Sada - Prezo público polos servizos da Escola infantil municipal “Flora Ramos”

Publicación provisional: 07/09/2022 BOP Nº: 170
Publicación definitiva: 07/09/2022 BOP Nº: 170
Aplicable dende: 08/09/2022

Artigo 1. FUNDAMENTO E OBXECTO

De conformidade co disposto nos artigos 127 e 41 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facenda Locais, o Concello de Sada establece o prezo público por utilización dos servizos da Escola infantil municipal Flora Ramos.

Artigo.2. OBRIGADOS AO PAGO

Están obrigados ao pago do presente prezo público quen solicite a prestación dos servizos da Escola infantil municipal Flora Ramos

Artigo 3. BASE DE CÁLCULO

O Concello de Sada en base a ORDE do 22 de xullo de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para o funcionamento e gratuidade da atención educativa das escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia de titularidade municipal para o curso 2022/23, aplicará o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Xunta de Galicia.

Artigo 4. PREZOS

Tramos de renda per cápita

Atención educativa

Comedor

Horario ampliado

€/ hora

Contías en función do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) (579,02€)

Desde

ata

Inferior ao 30 % do IPREM

0,00 €

173,70 €

0,00 €

0,00 €

21,16 €

Entre o 30 % do IPREM e inferiores ao 50 % do IPREM

173,71 €

289,50 €

0,00 €

17,45 €

21,16 €

Entre o 50% do IPREM e inferiores ao 75% do IPREM

289,51 €

434,26 €

0,00 €

17,45 €

21,16 €

Entre o 75% do IPREM e inferiores ao 100% do IPREM

434,27 €

579,01 €

0,00 €

26,45 €

21,16 €

Entre o 100% do IPREM e inferiores ao 125% do IPREM

579,02 €

723,77 €

0,00 €

37,02 €

21,16 €

Entre o 125% do IPREM e inferiores ao 150% do IPREM

723,78 €

868,52 €

0,00 €

52,89 €

21,16 €

Entre o 150% do IPREM e o 200% do IPREM

868,53 €

1.158,03 €

0,00 €

63,47 €

21,16 €

Superiores ao 200 % do IPREM

Máis de

1,158,04 €

0,00 €

74,05€

21,16 €

Artigo 5. DESCONTOS E SUSPENSIÓN TEMPORAL DA COTA


DESCONTOS EN COMEDOR E HORARIO AMPLIADO (non acumulables)

Familia numerosa

20%

Familia monoparental

20%

Outros irmáns no centro

20% o segundo e seguintes

Ingreso despois do día 15 do mes

50% da cota

Familias con renda per cápita igual ou inferior a 7.500 € anuais exención da cota a partir do 2º fillo ou filla que acuda á mesma escola

Exención

Familias acolledoras de menores con medidas administrativas de tutela ou garda gozarán da exención total da cota

Exención

SUSPENSIÓN TEMPORAL DA COTA

Situación

Período de suspensión

Vacacións do neno ou da nena

O mes de vacacións anual

Falta de asistencia por causa debidamente xustificada

Suspensión da cota do comedor: A partir do primeiro día do mes natural seguinte á data de ausencia.

Duración da suspensión: ata o primeiro día do mes natural no que teña lugar a reincorporación.

Reincorporacións: a partir do día 15 do mes, 50 % da cota

Artigo 6. NORMAS DE XESTIÓN

1. As solicitudes para acceder aos servizos que se prestan na Escola Infantil Municipal formalizaranse por escrito a través de instancias dirixidas á Alcaldía e haberá que achegar a documentación sinalada no Regulamento interno da escola infantil vixente.

2. As mensualidade pagaranse por adiantado nos primeiros 10 días de cada mes, mediante domiciliación bancaria, segundo a liquidación practicada, que incluirá, ademais do importe da mensualidade, o resto dos servizos que se lle presta ao alumnado.

Artigo 7. REMISIÓN NORMATIVA

O presente prezo público se rexerá, en todo o non previsto na presente texto regulador, pola Ordenanza xeral de prezos públicos do concello de Sada, polo Regulamento do servizo da escola infantil municipal e supletoriamente a efectos interpretativos a regulación aplicable ao réxime de prezos nas escolas infantís dependentes da administración autonómica.

Artigo 8. ENTRADA EN VIGOR

O presente prezo público entrará en vigor o día seguinte da publicación do texto no Boletín oficial da Provincia, e continuará en vigor ata a sua modificación ou derogación.