Oroso - ORDENANZA XERAL DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE OROSO

Publicación provisional: 19/10/2022 BOP Nº: 198
Publicación definitiva: 29/12/2022 BOP Nº: 246
Aplicable dende: 20/01/2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unha parte importante da actividade financeira do sector público canalízase a través de subvencións, co obxecto de dar resposta, con medidas de apoio financeiro, a demandas sociais e económicas de persoas e entidades públicas ou privadas. Así, o Concello de Oroso destina importantes recursos á acción de fomento de actividades de carácter asistencial como manifestación do Estado de benestar, de determinadas actividades privadas de interese público ou como forma de fortalecer a participación cidadá, unha esixencia do Estado social e democrático de dereito. Esta acción de fomento que se canaliza, a través da concesión de subvencións públicas, ten uns ámbitos de actuación moi diversos.

A aprobación da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e do seu Regulamento aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, supuxo un paso máis na determinación dun marco normativo xeneral dunha das modalidades máis importantes do gasto público como son as subvencións, ao que hai que engadir as modificacións realizadas pola Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa, que supuxeron unha maior profundización en aspectos como a publicidade e a transparencia nas subvencións que outorgan as entidades locais.

O artigo 17.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, dispón que as bases reguladoras das subvencións das Corporacións Locais deberanse aprobar no marco das bases de execución do orzamento, a través dunha ordenanza xeral de subvencións ou mediante unha ordenanza específica para as distintas modalidades de subvencións.

Esta iniciativa normativa atende, por tanto a unha dobre finalidade, xa que ao cumprimento do antes citado mandato legal, únese a necesidade de unificar nunha ordenanza xeral o marco regulatorio da concesión de subvencións do Concello de Oroso, como referente de aplicación directa nos diversos ámbitos de xestión de subvencións.

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

1. A presente ordenanza ten por obxecto a regulación do réxime xurídico xeral das subvencións que se outorguen polo Concello de Oroso nos termos establecidos no artigo 3.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións (en diante LGS), e dítase ao amparo do establecido no artigo 17.2 da indicada lei.

2. As subvencións que se outorguen polo Concello de Oroso poderán ter por obxecto o fomento de calquera actividade de utilidade pública ou interese social ou a promoción de calquera finalidade pública complementaria da actividade municipal, sempre que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal.

3. Nas convocatorias públicas de subvencións municipais ou, cando cumpra a concesión directa, nas correspondentes resolucións ou convenios, delimitarase con precisión o obxecto, condicións e finalidade que, no seu caso, persígase.

Artigo 2. Concepto de subvención municipal.

1. Enténdese por subvención municipal toda disposición dineraria que realice o Concello de Oroso a favor de persoas públicas ou privadas, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que a entrega se realice sen contraprestación directa das persoas ou entidades beneficiarias.

b) Que a entrega estea suxeita ao cumprimento dun determinado obxectivo, a execución dun proxecto, a realización dunha actividade, a adopción dun comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver, ou a concorrencia dunha situación, debendo a parte beneficiaria cumprir as obrigacións materiais e formais que se estableceron.

c) Que o proxecto, a acción, conduta ou situación financiada teña por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de promoción dunha finalidade pública de interese local.

2. Non teñen carácter de subvencións municipais os supostos relacionados no artigo 2.4 da LGS.

4. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta ordenanza:

a) Os premios que se outorguen sen a previa solicitude da persoa ou entidade beneficiaria, que se rexerán polo que estableza a normativa da súa convocatoria.

b) As dotacións económicas anuais establecidas nos Orzamentos Municipais destinadas aos grupos políticos da corporación, de acordo co establecido nos correspondentes acordos do Pleno e na lexislación de réxime local.

c) As achegas dinerarias a outras administracións,

d) As achegas dinerarias que en concepto de cotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realice o Concello de Oroso a favor das asociacións a que se refire a disposición adicional quinta da Lei 7/1985, reguladora das bases de Réxime Local

e) As transferencias que teñan a súa orixe en contratos administrativos, que se rexerán polo establecido nos mesmos.

f) Subvencións nas que a corporación actúe como entidade colaboradora doutra administración, nese caso serán de aplicación as bases reguladoras da entidade concedente e o convenio que se subscriba para o efecto.

g) As axudas económicas de emerxencia social que se rexerán pola súa normativa específica.

Artigo 3. Réxime xurídico

1. As subvencións do Concello de Oroso rexeranse polas prescricións contidas nesta Ordenanza, na LGS e o seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo (en diante Regulamento da LGS), Lei 9/2007 de 13 de xuño de subvencións de Galicia , Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, polas ordenanzas ou bases específicas que se puidesen ditar, polas Bases de Execución do Orzamento municipal correspondentes, e polas restantes normas que resulten de aplicación.

Artigo 4. Principios xerais.

1. Con carácter xeral, a xestión das subvencións estará presidida polos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos.

2. Os procedementos de concesión de subvencións e premios regulados na presente Ordenanza deberán adaptarse aos criterios xerais de simplificación e redución de cargas administrativas contidos na normativa vixente e á Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

Artigo 5. Requisitos para o outorgamento das subvencións.

1. Serán requisitos previos para o outorgamento de subvencións, os seguintes:

a) A competencia do órgano administrativo concedente.

b) A existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente para atender as obrigacións de contido económico que se derivan da concesión da subvención.

c) A tramitación do procedemento de concesión de acordo coas normas que resulten de aplicación.

d) A fiscalización previa dos actos administrativos de contido económico, nos termos previstos no Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais (en diante TRLRHL) aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

e) A aprobación do gasto polo órgano competente para iso.

2. Ademais dos requisitos anteriores, será requisito imprescindible que o fin, obxectivo, execución do proxecto, a realización da actividade, a adopción do comportamento singular, xa realizados ou por desenvolver, ou a concorrencia da situación para subvencionar, deberá radicar, con carácter xeral, no ámbito territorial do municipio de Oroso.

3.- Para o caso excepcional de que a circunstancia subvencionada exceda do ámbito do termo municipal de Oroso, deberá beneficiar ao interese municipal de forma directa ou indirecta, condición esta última que deberá quedar suficientemente xustificada no expediente, mediante informe motivado, con carácter previo á súa concesión.

Artigo 6. Requisitos para obter a condición de beneficiario/a e forma de acreditalos.

1. Poderán obter a condición de beneficiario/ás persoas ou entidades que se atopen na situación que fundamenta a concesión da subvención ou nas que concorran as circunstancias previstas na presente ordenanza e en cada unha das convocatorias, convenios ou resolucións de concesión, e non se achen afectadas por ningunha das causas de prohibición previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 13 da LGS, cuxa apreciación e alcance realizarase de acordo co disposto nos apartados 4, 5 e 6 do artigo 13 da LGS e artigos 27 e 28 do Regulamento da LGS.

2. Cando a subvención solicítese por unha persoa xurídica requirirase que a realización da actividade subvencionada teña cabida dentro do obxecto ou fins sociais da mesma.

3. Respecto das agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos que motivan a concesión da subvención constituirá requisito necesario para que adquiran a condición de beneficiaria que non incorra en ningunha das prohibicións que se establecen no artigo 13.2 da LGS a agrupación nin ningunha das persoas ou entidades integrantes. Nestes supostos, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada compoñente da agrupación, así como o importe de subvención a aplicar por cada un/a de eles/ as, que terán igualmente a consideración de beneficiarios/ as. Deberá nomearse unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigacións que, como beneficiaria, corresponden á agrupación, que non poderá disolverse ata que transcorrese o prazo de prescrición previsto nos artigos 39 e 65 da LGS. Cando as persoas ou entidades integrantes da agrupación pretendan actuar mancomunadamente na realización do proxecto ou actividade, as condicións para acceder á subvención e a valoración determinaranse acumulando as de cada unha delas.

4. En ningún caso poderán acceder á condición de beneficiario/a quen teña pendentes de xustificación subvenciones outorgadas polo Concello de Oroso, unha vez concluíse o prazo establecido para a súa presentación, con independencia de que o requirimento a que se refire o artigo 70.3 do Regulamento da LGS se realizase ou non. A apreciación desta prohibición realizarase de forma automática e subsistirá mentres perdure a ausencia de xustificación.

5. Ademais do previsto nos apartados anteriores, as persoas físicas ou xurídicas deberán reunir os requisitos que especificamente se indiquen en cada convocatoria, debendo achegar a documentación acreditativa dos mesmos xunto á solicitude de subvención.

En ningún caso poderá acceder á condición de beneficiario/a quen conste inhabilitados/ as para acceder á condición de beneficiario/a ou entidade colaboradora na Base de Datos Nacional de Subvencións durante o período de inhabilitación.

6. A acreditación de non incorrer nas prohibicións para ser beneficiario que se establecen no artigo 13.2 da LGS, realizarase mediante declaración responsable ante notario/a ou funcionario/a público.

7. O cumprimento das obrigacións tributarias coa facenda estatal e coa Seguridade Social acreditarase mediante a presentación pola persoa ou entidade solicitante ante o órgano concedente da subvención das certificacións acreditativas que se regulan no artigo 22 do Regulamento da LGS, expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria ou a Tesourería Xeral da Seguridade Social.

8.- Considerarase que unha persoa ou entidade solicitante está ao corrente de obrigacións tributarias coa corporación cando presentase as declaracións e autoliquidacións correspondentes aos tributos locais e non manteña débedas ou sancións tributarias en período executivo coa mesma, salvo que se atopen aprazadas, fraccionadas ou cuxa execución estivese suspendida. Nos casos en que sexa necesario acreditar dita situación, o órgano instrutor solicitará directamente informe á Tesourería Municipal.

9.- Os certificados e declaracións terán unha validez de seis meses desde a data da súa expedición ou emisión. Se caducasen antes da concesión ou do cobro total ou parcial da subvención, a persoa ou entidade interesada ou beneficiaria deberá presentar, a requirimento do servizo xestor, unha certificación ou declaración actualizada

10.- Os requisitos de acharse ao corrente no cumprimento de obrigacións tributarias e coa Seguridade Social e de obrigacións por reintegro de subvencións, deberán acreditarse non só no momento da concesión, senón tamén no momento do recoñecemento da obrigación.

Artigo 7. Dereitos e obrigacións das persoas ou entidades beneficiarias

1. As persoas ou entidades beneficiarias teñen dereito ao cobro da cantidade concedida nos termos e condicións que se estableceron na respectiva convocatoria, convenio ou resolución de concesión. Así mesmo, están facultadas, salvo que a convocatoria prohíbao, para solicitar do órgano concedente, antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade subvencionada, a modificación da resolución de concesión no concernente á ampliación dos prazos fixados, a redución do importe concedido ou a alteración das accións que se integran na actividade, que serán autorizadas cando traian a súa causa en circunstancias imprevistas ou sexan necesarias para o bo fin da actuación, sempre que non se altere o obxecto ou finalidade da subvención e non se danen dereitos de terceiros.

2. Con independencia das obrigacións específicas que recollan as convocatorias, os convenios ou resolucións de concesión, serán obrigacións xerais das beneficiarias das subvencións do Concello de Oroso as seguintes:

a) Cumprir o obxectivo, executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión das subvencións no prazo que se estableza.

b) Xustificar ante o órgano concedente ou a entidade colaboradora, no seu caso, o cumprimento dos requisitos e condicións necesarios, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou goce da subvención e a aplicación á súa finalidade dos fondos recibidos, presentando en prazo a conta xustificativa na forma que se prevé nesta ordenanza.

c) Cando se trate de subvencións destinadas á adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, a beneficiaria deberá destinar os bens ao fin concreto para o que se concedeu a subvención, durante un período de cinco anos, en caso de bens inscribibles nun rexistro público, ou de dous anos para o resto de bens.

d) Comunicar ao órgano concedente ou á entidade colaboradora a obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos. Cando se solicite unha subvención para un proxecto ou actividade e concedeuse outra anterior incompatible para a mesma finalidade, farase constar esta circunstancia na segunda solicitude. Neste suposto a resolución de concesión deberá, no seu caso, condicionar os seus efectos á presentación por parte da beneficiaria da renuncia a que se refire o apartado seguinte en relación coas subvencións previamente obtidas, así como no seu caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise. Unha vez obtida, no seu caso, a nova subvención a beneficiaria comunicarao á entidade que lle outorgase a primeira, a cal poderá modificar o seu acordo de concesión, nos termos establecidos na normativa reguladora. O acordo de modificación poderá declarar a perda total ou parcial do dereito á subvención concedida, e o consecuente reintegro, no seu caso. En igual sentido procederase cando a Administración municipal teña coñecemento de que unha persoa ou entidade beneficiaria percibiu outra ou outras subvencións incompatibles coa outorgada sen efectuar a correspondente renuncia.

e) Acreditar, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión, que se acha ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa facenda estatal e da Corporación e fronte á Seguridade Social, nos termos previstos polo artigo 8 da presente ordenanza.

f) Someterse ás actuacións de comprobación a efectuar polo órgano concedente, así como calquera outras de comprobación e control financeiro que poidan realizar os órganos de control competentes, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

g) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en tanto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Adoptar medidas de difusión do carácter público do financiamento do programa, actividade, investimento ou actuación subvencionada, adecuadas ao obxecto subvencionado, tanto na súa forma como na súa duración, como a inclusión da imaxe institucional do Concello de Oroso ou lendas relativas ao seu financiamento público en carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrónicos ou audiovisuais, ou mencións realizadas en medios de comunicación, e con análoga relevancia á empregada respecto doutras fontes de financiamento. Non será esixible esta obrigación cando se trate de axudas de carácter social a persoas físicas.

Artigo 8. Financiamento das actividades subvencionadas.

1. Con carácter xeral, o orzamento do proxecto ou da actividade para subvencionar presentado pola persoa ou entidade solicitante, ou as súas modificacións posteriores, servirá de referencia para a determinación final do importe da subvención, podendo calcularse este como unha porcentaxe do custo final do proxecto ou actividade. Neste caso, o eventual exceso de financiamento por parte do Concello de Oroso calcularase tomando como referencia a proporción que alcance dita achega respecto do custo total, de conformidade coa normativa reguladora da subvención e as condicións da convocatoria, convenio ou resolución de concesión. Con todo, en función da natureza e obxectivos ou fins sociais perseguidos pola subvención, a achega pública poderá consistir nun importe certo –sen referencia a unha porcentaxe ou fracción do custo total–, nese caso entenderase que queda de conta da persoa ou entidade beneficiaria a diferenza de financiamento necesario para a total execución da actividade subvencionada, debendo ser reintegrada, no seu caso, o financiamento público polo importe en que a mesma exceda do custo total da devandita actividade.

2. A actividade subvencionada financiarase con recursos propios da persoa ou entidade beneficiaria no importe ou proporción correspondente cando así se estableza na respectiva convocatoria, resolución de concesión ou convenio.

3. Con carácter xeral, e sen prexuízo do que se sinale na convocatoria, convenio ou resolución de concesión, as subvencións que se concedan con arranxo a esta ordenanza serán compatibles con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera administracións ou entes públicos ou privados nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais, sen prexuízo do que respecto diso puidese establecer a normativa reguladora das outras subvencións concorrentes.

4.- Os supostos de cofinanciación que poidan rexistrarse sométense aos requisitos seguintes:

4.1. En ningún caso o importe da subvención concedida poderá superar, en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, o custo dos proxectos ou actividades subvencionadas. Para a comprobación desta limitación, haberase de xustificar a totalidade do gasto realizado e a conta xustificativa haberá de conter unha relación detallada dos outros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con indicación dos importes e a súa procedencia.

4.2. Se se producise un exceso de financiamento respecto do custo do proxecto ou actividade, a beneficiaria deberá reintegralo, xunto cos intereses de demora, unindo ás cartas de pago á correspondente xustificación. O reintegro do exceso farase a favor das entidades concedentes en proporción ás subvencións concedidas por cada unha delas. Con todo, cando sexa o Concello de Oroso o que advirta o exceso de financiamento, esixirá o reintegro polo importe total do exceso, ata o límite da subvención outorgada polo mesmo.

4.3. No ámbito do Concello de Oroso non poderán outorgarse dúas ou máis subvencións destinadas a financiar a mesma actuación con cargo ao mesmo exercicio orzamentario nin unha subvención para financiar globalmente a actuación dunha entidade e outra para unha actuación determinada da mesma entidade. O mesmo será aplicable no caso de patrocinios.

Artigo 9. Modificación da resolución de concesión.

1. A obtención concorrente doutras achegas fóra dos casos e nas condicións establecidas no artigo 11 dará lugar á modificación da resolución ou acordo de concesión.

2. A resolución ou acordo de concesión poderase modificar a solicitude da persoa ou entidade beneficiaria –segundo o previsto no artigo 9.1 desta Ordenanza-, cando circunstancias sobrevindas e imprevisibles supoñan unha alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, sempre que as mesmas non desvirtúen a natureza ou obxectivos da subvención concedida, que a modificación non dane dereitos de terceiras persoas ou entidades e que a solicitude se presente antes de que conclúa o prazo para a realización da actividade.

3. Unha vez adoptada a resolución da concesión, poderá realizarse un reaxuste na distribución dos gastos do proxecto ou actividade subvencionada, previa autorización do órgano concedente e sempre que a autorización non prexudique os dereitos de terceiras persoas ou entidades.

Artigo 10. Publicidade da actividade subvencional municipal.

1.- Segundo o disposto no apartado 8.b do artigo 20 da Lei Xeral de Subvencións, na redacción dada pola Lei 15/2014, de 16 de setembro, o Concello remitirá á Base de Datos Nacional de Subvencións, as subvencións concedidas, con indicación según cada caso, da convocatoria, o programa e o crédito presupostario ó que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e o obxectivo ou finalidade da subvención con expresión dos distintos programas ou proxectos subvencionados.

2.- Así mesmo, o artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece que os órganos administrativos concedentes deberán publicar no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención; e igualmente, na correspondente páxina web oficial nos termos previstos no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xullo, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.


CAPÍTULO II PROCEDEMENTOS DE CONCESIÓN.

Artigo 11. Procedementos de concesión.

1. O procedemento ordinario de concesión será o de concorrencia competitiva. Neste procedemento débese proceder á comparación das solicitudes presentadas ao obxecto de establecer unha prelación entre as mesmas, de acordo cos criterios de valoración previamente fixados na convocatoria, de maneira que se concedan, co límite fixado na convocatoria dentro do crédito dispoñible, a aquelas que obtivesen maior valoración. Con todo, non será necesario fixar unha orde de prelación no caso de que o crédito consignado na convocatoria fose suficiente para atender, unha vez finalizado o prazo de presentación, todas as solicitudes que reúnan os requisitos establecidos.

2. Poderán concederse de forma directa as seguintes subvencións:

a) As previstas nominativamente no Orzamento Xeral do Concello de Oroso, nos termos recolleitos nos convenios ou acordos de concesión.

b) Aquelas cuxo outorgamento ou contía veña imposto por unha norma de rango legal, que seguirán o procedemento de concesión que lles resulte de aplicación de acordo coa súa propia normativa.

c) Con carácter excepcional, aqueloutras subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

3. Non poderán outorgarse subvencións por contía superior á que se determine na convocatoria, nin superar os límites anuais de imputación orzamentaria previstos. Aquelas solicitudes que non se atendan por insuficiencia orzamentaria serán desestimadas, sen prexuízo de detallarse o seu baremación no texto da resolución.

SECCIÓN 1ª. CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA

Artigo 12. Iniciación do procedemento.

1. O procedemento para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva iniciarase sempre de oficio mediante convocatoria pública aprobada polo órgano competente.

2. As convocatorias de subvencións haberán de publicarse coa antelación suficiente para que a persoa ou entidade beneficiaria poida dispoñer do tempo necesario para o desenvolvemento eficiente da actividade e subseguinte xustificación, iniciándose a tramitación do expediente se fose necesario no exercicio orzamentario anterior, de conformidade co previsto no artigo 56 do Regulamento da LGS.

3. O procedemento de concesión da subvención en réxime de concorrencia competitiva poderá facerse ben mediante convocatoria e procedemento selectivo únicos, ou ben mediante unha convocatoria aberta con varios procedementos selectivos ao longo do ano con arranxo ao previsto no artigo 59 do Regulamento da LGS, segundo especifíquese na correspondente convocatoria. Nas convocatorias que sigan o réxime de tramitación anticipada ou de subvencións plurianuais, aplicaranse as disposicións previstas nos artigos 56 e 57 do Regulamento da LGS.

4. A convocatoria terá necesariamente o seguinte contido:

a) Indicación do acordo plenario polo que se aproba a presente Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello e do diario oficial en que está publicada, salvo que, en atención á súa especificidade, rexan outras bases reguladoras ou que estas se aproben xunto coa propia convocatoria.

b) Créditos orzamentarios aos que se imputa a subvención e contía total máxima das subvencións convocadas dentro dos créditos dispoñibles ou, na súa falta, contía estimada das subvencións.

c) Obxecto, condicións e finalidade da concesión da subvención.

d) Expresión de que a concesión se efectúa en réxime de concorrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar a subvención e forma de acreditalos.

f) Indicación da posibilidade de que a persoa solicitante da subvención opte por autorizar ao órgano xestor para que este poida solicitar o certificado ou documento acreditativo de estar ao corrente das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social.

g) Establecer, no seu caso, a consideración como beneficiarias das persoas e entidades a que se refire o artigo 6 desta ordenanza.

h) Indicación dos órganos competentes para a instrución e resolución do procedemento.

i) Composición da comisión de valoración.

j) Prazo e lugar de presentación de solicitudes. O prazo será de 20 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria, salvo que na mesma fíxese un superior.

k) Documentos e informacións que deben acompañarse á solicitude.

l) Prazos de resolución e de notificación, así como os medios de publicación.

m) Criterios obxectivos de outorgamento da subvención e, no seu caso, ponderación dos mesmos.

n) No seu caso, indicación de que o crédito destinado ás subvencións se prorrateará entre todas as persoas ou entidades beneficiarias da subvención. ou) No seu caso, posibilidade de reformulación de solicitudes de conformidade co disposto no artigo 27 a LGS.

p) Indicación de que a resolución pon fin á vía administrativa e do recurso ou recursos que proceda interpoñer contra a mesma.

q) Indicación, no seu caso, de que a resolución de concesión poderá incluír unha relación ordenada de todas as solicitudes que, cumprindo coas condicións para adquirir a condición de beneficiario/a, non fosen estimadas por pasarse a contía máxima do crédito fixado na convocatoria, con indicación da puntuación outorgada a cada unha delas.

r) No seu caso, posibilidade de subcontratación en diferentes termos aos previstos con carácter xeral nesta ordenanza.

s) No seu caso, tanto por cento do orzamento do proxecto para financiar pola persoa ou entidade beneficiaria, ben por financiamento propio ou a través doutras subvencións.

t) A posibilidade de efectuar pagos anticipados e abonos a conta. No caso de que a convocatoria non conteña tal previsión o pago da subvención realizarase previa xustificación pola persoa ou entidade beneficiaria da realización da actividade ou proxecto.

u) No seu caso, Compatibilidade ou incompatibilidade da subvención.

v) Forma e prazo de xustificación.

w) Posibilidade de introducir modificacións no proxecto como consecuencia de circunstancias non previstas.

x) No seu caso, a condición de que en toda a documentación e propaganda escrita ou gráfica da actividade subvencionada fágase constar o financiamento público do Concello.

5. Poderán servir de criterios xerais para o outorgamento de subvencións polo Concello de Oroso, entre outros, os seguintes:

a) Capacidade económica da persoa solicitante.

b) Viabilidade do proxecto.

c) Coherencia entre a xustificación da acción, os obxectivos trazados e as actividades propostas.

d) Creatividade, grao de elaboración, innovación, orixinalidade, ou interese da actividade ou proxecto.

e) Incorporación do enfoque de xénero ao proxecto.

f) Grao de permanencia dos efectos derivados da actividade ou proxecto.

g) Grao de coordinación e colaboración con outras entidades.

h) Experiencia en proxectos similares.

i) Número de compoñentes que constitúen a entidade e impacto social das actividades en referencia ao número de participantes que se inscribiron nas mesmas.

j) Capacidade técnica, organizativa e de xestión da persoa ou entidade solicitante.

k) Adecuación do proxecto ás condicións sociais, culturais ou outras do ámbito onde se vaia a desenvolver.

l) Calidade técnica.

m) Calidade artística.

n) Capacidade de autofinanciación da persoa ou entidade solicitante e dispoñibilidade doutros fondos de financiamento.

. 6. A convocatoria será publicada na Base de Datos Nacional de Subvencións, que remitirá o extracto da mesma ao Boletín Oficial da Provincia de Coruña, e na páxina web municipal. Poderase realizar unha publicación adicional na forma e polos medios que se establezan polo órgano competente para realizar a convocatoria.

7. As persoas interesadas deberán presentar a solicitude no modelo normalizado que para ese efecto se determine na convocatoria. O prazo para presentar as solicitudes fixarase nas correspondentes convocatorias e non poderá ser inferior a 20 días hábiles.

8. As convocatorias de subvencións esixirán a presentación, xunto coa solicitude, dos documentos e informacións precisos para acreditar as circunstancias que deban concorrer nas persoas ou entidades beneficiarias e os méritos ou circunstancias a valorar no procedemento de concesión, salvo que os documentos esixidos xa estivesen en poder desta Administración, nese caso poderán substituírse por unha declaración responsable na que se indique a data e o órgano ou dependencia, en que foron presentados ou, no seu caso, emitidos, ou no que obran, a condición de que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan. Non obstante o disposto anteriormente, nos supostos de imposibilidade material de obter o documento por parte desta Administración ou os seus organismos públicos, poderase requirir á persoa ou entidade solicitante a súa presentación, ou na súa falta, a acreditación por outros medios dos requisitos a que se refire o documento, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

9. A convocatoria das subvencións poderá admitir a substitución da presentación de determinados documentos por unha declaración responsable da persoa ou da persoa representante da entidade solicitante. Neste caso, con anterioridade á proposta de resolución de concesión da subvención deberase requirir a presentación, nun prazo non superior a 15 días, da documentación que acredite a realidade dos datos contidos na citada declaración.

Artigo 13. Instrucción do procedemento.

1. A instrución do procedemento do de concesión de subvencións no ámbito do Concello de Oroso compete a un/a empregado/a do servizo administrativo encargado da tramitación do procedemento, cuxa designación se efectuará na convocatoria.

2. A persoa que instrúa o procedemento realizará de oficio cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución,

3- As actividades de instrución comprenderán necesariamente:

• Avaliación das solicitudes, efectuada conforme aos criterios, formas e prioridades de valoración establecidos na convocatoria. Esta poderá prever unha fase de preevaluación na que se verificará o cumprimento das condicións impostas para adquirir a condición de beneficiario/a de a subvención.

• Informe do servizo instrutor no que conste que da información que obra na súa poder despréndese que as persoas ou entidades beneficiarias cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás mesmas.

. 4. Unha vez avaliadas e informadas as solicitudes, o servizo instrutor elaborará a proposta de concesión das subvencións, que será elevada a ditame dunha Comisión cuxa composición se detallará na convocatoria.

5. A Comisión, á vista da proposta presentada, emitirá un ditame que por conduto do servizo instrutor, someterase á aprobación do órgano competente para a súa resolución.

6. Naqueles supostos en que figuren no procedemento e sexan tidos en conta, feitos, alegacións ou probas non aducidas polas persoas interesadas, notificaráselles a proposta de concesión, outorgándolles o prazo de 10 días para a presentación de alegacións. Informadas as mesmas polo servizo xestor volverá elevar a proposta a ditame da Comisión que a someterá para a súa aprobación ao órgano competente.

7. As convocatorias poderán prever que, no caso de que a suma dos importes solicitados por quen reúna os requisitos para acceder ás axudas sexa superior ao importe obxecto da convocatoria, devandito importe se prorratee entre as persoas beneficiarias en proporción aos orzamentos axustados dos proxectos conforme ao apartado anterior ou aos programas aceptados, sempre que non se alteren as condicións, obxecto e finalidade da subvención. Con todo, se a cantidade individualizada a percibir por persoa beneficiaria ou proxecto resultase insuficiente para a eficacia das axudas non procederá aplicar o prorrateo.

Artigo 14. Resolución do procedemento.

1. Unha vez recibida a proposta de resolución, xunto co resto do expediente, o órgano competente resolverá o procedemento, previa fiscalización da intervención.

2. A resolución motivarase de conformidade co disposto na presente ordenanza e na convocatoria pola que se rexe, debendo, en todo caso, quedar acreditados no procedemento os fundamentos da resolución que se adopte. A este respecto, deberá facer constar de maneira expresa:

- a persoa solicitante ou a relación de solicitantes aos que se concede a subvención, e a súa contía, e no seu caso, o resto de solicitantes cuxas peticións resultasen desestimadas, especificándose a súa avaliación e os criterios de valoración seguidos para efectuar tanto a concesión como a denegación. Neste suposto, se se renunciase á subvención por algunha das persoas beneficiarias, o órgano concedente acordará, sen necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da subvención á persoa solicitante ou solicitantes seguintes a aquel en orde da súa puntuación, a condición de que coa renuncia por parte dalgunhas das persoas beneficiarias liberouse crédito suficiente para atender polo menos una das solicitudes denegadas. O órgano concedente da subvención comunicará esta opción ás persoas interesadas, a fin de que, no caso de que accedan, o órgano administrativo dite novo acto de concesión.

3. Nas subvencións que teñan por obxecto financiar a realización dunha actividade, as resolucións de concesión especificarán os prazos en que haberán de desenvolverse tendo en conta, no seu caso, o programa de traballos ou proposta formulada pola persoa ou entidade beneficiaria e os límites derivados da temporalidade dos créditos orzamentarios

4. A resolución deberá expresar os recursos que contra a mesma procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que houbesen de presentarse e prazo para interpoñelas, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercitar calquera outro que estimen oportuno.

5. O prazo máximo para resolver e notificar non poderá exceder de seis meses salvo no caso de convocatoria aberta nese caso o prazo máximo para resolver e para presentar solicitudes en cada un dos procedementos será o que se especifique na convocatoria. O prazo computarase a partir da publicación da correspondente convocatoria, salvo que a mesma pospoña os seus efectos a unha data posterior.

6. A resolución será notificada ás persoas solicitantes, entendéndose aceptada polas persoas beneficiarias se, transcorridos dez días desde a súa recepción, a persoa interesada non exercita un acto en contrario.

7. Ademais, a resolución será publicada na BDNS e no Diario Oficial de Galicia e utilizaranse outros medios que aseguren a publicidade das persoas beneficiarias das mesmas, tales como a páxina web municipal. Non será necesaria a publicación dos datos da persoa beneficiaria cando, en razón do obxecto da subvención, poida ser contraria ao respecto e salvagarda da honra, a intimidade persoal, e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei Orgánica 1/1982, do 5 de maio, de Protección Civil do Dereito á Honra, á Intimidade Persoal e Familiar e á Propia Imaxe, e fose previsto na súa normativa reguladora.

8. O vencemento do prazo máximo sen notificarse a resolución lexítima ás persoas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención.

Artigo 15. Resolución do procedemento.

Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, os interesados propostos como beneficiarios disporán dun prazo de 10 días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se produza manifestación expresa se entenderá tacitamente aceptada, agás que no mesmo prazo se comunique de xeito formal e expreso a renuncia á subvención concedida, debidamente asinada polo representante da entidade beneficiaria.

SECCIÓN 2ª. RÉXIME DE CONCESIÓN DIRECTA.

Artigo 16. Concesión directa

1. Será de aplicación ás subvencións que se concedan directamente o previsto na LGS e no seu Regulamento así como na presente ordenanza.

2. O procedemento para a concesión destas subvencións iniciarase de oficio ou a instancia da persoa interesada.

Subsección primeira. Réxime e procedemento de concesión directa de subvencións nominativas

Artigo 17. Concepto e clases

1. Son subvencións previstas nominativamente no Orzamento Xeral do Concello de Oroso, aquelas cuxo obxecto, dotación orzamentaria e beneficiario/a aparecen determinados expresamente no correspondente anexo en que se relacionan as subvencións nominativas que foron dotadas no estado de gastos do orzamento.

Artigo 18. Procedemento de concesión

1. O procedemento de concesión iniciarase de oficio pola persoa responsable do crédito orzamentario ao que se imputa a subvención, ou a instancia da persoa interesada, sendo imprescindible a existencia de consignación orzamentaria específica no Orzamento Xeral Municipal a favor da persoa pública ou privada á que vai destinada a subvención.

2. O servizo xestor realizará de oficio todas as actuacións que estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos, en virtude dos cales deba ditarse a proposta de resolución e solicitará cuantos informes estime necesarios para resolver ou que sexan esixidos polas normas que regulan a subvención. As actividades de instrución comprenderán necesariamente a inclusión no procedemento do documento contable de retención do crédito polo importe máximo consignado no Orzamento, a elaboración do texto do convenio regulador da subvención, que deberá contar co informe dos servizos xurídicos e o informe do instrutor no que conste que, dos datos que obran no seu poder, resulta que a persoa beneficiaria reúne os requisitos para acceder á subvención.

3. Unha vez completada a instrución e previo informe da Intervención, someterase a proposta de concesión ao órgano competente para a súa aprobación

4. A resolución motivarase e notificarase de conformidade co disposto na presente ordenanza e na normativa vixente.

5. A aceptación da subvención formalizarase a través da firma polas partes do convenio, adquirindo eficacia a partir dese momento o acto de concesión da subvención.

6. Cando en virtude das especiais circunstancias do obxecto da subvención considérese prescindible a figura do convenio, seguirase o procedemento establecido, obviando os trámites relativos ao mesmo.

Subsección segunda. Réxime e procedemento de concesión directa do resto de subvencións.

Artigo 19. Subvencións cuxo outorgamento ou contía veña imposto por unha norma de rango legal.

Aquelas subvencións de concesión directa cuxo outorgamento ou contía veña imposto por unha norma de rango legal, rexeranse pola devandita norma e polas demais de específica aplicación ao Concello de Oroso, tendo carácter supletorio o previsto na LGS, o Regulamento da LGS e esta ordenanza, salvo no que afecten os principios de publicidade e concorrencia.

Artigo 20. Subvencións concedidas por razóns de dificultade de convocatoria pública.

1. Con carácter excepcional, poderanse conceder directamente subvencións en que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública.

2. O Alcalde-Presidente aprobará con carácter previo, a proposta da área correspondente por razón da materia e previo informe da Secretaría e da Intervención Municipal, o réxime xurídico específico aplicable á concesión da subvención, mediante o correspondente acordo, que terá o carácter de bases reguladoras das subvencións que estableza, e axustarase ás previsións da LGS, do Regulamento da LGS e desta ordenanza, no que sexa compatible coa súa natureza e salvo no que afecte os principios de publicidade e concorrencia.

O expediente incluirá unha memoria da persoa responsable da área correspondente, xustificativa do carácter singular das subvencións e das razóns que acreditan o interese público, social, económico ou humanitario e daquelas que xustifican a dificultade da súa convocatoria pública.

3. A resolución ou o convenio polo que se concedan estas subvencións conterá, como mínimo, o seguinte:

a) Definición do obxecto da subvención.

b) Réxime xurídico aplicable.

c) Beneficiarios/ as.

d) Modalidades da subvención.

e) Crédito orzamentario ao que se imputa o gasto e contía da subvención individualizada, no seu caso, para cada beneficiario/a se fosen varios.

f) A compatibilidade ou incompatibilidade con outras subvencións para a mesma finalidade, procedentes doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados.

g) Os prazos e formas de pago da subvención.

h) A posibilidade de efectuar pagos anticipados e abonos a conta, así como o réxime de garantías que, no seu caso deberán achegar as persoas beneficiarias.

i) O prazo e forma de xustificación polas persoas ben

CAPÍTULO III XESTIÓN DAS SUBVENCIÓNS PÚBLICAS.

Artigo 21. Gastos subvencionables.

1. Os gastos subvencionables determinaranse na correspondente convocatoria, resolución ou convenio, de conformidade co establecido no presente artigo, no artigo 31 LGS e no artigo 83 Regulamento da LGS.

2. Considéranse gastos subvencionables aqueles que, dentro do marco legal vixente e das previsións desta ordenanza, respondan de maneira indubitada á natureza da actividade subvencionada, realícense dentro do prazo previsto na convocatoria, convenio ou resolución de concesión, o seu custo de adquisición non sexa superior ao valor de mercado. Con carácter xeral, se o período subvencionado corresponde a un exercicio orzamentario, admitiranse unicamente aqueles gastos que se devenguen dentro do ano de concesión da subvención ou de aprobación do convenio.

3. Cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas na lexislación de contratos públicos para o contrato menor, a persoa beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, salvo que polas súas especiais características non exista no mercado suficiente número de entidades que os realicen, presten ou fornezan, ou salvo que o gasto realícese con anterioridade á subvención, extremos que deberán xustificarse fehacientemente. As ofertas presentadas deberán achegarse na xustificación, ou, no seu caso, na solicitude de subvención. Deberanse xustificar expresamente nunha memoria os criterios empregados para a selección da oferta cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. No caso de que non se achegasen como mínimo tres ofertas de distintos provedores ou de que a elección recaese, sen adecuada xustificación, nunha que non fose a máis vantaxosa economicamente, o órgano concedente poderá solicitar unha taxación pericial do ben ou servizo, sendo de conta da persoa beneficiaria os gastos que se ocasionen. En tal caso, a subvención calcularase tomando como referencia o menor dos dous valores: o declarado pola persoa beneficiaria ou o resultante da taxación.

4. No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, seguiranse as regras establecidas nos apartados 4 e 5 do artigo 31 da LGS.

5. Poderán ser subvencionables os gastos que orixine o cumprimento das garantías de calquera natureza que fosen esixidas, de acordo con esta ordenanza, cando así o prevexa a convocatoria, convenio ou resolución de concesión.

6. En ningún caso consideraranse gastos subvencionables:

a) Os intereses debedores das contas bancarias.

b) Intereses, recargas e sancións administrativas e penais.

c) Os gastos de procedementos xudiciais.

d) Os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación. Concretamente, en canto ao Imposto sobre o Valor Engadido unicamente serán gastos subvencionables aquelas cantidades abonadas pola persoa beneficiaria que representen un custo real, é dicir, que fose efectivamente abonado pola persoa beneficiaria, e que non sexa deducible, debido a que de poder selo, este imposto sería recuperable pola persoa beneficiaria, que debería xustificar o seu carácter non recuperable.

e) Os impostos persoais sobre a renda.

7. Terán o carácter de subvencionables, no seu caso, os custos indirectos da actividade subvencionada na porcentaxe máxima que se determine na convocatoria, convenio ou resolución de concesión, previos os estudos económicos que procedan. En ningún caso devandito porcentaxe poderá ser superior ao 8 por cen da subvención concedida. Os custos indirectos non requirirán de xustificación adicional.

8. Como regra xeral non se admitirán como gastos subvencionables os gastos de amortización dos bens inventariables propiedade da persoa beneficiaria que se empreguen no desenvolvemento da actividade. Excepcionalmente, e con suxeición aos requisitos que establece o artigo 31.6 da LGS, poderán admitirse a condición de que a convocatoria, convenio ou resolución así o exprese e especifique as regras especiais nesta materia.

CAPÍTULO IV PROCEDEMENTO DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS E DE COMPROBACION POLO ÓRGANO CONCEDENTE

Artigo 22. Réxime de Xustificación.

1.- Todas as subvencións concedidas polo Concello de Oroso terán o carácter de postpagables e dicir previa xustificación da realización do gasto ou da obtención da finalidade.

2.- No entanto, o Alcalde, dentro das súas competencias, e mediante Decreto, poderá resolver un anticipo da subvención concedida de até un 80% do importe total con dispensa de constitución de garantía.

Para o aboamento do devandito anticipo o beneficiario deberá achegar a seguinte documentación:

 Solicitude do anticipo co porcentaxe solicitado do 80%. -

 Declaración responsable do beneficiario, que conteña os seguintes puntos:

- Que está ao corrente das súas obrigas tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, Facenda Autonómica, Deputación Provincial de Lugo, Seguridade Social e non é debedor por resolución de procedencia de reintegro, é dicir, que non ten pendente de ingreso no Tesouro Público ningunha reclamación de débeda derivada dunha resolución de reintegro de axuda pública.

- Documento emitido pola entidade bancaria, no que conste a conta na que se procederá, no seu caso, ao abono do correspondente anticipo, unha vez tramitada a documentación achegada.

3.- A concesión de calquera tipo de subvención requirirá a formación de expediente no que conste o destino dos fondos e os requisitos necesarios que se deben cumprir para que poida procederse ao pago.

4.- Cumpridas as condicións estipuladas no acto administrativo de concesión, ou no momento establecido nas normas de cada subvención, ou nas presentes Bases de Execución, procederase ao seu recoñecemento e posterior pago.

5.- O Concello de Oroso poderá efectuar en calquera momento, as comprobacións que sexan necesarias para asegurar o cumprimento da finalidade da subvención.

6.- Cando o beneficiario sexa debedor con motivo dunha débeda vencida e líquida, o Alcalde-Presidente poderá acordar a compensación

7.- En canto á xustificación as asociacións e entidades beneficiarias de subvencións deberán presentar antes do 1 de Decembro de cada exercicio económico no rexistro xeral do Concello a conta xustificativa acompañada da seguinte documentación:

*Facturas orixinais ou fotocopias compulsadas polo Secretario da Corporación ou autenticadas ante Notario xustificativas dos gastos efectuados. Ditas facturas deberán estar expedidas a nome da Asociación ou no seu caso ó cargo do Presidente da agrupación sen personalidade xurídica.

*) As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza que xeneren gastos de inversión, xustificarase aportando os seguintes documentos:

-Adquisición de béns de equipo: factura orixinal ou fotocopia compulsada.

-Adquisición de béns inmobles: fotocopia compulsada de escritura pública e xustificantes de pago dos impostos correspondentes.

-Execución de obras: certificación de obra suscrita polo técnico colexiado competente e relación valorada. Se as obras execútanse por contrata, a certificación de obra que poderá conter os gastos xenerais, benefício industrial e IVE, acompañarase factura orixinal ou compulsada expedida polo contratista.

Calquera outro medio de xustificación de valor probatorio con validez no tráfico xurídico mercantil que acrediten, en todo caso, a realización da actividade obxecto de subvención, e que deberán ser concretados nas bases da convocatoria ou no correspondente convenio, no caso de subvencións nominativas.

*Memoria detallada da actividade desarrollada e declaración de ter cumprido o obxecto da subvención.

*Relación de ingresos e gastos da actividade.

*Relación no seu caso doutras axudas concedidas á Asociación para a mesma actividade.

*No caso de non executarse a totalidade da cantidade en concepto de anticipo, presentarase documentación xustificativa do reintegro da parte non executada na conta do Concello. De non cumprirse esta obrigación de xustificación, procederá o reintegro da cantidade percibida e non executada e a esixencia do xuro de mora correspondente dende o momento da achega ata na que se acorde a procedencia do reintegro.

*Os tres presupostos que, en aplicación do artigo 31.3 da LGS, deba de solicitar a persoa beneficiaria.

8.- No caso de que non se xustifique a totalidade da achega establecida neste convenio, de considerarse que se cumpriu coa finalidade para a que se financiou, procederase unicamente ó aboamento do importe de financiación efectivamente xustificado.

9.- O abono da financiación, unha vez aprobada a xustificación da mesma, será efectuado mediante transferencia bancaria á conta sinalada polo beneficiario.

10.- Non se procederá ao aboamento, no caso de que o beneficiario non estea ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social, ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

11.- O Concello de Oroso reservarase o dereito a solicitar toda a documentación que se considere precisa en relación coa xustificación do obxecto do presente convenio.

12.- Os custes obxecto de axuda serán compatibles cas aportacións económicas dos beneficiarios, así como con axudas económicas que poida recibir doutras administracións públicas, comunicando tan pronto se coñeza a súa obtención para a mesma finalidade.

13.- As contías aportadas polo Concello, máis as contías aportadas por outras administracións públicas ou entidades públicas ou privadas non poderán superar o 100% da execución da actuación.

Se a contía financiable é superior á cantidade asignada ao concello, a diferenza en ningún caso será financiada Concello, debendo o beneficiario asumir ditos custes.

Artigo 23 Prazo de presentación da xustificación das subvencións.

1. A convocatoria da subvención e, no seu caso, o convenio ou resolución de concesión directa, especificarán o prazo de rendición da xustificación das subvencións. No caso de que nin a convocatoria, nin o convenio, nin a resolución expresen o prazo para a xustificación da subvención, este será, con carácter xeral, dun mes desde a finalización do prazo para a realización da actividade e en todo caso antes do día 1 de decembro da anualidade correspondente.

2. Cando circunstancias sobrevindas, suficientemente xustificadas, impedisen presentar a xustificación no indicado prazo, o órgano concedente da subvención poderá outorgar, previa solicitude da persoa beneficiaria, unha ampliación do prazo de xustificación que non exceda da metade do mesmo e sempre que con iso non se prexudiquen dereitos de terceiros. Tanto a solicitude como a resolución de ampliación deberán adoptarse antes de que finalice o prazo de xustificación.

3. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen presentarse a mesma ante o órgano competente, este requirirá á persoa beneficiaria para que no prazo improrrogable de quince días sexa presentada. O transcurso deste prazo sen que se presentou a xustificación, leva consigo a esixencia de reintegro e demais responsabilidades establecidas na LGS, sen que a presentación da xustificación neste prazo adicional exima á persoa beneficiaria das sancións que correspondan.

Artigo 24.Comprobación e aprobación da xustificación das subvencións.

1. Unha vez presentada a xustificación pola persoa beneficiaria, o servizo xestor da subvención procederá á comprobación de que a documentación presentada cumpre os requisitos establecidos na presente ordenanza e na respectiva convocatoria da subvención, convenio ou resolución de concesión directa. Para ese efecto, efectuará as comprobacións formais e, no seu caso, materiais que se consideren necesarias, que poderán incluír a comprobación dos valores de mercado dos gastos subvencionados regulada no artigo 33 da LGS. Cando se trate de transferencias de capital, achegarase ao expediente, no seu caso, o acta de comprobación material da súa execución.

2. Realizada a comprobación, darase traslado do expediente completo á intervención para os efectos da emisión do correspondente informe acerca da xustificación formal da subvención no exercicio da función interventora.

3. Emitido o informe, someterase á aprobación da xustificación polo órgano que concedeu a subvención, que haberá de comunicalo á intervención.

4. Cando a persoa beneficiaria da subvención poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en conta para a concesión da mesma, que non modifiquen esencialmente a natureza ou obxectivos da subvención e que puidesen dar lugar á modificación da resolución, habéndose omitido o trámite de autorización administrativa previa, o órgano concedente da subvención, sempre que así se prevexa na convocatoria, poderá aceptar a xustificación presentada. Para iso haberase de contar cos informes favorables do Servizo xestor e da Intervención –nos termos do apartado terceiro anterior–, e estará en todo caso condicionada a que tal aceptación non lesione dereitos de terceiras persoas ou entidades.

5. De conformidade co establecido no título III da LGS, a comprobación de subvencións polo órgano concedente enténdese sen prexuízo das actuacións de control financeiro que competen á Intervención.

Artigo 25.Supostos determinantes da perda total ou parcial do dereito ao cobro das subvencións

1. Unha vez efectuada a comprobación polo servizo xestor, segundo o establecido no artigo anterior, o órgano que concedeu a subvención, previa audiencia da persoa beneficiaria ou entidade colaboradora, e emitido o preceptivo informe da Intervención , declarará a perda do dereito ao cobro da subvención –e, no seu caso, o reintegro das cantidades pagadas- se o referido informe constata a concorrencia dalgún dos supostos de incumprimento seguintes:

a) A obtención de subvención falseando as condicións requiridas ou ocultando aquelas que o impedisen.

b) O incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade, do proxecto ou a non adopción do comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

c) O incumprimento da obrigación de xustificación ou a xustificación insuficiente, sen prexuízo do establecido no apartado 2 deste mesmo artigo.

d) A resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación ou de control financeiro, así como o incumprimento das obrigacións contables, rexistrais ou de conservación de documentos cando diso derívese a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

e) O incumprimento das obrigacións impostas pola Administración os/ás beneficiarios/ as, así como os compromisos por estes asumidos, sempre que afecten ou se refiran ao modo en que se han de conseguir os obxectivos, realizar a actividade, executar o proxecto ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención.

f) O incumprimento das obrigacións impostas pola Administración ás entidades colaboradoras e ás beneficiarias, así como os compromisos por estes asumidos con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso derívese a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administracións ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

g) O incumprimento da obrigación de adoptar as medidas de publicidade e difusión na documentación e propaganda de que a actividade se acha subvencionada por este Concello, nos casos en que se impuxo dita condición.

2. A efectos de determinar a cantidade que finalmente haxa de percibir a persoa ou entidade beneficiaria ou, no seu caso, o importe para reintegrar, establécense os seguintes criterios de gradación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión de subvencións:

A. Cando a unidade xestora constate que o cumprimento pola persoa beneficiaria ou, no seu caso, entidade colaboradora, aproxímase ao cumprimento total, e acredítase por estes unha actuación inequivocamente tendente á satisfacción dos seus compromisos, o órgano concedente recoñecerá o dereito ao cobro parcial da subvención, aplicando a proporción en que se atope a actividade realizada respecto da total.

B. Cando o cumprimento total das condicións ou do prazo, fosen determinantes para a consecución do fin público perseguido, será causa de perda total do dereito -e do reintegro do percibido, no seu caso- o incumprimento de calquera das condicións impostas con motivo da concesión ou o seu cumprimento extemporáneo.

C. No suposto de concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que superen o custo da actividade subvencionada, procederase a declarar a perda do dereito á subvención no importe en que se cuantifique o exceso obtido sobre o custo da actividade subvencionada.

3. A declaración da perda do dereito ao cobro levará a esixencia do reintegro do percibido nos termos regulados no Capítulo VI desta ordenanza.

CAPÍTULO V PROCEDEMENTO DE XESTIÓN ORZAMENTARIA

Artigo 26. Procedemento de execución do gasto

1. Con carácter previo á convocatoria da subvención ou a concesión directa da mesma, deberá efectuarse a aprobación do gasto nos termos previstos na lexislación de facendas locais e as Bases de Execución do Orzamento Municipal.

2. Cando o réxime de concesión das subvencións sexa o de concorrencia competitiva, con carácter previo á convocatoria deberá aprobarse o gasto polo órgano competente, tramitándose para iso o correspondente documento contable de Autorización de Gasto polo importe total das subvencións que se prevexa conceder. Se a convocatoria se aprobase nun exercicio orzamentario anterior a aquel en que vaia a ter lugar a concesión das subvencións, deberá facerse constar expresamente na mesma que dita concesión queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución da concesión. A resolución de concesión á persoa beneficiaria concreta e determinada, levará o compromiso ou disposición do gasto a favor da persoa beneficiaria polo importe da subvención que se concede, xerándose o correspondente documento contable.

3. Nos supostos en que a regulación da subvención contemple a posibilidade de efectuar o pago anticipado, a conta ou fraccionado, procederase ademais ao recoñecemento e liquidación da obrigación polo importe que proceda.

4. Cando se trate da concesión directa de subvencións, achegarase ao expediente o documento contable de Autorización e Disposición do Gasto, no que figurará a persoa beneficiaria e importe a conceder. A resolución de concesión directa poderá levar consigo o recoñecemento e liquidación da obrigación nos supostos a que alude o punto anterior.

5. O recoñecemento e liquidación da obrigación tramitarase mediante o documento contable de Recoñecemento da Obrigación, acompañándose ao mesmo a seguinte documentación, sen prexuízo da que se debese achegar, no seu caso, de acordo co establecido na súa convocatoria, convenio ou resolución de concesión directa:

a) Resolución de concesión ou o convenio, no seu caso, debidamente subscrito polo órgano competente.

b) Acreditación de que a persoa beneficiaria áchase ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa facenda estatal e municipal e fronte á Seguridade Social e non sexa debedora por resolución de procedencia de reintegro. Cando expirase o prazo de validez de seis meses, haberá de achegarse unha nova certificación ou declaración da persoa beneficiaria. Así mesmo, deberá achegarse unha nova certificación ou declaración, cando variasen as circunstancias certificadas ou declaradas aínda cando estas non caducasen. Presumirase, salvo que da documentación incluída no expediente ao momento da fiscalización puidese deducirse o contrario, que as circunstancias certificadas ou declaradas ao momento da concesión non variaron .

c) Cando se trate de subvencións de pago posterior á xustificación, a aprobación polo órgano concedente da xustificación parcial ou total da mesma, segundo contémplese ou non a posibilidade de efectuar pagos fraccionados.

d) No caso de que a persoa beneficiaria houbese percibido parte da subvención concedida, informe do servizo xestor de que non foi ditada resolución declarativa de procedencia de reintegro da subvención ou da perda do dereito ao cobro da mesma e de que non foi acordada polo órgano concedente da subvención, como medida cautelar, a retención de libramentos de pago ou das cantidades pendentes de abonar á persoa beneficiaria ou entidade colaboradora, referidos á mesma subvención.

6. Poderase utilizar a acumulación de fases de autorización, disposición e recoñecemento da obrigación cando a concesión e proposta de pago sexan simultáneas, como nas subvencións que se conceden en atención á concorrencia dunha determinada situación da persoa beneficiaria, que, ao ser acreditadas con anterioridade á concesión, non requiren ulterior xustificación.

Artigo 27. Procedemento de pago.

1. O pago da subvención realizarase con carácter xeral previa presentación pola persoa beneficiaria da xustificación e aprobación polo órgano competente.

2. En ningún caso poderá realizarse o pago da subvención en tanto a persoa beneficiaria non se ache ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias coa Axencia Estatal da Administración Tributaria e o Concello e fronte á Seguridade Social, ou ben sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

3. Os pagos serán comunicados á BDNS antes de que finalice o mes natural seguinte ao da súa realización.

CAPÍTULO VI REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS.

Artículo 28. Causas de reintegro das cantidades percibidas.

1. O órgano concedente da subvención acordará a iniciación de expediente para o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas, e a esixencia do interese de demora correspondente, nos supostos seguintes:

A. Nos supostos de declaración da perda do dereito ao cobro da subvención, que enumera o artigo 30 desta ordenanza, con aplicación das regras seguintes:

1ª. Cando o órgano concedente declare a perda total do dereito ao cobro da subvención, acordarase a instrución do procedemento para o reintegro da totalidade do percibido pola persoa beneficiaria ou entidade colaboradora.

2ª. Cando o órgano concedente declare a perda parcial do dereito ao cobro, segundo o previsto no apartado 2 do citado artigo, determinará ademais o importe que resulte a reintegrar pola persoa beneficiaria ou entidade colaboradora sempre que a subvención xa percibida sexa superior á contía do dereito recoñecido, acordando ao propio tempo a instrución do procedemento para o reintegro da diferenza a favor da Administración.

B. Cando a Intervención, no informe de control financeiro que emita, poña de manifesto a concorrencia dalgún dos supostos detallados no artigo 30 desta ordenanza. O informe deberá pronunciarse acerca de se procede o reintegro total do pago ou, de non ser así, acerca da contía concreta a reintegrar.

C. De igual modo, cando no desenvolvemento do control financeiro a Intervención aprecie a existencia de circunstancias que puidesen dar orixe á devolución das cantidades percibidas por causas distintas ás previstas no artigo 30 desta ordenanza, poñeranse os feitos en coñecemento do órgano concedente da subvención, que adoptará as medidas que procedan.

2. Tamén se acordará a iniciación de expediente de reintegro nos casos en que a resolución de concesión sexa declarada nula, tanto se o é por resolución administrativa como por sentenza xudicial. Unha vez a resolución adquirise firmeza, tramitarase o procedemento para o reintegro da totalidade do percibido pola beneficiaria ou entidade colaboradora.

Artigo 29. Natureza do reintegro e esixencia de intereses de demora.

1. As cantidades para reintegrar terán a consideración de dereitos de natureza pública. Para o seu cobranza, a facenda municipal terá as prerrogativas establecidas legalmente para a facenda do Estado e actuará conforme aos procedementos administrativos correspondentes.

2. O reintegro das cantidades percibidas nos supostos regulados no apartado 1 do artigo anterior, levará aparellada a esixencia do interese de demora, calculado desde o momento do pago da subvención ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro.

3. O interese de demora aplicable en materia de subvencións será o interese legal do diñeiro vixente en cada exercicio do período en que resulte esixible, incrementado nun 25% salvo que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza outro diferente.

Artigo 30. Procedemento de reintegro

1. O procedemento de reintegro de subvencións iniciarase por acordo do órgano concedente cando concorra algún dos supostos detallados no artigo 33 e rexerase pola LGS e, na súa falta, polas disposicións xerais sobre procedementos administrativos.

2. Unha vez acordado o inicio do procedemento de reintegro, como medida cautelar, o órgano concedente pode acordar a suspensión dos libramentos de pago das cantidades pendentes de abonar á beneficiaria ou entidade colaboradora, sen superar, en ningún caso, o importe que fixen a proposta ou resolución de inicio do expediente de reintegro, cos intereses de demora deveñados ata aquel momento. En todo caso, procederá a suspensión se existen indicios racionais que permitan prever a imposibilidade de obter o resarcimiento, ou se este pode verse frustrado ou gravemente dificultado e, en especial, se o perceptor fai actos de ocultación, gravame ou disposición dos seus bens. A retención de pagos estará suxeita, en calquera dos supostos anteriores, ao seguinte réxime xurídico:

a) Debe ser proporcional á finalidade que se pretende conseguir, e, en ningún caso, debe adoptarse se pode producir efectos de difícil ou imposible reparación.

b) Debe manterse ata que se dite a resolución que pon fin ao expediente de reintegro, e non pode superar o período máximo que se fixe para a súa tramitación, incluídas prórrogas.

c) Non obstante o disposto no parágrafo anterior, debe levantarse cando desaparezan as circunstancias que a orixinaron ou cando a persoa interesada propoña a substitución desta medida cautelar pola constitución dunha garantía que se considere suficiente.

3. Na tramitación do procedemento garantirase en todo caso o dereito da persoa interesada á audiencia.

4. O órgano concedente da subvención será o competente para a resolución do procedemento de reintegro. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de doce meses desde a data do acordo de iniciación. Se transcorre o prazo para resolver sen que se notificou resolución expresa, producirase a caducidade do procedemento, sen prexuízo de continuar as actuacións ata a súa terminación e sen que se considere interrompida a prescrición polas actuacións realizadas ata a finalización do citado prazo.

CAPÍTULO VII CONTROL FINANCEIRO DAS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS

Artigo 31. Control financeiro das subvencións municipais.

1. O control financeiro das subvencións municipais rexerase, con carácter xeral, polo disposto no Título III da Lei Xeral de Subvencións e o seu Regulamento de desenvolvemento.

2. A competencia para efectuar o control financeiro das subvencións municipais corresponde á Intervención.

CAPÍTULO VIII INFRACCIÓNS E SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SUBVENCIÓNS.

Artigo 32. Infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións.

1. O réxime xurídico das infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións é o establecido no Título IV dela Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

2. A competencia para impoñer sancións corresponde aos órganos que teñan atribuída a potestade sancionadora de acordo co réxime delegacións vixente.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

1.- Aos procedementos de concesión de subvencións xa iniciados á entrada en vigor da presente ordenanza seralles de aplicación a normativa vixente no momento do seu inicio. A estes efectos o procedemento considerarase iniciado para as subvencións de concorrencia competitiva desde o momento da publicación da convocatoria e para as de concesión directa, desde o momento en que se adopte a resolución de concesión ou se subscriba o convenio.

Os procedementos de control financeiro, reintegro e revisión de actos resultarán de aplicación desde a súa entrada en vigor.


DISPOSICION FINAL. Entrada en vigor

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor aos quince días, contados dende o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 70 da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.