Irixoa - ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR E SEGURIDADE VIARIA

Publicación provisional: 08/09/2011 BOP Nº: 179
Publicación definitiva: 04/11/2011 BOP Nº: 210
Aplicable dende: 03/06/2022

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

As entidades locais gozan de autonomía para a xestión dos intereses que lles son propios. A Lei reguladora das bases de réxime local e o seu texto refundido establecen que a ordenación do tráfico de vehículos e persoas nas vías urbanas será competencia das entidades locais, as cales a exercen dentro do límite establecido pola lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas. A manifestación desta competencia, en materia de circulación, reflíctese na elaboración dunha ordenanza que regule os aspectos relacionados con ela dentro do municipio. O feito da circulación viaria é hoxe en día consubstancial ao ser humano, sendo a actividade que máis se prodiga e a que máis vincula a poboación xa sexa na súa faceta condutora ou meramente peonil, razón pola que require unha normativa concreta e adecuada ás súas especiais circunstancias. A capacidade normativa das administracións locais debe enfocarse cara á regulación das facetas específicas que constitúen a idiosincrasia do municipio, atendendo á variedade e pluralidade do seu tecido social, co fin de mellorar a calidade de vida dos seus cidadáns. Este concello regula mediante a presente ordenanza diversas cuestións en materia de tráfico co fin de exercer as competencias atribuídas aos municipios polo artigo 7 do Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, pola normativa concordante e complementar así a lexislación estatal e autonómica neste ámbito.

TÍTULO PRELIMINAR: OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artigo 1. Competencia

A presente ordenanza dítase no exercicio das competencias atribuídas aos municipios en materia de ordenación do tráfico de persoas e vehículos nas vías urbanas pola Lei de bases do réxime local e a Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria.

Artigo 2. Obxecto

É obxecto da presente ordenanza:

1) A regulación dos usos das vías urbanas e travesías, de acordo coas fórmulas de cooperación ou delegación con outras administracións, facendo compatible a equitativa distribución dos aparcadoiros entre todos os usuarios; compatibilizar a necesaria fluidez do tráfico rodado e co uso peonil das rúas, así como fomentar a seguridade viaria e a prevención de accidentes.

2) Establecer os importes das sancións pecuniarias correspondentes ás distintas infraccións, respectando os límites legais na normativa con rango de lei.

Artigo 3. Ámbito de aplicación

1.As normas contidas nesta ordenanza obrigarán aos titulares e usuarios das vías e terreos públicos urbanos e os interurbanos cuxa competencia fose cedida ao concello, que sexan aptos para a circulación ou que, sen ter tal aptitude, sexan de uso común e, en defecto doutras normas, aos titulares das vías e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade indeterminada de usuarios.

Mediante esta ordenanza regúlase o uso das vías urbanas do termo municipal para a circulación de persoas e vehículos e será de obrigado cumprimento para todos aqueles que fan uso destas.

2. Enténdese por usuarios da vía a peóns, condutores, ciclistas e calquera outra persoa que realice sobre a vía ou a utilice para o desenvolvemento de actividades de natureza diversa, que precisarán para o seu exercicio de autorización municipal.

TÍTULO PRIMEIRO: SINALIZACIÓN

Artigo 4. Sinalización

1. A sinalización das vías urbanas correspóndelle á autoridade municipal. A Alcaldía ou o Concellería delegada ordenarán a colocación, retirada e substitución dos sinais que en cada caso proceda, así como a autorización de sinais temporais por motivo de obras ou outras circunstancias.

2. Todos os usuarios das vías obxecto desta ordenanza estarán obrigados a obedecer os sinais da circulación que establezan unha obrigación ou unha prohibición e a adaptar o seu comportamento á mensaxe do resto dos sinais regulamentarios que se atopen nas vías polas que circulen.

Para estes efectos, cando o sinal impoña unha obrigación de detención, non poderá renovar a súa marcha o condutor do vehículo así detido ata cumprir a finalidade que o sinal establece.

Artigo 5. Alteración

1. A instalación, retirada, traslado ou modificación da sinalización requirirá a previa autorización municipal. A autorización determinará a localización, modelo e dimensións dos sinais que se han implantar.

2. Prohíbese modificar o contido dos sinais ou colocar sobre eles ou á beira destes, placas, carteis, marquesiñas, anuncios, marcas ou outros obxectos que poidan inducir a confusión, reducir a súa visibilidade ou eficacia, cegar os usuarios da vía ou distraer a súa atención.

3. O concello retirará inmediatamente toda aquela sinalización que non estea debidamente autorizada ou non cumpra as normas en vigor, e isto tanto no concernente aos sinais non regulamentarios coma se é incorrecta a forma, colocación ou deseño do sinal.

Artigo 6. Sinalización de entradas nos núcleos

1. Os sinais de tráfico preceptivos instalados nas entradas dos núcleos de poboación, rexerán para todo o núcleo, salvo sinalización específica para un tramo de rúa ou zona.

2. Os sinais instalados nas entradas das zonas peonís e demais áreas de circulación restrinxida ou de estacionamento limitado, rexen en xeral para a totalidade do viario interior do perímetro.

Artigo 7. Orde de prioridade

1. A orde de prioridade entre os distintos tipos de sinais é o seguinte:

1. Sinais e ordes dos axentes encargados da vixilancia do tráfico.

2. Sinalización circunstancial que modifique o réxime de utilización normal da vía pública.

3. Semáforos.

4. Sinais verticais de circulación.

5. Marcas viarias.

2. No caso de que as prescricións indicadas por diferentes sinais parezan estar en contradición entre si, prevalecerá a prioritaria, segundo a orde a que se refire o apartado anterior, ou a máis restritiva se se tratar de sinais do mesmo tipo.

Artigo 8. Modificación temporal

A autoridade municipal, en casos de emerxencia ou ben pola celebración de actos deportivos, culturais ou de calquera outra natureza, susceptibles de producir grandes concentracións de persoas ou vehículos, poderá modificar temporalmente a ordenación do tráfico existente e adoptar, no seu caso, todas as medidas preventivas necesarias para garantir a seguridade das persoas e vehículos e unha maior fluidez na circulación.

TÍTULO SEGUNDO: DAS ACTIVIDADES NA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: OBRAS

Artigo 9. Dos colectores e da carga e descarga en obras

1.Nas obras de construción ou remodelación de edificacións, o concello poderá autorizar:

a) Vaos provisionais, a condición de que se dispoña dun espazo no interior do soar ou inmoble, susceptible de ser utilizado para realizar labores de carga e descarga.

b) Reservas de espazo provisionais na vía pública, cando carezan de espazos interiores suficientes, para realizar actividades de carga e descarga ou colocación de colectores para materiais de construción ou retirada de cascallos e similares.

2.A colocación de colectores por obras na vía pública, requirirá autorización previa do concello. A colocación destes realizarase de acordo coas condicións que estableza o documento de autorización.

3.Cando por razóns de interese público se deban realizar obras, operacións de limpeza ou acontecementos de índole diversa, limitarase o uso ou goce da licenza ou autorización concedida, cando así se requira.

CAPÍTULO SEGUNDO: OBSTÁCULOS NA VÍA PÚBLICA

Artigo 10. Elementos móbiles e fixos

1.Queda prohibida a colocación de elementos móbiles ou fixos na vía pública, entre outros, postes, morróns, arcos, soportes para colocar testos ou similares, calquera que sexa a súa finalidade, sen obter a previa autorización municipal.

2.A ocupación da vía pública por colectores de lixo, de limpeza viaria ou de reciclaxe, entre outros, realizarase naqueles puntos determinados pola autoridade municipal, procurándose a súa colocación nas zonas non destinadas a circulación de vehículos ou viandantes, así como tampouco en pasos de peóns, nin naqueles espazos reservados para o servizo de determinados usuarios. Cando se considere conveniente pola autoridade competente, cercarase o lugar de colocación mediante elementos fixos, que eviten sexa alterada a súa localización.

3.Queda prohibido cambiar de localización os colectores, ciclomotores ou motocicletas, co obxecto de aparcar vehículos no lugar destes.

4.Non poderán colocarse obstáculos sobre a vía pública para reservarse o uso desta.

Artigo 11. Retirada de obstáculos

1.A autoridade municipal poderá ordenar a retirada de obstáculos na vía pública cando:

a) Non se obtivese a correspondente autorización.

b) Entrañen perigo para os usuarios da vía.

c) A súa colocación deveña inxustificada.

d) Transcorrera o tempo autorizado ou non se cumpriran as condicións fixadas na autorización.

e) Estímese conveniente atendendo ao interese xeral.

2. Os seus responsables virán obrigados á retirada dos obstáculos colocados cando así sexan debidamente requiridos para iso e, de non facelo no prazo concedido, serán desmontados polos servizos municipais, repercutindo á conta daqueles os gastos que se produciron.

CAPÍTULO TERCEIRO: CARGA E DESCARGA

Artigo 12. Carga e descarga

1. A autoridade municipal poderá establecer e sinalizar zonas para a realización das operacións de carga e descarga. En tal suposto, queda prohibido efectuar as devanditas operacións dentro dun radio de acción de cincuenta metros a partir da zona reservada.

2. Poderá facer uso das reservas de estacionamento para carga e descarga calquera vehículo, sempre que estea destinado ao transporte de mercadorías ou que, sen estalo, o condutor permaneza no seu interior, que estea a realizar operacións de carga e descarga, mentres duren as operacións e sen superar o tempo máximo de trinta minutos.

3. O concello, atendendo a circunstancias de situación, proximidade a zonas de estacionamento regulado e con limitación temporal, ou frecuencia de uso, poderá establecer regulacións específicas para a realización de operacións de carga e descarga.

4. A carga e descarga en situacións ou para servizos especiais (amoblamento, mudanzas, operacións esporádicas e excepcionais) que afecte á circulación ou ao estacionamento, deberá ser obxecto de autorización polo concello, na que, unha vez concedida, farase constar lugar, data e horario autorizado, así como as precaucións que se han adoptar. Como requisito previo poderá ser esixida a exacción das taxas determinadas na correspondente ordenanza fiscal.

5. Nas autorizacións de reserva da vía pública para carga e descarga que se concedan farase constar a finalidade, situación, extensión, datas e horarios así como a masa máxima autorizada (MMA) dos vehículos.

Artigo 13. Vehículos dedicados

1. Os labores de carga e descarga realizaranse en vehículos dedicados ao transporte de mercadorías, ou aqueles que estean debidamente autorizados para iso, dentro das zonas reservadas para ese efecto e durante o horario establecido e reflectido nas sinalizacións correspondentes.

2. O peso dos vehículos de transporte que realicen operacións de carga e descarga axustaranse ao disposto pola vixente ordenanza. No entanto, a Alcaldía poderá limitar en función da capacidade de determinadas vías.

Artigo 14. Cartón de carga e descarga

1. O concello poderá habilitar un cartón para vehículos autorizados ao transporte que polas súas características (menos de 2.000 Kg.) non teñan posibilidade de obter o cartón correspondente. Os vehículos haberán de ter características comerciais e/ou de transporte mixto, de dous asentos. A súa actividade, en todo ou en parte, terá que desenvolverse no termo municipal.

2. Para conceder o cartón mencionado no apartado anterior deberán achegarse os seguintes documentos:

1) Alta no imposto sobre actividades económicas, se non figurase no censo municipal do imposto.

2) Permiso de circulación do vehículo.

3) Inspección técnica do vehículo (ITV) en vigor.

4) Carta de pago do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, se se aboa noutro municipio.

5) Seguro en vigor do vehículo.

Artigo 15. Manobra de carga e descarga

1. A carga e descarga de mercadorías realizarase preferentemente no interior dos locais comerciais e industriais, sempre que reúnan as condicións adecuadas, cando as características de acceso dos viarios o permita. Cando isto non sexa posible, realizarase nas zonas da vía pública reservadas para este fin, dentro do horario reflectido na sinalización correspondente.

2. A carga e descarga na vía pública fóra das zonas reservadas unicamente permitirase nos días, horas e lugares que autoricen especialmente o concello.

3. Queda expresamente prohibida a carga e descarga nos lugares e supostos seguintes:

a)Na vía pública, cando exista lugar habilitado para iso dentro dos establecementos.

b)Superando o tempo máximo autorizado.

c)Depositando mercadorías nas vías, beirarrúas, beiravías e zonas peonís.

d)Fóra do horario habilitado pola autoridade municipal para tal fin.

e)Dentro dun radio de acción de cincuenta metros a partir dunha zona sinalizada para a realización das operacións de carga e descarga.

Artigo 16. Disposicións sobre carga e descarga

A Alcaldía poderá ditar disposicións que regulen as seguintes materias:

a) Delimitación e sinalización das zonas de carga e descarga.

b) Restricións de peso e dimensións dos vehículos para determinadas vías.

c) Horario permitido para realizar as operacións de carga e descarga, en relación coa problemática propia das diferentes vías e lugares.

d) Servizos especiais para realizar operacións de carga e descarga, con expresión de días, horas e lugares.

e) Autorizacións especiais para:

1)Camións de 12,5 toneladas ou máis.

2)Vehículos que transporten mercadorías perigosas.

3)Outras.

Artigo 17. Vehículos pesados

Os camións de transporte superior a 12,5 toneladas poderán cargar e descargar exclusivamente en:

a) Intercambiadores de mercadorías ou lugar destinado polo concello para iso.

b) No interior de locais comerciais e industriais, sempre que reúnan as condicións adecuadas, e utilizando traxectos previamente autorizados pola autoridade municipal.

Precisarase autorización especial para aqueles casos específicos nos que non poidan acollerse ao anterior.

Artigo 18. Material descargado

As mercadorías, os materiais ou as cousas que sexan obxecto da carga e descarga non se deixarán na vía pública, senón que se trasladarán directamente do inmoble ao vehículo ou viceversa, salvo en casos excepcionais que deberán ser expresamente autorizados e contar coa preceptiva licenza para a ocupación da vía pública, atendendo en todo caso ás condicións que determina a presente ordenanza sobre realización e balizamento de obras na vía pública.

Artigo 19. Precaucións

As operacións de carga e descarga terán que realizarse coas debidas precaucións para evitar ruídos innecesarios e coa obrigación de deixar limpa a vía pública.

As carretillas de carga utilizadas para a distribución da carga aos establecementos deberán dispor de rodas de material que evite os danos no pavimento.

Artigo 20. Execución

As mercadorías cargaranse e descargaranse polo lado do vehículo máis próximo á beirarrúa, utilizando os medios necesarios e persoal suficiente para axilizar a operación, procurando non dificultar a circulación, tanto de peóns como de vehículos.

No caso de existir perigo para peóns ou vehículos mentres se realice a carga e descarga, deberase sinalizar debidamente.

Artigo 21. Prohibición

Non poderán permanecer estacionados nas zonas habilitadas para carga e descarga vehículos que non estean a realizar a dita actividade.

Artigo 22. Tempo máximo

As operacións de carga e descarga deberán efectuarse con persoal suficiente para terminalas o máis rapidamente posible, sendo o límite de tempo autorizado para cada operación, con carácter xeral, de trinta minutos. Excepcionalmente a autoridadde municipal poderá autorizar un período maior de tempo, previa solicitude debidamente xustificada e para unha operación en concreto.

Artigo 23. Exhibición de hora de inicio

1. Para facilitar o control do tempo máximo na realización de cada operación de carga e descarga que se estableza segundo o disposto no artigo anterior, será obrigatoria a exhibición da hora de inicio da operación, que se colocará no parabrisas de tal forma que quede totalmente visible. Para ese efecto, o concello poderá instalar máquinas expendedoras de tiques coa hora de inicio de estacionamento nas zonas de carga e descarga. No caso de non existir as ditas máquinas, a hora de inicio do aparcadoiro colocaraa o usuario.

2. Transcorrido o tempo autorizado de trinta minutos non poderá estar estacionado en zona de carga e descarga ningún vehículo cerrado sen condutor que non realice operacións desta natureza. Considerarase para todos os efectos como non autorizado, podendo incluso ser retirado polo guindastre, con independencia das sancións que correspondan.

TÍTULO TERCEIRO: UTILIZACIÓN PRIVATIVA DA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMEIRO: DAS AUTORIZACIÓNS PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEHÍCULOS (VAOS)

Artigo 24. Vaos

1.Está suxeito a autorización municipal o acceso de vehículos ao interior de inmobles cando sexa necesario cruzar beirarrúas ou outros bens de dominio e uso público ou que supoña un uso privativo ou unha especial restrición do uso que corresponda a todos os cidadáns respecto de todos estes bens ou impida o estacionamento ou parada doutros vehículos na fronte polo que se realiza o acceso.

2.Queda prohibida a saída de vehículos en chafráns dos edificios, debendo gardar unha distancia mínima de cinco metros á esquina máis próxima.

3. É obrigatorio dispor de cinco metros como mínimo nun plano horizontal dentro do local e antes de saír ao exterior na liña de fachada, salvo excepcións xustificadas.

4.As portas de garaxe non excederán na súa apertura a liña de fachada.

Artigo 25. Obrigacións do titular do vao

Ao titular do vao ou á comunidade de propietarios correspondente, seranlle de aplicación as seguintes obrigacións:

a) A limpeza dos accesos ao inmoble de graxa, aceites ou outros elementos producidos como consecuencia da entrada e saída de vehículos.

b) Colocar os sinais de vao permanente en zona visible da porta de entrada ou saída do inmoble.

c) Á adquisición dos sinais de vao aprobadas polo concello.

d) A aboar os gastos que ocasione a sinalización, así como as obras necesarias, nos termos que establece o artigo 29 e demais conexos da presente ordenanza.

Artigo 26. Autorización

1. A autorización de entrada e saída de vehículos será concedida pola Xunta de Goberno, a petición de interesado e con proposta dos servizos municipais correspondentes.

2. A autorización de entrada e saída de vehículos poderá ser solicitada polos propietarios e os posuidores lexítimos dos inmobles aos que se haxa de permitir o acceso, así como polos promotores ou contratistas no suposto de obras.

Artigo 27. Documentación

O expediente de concesión de autorización de entrada e saída de vehículos poderá iniciarse de oficio ou previa petición dos interesados que haberá de acompañarse da seguinte documentación:

1)Plano de situación a escala 1:2.000 da cartografía municipal.

2)Plano da fachada do inmoble con anotacións expresas da entrada solicitada a escala 1:50.

3)Plano de planta e número de prazas existentes por planta.

4)Fotografía da fachada do inmoble.

5)Licenza de obras e primeira ocupación cando neles conste expresamente zona ou reserva de aparcadoiro.

6)Licenza de habilitación do local para garaxe (cando requira obra).

7)Licenza de modificación de uso (cando non requira obra).

8)Licenza de apertura:

a) Cando nela consta expresamente zona de aparcadoiro.

b) Cando, aínda que non conste expresamente, se outorgue para o desenvolvemento de actividade de taller de reparación de vehículos, de venda ou aluguer ou exposición de vehículos, lavado e engraxe de vehículos, inspección de vehículos, estacións de servizo ou outras similares que precisen o acceso de vehículos ao interior do inmoble para o desenvolvemento normal da súa actividade, tales como centros hospitalarios, ambulancias, centros de peritación de danos, etc.

Artigo 28. Tipos de vaos

1. As autorizacións para entradas e saídas de vehículos poden ser dos seguintes tipos:

1) Permanentes:

a)Garaxes privados ou de comunidades de propietarios con máis de tres vehículos e unha superficie mínima de 60 m2.

b)Garaxe público con capacidade superior a dez prazas e talleres con cabida superior a dez vehículos, a condición de que acrediten que prestan servizos permanentes de urxencia.

c)Garaxes destinados a vivenda unifamiliar.

d)Edificios ou instalacións de equipamentos comunitarios de carácter sanitario, hospitais e ambulatorios.

e)Gasolineiras, estacións de servizo, venda de carburantes.

f)Aparcadoiros de promoción pública.

g)Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza deste o esixe.

2) Laborais:

a)Talleres con capacidade inferior a dez vehículos ou que aínda tendo unha capacidade superior, non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia.

b)Obras de construción, derriba, reforma e reparación de edificios.

c)Almacéns de actividades comerciais.

d)Concesionarios de automóbiles, compravenda de vehículos usados e aluguer sen condutor.

e)Outras actividades de características análogas.

O horario laboral, establécese con carácter xeral de 8:00 a 20:30 horas, con excepción de domingos e festivos.

3) Nocturnas:

a)Garaxes destinados a comunidades de propietarios ou propietarios individuais nos que a capacidade do local sexa inferior a catro vehículos.

b)Garaxes de comunidade con capacidade do local superior a dez vehículos nos casos en que esta modalidade de autorización sexa solicitada.

O horario en que se autorizarán será de 21:00 a 9:00 horas durante todos os días da semana.

2. O concello poderá iniciar de oficio a concesión de vao naqueles casos en que coñeza o exercicio dun particular do dereito que lle outorga unha licenza municipal para a actividade de garaxe, nese caso, comprobada a existencia do devandito acto administrativo e, previa notificación ao titular da licenza, procederase ao seu outorgamento e alta nos padróns municipais afectados, momento a partir do cal o titular deberá cumprir as obrigacións derivadas das ordenanzas substantiva e fiscal.

Artigo 29. Sinalización

1. As entradas e saídas de vehículos que se autoricen sinalizaranse e delimitarán simultaneamente con dous tipos de sinais:

a)Vertical: placa de prohibición de estacionamento axustado ao modelo oficial, que será facilitada polo concello previo aboamento das taxas correspondentes.

A placa deberá instalarse en zona visible da porta de entrada ou saída do inmoble, preferentemente no lateral dereito ou na súa falta, na zona central superior da fachada da porta. Excepcionalmente, naqueles inmobles con accesos de longo percorrido, permitirase que se coloque en barra vertical.

b)Horizontal: franxa amarela de lonxitude correspondente á do ancho da entrada, pintada no bordo ou na calzada xunto ao bordo.

Non se permitirá en ningún caso colocar ramplas ocupando a calzada.

No caso de que o interesado necesite realizar algunha obra de adaptación do vao deberá pedir o correspondente permiso de obra.

2. Os gastos que ocasione a sinalización descrita no apartado anterior, así como as obras necesarias, serán por conta do solicitante, que virá obrigado a manter a sinalización tanto vertical como horizontal nas debidas condicións durante todo o período de vixencia da autorización.

Artigo 30. Responsabilidade polo uso

Os danos ocasionados en beirarrúas con motivo do uso especial que comporta a entrada e saída de vehículos con ocasión da autorización concedida serán responsabilidade dos titulares da devandita autorización, quen virán obrigados á súa reparación, a requirimento da autoridade municipal, dentro do prazo que para o efecto se outorgue. O incumprimento desta obrigación dará lugar á execución forzosa nos termos regulados na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

Artigo 31. Suspensión de autorización

O concello poderá suspender temporalmente, por razóns do tráfico, obras en vía pública ou outras circunstancias extraordinarias, para os efectos da autorización de entrada e saída de vehículos.

Artigo 32. Revogación

As autorizacións poderán ser revogadas polo órgano que as ditou nos seguintes casos:

a) Por ser destinadas a fins distintas para as que foron outorgadas.

b)Por desaparecer as causas ou circunstancias que deron lugar ao seu outorgamento.

c)Por non aboar a cota anual correspondente.

d)Por incumprir as condicións relativas aos horarios ou carecer da sinalización adecuada.

e)Por causas motivadas relativas ao tráfico ou circunstancias da vía pública.

A revogación da autorización dará lugar á obrigación do seu titular de retirar a sinalización, reparar o bordo da beirarrúa ao seu estado inicial e entregar a placa identificativa no concello.

O expediente de revogación iniciarase de oficio ou a instancia de parte.

Artigo 33. Baixa ou anulación do vao

Cando se solicite a baixa ou anulación da autorización de entrada de vehículos que viña gozando por deixar de usar o local como aparcadoiro, deberase suprimir toda a sinalización indicativa da existencia da entrada, reparación do bordo da beirarrúa ao estado inicial e entrega da placa nos servizos municipais correspondentes. Previa comprobación do cumprimento destes requisitos polos servizos municipais correspondentes, concederase a baixa solicitada.

CAPÍTULO SEGUNDO: DAS RESERVAS DE ESPAZO EN VÍA PÚBLICA

Artigo 34. Concepto

1. Enténdese por reserva de espazo en vía pública, a anotación dunha determinada zona de estacionamento na calzada para un aproveitamento privativo por parte dos usuarios autorizados, o cal está suxeito ao previo pago dos dereitos determinados pola ordenanza fiscal correspondente.

2. As reservas de espazo en vía pública, poderán ser permanentes ou de horario limitado, segundo o réxime aplicado aos vaos.

3. Os usuarios autorizados virán obrigados a colocar os cartóns que para o efecto conceda a autoridade municipal, sobre o cadro de mandos dianteiro do vehículo, perfectamente visible na súa parte esquerda.

Artigo 35. Sinalización da reserva de espazo

A zona acoutada como reserva de espazo será sinalizada mediante marcas amarelas en zig-zag e delimitada por cadanseus sinais verticais de prohibición do estacionamento. Estas deberán indicar se se trata de reserva permanente ou de reserva con horario limitado, sinalando neste caso os días e tramo horario reservado.

TÍTULO QUINTO: DA RESPONSABILIDADE

Artigo 36. Persoas responsables

1. Para os únicos efectos da determinación da responsabilidade no ámbito administrativo polas infraccións tipificadas na Lei de seguridade viaria, nas disposicións regulamentarias que a desenvolvan e na presente ordenanza, a responsabilidade das infraccións ao disposto recaerá directamente no autor do feito en que consista a infracción. No entanto:

a) O condutor dunha motocicleta, dun ciclomotor, dun vehículo de tres ou catro rodas non carrozados ou de calquera outro vehículo para o que se esixa o uso de casco por condutor e pasaxeiro será responsable pola non utilización do casco de protección polo pasaxeiro, así como por transportar pasaxeiros que non conten coa idade mínima esixida.

Así mesmo, o condutor do vehículo será responsable pola non utilización dos sistemas de retención infantil, coa excepción prevista cando se trate de condutores profesionais.

b) Cando a autoría dos feitos cometidos corresponda a un menor de dezaoito anos, responderán solidariamente con el os seus pais, titores, acolledores e gardadores legais ou de feito, por esta orde, en razón ao incumprimento da obrigación imposta a estes que comporta un deber de previr a infracción administrativa que se impute aos menores.

A responsabilidade solidaria quedará referida estritamente á pecuniaria derivada da multa imposta.

c) Nos supostos en que non teña lugar a detención do vehículo e este tivese designado un condutor habitual, a responsabilidade pola infracción recaerá neste, salvo no caso de que acreditase que era outro o condutor ou a subtracción do vehículo.

d) Nos supostos en que non teña lugar a detención do vehículo e este non tivese designado un condutor habitual, será responsable o condutor identificado polo titular ou o arrendatario a longo prazo, de acordo coas obrigacións impostas na normativa.

e) Nas empresas de arrendamento de vehículos a curto prazo será responsable o arrendatario do vehículo. No caso de que este manifestase non ser o condutor, ou fose persoa xurídica, corresponderanlle as obrigacións que para o titular establece a normativa. A mesma responsabilidade alcanzará aos titulares dos talleres mecánicos ou establecementos de compravenda de vehículos polas infraccións cometidas cos vehículos mentres estean alí depositados.

f) O titular, ou o arrendatario a longo prazo, no caso de que constase no Rexistro de Vehículos, será en todo caso responsable das infraccións relativas á documentación do vehículo, aos recoñecementos periódicos e ao seu estado de conservación, cando as deficiencias afecten ás condicións de seguridade do vehículo.

g) O titular ou o arrendatario, no caso de que constase no Rexistro de Vehículos, será responsable das infraccións por estacionamento, salvo nos supostos en que o vehículo designase un condutor habitual ou se indique un condutor responsable do feito.

2. O disposto no presente artigo entenderase para os únicos efectos da determinación da responsabilidade no ámbito administrativo polas infraccións tipificadas na presente lei.

TÍTULO SEXTO: PROCEDEMENTO SANCIONADOR

Artigo 37. Órgano competente

1.Será competencia da Alcaldía a imposición das sancións por infracción ás normas de circulación cometidas en vías urbanas, así como os preceptos contidos na presente ordenanza, podendo delegar esta facultade de acordo coa lexislación vixente.

Artigo 38. Valor probatorio das denuncias dos axentes

As denuncias formuladas polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do tráfico darán fe, salvo proba en contrario, dos feitos denunciados e da identidade de quen os cometeron, así como, no seu caso, da notificación da denuncia, sen prexuízo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan posibles sobre o feito denunciado.

Artigo 39. Procedemento administrativo

O procedemento administrativo para a imposición de sancións por infracción dos preceptos recollidos nesta ordenanza rexerase polo que respecto diso establece o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, o Regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, normativa que, no seu caso, o substitúa e normativa concordante.

Artigo 40. Alegacións, escritos e recursos

1. Ademais de nos rexistros, oficinas e dependencias previstos no apartado cuarto do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, as alegacións, escritos e recursos que se deriven dos procedementos sancionadores en materia de tráfico poderán presentarse nos rexistros, oficinas e dependencias expresamente designados na correspondente denuncia ou resolución sancionadora.

2. Cando se siga o procedemento sancionador abreviado establecido no artigo 80 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro, por realizar o pago voluntario da multa xa sexa no acto de entrega da denuncia ou dentro do prazo de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da súa notificación, terase por concluído o procedemento sancionador con, entre outras, as seguintes consecuencias:

a) Termina o procedemento sen necesidade de ditar resolución expresa o día en que se realice o pago.

b) Esgótase a vía administrativa sendo recorrible unicamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa.

c) O prazo para interpor o recurso contencioso-administrativo iniciarase no día seguinte a aquel en que teña lugar o pago.

d) A firmeza da sanción na vía administrativa desde o momento do pago, producindo plenos efectos desde o día seguinte.

3. Contra as resolucións sancionadoras ditadas pola Alcaldía ou, no seu caso, órgano en quen delegue, cando se siga o procedemento sancionador ordinario disposto no artigo 81 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro estarase ao establecido nos seguintes apartados, segundo dispón o artigo 82 da devandita norma:

a) A resolución sancionadora porá fin á vía administrativa e a sanción poderase executar desde o día seguinte a aquel en que se notifique ao interesado, producindo plenos efectos ou, no seu caso, unha vez transcorra o prazo de 30 días naturais.

b) Contra as resolucións sancionadoras, poderá interporse recurso de reposición, con carácter potestativo, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación.

O recurso interporase ante o órgano que ditou a resolución sancionadora, que será o competente para resolvelo.

c) A interposición do recurso de reposición non suspenderá a execución do acto impugnado nin a da sanción. No caso de que o recorrente solicite a suspensión da execución, esta entenderase denegada transcorrido o prazo dun mes desde a solicitude sen que se resolvera.

d) Non se terán en conta na resolución do recurso feitos, documentos e alegacións do recorrente que se puidesen achegar no procedemento orixinario.

e) O recurso de reposición regulado neste artigo entenderase desestimado se non recae resolución expresa no prazo dun mes, quedando expedita a vía contencioso-administrativa.

4. Se o presunto infractor non formula alegacións nin paga con redución no prazo de 20 días naturais, a denuncia correctamente notificada produce efecto de acto resolutorio do procedemento nos supostos establecidos polo artigo 81.5 LSV. A terminación do procedemento pon fin á vía administrativa e a sanción poderase executar desde o día seguinte ao transcurso de trinta días naturais desde a notificación da denuncia, polo que quedará aberta a vía contencioso-administrativa.

Artigo 41. Prescrición e caducidade

1. O prazo de prescrición das infraccións dispostas nesta lei será de tres meses para as infraccións leves e de seis meses para as infraccións graves e moi graves.

O prazo de prescrición comezará a contar a partir do mesmo día en que os feitos se cometesen.

2. A prescrición interrómpese por calquera actuación administrativa da que teña coñecemento o denunciado ou estea encamiñada a pescudar a súa identidade ou domicilio e se practique con outras administracións, institucións ou organismos. Tamén se interrompe pola notificación efectuada de acordo cos artigos 76, 77 e 78 da Lei 18/2009, do 23 de novembro.

O prazo de prescrición renovarase se o procedemento se paraliza durante máis dun mes por causa non imputable ao denunciado.

3. Se non se produciu a resolución sancionadora transcorrido un ano desde a iniciación do procedemento, producirase a súa caducidade e procederase ao arquivo das actuacións, a solicitude de calquera interesado ou de oficio polo órgano competente para ditar resolución.

Cando a paralización do procedemento se producise a causa do coñecemento dos feitos pola xurisdición penal, o prazo de caducidade suspenderase e, unha vez adquira firmeza a resolución xudicial, renovarase o cómputo do prazo de caducidade polo tempo que restaba no momento de acordar a suspensión.

4. O prazo de prescrición das sancións consistentes en multa pecuniaria será de catro anos e, o das demais sancións, será dun ano, computados desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza en vía administrativa a sanción.

O cómputo e a interrupción do prazo de prescrición do dereito da administración para esixir o pago das sancións consistentes en multa pecuniaria rexeranse polo disposto na Lei xeral tributaria.

Artigo 42. Contía das multas

1. As infraccións que puidesen cometerse contra o disposto na presente ordenanza serán sancionadas coas multas dispostas na Lei de tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada por Lei 18/2009, do 23 de novembro.

No anexo desta ordenanza recóllense, de acordo coa dita norma, aquelas infraccións máis comúns contra as principais normas en materia de tráfico, cando sexan de competencia municipal:

Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria (LSV)

Regulamento xeral de circulación (CIR)

A presente ordenanza (OMT)

Así mesmo, recóllese o importe das sancións que lle corresponde a estas.

2. Aquelas infraccións que non están explicitamente previstas no cadro de infraccións e sancións mencionado no anterior apartado estean tipificadas na lexislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria ou nas súas normas de desenvolvemento e resultasen de competencia municipal polo tipo de vía en que se cometen e pola materia sobre a que versan, serán sancionadas pola autoridade municipal da seguinte forma, salvo que na citada normativa se indique expresamente outra cousa:

a)Infraccións leves: multa de 80 euros.

b)Infraccións graves: multa de 200 euros.

c)Infraccións moi graves: multa de 500 euros.

3.Naqueles supostos nos que o titular dun permiso ou licenza de condución sexa sancionado en firme en vía administrativa pola comisión dalgunha das infraccións que, de conformidade coa lexislación vixente ao devandito efecto, leve aparellada a perda de puntos, comunicarase á Xefatura Provincial de Tráfico, órgano competente para a súa detracción.

4.A competencia para impor a suspensión do permiso ou licenza de condución ou de circulación corresponde, en todo caso, ao xefe provincial de Tráfico.

Artigo 43. Redución e residencia

1. Notificada a denuncia, o denunciado poderá realizar o pago voluntario da multa no acto da súa entrega ou dentro do prazo de vinte días naturais contados desde o día seguinte ao da súa notificación cunha redución do 50 por cento do importe da sanción de multa.

O pago voluntario coa devandita redución implicará a renuncia a formular alegacións. No caso de que se formulen teranse por non presentadas. Terase por concluído o procedemento sancionador sen necesidade de ditar resolución expresa o día en que se realice o pago.

Artigo 44 .Pago das multas

1. As multas que non se aboen durante o procedemento deberanse facer efectivas dentro dos quince días naturais seguintes á data da firmeza da sanción.

2. Vencido o prazo de ingreso establecido no apartado anterior sen que se satisfixera a multa, a súa exacción levarase a cabo polo procedemento de prema. Para ese efecto, será título executivo a providencia de constrinximento notificada ao debedor, expedida polo órgano competente da administración xestora.

Artigo 45. Responsables subsidiarios do pago de multas

1. Os titulares dos vehículos cos que se cometeu unha infracción serán responsables subsidiarios no caso de falta de pagamento da multa imposta ao condutor, salvo nos seguintes supostos:

a) Roubo, furto ou calquera outro uso no que quede acreditado que o vehículo foi utilizado en contra da súa vontade.

b) Cando o titular sexa unha empresa de aluguer sen condutor.

c) Cando o vehículo teña designado un arrendatario a longo prazo no momento de cometerse a infracción. Neste caso, a responsabilidade recaerá neste.

d) Cando o vehículo teña designado un condutor habitual no momento de cometerse a infracción. Neste caso, a responsabilidade recaerá neste.

2. A declaración de responsabilidade subsidiaria e as súas consecuencias, incluída a posibilidade de adoptar medidas cautelares, rexeranse polo disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e no Regulamento xeral de recadación.

3. O responsable que satisfixera a multa ten dereito de reembolso contra o infractor pola totalidade do que satisfixera

ANEXO I: CADRO DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

No presente anexo recóllense aquelas infraccións máis comúns contra o Real decreto lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, na súa redacción dada pola Lei 18/2009, do 23 de novembro (LSV), contra o Real decreto 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado (CIR) e contra a presente ordenanza (OMT), así como o importe das sancións que lle corresponde a estas.

NOMENCLATURA EMPREGADA:

ART: Artigo.

APART: Apartado do artigo.

OPC: Opción dentro do apartado do artigo.

INF: Cualificación da infracción:

L: Leve

G: Grave

MG: Moi Grave

Norma

Art

Apart

Opc

Caso

LSV

OMT

Feito denunciado

Calif

Multa

Importe

reducido

Puntos

CIR

2

1

5A

Comportarse indebidamente na circulación. (Detallar o comportamento e/ou o tipo de perigo causado.

L

80

40

0

CIR

3

1

5A

65

5

e

Conducir de forma manifestamente temeraria. (Detallar a conduta).

MG

500

250

6

CIR

3

1

5B

65

4

m

Conducir de forma neglixente creando risco para outros usuarios da vía. (Detallar a conduta e o risco creado).

G

200

100

0

CIR

3

1

5C

65

4

m

Conducir sen a dilixencia, precaución e non distración necesarios para evitar todo dano propio ou alleo. (Detallar a conduta).

G

200

100

0

CIR

4

2

5A

65

4

n

Guindar, depositar ou abandoar sobre a vía obxectos ou materias que fagan perigosa a libre circulación, parada o u estacionamento ou deteriore aquela ou as súas instalacións (Detallar o obxecto ou materia que causa o perigo ou deterioro)

G

200

100

4

CIR

4

2

5B

Guindar, depositar ou abandoar sobre a vía obxectos ou materias que poidan entorpecer a libre circulación, parada o u estacionamento, (Detallar o obxecto ou materia que causa o entorpecemento)

L

80

40

0

CIR

4

3

5A

Instalar na vía ou terreos algún aparato, instalación ou construción, aínda que sexa con carácter provisional ou temporal, que poida entorpecer a circulación (Detallar o aparato, instalación ou construción)

L

80

40

0

CIR

4

3

5B

Realizar rodaxes, enquisas ou ensaios, con ou sen carácter provisional, que poidan entorpecer a circulación

L

80

40

0

CIR

5

1

5A

Non facer desaparecer o antes posible un obstáculo ou perigo sobre a vía por quen o creara. (Detallar o obstáculo creado).

L

80

40

0

CIR

5

1

5B

Non adoptar as medidas necesarias para advertir aos demais usuarios a existencia dun obstáculo ou perigo creado na vía polo propio denunciado.

L

80

40

0

CIR

5

3

5A

Non sinalizar de forma eficaz o obstáculo ou perigo creado. (Detallar a sinalización empregada ou a súa falta).

L

80

40

0

CIR

5

6

5A

Deter, parar ou estacionar un vehículo de servizo de urxencia, asistencia mecánica ou de conservación de estradas en lugar distinto do fixado polos axentes da autoridade responsables do tráfico .

L

80

40

0

CIR

6

1

5A

65

4

n

Guindar ou depositar na vía ou nas súas inmediacións obxectos que poidan dar lugar á produción de incendios.(Detallar o obxecto).

G

200

100

4

CIR

6

1

5B

65

4

n

Guindar á vía ou nas súas inmediacións calquera obxecto que poida producir accidentes de circulación.

G

200

100

4

CIR

7

1

65

4

o

Non colaborar nas probas establecidas para a detección de emisións de ruídos ou contaminantes, etc.

G

200

100

0

CIR

7

4

65

4

o

Producir fume con ocasión de queima de vertedoiros de lixo e residuos afectando á vía.

G

200

100

0

CIR

9

1

5A

Transportar no vehículo reseñado un número de persoas superior ao das prazas autorizadas, sen que o exceso de ocupación supere nun 50% as ditas prazas.

L

80

40

0

CIR

9

1

5B

65

4

u

Transportar no vehículo un número de persoas excedendo en máis dun 50% o máximo de prazas autorizadas, excluído o condutor.

G

200

100

0

CIR

10

1

5A

Transportar persoas en emprazamentos distintos aos destinados e acondicionados para elas no vehículo

L

80

40

0

CIR

10

2

5A

Viaxar persoas nun vehículo destinado ao transporte de mercadorías ou cousas no lugar reservado á carga.

L

80

40

0

CIR

12

1

5A

Circular dúas persoas nun ciclo en condicións distintas ás regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

12

2

5B

65

4

i

Circular con menores de 12 anos como pasaxeiro de motocicletas ou ciclomotores en condicións distintas ás regulamentarias.

G

200

100

0

CIR

12

4

5A

Circular cunha motocicleta, vehículo de tres rodas, ciclomotor, ciclo ou bicicleta, arrastrando un remolque en condicións distintas ás regulamentarias. (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

14

1A

5A

65

4

r

Circular cun vehículo cuxa carga pode arrastrar, caer total ou parcialmente, desprazarse de maneira perigosa ou comprometer a estabilidade do vehículo, sen dispor dos accesorios que garanten a adecuada protección ou acondicionamento da carga transportada.

G

200

100

0

CIR

14

1C

5B

Circular cun vehículo cuxa carga produce po, ruído ou molestias aos demais usuarios.

L

80

40

CIR

14

1D

5C

Circular cun vehículo cuxa carga oculta os dispositivos de sinalización, iluminación, placas de matrícula, etc.

L

80

40

0

CIR

14

2

5A

Circular cun vehículo sen cubrir total e eficazmente a carga transportada.

L

80

40

0

CIR

15

1

5A

Circular cun vehículo cuxa carga sobresae da proxección en planta nos termos regulamentariamente previstos.

L

80

40

0

CIR

15

5

5A

Circular cun vehículo transportando unha carga que sobresae da súa proxección en planta, sen adoptar as medidas precaucións para evitar todo dano ou perigo aos demais usuarios da vía.

L

80

40

0

CIR

15

6

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lonxitudinalmente do vehículo.

L

80

40

0

CIR

15

6

5B

Circular cun vehículo, entre a posta e saída do sol ou baixo condicións meteorolóxicas ou ambientais que dimunúen sensiblemente a visibilidade, sen sinalizar a carga do xeito establecido regulamentariamente ( indicar as condicións existentes)

L

80

40

0

CIR

15

7

5A

Non sinalizar regulamentariamente a carga que sobresae lateralmente do gálibo do vehículo.

L

80

40

0

CIR

16

5A

Realizar operacións de carga e descarga na vía pública, puidendo facelo fóra da dita vía,

L

80

40

CIR

18

1

5A

Conducir o vehículo sen manter a propia liberdade de movementos. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5B

Conducir o vehículo descrito sen manter o campo de visión necesario para a condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5C

Conducir un vehículo sen manter a atención permanente na condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5D

Conducir un vehículo sen manter a posición adecuada e que a manteñan o resto de pasaxeiros (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5E

Conducir un vehículo sen coidar a adecuada colocación dalgún animal ou obxecto para que non interfira na condución. (Detallar os feitos).

L

80

40

0

CIR

18

1

5F

65

4

f

Circular cun vehículo utilizando o condutor dispositivos que disminúan a obrigatoria atención permanente á condución. (Detallar o dispositivo).

G

200

100

3

CIR

18

2

5A

65

4

f

Conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparatos reprodutores de sons.

G

200

100

3

CIR

18

2

5B

65

4

g

Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móbil, navegadores ou calquera outro sistema de comunicación

G

200

100

3

CIR

19

1

5A

65

4

o

Conducir un vehículo cuxa superficie acristalada non lle permite ao seu condutor a visibilidade diáfana da vía pola colocación de láminas, adhesivos, cortiniñas, cristais tinxidos ou outros elementos non autorizados.

G

200

100

0

CIR

19

2

5A

65

4

o

Colocar nun vehículo vidros tintados ou coloreados non homologados

G

200

100

0

CIR

20

1

5A

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,50 mg/l (para condutores en xeral, probas sempre con etilómetros homologados)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5B

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por mil c.c., que é a regulamentariamente establecida, sobrepasando 1,00 gr./l (para condutores en xeral).

MG

500

250

6

CIR

20

1

5C

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,30 mg/l (para condutores profesionales, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5D

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida sobrepasando os 0,60 gr./l (para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais)

MG

500

250

6

CIR

20

1

5E

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 mg/l, que é a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral en probas con etilómetros homologados)

MG

500

250

4

CIR

20

1

5F

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,50 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida (para condutores en xeral).

MG

500

250

4

CIR

20

1

5G

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0,15 mg/l, que é a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

20

1

5H

65

5

c

Circular cunha taxa de alcohol no sangue superior a 0,30 gramos por 1000 c.c., que é a regulamentariamente establecida para condutores profesionais, de servicio de urxencia, noveis, mercadorías perigosas ou transportes especiais.

MG

500

250

4

CIR

21

1

5A

65

5

d

Negarse a someterse ás probas de detección do grao de alcoholemia. (Detallar se presenta ou non síntomas evidentes de estar baixo a influencia do alcohol).

MG

500

250

6

CIR

21

1

5B

65

5

d

No someterse ás probas de detección das posibles intoxicaccións por alcohol estando implicado nun accidente de circulación.

MG

500

250

6

CIR

27

1

5A

65

5

c

Conducir baixo os efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes e outras substancias similares. (Detallar as condicións e os síntomas do denunciado)

MG

500

250

6

CIR

28

1b

5A

65

5

d

Negarse a someterse ás probas para a detección de estupefacientes, psicotrópicos e substancias similares. (Detallar se presenta ou non síntomas evidentes de estar baixo a influencia deste tipo de substancias).

MG

500

250

6

CIR

29

1

5A

65

4

c

Npn circular por unha vía o máis preto posible ao bordo dereito da calzada deixando completamente libre a metade da clazada que corresponda aos que poidan circular no sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

29

1

5B

65

4

c

Circular por unha vía de dobre sentido de circulación sen arrimarse o máis preto posible ao bordo dereito da calzada para manter a separación lateral suficiente que permita cruzarse con seguridade con outro vehículo.

G

200

100

0

CIR

29

1

5C

65

4

c

Non circular pola vía nun cambio de rasante ou curva de reducida visibilidade deixando completamente libre a metade da calzada que corresponda aos que poidan circular en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

29

2

5A

65

5

f

Circular pola esquerda nunha vía de dobre sentido da circulación, en sentido contrario ao establecido sen estar realizando manobra de adiantamento.

MG

500

250

6

CIR

30

1

5A

65

4

c

Circular pola beiravía, non existindo razóns de emerxencia, cun vehículo automóbil.

G

200

100

0

CIR

30

1

5B

65

4

c

Circular pola beiravía, non existindo razóns de emerxencia, cun vehículo especial con MMA superior a 3.500 kg

G

200

100

0

CIR

30

1A

5C

65

5

f

Circular polo carril da esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulación e dous carrís separados ou non por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5D

65

5

f

Circular polo carril situado máis á esquerda en sentido contrario ao estipulado, nunha calzada de dobre sentido de circulación e tres carrís separados por marcas viarias

MG

500

250

6

CIR

30

1B

5E

65

4

c

Utilizar o carril central dunha calzada con dobre sentido de circulación e tres carrís separados por marcas lonxitudinais discontinuas, sen deberse a un adiantamento nin a un cambio de dirección á esquerda

G

200

100

0

CIR

36

1

5A

65

4

c

Non circular pola beiravía transitable da súa dereita, cun vehículo obrigado a facelo. (Detallar o tipo de vehículo).

G

200

100

0

CIR

36

2

5A

65

4

z

Circular en posición paralela con vehículos prohibidos expresamente para isto.

G

200

100

0

CIR

37

1

5A

65

5

l

Circular sen autorización contravindo a ordenación determinada pola autoridade competente por razóns de fluidez ou seguridade do tráfico

MG

500

250

0

CIR

37

1

5B

65

4

c

Circular por unha vía cerrada ao tráfico ou por un dos seus tramos, vulnerando a prohibición total ou parcial de acceso ao devandito tramo ou vía por parte da Autoridade competente, por razóns de fluidez ou seguridade na circulación.

G

200

100

0

CIR

37

1

5C

65

5

f

Circular en sentido contrario ao ordenado pola autoridade competente por razóns de seguridade e fluidez no tráfico.

MG

500

250

6

CIR

37

2

5A

Circular por unha vía contravindo a restricción ou limitación da circulación a determinados vehículos ordenada pola autoridade competente para evitar o entorpecemento da dita vía e garantir a súa fluidez.

L

80

40

0

CIR

39

2

5A

65

5

f

Circular cun vehículo sometido a restricións de circulación, en sentido contrario ao estipulado pola autoridade .

MG

500

250

6

CIR

39

4

5A

65

4

j

Circular contravindo as restricións temporais á circulación impostas polos axentes encargados da vixilancia do tráfico para lograr unha maior fluidez e seguridade na circulación.

G

200

100

4

CIR

39

5

5A

65

5

l

Circular co vehículo reseñado dentro dos itinerarios e prazos obxecto de restricións impostas pola autoridade competente, carecendo da autorización especial correspondente.

MG

500

250

0

CIR

40

1

5A

65

4

e

Circular por un carril reversible sen levar acendida a luz de cruzamento regulamentario .

G

200

100

0

CIR

40

2

5A

65

5

f

Circular por un carril reversible en sentido contrario ao estipulado.

MG

500

250

6

CIR

41

1

5A

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, cun vehículo non autorizado regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

41

1

5B

65

4

c

Circular en sentido contrario ao estipulado (Circular polo carril habilitado invadindo o contiguo en sentido contrario, ou circular por este invadindo o habilitado).

G

200

100

0

CIR

41

1

5C

65

4

c

Circular por un carril habilitado para circular en sentido contrario ao habitual, sen luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

41

1

5D

65

4

c

Circular por un carril contiguo ao habilitado en sentido contrario ao habitual, sen levar acendida a luz de cruzamento .

G

200

100

0

CIR

41

1

5E

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulación desde outro carril habilitado para a circulación en sentido contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

41

1

5F

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril contiguo destinado ao sentido normal de circulación desde outro carril habilitado para a circulación ao sentido normal.

G

200

100

0

CIR

41

1

5G

65

4

c

Circular alterando os elementos de balizamento permanentes ou móbiles dun carril destinado ao uso contrario ao habitual.

G

200

100

0

CIR

42

1

5A

65

4

c

Circular por un carril adicional sen levar acendida a luz de cruzamento.

G

200

100

0

CIR

42

1

5B

65

4

m

Desprazarse lateralmente a un carril destinado ao sentido normal de circulación desde un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5C

65

4

m

Desprazarse lateralmente desde un carril destinado ao sentido normal de circulación a un carril adicional, invadindo o sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

42

1

5D

65

5

f

Circular polo carril adicional en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

42

1

5E

65

5

c

Circular polo carril adicional alterandos os elementos de balizamento.

G

200

100

0

CIR

43

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado nunha vía de dobre sentido de circulación onde exista un refuxio, illa ou dispositivo de guía.

MG

500

250

6

CIR

43

2

5A

65

5

f

Circular por unha praza , glorieta ou encontro de vías, en sentido contrario ao estipulado .

MG

500

250

6

CIR

44

1

5A

65

5

f

Circular en sentido contrario ao estipulado en vía dividida en máis dunha calzada

MG

500

250

6

CIR

46

1

5A

65

4

m

Circular cun vehículo sen moderar a velocidade e, no seu caso, sen deterse cando o esixen as circunstancias (deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de peóns, ciclistas, etc)

G

200

100

0

CIR

49

1

5A

65

4

m

Circular a velocidade anormalmente reducida sen causa xustificada, entorpecendo a circulación

G

200

100

0

CIR

53

1

5A

65

4

m

Reducir considerablemente a velocidade, sen advertírllelo previamente aos demais usuarios.

G

200

100

0

CIR

53

1

5B

65

4

m

Reducir bruscamente a velocidade con risco de colisión para os vehículos que o seguen.

G

200

100

0

CIR

54

1

5A

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen deixar espazo libre para que lle permita deterse, sen colidir , en caso de freada brusca do que o precede.

G

200

100

4

CIR

54

2

5A

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen sinalizar o propósito de adiantalo, cunha separación que non permite á súa vez ser adiantado con seguridade.

G

200

100

0

CIR

54

2

5C

65

4

ñ

Circular detrás doutro vehículo sen sinalar o seu propósito de adiantalo, mantendo unha separación inferior a 50 metros. (Aplicable a vehículos e conxuntos de vehículos de lonxitude superior a 10 mts).

G

200

100

0

CIR

55

1

5A

65

5

g

Realizar unha proba competitiva ou deportiva na vía sen autorización.

MG

500

250

0

CIR

55

1

5B

65

5

g

Realizar unha marcha ciclista na vía pública sen autorización.

MG

500

250

0

CIR

55

2

5A

65

5

g

Realizar unha carreira ou competición entre vehículos sen autorización.

MG

500

250

6

CIR

56

1

5A

65

4

c

Non ceder o paso en intersección, obrigando ao condutor doutro vehículo que circula con prioridade a frear ou manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1

5A

65

4

c

Non cederlle o paso nunha intersección a un vehículo que se aproxima pola súa dereita , obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

4

CIR

57

1B

5B

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehículo que circula por raís.

G

200

100

4

CIR

57

1C

5C

65

4

c

Acceder a unha glorieta sen cederlle o paso a un vehículo que circula por ela.

G

200

100

4

CIR

58

1

5A

65

4

c

Non mostrar con suficiente antelación, pola súa forma de circular e especialmente coa redución paulatina de velocidade , que vai ceder o paso nunha intersección.

G

200

100

0

CIR

59

1

5A

65

4

c

Entrar nunha intersección quedando detido de forma que impida a circulación transversal.

G

200

100

0

CIR

59

1

5B

65

4

c

Entrar nun paso para peóns quedando detido de forma que impide a circulación dos peóns .

G

200

100

0

CIR

59

1

5C

65

4

c

Entrar nun paso de ciclistas, quedando detido de forma que impide a circulación dos ciclistas.

G

200

100

0

CIR

59

2

5A

65

5

c

Ter detido o vehículo en interesección regulada por semáforo, obstaculizando a circulación e non saír o antes posible poidendo facelo.

G

200

100

0

CIR

60

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso doutro vehículo que entrou primeiro nun tramo estreito non sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

60

4

5A

65

4

c

Non colocarse detrás doutro vehículo que se encontre detido esperando para pasar, ante unha obra de reparación da vía, intentando superala sen seguir o vehículo que ten diante

G

200

100

0

CIR

60

5

5A

65

4

c

Non seguir as indicacións do persoal destinado a regular o tráfico en tramos sinalizados en obras.

G

200

100

0

CIR

61

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso nun estreitamento de calzada sinalizado para o efecto.

G

200

100

0

CIR

62

1

5A

65

4

c

Non respectar a orde de preferencia nun estreitamento non sinalizado, o condutor do vehículo que regulamentariamente deba dar marcha atrás.

G

200

100

0

CIR

63

1

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso en tramo estreito de gran pendente.

G

200

100

0

CIR

64

5A

65

4

c

Non respectar a prioridade de paso establecida dos conductores respecto de peóns e animais, cando se cortan as súas traxectorias.

G

200

100

0

CIR

64

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

64

5C

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso para ciclistas, sen risco para estes .

G

200

100

0

CIR

65

5A

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos peóns implicando risco para estes . (Detallar o risco).

G

200

100

4

CIR

65

5B

65

4

c

Non respectar as normas sobre prioridade de paso dos peóns, sen risco para estes.

G

200

100

0

CIR

68

1

5A

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario, en servizo urxente, sen adoptar as precaucións precisas para non pór en perigo aos demais usuarios. (Detallar a manobra e o perigo creado).

G

200

100

0

CIR

68

2

5A

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario en servicio urxente sen advertir a súa presencia mediante a utilización dos sinais luminosos e acústicos regulamentariamente establecidos

G

200

100

0

CIR

68

2

5B

65

4

c

Conducir un vehículo prioritario utilizando sinais acústicos especiais de xeito innecesario, bastando o uso illado do sinal luminoso

G

200

100

0

CIR

69

5A

65

4

c

Non facilitar o paso a un vehículo prioritario en servizo de urxencia, despois de percibir os sinais que anuncian a súa proximidade.

G

200

100

0

CIR

69

5B

64

4

c

Non deter o vehículo coas debidas precaucións no lado dereito da calzada, cando un vehículo policial manifesta a súa presenza regulamentariamente.

G

200

100

0

CIR

72

1

5A

65

4

c

Incorporarse á circulación sen ceder o paso a outro vehículo obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

72

4

5A

65

4

c

Incorporarse á calzada procedente dun carril de aceleración sen ceder o paso a outro vehículo, obrigando ao seu condutor a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

73

1

5A

Non facilitar a incorporación á circulación doutro vehículo.

L

80

40

0

CIR

73

1

5B

Non facilitar a incorporación á circulación dun vehículo de transporte colectivo de viaxeiros desde unha parada sinalizada.

L

80

40

0

CIR

74

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección sen advertírllelo con suficiente antelación aos condutores dos vehículos que circulan detrás do seu.

G

200

100

0

CIR

74

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de dirección á esquerda con perigo para os vehículos que se achegan en sentido contrario

G

200

100

0

CIR

74

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección á esquerda sen visibilidade.

G

200

100

0

CIR

74

2

5A

65

4

c

Cambiar de carril sen respectar a prioridade de paso do que circula polo carril que se pretende ocupar.

G

200

100

0

CIR

75

1

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de cambio de dirección con suficiente antelación .

G

200

100

0

CIR

75

1

5B

65

4

c

Efectuar un cambio de dirección sen colocar o vehículo no lugar adecuado.

G

200

100

0

CIR

76

1

5A

65

4

c

Realizar un cambio de dirección co vehículo reseñado sen adoptar as precaucións necesarias para evitar todo perigo ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

76

2

5A

65

4

c

Non situarse á dereita o condutor do ciclo ou ciclomotor, para efectuar un xiro á esquerda, cando non exista carril especialmente acondicionado para isto.

G

200

100

0

CIR

78

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido sen advertírllelo aos demais usuarios da dita manobra.

G

200

100

0

CIR

78

1

5B

65

4

c

Realizar un cambio de sentido da marcha creando unha situación de perigo para os demais usuarios da vía. (Detallar o perigo).

G

200

100

3

CIR

78

1

5C

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha, entorpecendo ou obstaculizando a circulación

G

200

100

0

CIR

79

1

5A

65

4

c

Efectuar un cambio de sentido da marcha en lugar prohibido. (Detallar a manobra).

G

200

100

3

CIR

80

1

5A

65

4

c

Circular cara a atrás podendo evitalo con outra manobra

G

200

100

0

CIR

80

2

5A

65

4

c

Circular cara a atrás durante un percorrido superior a quince metros para efectuar a manobra da que é complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

2

5B

65

4

c

Circular cara a atrás invadindo un cruce de vías para efectuar a manobra da que é complementaria.

G

200

100

0

CIR

80

4

5A

65

5

f

Circular marcha atrás en sentido contrario ao estipulado . (Detallar a distancia percorrida).

MG

500

250

6

CIR

81

1

5A

65

4

c

Efectuar a manobra de marcha atrás sen adoptar as precaucións necesarias para non causar perigo ao resto de usuarios da vía.

G

200

100

0

CIR

81

2

5A

65

4

c

Non advertir a manobra de marcha atrás coa sinalización regulamentaria.

G

200

100

0

CIR

81

3

5A

65

4

c

Non efectuar a manobra de marcha atrás coa máxima precaución (indicar en qué consiste a falta de precaución).

G

200

100

0

CIR

82

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo pola dereita sen que exista espazo suficiente para facelo con seguridade.

G

200

100

0

CIR

82

2

5B

65

4

c

Adiantar a un vehículo pola dereita sen que o seu condutor esté indicando claramente o seu propósito de desprazarse lateralmente á esquerda.

G

200

100

0

CIR

83

1

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo en calzada de varios carrís no mesmo sentido de circulación permanecendo no carril utilizado, entorpecendo a outros vehículos que circulan detrás máis velozmente.

G

200

100

0

CIR

83

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo cambiando de carril cando a densidade de circulación é tal que os vehículos ocupan toda a anchura da calzada.

G

200

100

0

CIR

84

1

5A

65

4

c

Efectuar un adiantamento que require un desprazamento lateral, sen advertilo coa suficiente antelación .

G

200

100

0

CIR

84

1

5B

65

4

c

Efectuar un adiantamento con perigo para os que circulan en sentido contrario, obrigándoos a frear bruscamente.

G

200

100

4

CIR

84

1

5C

65

4

c

Efectuar un adiantamento entorpecendo aos que circulan en sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

84

1

5D

65

4

c

Adiantar a varios vehículos sen que exista espazo entre eles que lle permita, en caso necesario, desviarse cara ao lado dereito sen perigo.

G

200

100

0

CIR

84

2

5A

65

4

c

Adiantar a un vehículo que se desprazou lateralmente para adiantar a outro, invadindo para isto a parte da calzada reservada á circulación en sentido contrario.

G

200

100

0

CIR

84

3

5A

65

4

c

Adiantar cando outro vehículo que o segue iniciou a manobra de adiantamento .

G

200

100

0

CIR

85

1

5A

65

4

c

Adiantar a sen levar durante a execución da manobra unha velocidade notoriamente superior á do vehiculo adiantado (indicar o tempo e o percorrido efectuado)

G

200

100

0

CIR

85

1

5B

65

4

c

Adiantar a outro vehículo sen deixar entre ambos unha separación lateral suficiente para realizar con seguridade a dita manobra .

G

200

100

0

CIR

85

2

5A

65

4

c

Non volver á sua man, iniciado o adiantamento, ante circunstancias que poidan dificulatar a súa finalización con seguridade (indicar as circunstancias)

G

200

100

0

CIR

85

2

5B

65

4

c

Desistir do adiantamento e volver de novo ao seu carril sen advertilo aos que lle seguen coas sinais preceptivas.

G

200

100

0

CIR

85

3

5C

65

4

c

Adiantar sen reintegrarse ao seu carril o antes posible e de forma gradual, obrigando ao adiantado a manobrar bruscamente.

G

200

100

0

CIR

85

3

5D

65

4

c

Adiantar reintegrándose ao seu carril sen advertilo mediante os sinais preceptivos.

G

200

100

0

CIR

85

4

5B

65

4

c

Adiantar poñendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. (Detallar a manobra e o perigo).

G

200

100

4

CIR

86

1

5A

65

4

c

Non cinxirse ao bordo dereito da calzada ao ser advertido polo condutor do vehículo que o segue do propósito de adiantalo .

G

200

100

0

CIR

86

2

5A

65

4

c

Aumentar a velocidade cando vai ser adiantado .

G

200

100

4

CIR

86

2

5B

65

4

c

Efectuar manobras que dificulten ou impidan o adiantamento cando vai ser adiantado . (Detallar a manobra ).

G

200

100

4

CIR

86

2

5C

65

4

c

Non diminuir a velocidade cando vai ser adiantado, unha vez iniciado o adiantamento, ao producirse unha situación de perigo.

G

200

100

0

CIR

86

3

5A

65

4

c

Non facilitar o adiantamento cando as circunstancias non permiten ser adiantado con facilidade e sen perigo. (Detallar as circunstancias).

G

200

100

0

CIR

87

1A

5A

65

4

c

Adiantar en curva de visibilidade reducida ou insuficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.(Detallar a circunstancia que reduce a visibilidade).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5B

65

4

c

Adiantar en cambio de rasante de visibilidade reducida, invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1A

5C

65

4

c

Adiantar nun lugar ou circunstancia no que a visibilidade disponible non sexa suficiente, invadindo a zona reservada ao sentido contrario (indicar a causa da visibilidade insuficiente).

G

200

100

4

CIR

87

1A

5D

65

4

c

Adiantar detrás dun vehículo que realiza a mesma manobra e que impide, polas súas dimensións a visibilidade da parte dianteira da vía.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5E

65

4

c

Adiantar nun paso para peóns sinalizado como tal.

G

200

100

0

CIR

87

1B

5F

65

4

c

Adiantar nunha intersección con vía para os ciclistas.

G

200

100

0

CIR

87

1C

5G

65

4

c

Adiantar nunha intersección sen que concorran as excepcións que o permiten.

G

200

100

0

CIR

87

1D

5H

65

4

c

Adiantar nun túnel ou tramo de vía afectado polo sinal S-5 (Túnel), invadindo a zona reservada ao sentido contrario.

G

200

100

4

CIR

87

1D

5I

65

4

c

Adiantar nun paso inferior non que só se dispoña dun carril para o sentido de circulación do vehículo que pretenda adiantar.

G

200

100

0

CIR

88

1

5A

65

4

c

Pasar a un vehículo inmobilizado por causas alleas ao tráfico, ocupando a parte da calzada destinada ao sentido contrario, en tramo en que está prohibido adiantar, ocasionando perigo. (Detallar o perigo).

G

200

100

0

CIR

88

1

5B

65

4

c

Adiantar ao condutor do vehículo, peón ou animal reseñado sen cerciorarse de poder realizar a manobra sen perigo, creando unha situación de risco, tendo en conta a velocidade á que circulaba aquel.

G

200

100

0

CIR

91

1

5A

Parar o vehículo obstaculizando a circulación ou creando perigo para outros usuarios (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

1

5B

Estacionar o vehículo obstaculizando a circulación ou creando perigo para outros usuario (especificar feitos)

L

80

40

0

CIR

91

2

5A

65

4

d

Parar un vehículo de tal forma que impide a incorporación á circulación doutro vehículo debidamente parado ou estacionado

G

200

100

0

CIR

91

2

5B

65

4

d

Parar un vehículo cando se obstaculice a utilización normal do paso de saída ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehículos nun vao sinalizado correctamente.

G

200

100

0

CIR

91

2

5C

65

4

d

Estacionar un vehículo cando se obstaculice a utilización normal do paso de saída ou acceso a un inmoble de persoas ou animais ou de vehículos nun vao sinalizado correctamente

G

200

100

0

CIR

91

2

5D

65

4

d

Parar un vehículo obstaculizando a utilizacion normal dos pasos rebaixados para dicapacitados físicos.

G

200

100

0

CIR

91

2

5E

65

4

d

Estacionar un vehículo obstaculizando a utilización normal dos pasos para persoas con mobilidade reducida.

G

200

100

0

CIR

91

2

5F

65

4

d

Parar un vehículo en mediana, separador, illa ou outro elemento de canalización do tráfico

G

200

100

0

CIR

91

2

5G

65

4

d

Estacionar un vehículo en zona reservada a carga e descarga durante as horas de utilización.

G

200

100

0

CIR

91

2

5H

65

4

d

Estacionar un vehículo en dobre fila sen condutor

G

200

100

0

CIR

91

2

5I

65

4

d

Estacionar un vehículo nunha parada de transporte público, sinalizada e delimitada.

G

200

100

0

CIR

91

2

5J

65

4

d

Estacionar o vehículo constituíndo un perigo ou obstaculizando gravemente o tráfico de peóns, vehículos ou animais (deberá indicarse o perigo ou grave obstáculo creado)

G

200

100

0

CIR

92

2

5A

Estacionar o vehículo de forma que non permite a mellor utilización do restante espacio dispoñible

L

80

40

0

CIR

92

3

5A

Abandonar o posto de condutor do vehículo sen tomar as medidas regulamentarias que eviten que se poña en movemento

L

80

40

0

CIR

94

1A

5A

65

4

d

Parar nun cruzamento de visibilidade reducida ou nas súas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

1A

5B

65

4

d

Parar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas súas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

1A

5C

65

4

d

Parar nun túnel ou tramo de vía afectado polo sinal de ¿Túnel" (S-5).

G

200

100

0

CIR

94

1A

5D

65

4

d

Parar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

1B

5E

65

4

d

Parar nun paso a nivel

G

200

100

0

CIR

94

1B

5F

65

4

d

Parar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

1B

5G

65

4

d

Parar nun paso para peónss.

G

200

100

0

CIR

94

1C

5H

Parar nun carril ou parte da vía reservado exclusivamente para a circulación

L

80

40

0

CIR

94

1C

5I

65

4

d

Parar nun carril ou parte da vía reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1D

5K

65

4

d

Parar en vía urbana en intersección ou nas súas proximidades dificultando o xiro a outros vehículos

G

200

100

0

CIR

94

1E

5L

65

4

d

Parar preto ou enriba dos raíles do tranvía entorpecendo a súa circulación

G

200

100

0

CIR

94

1F

5M

65

4

d

Parar no lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalización a outros usuarios.

G

200

100

0

CIR

94

1F

5N

65

4

d

Parar no lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias

G

200

100

0

CIR

94

1H

5O

65

4

d

Parar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

1H

5P

65

4

d

Parar nun carril reservado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

1I

5Q

65

4

d

Parar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

1J

5R

65

4

d

Parar en zona sinalizada para uso exclusivo de minúsvalidos

G

200

100

0

CIR

94

1J

5S

65

4

d

Parar en zona sinalizada como paso para peóns.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5A

65

4

d

Estacionar nun cruce de visibilidade reducida ou nas súas proximidades

G

200

100

0

CIR

94

2A

5B

65

4

d

Estacionar nun cambio de rasante de visibilidade reducida ou nas súas proximidades.

G

200

100

0

CIR

94

2A

5C

65

4

d

Estacionar en túnel ou tramo de vía afectado polo sinal de ¿Túnel" (S-5)

G

200

100

0

CIR

94

2A

5D

65

4

d

Estacionar nun paso inferior

G

200

100

0

CIR

94

2A

5E

65

4

d

Estacionar nun paso a nivel

G

260

130

0

CIR

94

2A

5F

65

4

d

Estacionar nun paso para ciclistas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5G

Estacionar nun carril ou parte da vía reservado exclusivamente para a circulación

L

90

45

0

CIR

94

2A

5H

Estacionar nun carril ou parte da vía reservada exclusivamente para o servicio de determinados usuarios

L

90

45

0

CIR

94

2A

5J

65

4

d

Estacionar en vía urbana en intersección ou nas súas proximidades dificultado o xiro a outros vehículos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5K

65

4

d

Estacionar preto ou enriba dos raís do tranvía entorpecendo a súa circulación

G

200

100

0

CIR

94

2A

5L

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, impedindo a visibilidade da sinalización a outros usuarios

G

200

100

0

CIR

94

2A

5M

65

4

d

Estacionar nun lugar indicado, obrigando a outros usuarios a realizar manobras antirregulamentarias (deberá indicarse a manobra realizada)

G

200

100

0

CIR

94

2A

65

4

d

Estacionar nun carril destinado ao uso exclusivo do transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5O

65

4

d

Estacionar nun carril destinado para as bicicletas

G

200

100

0

CIR

94

2A

5P

65

4

d

Estacionar en zona destinada para estacionamento e parada de uso exclusivo para o transporte público urbano

G

200

100

0

CIR

94

2A

5Q

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusválidos

G

200

100

0

CIR

94

2A

5R

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada como paso para peóns

G

200

100

0

CIR

94

2B

5S

Estacionar o vehículo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitación horaria, sen colocar o distintivo que o autoriza na parte interna do parabrisas, de maneira que sexa totalmente visible e lexible desde o exterior

L

90

45

0

CIR

94

2B

5T

Estacionar o vehículo en zona habilitada pola autoridade municipal con limitación horaria, mantendo estacionado o vehículo en exceso sobre o tempo máximo permitido pola ordenanza municipal

L

90

45

0

CIR

94

2C

5U

Estacionar en zona sinalizada para carga e descarga

L

90

45

0

CIR

94

2D

5V

65

4

d

Estacionar en zona sinalizada para uso exclusivo de minusválidos

G

200

100

0

CIR

94

2E

5X

65

4

d

Estacionar sobre a beirarrúa, paseo e demais zonas destinadas ao paso de peóns (precisar o lugar concreto onde se producen os feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

94

2F

5Y

Estacionar diante dun vao sinalizado correctamente

L

90

45

0

CIR

94

2G

5Z

65

4

d

Estacionar en dobre fila

G

200

100

0

CIR

95

2

5A

65

4

c

Non deterse ao chegar a un paso a nivel ou ponte móbil que se encontre pechado ou con barreira en movemento

G

200

100

0

Parar en dobre fila sen deixar libre un carril en rúas de sentido único de circulación ou dous en rúas en dous sentidos, con tráfico que non sexa intenso e habendo espazo libre a menos de 40 m.

L

80

40

0

Parar en lugar prohibido (para supostos non recollidos no cadro. Detallar o suposto).

L

80

40

0

Estacionar un vehículo nun mesmo lugar da vía pública por un tempo superior ao máximo autorizado no art 33.b) da OMT.

L

90

45

0

Estacionar en zona reservada para aparcamento de vehículos de servizo público e organismos oficiais

L

80

40

0

Estacionar diante dos lugares reservados para contedores do servizo municipal de limpieza, impedindo o acceso a eles ou a súa retirada

L

80

40

0

Estacionar un vehículo na vía pública, exhibindo carteis para a súa venda ou alugamento con fins publicitarios.

L

80

40

0

CIR

98

1

5A

65

4

e

Circular co vehículo reseñado entre o ocaso e a saída do sol emitindo luz un só proxector do vehículo

G

200

100

0

CIR

98

3

5A

Circular cunha bicicleta sen levar dispositivos reflectantes sendo obrigatorio o uso de iluminación. (Detallar as circunstancias).

L

80

40

0

CIR

99

1

5A

65

4

e

Circular co vehículo entre o ocaso e a saída do sol sen levar acesas as luces de posición

G

200

100

0

CIR

99

1

5B

65

4

e

Circular sen levar acendidas as luces de posición cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

99

1

5C

65

4

e

Circular sen levar acendida a iluminación de gálibo cando estea obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

100

2

5A

65

4

e

Utilizar as luces de largo alcance ou de estrada encontrándose parado ou estacionado o vehículo obxecto de denuncia.

G

200

100

0

CIR

100

2

5B

Utilizar as luces en forma de escintileos con fins distintos aos previstos regulamentariamente.

L

80

40

0

CIR

100

4

5A

65

4

e

Circular coa luz de longo alcance ou de estrada producíndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

101

1

5A

65

4

e

Circular entre o ocaso e a saída do sol sen levar acendida a iluminación regulamentaria .

G

200

100

0

CIR

101

1

5B

Cricular cunha bicicleta por unha vía urbana insuficientemente iluminada, entre o ocaso e a saída do sol, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

L

80

40

0

CIR

101

1

5C

65

4

e

Circular co vehículo por túnel, paso inferior ou tramo de vía afectado por sinal de túnel suficientemente iluminado sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

101

3

5A

65

4

e

Circular coa iluminación de curto alcance ou cruzamento producíndolles escintileos ao resto dos usuarios.

G

200

100

0

CIR

102

1

5A

65

4

e

Non substituír a iluminación de estrada pola de cruzamento ou curto alcance producíndolles escintileos a outros usuarios, xa sexa de fronte ou polos espellos retrovisores.

G

200

100

0

CIR

103

1

5A

65

4

e

Non levar iluminada a placa posterior de matrícula do vehículo en condicións que fan obrigatorio o uso da iluminación.

G

200

100

0

CIR

104

1

5A

65

4

e

Circular durante o día cunha motocicleta sen levar acendida a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5B

65

4

e

Circular durante o día co vehículo reseñado por un carril reversible ou adicional circunstancial, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

104

1

5C

65

4

e

Circular durante o día co vehículo reseñado por carril habilitado para circular en sentido contrario ao normalmente utilizado na calzada onde se encontre situado nos supostos contemplados regulamentariamente, sen levar aceso a iluminación de curto alcance ou cruzamento.

G

200

100

0

CIR

105

1

5A

65

4

e

Non ter acendidas as luces de posición, ou gálibo se é o caso un vehículo inmobilizado, estando obrigado a isto.

G

200

100

0

CIR

105

2

5A

65

4

e

Parar nunha vía insuficientemente iluminada sen ter acendidas as luces de posición.

G

200

100

0

CIR

106

1

5A

65

4

e

Conducir o vehículo en condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de posición (especificar as condicións concretas).

G

200

100

0

CIR

106

1

5B

65

4

e

Conducir o vehículo en condicións meteorolóxicas ou ambientais que diminúan sensiblemente a visibilidade, sen levar acesas as luces de gálibo (especificar as condicións concretas).

G

200

100

0

CIR

106

2

5A

65

4

e

Non utilizar a iluminación antinéboa ou a de curto ou longo alcance existindo condicións que diminúen sensiblemente a visibilidade. (Detallar as condicións).

G

200

100

0

CIR

106

2

5B

65

4

e

Circular coa iluminación antinéboa sen existir situación meteorolóxica ou ambiental especialmente desfavorable.

G

200

100

0

CIR

106

2

5C

65

4

e

Circular coa iluminación antinéboa sen existir situación meteorolóxica ou ambiental especialmente desfavorable, producíndolles escintileos aos demais usuarios da vía.

G

200

100

0

CIR

108

1

5A

65

4

c

Non advertir o condutor do vehículo obxecto da denuncia ao resto dos usuarios da vía as manobras efectuadas co dito vehículo con ningún tipo de sinais ópticas.

G

200

100

0

CIR

109

1

5A

Non sinalizar coa antelación suficiente a realización dunha manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5A

Manter a advertencia luminosa despois de finalizar a manobra . (Detallar o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

109

2

5C

65

4

m

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado na vía.

G

200

100

0

CIR

109

2

5D

65

4

ñ

Non utilizar a luz de emerxencia para sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado en lugares ou circunstancias que diminúan sensiblemente a visibilidade.

G

200

100

0

CIR

109

2

5E

65

4

ñ

Non sinalizar a presenza dun vehículo inmobilizado para realizar unha parada ou estacionamento.

G

200

100

0

CIR

110

2

5A

Utilizar os sinais acústicos sen motivo regulamentariamente establecido.

L

80

40

0

CIR

113

5A

65

4

e

Non advertir a presenza dun vehículo ou transporte especial mediante a utilización dos sinais regulamentarios.

G

200

100

0

CIR

114

1

5A

Circular coas portas do vehículo abertas.

L

80

40

0

CIR

114

1

5B

Abrir as portas do vehículo antes da súa completa inmobilización.

L

80

40

0

CIR

114

1

5C

Abrir as portas do vehículo sen asegurarse de que non implica perigo ou entorpecemento ao resto dos usuarios.

L

80

40

0

CIR

114

1

5D

Abrir as portas sen asegurarse previamente da presenza de ciclistas.

L

80

40

0

CIR

115

1

5A

Non apagar o motor o condutor dun vehículo que se encontre detido no interior dun túnel ou lugar pechado ou recargando.

L

80

40

0

CIR

115

3

5B

Realizar a manobra de recarga, con sistemas electrónicos acendidos, luces acendidas, ou teléfonos móbiles.

L

80

40

0

CIR

117

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor o vehículo o cinto de seguridade ou sistema de retención homologado, correctamente abrochado

G

200

100

3

CIR

117

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro do vehículo, maior de 12 anos e con altura superior a 135 cm, o cinto de seguridade ou sistema de retención homologado, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5A

65

4

h

Circular cun menor de 12 anos e cunha altura inferior a 135 cm, no asento dianteiro do vehículo, que non utiliza un dispositivo de suxeición homologado para o efecto, correctamente abrochado

G

200

100

0

CIR

117

2

5B

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou inferior a 135 cm no asento traseiro do vehículo, que non utiliza dispositivo de retención homologado adaptado á sua talla e peso correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5C

65

4

h

Circular cunha persoa de estatura igual ou superior a 135 cm e inferior a 150 cm no asento traseiro do vehículo, que non utiliza dispositivo de retención homologado adaptado á súa talla e peso, ou cinto de seguridade, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

2

5D

65

4

h

Circular cun menor de tres anos, utilizando un dispositivo de retención orientado cara a atrás sen ter desactivado o airbag forntal instalado no asento do pasaxeiro correspondente.

G

200

100

0

CIR

117

2

5E

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehículo, que non utiliza un sistema de suxeición homologado adaptado á súa talla e peso, correctamente abrochado.

G

200

100

0

CIR

117

4

5A

65

4

h

Circular cun menor de tres anos nun vehículo, que non está provisto de dispositivos de seguridade

G

200

100

0

CIR

117

4

5B

65

4

h

Circular cun neno maior de tres anos que non alcanza os 135 cm de estatura non ocupando o correspondente asento traseiro no vehículo obxecto de denuncia (describir circunstancias concretas dos feitos denunciados)

G

200

100

0

CIR

118

1

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor, ou facelo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilización inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

3

CIR

118

1

5B

65

4

h

Non utilizar o pasaxeiro, ou utilizalo inadecuadamente, o casco homologado. (Detallar se se trata de utilización inadecuada). (Denuncia ao condutor).

G

200

100

0

CIR

118

3

5A

65

4

h

Non utilizar o condutor do vehículo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehículo, ocupando a calzada ou o arcén.

G

200

100

3

CIR

118

3

5B

65

4

h

Non utilizar o ocupante do vehículo o chaleco reflectante regulamentario cando saia do vehículo, ocupando a calzada ou o arcén.

G

200

100

0

CIR

121

1

5A

Transitar un peón polo arcén, existindo zona peonil practicable.

L

80

40

0

CIR

121

1

5B

Transitar un peón pola calzada, existindo zona peonil practicable

L

80

40

0

CIR

121

4

5A

Circular pola calzada con monopatíns, patíns ou aparatos similares.

L

80

40

0

CIR

121

5

5A

65

4

c

Circular cun vehículo por zona peonil.

G

200

100

0

CIR

124

1

5A

Atravesar a calzada un peón por lugar distinto ao acondicionado para isto, existindo o dito lugar nas inmediacións.

L

80

40

0

CIR

127

2

5A

Deixar animais sen custodia na vía pública ou nas súas inmediacións.

L

80

40

0

CIR

129

2

5A

65

4

d

Deter o vehículo creando un novo perigo para a circulación, estando implicado nun accidente de tráfico

G

200

100

0

CIR

129

2

5B

65

4

q

Non facilitar a súa identidade nin os datos do vehículo solicitados polos afectados nun accidente de circulación, estando implicado nel .

G

200

100

0

CIR

130

1

5A

Non sinalizar convenientemente o obstáculo creado na calzada en caso de accidente ou avería o vehículo ou no caso de caída da súa carga (deberá indicarse, no seu caso, a sinalización empregada)

L

80

40

0

CIR

130

1

5B

Non adoptar o conductor dun vehículo inmobilizado as medidas necesarias para que sexa retirada no menor tempo posible, obstaculizando a ciculación (deberán indicarse, de ser o caso, as medidas adoptadas),

L

80

40

0

CIR

130

2

5A

Non procurar a colocación do vehículo ou a súa carga no lugar onde cause menor obstáculo á circulación, despois de quedar o mesmo inmobilizado na rúa ou caer a súa carga sobre a dita rúa.

L

80

40

0

CIR

130

3

5A

Non empregar ou non empregar adecuadamente os dispositivos de presinalización de perigo regulamentarios para advertir a circunstancia da inmobilización do vehículo ou caida da súa carga na calzada.

L

80

40

0

CIR

130

5

5A

Remolcar un vehículo con outro non destinado para ese fin.

L

80

40

0

CIR

139

3

5A

65

6

a

Non comunicarlle ao órgano responsable da xestión de tráfico a realización de obras na vía pública, antes do seu inicio.

MG

3000

0

CIR

139

4

5A

65

6

a

Incumprir as instrucións ditadas polo órgano responsable da xestión de tráfico con ocasión da realización e sinalización de obras na vía pública (Detallar o incumprimento).

MG

3000

0

CIR

142

2

5A

65

6

a

Instalar, retirar, trasladar, ocultar ou modificar a sinalización nunha vía sen permiso e sen causa xustificada (indicar o sinal ou sinais instalados, retirados, trasladados, ocultados ou modificados).

MG

3000

0

CIR

143

1

5A

65

4

j

Non obedecer os sinais ou as ordes dos axentes que regulan a circulación. (Detallar o incumprimento).

G

200

100

4

CIR

144

1

5A

65

4

c

Non respectar as instrucións de obrigado cumprimento inscritas nun panel de mensaxe variable,

G

200

100

0

CIR

144

2

5A

65

4

c

Non respectar a prohibición de paso establecida por un sinal de balizamento fixo ou variable. (Detallar o sinal)

G

200

100

0

CIR

145

-

5A

65

4

k

Non respectar o peón a luz vermella dun semáforo.

G

200

100

0

CIR

146

-

5A

65

4

k

Non respectar o condutor dun vehículo a luz vermella non intermitente dun semáforo

G

200

100

4

CIR

146

-

5B

65

4

c

Non respectar o condutor dun vehículo o sentido e dirección ordenados cando se acende a frecha verde sobre fondo circular negro dun semáforo

G

200

100

0

CIR

147

-

5A

65

4

k

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse ante a luz vermella dun semáforo circular

G

200

100

4

CIR

147

-

5B

65

4

l

Circular por un carril incumprindo a obriga de deterse indicada nun sinal de detención obrigada ou ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5A

65

4

l

Non respectar a prioridade de paso, prescrita por un sinal de ceda o paso.

G

200

100

4

CIR

151

2

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal de STOP.

G

200

100

4

CIR

152

-

5A

65

4

c

Non obedecer un sinal de circulación prohibida.

G

200

100

0

CIR

152

-

5B

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a toda clase de vehículos.

L

80

40

0

CIR

152

-

5C

Non obedecer un sinal de entrada prohibida a vehículos de motor

L

80

40

0

CIR

152

-

5D

Non obedecer un sinal de entrada prohibida (indicar a qué vehículos ou usuarios se refire o sinal)

L

80

40

0

CIR

153

-

5A

Non obedecer un sinal de restrición de paso. (Detallar o sinal).

L

80

40

0

CIR

154

-

5A

65

4

a,c,ñ

Non obedecer un sinal de prohibición ou restrición. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

154

-

5B

Non obeceder un sinal de prohibición o restrición. (Detallar o sinall)

L

80

40

0

CIR

155

-

5A

65

4

c,e,h

Non obedecer un sinal de obriga. (Detallar o sinal).

G

200

100

0

CIR

159

-

5A

65

4

d

Non respectar o sinal de limitación relativo á clase de vehículo para o que está reservado o estacionamento nese lugar (S-17)

G

200

100

0

CIR

159

-

5B

Non respectar o sinal de limitacion relativo á clase de vehículo para o que está reservado o estacionamento nese lugar.

L

80

40

0

CIR

159

-

5C

Non respectar o sinal de parada e estacionamento reservado para Taxis (S-18)

L

80

40

0

CIR

159

-

5D

Non respetar o sinal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19)

L

80

40

0

CIR

159

-

5E

Non respectar as precaucións requiridas pola proximidade de establecementos médicos (S-23)

L

80

40

0

CIR

160

-

5A

65

4

c

Circular por un carril reservado para autobuses

G

200

100

0

CIR

160

-

5B

65

4

c

Circular por un carril reservado para bicicletas ou vía ciclista

G

200

100

0

CIR

160

-

5C

Incumprir a obriga establecida por un sinal de carril. (Detallar o sinal e o incumprimento).

L

80

40

0

CIR

167

-

5A

65

4

c

Non respectar unha liña lonxitudinal continua.

G

200

100

0

CIR

167

-

5B

65

4

c

Circular sobre unha liña lonxitudinal descontinua.

G

200

100

0

CIR

168

-

5A

65

4

c

Non respectar unha marca viaria transversal continua.

G

200

100

0

CIR

169

-

5A

65

4

l

Non ceder o paso a outros vehículos en el lugar prescrito por un sinal de ceda o paso

G

200

100

4

CIR

169

5B

65

4

l

Non deterse no lugar prescrito por un sinal horizontal de STOP.

G

200

100

4

CIR

170

-

5A

65

4

c

Circular por un carril ou zona reservada para determinados vehículos e sinalizada como tal. (Detallar a reserva).

G

200

100

0

CIR

170

-

5B

Entrar nunha zona excluída da circulación (cebreado) enmarcada con liña continua.

L

80

40

0

CIR

171

-

5A

Non respectar ma indicación dunha marca viaria de cor amarela. (Detallar a marca).

L

80

40

0

Ocupar unha vía de dominio público por causa de actividades ou instalacións sen autorización municipal.

L

80

40

0

16

3

A

Realizar operacións de carga e descarga na vía pública existindo lugar habilitado para isto dentro dos establecementos .

L

80

40

0

16

3

B

Realizar a carga ou descarga dun vehículo superando o tempo máximo autorizado.

L

80

40

0

16

3

C

Depositar mercancías na vía, beirarrúas, beiravías ou zonas peonís, durante as operacións de carga ou descarga.

L

80

40

0

16

4

D

Realizar operacións de carga ou descarga fóra do horario habilitado pola autoridade municipal.

L

80

40

0

LSV

9bis

1

5A

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehículo, debidamente requirido para iso, a identificación veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infracción

MG

Dobre
infracción
orixinal

-

0

LSV

9

1

5B

65

5

j

Non facilitar o titular ou arrendatario do vehículo, debidamente requirido para iso, a identificación veraz do seu condutor no momento de ser cometida unha infracción

MG

Triple
infracción
orixinal

-

0

LSV

9

1

5C

65

4

v

Non impedir o titular, o arrendatario a longo prazo ou o condutor habitual que o vehículo sexa conducido por quen nunca obtivo o permiso ou a licenza de condción correspondente

G

200

100

0

LSV

9bis

2

5A

65

4

p

Circular cun vehículo cuxas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden ou dificultan a súa lectura e identificación (Detallar se existe obstáculo, falta de visibilidade ou inexistencia de placas)

G

200

100

0

LSV

65

5

5A

65

5

h

Conducir co vehículo reseñado levando instalado un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiñado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico (deberá concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

6000

-

6

LSV

65

6

5A

65

6

d

Instalar un inhibidor de radar ou calquera outro mecanismo encamiñado a interferir no correcto funcionamento dos sistemas de vixilancia do tráfico (deberá concretarse o mecanismo ou sistema)

MG

3000

-

0

SOA

2

1

5A

Carecer do seguro obrigatorio o vehículo reseñado para cuxa condución se esixe permiso da clase AM

650

325

0

SOA

2

1

5B

Carecer do seguro obrigatorio o vehículo reseñado para cuxa condución se esixe permiso das clases A2, A1 ou A

700

350

0

SOA

2

1

5C

Carecer do seguro obrigatorio o vehículo reseñado para cuxa condución se esixe o permiso da clase B

800

400

0

SOA

2

1

5D

Carecer do seguro obrigatorio o vehículo reseñado para cuxa condución se esixe o permiso das clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

1500

750

0

SOA

2

1

5E

Carecer do seguro obrigatorio o vehículo reseñado para cuxa condución se esixe permiso da clase BTP

1500

750

0

SOA

3

A

5A

Circular cun vehículo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a súa condución require permiso da clase AM

1000

500

0

SOA

3

A

5B

Circular cun vehículo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a súa condución require permisos das clases A2, A1 ou A

1250

625

0

SOA

3

A

5C

Circular cun vehículo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a súa condución require permiso da clase B

1500

750

0

SOA

3

A

5D

Circular cun vehículo sen ter concertado o seguro obrigatorio, cando a súa condución require C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E

2800

1400

0

VEH

1

1

5A

65

5

l

Circular sen obter a correspondente autorización administrativa do vehículo

MG

500

250

0

VEH

7

2

5A

65

4

0

Efectuar no vehículo reseñado unha reforma de importancia sen autorización

G

200

100

0

VEH

9

2

5A

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado arrastrando máis dun remolque ou semirremolque

MG

500

250

0

VEH

9

5

5A

65

5

l

Circular co vehículo reseñado arrastrando un remolque lixeiro que non está dotado de Tarxeta de Inspección Técnica

MG

500

250

0

VEH

10

1

5A

65

4

o

Non ter presentado á inspección técnica periódica, no prazo debido, o vehículo reseñado

G

200

100

0

VEH

10

1

5B

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado cuxa inspección técnica resultou negativa por incumprir o vehículo as condicións técnicas que garanten a seguridade viaria

MG

500

-

0

VEH

10

1

5C

65

4

o

Circular co vehículo reseñado cuxa inspección técnica resultou desfavorable

G

200

100

0

VEH

11

_

5A

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado cuxos órganos de dirección non se axustan ás prescricións técnicas fixadas regulamentariamente (especifíquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5B

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado cuxo sistema de freado non se axusta ás prescricións técnicas fixadas regulamentariamente (especifíquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5C

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado cuxos órganos motores non se axustan ás prescricións técnicas fixadas regulamentariamente (especifíquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

_

5D

65

5

ll

Circular co vehículo reseñado provisto de depósitos que conteñan materia inflamable que non cumpran as prescricións técnicas fixadas regulamentariamente (especifíquese o incumprimento)

MG

500

250

0

VEH

11

2

5A

65

4

o

Circular cun vehículo que carece do regulamentario número de espellos retrovisores

G

200

100

0

VEH

11

12

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado que non leva instalado limitador de velocidade

G

200

100

0

VEH

11

13

5B

65

5

ll

Circular cun automóbil sen levar instalados cintos de seguridade ou outros sistemas de retención homologados, estando obrigado a eso

MG

500

250

0

VEH

11

16

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado carecendo de dispositivo que evite o empotramiento doutros vehículos en caso de alcance

G

200

100

0

VEH

11

19

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado co escape libre, sen silenciador de explosións ou con este ineficaz

G

200

100

0

VEH

11

19

5B

65

4

o

Circular co vehículo reseñado de combustión interna, lanzando fumes que poidan dificultarlles a visibilidade aos condutores doutros vehículos ou resultar nocivos

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado incumprindo as condicións regulamentarias (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

12

4.2

5A

65

4

o

Non levar instalada a protección regulamentaria da carga no vehículo reseñado

G

200

100

0

VEH

12

5.1

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado cuxos pneumáticos non presentan debuxo nas ranuras principais da banda de rodamento

G

200

100

0

VEH

12

_

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado incumprindo as condicións regulamentarias (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

14

1

5A

65

4

o

Circular cun vehículo cuxa lonxitude, anchura ou altura, incluída a carga, excede dos límites regulamentarios (indicar a dimensión antirregulamentaria e a carga do vehículo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5B

65

4

o

Circular cun vehículo cuxa carga indivisible rebasa a lonxitude, anchura ou altura regulamentarias sen autorización complementaria (indicar a dimensión antirregulamentaria e a carga do vehículo obxecto de denuncia)

G

200

100

0

VEH

14

2

5C

65

5

l

Circular sen autorización especial co vehículo reseñado cuxas dimensións, incluída a carga, exceden dos límites regulamentarios (detallar medida en anchura, altura ou lonxitude)

MG

500

250

0

VEH

14

2

5D

65

5

l

Circular co vehículo reseñado incumprindo as condicións establecidas na autorización especial (detallar brevemente a condición incumprida)

MG

500

250

0

VEH

15

4

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado levando instaladas luces non regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado levando instaladas máis luces cás regulamentarias

G

200

100

0

VEH

15

5

5B

65

4

o

Circular co vehículo reseñado levando instalados dispositivos reflectantes non autorizados

G

200

100

0

VEH

15

5

5C

65

4

o

Circular co vehículo reseñado levando instalados dispositivos luminosos non autorizados

G

200

100

0

VEH

16

_

5A

65

4

o

Circular co vehículo reseñado sen estar provisto dos dispositivos de iluminación e sinalización óptica obrigatorias (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

18

1

5A

65

4

o

Instalar dispositivos de sinais especiais sen autorización da Xefatura Provincial de Tráfico correspondente

G

200

100

0

VEH

18

1

5B

65

3

Non levar instalado no vehículo o sinal regulamentario correspondente (deberá indicarse o sinal omitido)

L

80

40

0

VEH

19

1

5A

65

4

o

Non levar no vehículo reseñado os dispositivos portátiles de presinalización de perigo

G

200

100

0

VEH

21

1

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseñado cuxas condicións técnicas, partes ou pezas, non se axustan ás prescricións técnicas fixadas regulamentariamente (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

21

1

5B

65

4

o

Circular co ciclomotor reseñado que carece de espello retrovisor

G

200

100

0

VEH

21

2

5A

65

4

o

Circular co ciclomotor reseñado sen estar provisto da iluminación e sinalización óptica obrigatorias (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

VEH

26

1

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a documentación regulamentaria do vehículo reseñado

L

10

5

0

VEH

30

2

5B

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do vehículo reseñado no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

1

5A

65

3

Non ter efectuado o titular do vehículo reseñado a notificación de transferencia no prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5A

65

3

Non ter solicitado o adquirente do vehículo reseñado a renovación do permiso de circulación dentro do prazo regulamentario

L

80

40

0

VEH

32

3

5B

65

5

l

Circular co vehículo reseñado dado de baixa temporal

MG

500

250

0

VEH

33

1

5A

65

3

Non ter solicitado o titular do vehículo reseñado a baixa temporal, no prazo regulamentario, unha vez entregado a un establecemento de compravenda de vehículos

L

80

40

0

VEH

34

1

5A

65

5

l

Circular co vehículo reseñado que causou baixa no rexistro de vehículos

MG

500

250

0

VEH

42

1

5A

65

5

l

Circular sen ter obtido o permiso temporal correspondente do vehículo reseñado

MG

500

250

0

VEH

42

1

5F

65

5

l

Circular co permiso temporal correspondente caducado

MG

500

250

0

VEH

45

1

5A

65

3

Non levar o correspondente boletín de circulación ou levalo cos datos incompletos ou inexactos, acompañando a un permiso temporal para vehículos no matriculados (Placa ¿S")

L

80

40

0

VEH

46

2

5A

65

3

Conducir un vehículo non matriculado con permiso temporal para uso de empresas, por un condutor que non reúne as condicións esixidas (Placa ¿S")

L

80

40

0

VEH

46

3

5A

65

3

Transportar carga útil nun vehículo con permiso temporal para empresas ou entidades relacionadas cos vehículos (Placas ¿S" e"V")

L

80

40

0

VEH

48

4

5A

65

3

Non levar o correspondente boletín de circulación ou levalo cos datos incompletos ou inexactos acompañando a un permiso temporal para vehículos previamente matriculados (Placa ¿V")

L

80

40

0

VEH

48

4

5B

65

3

Conducir un vehículo con permiso temporal para uso de empresa, previamente matriculado, por un condutor que non reúne as condicións esixidas (Placa ¿V")

L

80

40

0

CON

1

1

5A

65

5

k

Conducir o vehículo reseñado carecendo de autorización administrativa para conducir correspondente (detallar tipo de vehículo que se conduce)

MG

500

250

0

CON

1

1

5B

65

5

k

Conducir o vehículo reseñado carecendo de autorización administrativa de condución válida en España, sendo titular dun permiso estranxeiro equivalente susceptible de ser canxeado.

MG

500

250

0

CON

1

1

5C

65

5

k

Conducir un vehículo cun permiso ou licenza que non lle habilita para eso (detallar tipo de vehículos que se conduce e o tipo de permiso que posúe)

MG

500

250

4

CON

3

1

5A

65

4

ll

Conducir o vehículo reseñado cunha licenza ou permiso de condución incumprindo as condicións restritivas ou mencións especiais que figuran nela (especifíquese o incumprimento)

G

200

100

0

CON

3

2

5A

65

3

Non exhibirlle ao axente da autoridade a autorización administrativa para conducir o vehículo reseñado

L

10

5

0

CON

10

_

5A

65

3

Non comunicar o cambio de domicilio o titular do permiso ou licenza de conducción reseñados dentro do prazo regulamentario

L

80

40

0

CON

12

4

5A

65

4

ll

Conducir o vehículo reseñado coa autorización administrativa para conducir caducada

G

200

100

0

CON

25

1

5A

65

5

k

Conducir un vehículo que transporta materias perigosas sen ter obtido a autorización especial correspondente.

MG

500

250

0

ANEXO II: SINALIZACIÓNS CONCRETAS ESTABLECIDAS

Sen prexuízo da existencia doutras sinalizacións realizadas validamente polo concello, quedan establecidas as seguintes sinalizacións específicas:

A)- Prohibicións ou reservas de aparcamento no entorno da casa do concello: entrada a garaxe e entrada porta ascensor.

B)- Prohibicións ou reservas de aparcamento no entorno do centro de saúde: reservas para transporte municipal e persoas discapacitadas.

C)- Prohibición de circulación polo interior do núcleo de Cal de Samede (reservada a residentes e persoas autorizadas): instalaranse sinais verticais R-101 nos accesos rodados ao núcleo (parte sur de cruce coa pista municipal e na parte oeste nos cruces coa estrada provincial).

D)- Limitación de velocidade de vehículos a 50 km/h en núcleos de poboación, que afecta aos seguintes tramos:

- Ambroa: núcleo de Cal de Samede (2 tramos).

- Churío: núcleos entre Cerro e Porto.

- Coruxou: núcleos entre Cepegal e o inicio de Queira (todo o tramo edificado na estrada principal, agás o tramo con limitación a 30 km/h).

F)- Limitación de velocidade de vehículos a 30 km/h en núcleos de poboación especialmente perigosos, que afecta aos seguintes tramos:

- Ambroa: Cendá e Lapido (zonas do núcleo).

- A Viña: núcleo de Gulfar (todo o tramo edificado na pista principal).

- Churío: Penedo (diversas vías interiores do núcleo).

- Coruxou: núcleo de Queira (todo o tramo edificado na estrada principal)."

- Verís: núcleos de Igrexa e Piñeiro.

 

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A modificación da ordenanza non dispón a súa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Réxime Local establece que:

¿¿..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el ¿Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales....." (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: ¿El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo."