoación dun expediente sancionador ao responsable, notificándose aos denunciantes a iniciación ou non do mesmo, así como a resolución que recaia, no seu caso.

Ao formalizar a denuncia deberanse facilitar os datos suficientes, tanto do denunciante como da actividade denunciada, para que polos órganos competentes poidan realizarse as comprobacións correspondentes.

ARTIGO 29. Infraccións e Sancións

1. Atendendo á Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, as posibles infraccións administrativas relacionadas coa contaminación acústica clasifícanse en leves, graves e moi graves. Son:

INFRACCIÓNS MOI GRAVES

a) O falseamento dos certificados técnicos

b) A produción e transmisión de contaminación acústica por enriba dos valores límite establecidos nas zonas de protección acústica especial ou nas zonas de situación acústica especial.

c) A superación dos valores límite aplicables, cando se producise un dano ou unha deterioración para o ambiente, ou se puxese en perigo grave a seguridade ou saúde das persoas.

d) O incumprimento das condicións establecidas en materia de contaminación acústica nas autorizacións sectoriais, licenzas, declaracións responsables ou comunicación previa, cando se producise dano ou deterioración grave no ambiente, ou se puxese en perigo grave a seguridade ou saúde das persoas.

e) O incumprimento dos requisitos de relativos á protección de edificacións fronte ao ruído, cando se puxese perigo grave a seguridade ou saúde das persoas.

f) O incumprimento das obrigas derivadas da adopción das medidas provisionais indicadas no punto 3 deste artigo.

INFRACCIÓNS GRAVES

a) Superar os valores límite aplicables, sen producir dano ou deterioración grave no ambiente, nin perigo grave para a seguridade ou saúde das persoas.

b) O incumprimento das condicións establecidas en materia de contaminación acústica nas autorizacións sectoriais, licenzas, declaracións responsables ou comunicación previa, sen producir dano ou deterioración grave no ambiente, nin supoñer perigo grave para a seguridade ou saúde das persoas.

c) A ocultación ou alteración de datos relativos á contaminación acústica contidos nos expedientes administrativos encamiñados á obtención de autorizacións ou licenzas relacionadas co exercicio das actividades reguladas nesta ordenanza.

d) O impedimento, atraso ou obstrución na actividade inspectora ou de control da Administración.

e) A non adopción de medidas correctoras requiridas polo Concello ante un caso de incumprimento dos obxectivos de calidade.

INFRACCIÓNS LEVES

a) O ruído procedente de usuarios na vía pública, así como por comportamentos veciñais.

b) Non comunicar ao Concello os datos requiridos nos prazos indicados.

c) A instalación ou comercialización de emisores acústicos sen a debida información sobre os índices acústicos, conforme o exixible na normativa aplicable.

d) O incumprimento dalgunha prescrición recollida nesta normativa cando non estea tipificada como grave ou moi grave.

2. As infraccións aos preceptos da presente ordenanza serán sancionados da forma seguinte:

a) No caso de infraccións leves:

— Multa de até 600 euros.

b) No caso de infraccións graves:

— Multa desde 601 euros até 12.000 euros.

__ Clausura ou suspensión das licenzas ou autorizacións preceptivas por un período de tempo comprendido entre un mes e un día e un ano.

__ Clausura temporal total ou parcial das instalacións por un período non superior a dous anos.

c) No caso de infraccións moi graves:

— Multa desde 12.001 euros até 300.000 euros.

— Clausura ou suspensión das licenzas ou autorizacións preceptivas por un período de tempo comprendido entre un ano e un día e cinco anos, ou a súa revogación.

__ Clausura definitiva, total ou parcial, das instalacións.

__ Clausura temporal, total ou parcial, das instalacións por un período non inferior a dous anos nin superior a cinco.

__ Precintado temporal ou definitivo de equipamentos e máquinas.

__ A prohibición temporal ou definitiva do exercicio de actividades.

__ A publicación, a través dos medios que se consideren oportunos, das sancións impostas, unha vez que estas adquiran firmeza en vía administrativa ou, de ser o caso, xurisdicional, así como os nomes, apelidos, denominación ou razón social das persoas físicas ou xurídicas responsables, e a índole e natureza das infraccións.

3. Unha vez iniciado o procedemento sancionador, o órgano competente para impoñer a sanción poderá adoptar, sen prexuízo da obriga de cumprimento das ordes e instrucións impartidas por axentes da autoridade para o cesamento inmediato da conduta ruidosa en salvagarda da orde, saúde ou seguridade públicos, entre outras medidas provisionais:

– Precintado de equipamentos ou máquinas.

– Clausura temporal, parcial ou total, das instalacións ou do establecemento.

– Suspensión temporal das autorizacións sectoriais, licenzas de actividade, comunicación previa ou declaración responsable en que se estableceran condicións relativas á contaminación acústica.

– Medidas de corrección, seguridade ou control que impidan a continuidade na produción do risco ou do dano.

ARTIGO 30. Procedemento sancionador e proporcionalidade

1. O Concello, segundo o establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, exercerá a potestade sancionadora no ámbito da ordenanza, e a persoa titular da alcaldía será a competente para iniciar e resolver os expedientes sancionadores derivados da infracción do disposto nela. Ante calquera denuncia por infracción do disposto na ordenanza seguirase o correspondente procedemento administrativo de comprobación, se for o caso, con maior brevidade. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento sancionador será de tres meses.

2. As sancións impoñeranse atendendo ás circunstancias da persoa responsable, á importancia do dano ou deterioración causado, ou molestia ás persoas, aos bens ou ao ambiente, á intencionalidade ou neglixencia e á reincidencia ou participación.

DISPOSICIÓNS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA

Polo Concello adoptaranse as medidas oportunas para adoptar o plan urbanístico ao previsto nesta Ordenanza e ás previsións da Lei 37/2003, de 27 de novembro do Ruído; o Real Decreto 1513/2005, de 16 de decembro, polo que se desenvolve, no referente á avaliación e xestión do ruído ambiental e o Real Decreto 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

As actividades e instalacións con licenza de actividade, comunicación previa ou declaración responsable outorgada ou recoñecida con posterioridade á entrada en vigor do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, e aqueloutras con licenza de actividade outorgada con anterioridade ao devandito decreto que tras a entrada en vigor da ordenanza a incumpran, conforme o establecido no artigo 29 desta ordenanza, ou realicen modificacións, reformas, ampliacións ou traslados, deberán adaptarse a esta normativa, co fin de garantir os niveis autorizados, para o cal deberán encadrarse e definirse necesariamente nalgún dos grupos que clasifica esta ordenanza no seu anexo III á que se refire a ordenanza da Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia co seu correspondente illamento acústico, con independencia daquilo a que as faculte a súa epígrafe fiscal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Reserva da competencia doutros organismos.

O réxime que establece a ordenanza enténdese sen prexuízo das intervencións que correspondan a outros organismos da Administración na esfera das súas respectivas competencias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Réxime fiscal.

De conformidade co previsto no número 4 do artigo 20 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, as entidades locais poderán establecer taxas pola prestación de servizos de inspección que realicen para verificar o cumprimento do disposto na ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

A presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, nos termos esixidos polos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.