Betanzos - REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DO CONCELLO DE BETANZOS

Publicación provisional: 18/09/2017 BOP Nº: 177
Publicación definitiva: 07/12/2017 BOP Nº: 232
Aplicable dende: 15/12/2023

INDICE

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

TÍTULO I. ESTATUTO DOS/AS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL

CAPÍTULO PRIMEIRO. Adquisición, Suspensión e Perda da Condición de membro da Corporación Local

CAPÍTULO SEGUNDO. Dereitos e Deberes

CAPÍTULO TERCEIRO. Os Grupos Políticos

CAPÍTULO CUARTO. Rexistro de Intereses

TÍTULO II. A ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMEIRO. Órganos Unipersoais do Municipio

CAPÍTULO SEGUNDO. Órganos Complementarios do Municipio

TÍTULO III. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS NECESARIOS DO CONCELLO

CAPÍTULO PRIMEIRO. Funcionamento do Pleno

SECCIÓN PRIMEIRA. Das Sesións do Pleno

SECCIÓN SEGUNDA. Dos Debates

SECCIÓN TERCEIRA. Das Votacións

SECCIÓN CUARTA. Do Control e Fiscalización polo Pleno da Actuación dos demais Órganos de Goberno

SECCIÓN QUINTA. Fé Pública

CAPÍTULO SEGUNDO. A Xunta de Goberno Local

TÍTULO IV. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS DO CONCELLO

CAPÍTULO PRIMEIRO. As Comisións Informativas

TÍTULO V. CONSULTA PÚBLICA PREVIA NO PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DAS ORDENANZAS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BETANZOS

DISPOSICIÓN ADICIONAL

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS

En virtude e recoñecemento da potestade regulamentaria e a capacidade de autoorganización das Corporacións Locais recoñecida polos Artigos 4 e 20.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, o Artigo 24.b) do Real Decreto 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, e o Artigo 4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, así como a Lei de administración local de Galicia, Lei 5/1997 do 22 de xullo o Concello de Betanzos adopta o presente acordo constitutivo do Regulamento Orgánico Municipal.

Artigo 1. Obxecto.

O presente Regulamento ten por obxecto regular a organización e o réxime de funcionamento dos Órganos de Goberno e Administración deste Municipio.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Os preceptos deste Regulamento aplicaranse preferentemente sempre que non entren en contradición con disposicións de rango legal que sexan de obrigado cumprimento, tendo en conta que a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, ten carácter básico, e, igualmente, os Artigos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primeiro, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 e 71 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legais vixentes en materia de Réxime Local, e demais normativa de rango legal ou regulamentario de ámbito xerárquico superior.

Os Bandos de Alcaldía e as Ordenanzas Municipais non poderán conter disposicións organizativas ou de funcionamento que contradigan as do presente Regulamento, ou de calquera outra norma de rango superior.

Artigo 3. Principios xerais.

O Concello de Betanzos, con personalidade xurídica plena, exerce as súas competencias en réxime de autonomía e, en uso da potestade de autoorganización municipal, desenvolve as súas funcións organizativas, executivas e administrativas, de acordo cos principios de eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación e servizo ao cidadán, con sometemento pleno á lei e ao dereito.

Nas súas relacións cos cidadáns e cidadás, a administración municipal actuará de acordo cos principios de transparencia e participación, impulsando a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación e garantindo a plena efectividade dos dereitos da cidadanía, así como a mellora continua dos servizos que presta.

Artigo 4. Organización do Concello.

O Concello ten a potestade de goberno e administración municipal, sendo órganos necesarios do Concello:

- O/A Alcalde

- Os/as Tenentes de Alcalde.

- O Pleno.

- A Xunta de Goberno Local.

- A Comisión Especial de Contas.

Son órganos complementarios do Concello:

- Os/as Concelleiros/as Delegados.

- As Comisións Informativas.

- A Xunta de Voceiros.

O conxunto dos voceiros ou suplentes dos distintos grupos políticos municipais, presididos polo alcalde ou alcaldesa, constitúen a Xunta de Voceiros, que terá carácter informativo e deliberante. Esta Xunta será convocada polo alcalde e entenderase constituída cando concorra a metade máis un dos seus membros.

TÍTULO I. ESTATUTO DOS/AS MEMBROS DA CORPORACIÓN LOCAL

CAPÍTULO PRIMEIRO. ADQUISICIÓN, SUSPENSIÓN E PERDA DA CONDICIÓN DE MEMBRO DAS CORPORACIÓNS LOCAIS

Artigo 5. Adquisición da condición de membro da Corporación Local.

A adquisición da condición de membro da Corporación, a determinación do número de membros que compoñerán aquela, o procedemento de elección, a duración do mandato e os supostos de inexibilidade e incompatibilidade son os regulados na Lexislación estatal, en concreto na Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e no Real Decreto 2568/1986, 28 novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

As candidaturas que se presenten para as eleccións municipais deberán ter nos termos do Artigo 44 bis da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, unha composición equilibrada de mulleres e homes, de forma que no conxunto da lista os candidatos de cada un dos sexos supoñan como mínimo o corenta por cento. Cando o número de postos a cubrir sexa inferior a cinco, a proporción de mulleres e homes será o máis próxima posible ao equilibrio numérico. Quedará a presente disposición a expensas do que a lexislación de aplicación para cada unha das eleccións municipais estableza ao efecto, tendo en conta o establecido no artigo 2 do presente regulamento.

Os Concelleiros e Concelleiras electos/as deberán presentar a credencial ante a Secretaría Xeral da Corporación e realizar a declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos. Formularán, así mesmo, declaración dos seus bens patrimoniais, que se realizará antes da toma de posesión do cargo.

Artigo 6. Perda da condición de membro da Corporación Local.

O/A Concelleiro/a perderá a súa condición como tal polas seguintes causas:

- Por decisión xudicial firme, que anule a elección ou proclamación.

- Por falecemento ou incapacitación, declarada por decisión xudicial firme.

- Por extinción do mandato ao expirar o prazo deste, sen prexuízo de que continúe nas súas funcións soamente para a administración ordinaria ata a toma de posesión dos seus sucesores.

- Por renuncia, que deberá facerse efectiva ante o Pleno da Corporación.

- Por incompatibilidade, nos supostos e condicións establecidos na Lexislación electoral.

- Por perda da nacionalidade española

Así como polas demais causas previstas legalmente.

CAPÍTULO SEGUNDO. DEREITOS E DEBERES

Artigo 7. Honras, Prerrogativas e Distincións.

Os/as membros da Corporación Local gozan, unha vez que tomaron posesión do cargo, das honras, prerrogativas e distincións propios deste, que se establezan nas Leis estatais e nas que as desenvolvan, e están obrigados/as ao cumprimento estrito dos seus deberes e obrigas inherentes naquel.

Os Concelleiros e Concelleiras electos/as teñen o dereito e o deber de relacionarse coa administración por medios electrónicos.

Artigo 8. Asistencia e Votación.

Os/as membros das Corporacións Locais teñen o dereito e o deber de asistir, con voz e voto, ás sesións do Pleno e ás daqueloutros órganos colexiados de que formen parte, salvo xusta causa que llo impida, que deberán comunicar coa antelación necesaria ao/á Presidente/a da Corporación.

As ausencias dos/as membros da Corporación do termo municipal que sexan superiores a oito días deberán comunicarse ao Alcalde, facéndoo por escrito, ben persoalmente ou por medio do Portavoz do Grupo Político, concretando a duración previsible da ausencia.

Artigo 9. Retribucións.

Teñen dereito a recibir retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen con dedicación parcial ou exclusiva.

Se a dedicación é exclusiva, serán dados de alta na Seguridade Social, asumindo a Corporación o pago das cotas empresariais que correspondan. O recoñecemento da dedicación exclusiva dun/ha membro da Corporación esixirá a dedicación preferente do mesmo ás tarefas propias do seu cargo. En todo caso, o resto de dedicacións serán marxinais e en caso de ser remuneradas deberán obter por parte do Pleno dunha declaración formal de recoñecemento.

Artigo 10. Dereito de Información.

Todos os/as membros das Corporacións Locais teñen dereito a obter do/a Alcalde/Alcaldesa ou da Xunta de Goberno Local cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función. En ningún caso haberá dereito a solicitar a elaboración de documentos, listaxes, certificados ou informacións que non estean unidos previamente aos expedientes solicitados. A necesidade concreta para o desenvolvemento da función será motivada na solicitude, xustificando pormenorizadamente a necesidade do acceso á documentación solicitada. A falta de motivación bastante da solicitude implicará a denegación daquela.

A petición de información será concreta e específica, non xenérica nin indeterminada, e compatible co normal funcionamento dos servizos administrativos municipais. A solicitude será dirixida a Acaldía e este órgano será o responsable de suministrar a mesma cando esta cumpra os requisitos establecidos legalmente no presente Regulamento. En todo caso serán denegadas as peticións de consulta que supoñan un abuso de dereito por evidenciar unha finalidade claramente obstrucionista, e as que sexan manifestamente incongruentes cos motivos alegados.

A petición de acceso á información entenderase concedida por silencio administrativo no caso de que non se dite resolución ou Acordo denegatorio no prazo de 5 días a contar desde o día seguinte á presentación da solicitude. En ningún caso se entenderán adquiridos por silencio máis dereitos que os que se poden adquirir por resolución expresa.

Sen necesidade de que o/a membro da Corporación estea autorizado/a, os servizos administrativos municipais estarán obrigados a facilitar a información solicitada, nos seguintes casos:

- Cando se trate do acceso dos/as membros da Corporación que obstenten delegacións ou responsabilidades de xestión á información propia daquelas.

- Cando se trate do acceso de calquera membro da Corporación á información e documentación correspondente aos asuntos que haxan de ser tratados polos órganos colexiados de que formen parte, así como ás resolucións ou Acordos adoptados por calquera órgano municipal.

- Cando se trate do acceso dos/as membros da Corporación á información ou documentación da Entidade Local que sexa de libre acceso para os cidadáns e cidadás. Este suposto concrétase en facilitar o acceso a información ou documentación que se atope en fase de exposición pública ou expedientes que pola súa natureza sexan de libre acceso para a cidadanía.

A consulta e o exame concreto dos expedientes, libros e documentación rexerase polas normas seguintes:

- A consulta xeral de calquera expediente ou antecedentes documentais poderá realizarse, ben no arquivo xeral ou na dependencia onde se atope que como regra xeral serán as oficinas xerais do concello, salvo indicación expresa en contrario especificándose nese caso o lugar de consulta, ben mediante entrega destes ou de copia ao/á membro da Corporación interesado/a para que poida examinalos no despacho ou salas reservadas aos/ás membros da Corporación que como regra xeral será o salón de sesións municipal.

- En ningún caso os expedientes, libros ou documentación poderán saír da Casa Consistorial, ou das correspondentes dependencias e oficinas locais.

- A consulta dos Libros de Actas e os Libros de Resolucións do Presidente deberá efectuarse no arquivo municipal, na Secretaría Xeral ou en lugar habilitado respecto diso que como regra xeral serán as oficinas municipais ou o salón de sesións municipal baixo a custodia do/a titular da Secretaría Municipal ou do/a funcionario/a en quen esta delegue, durante o tempo de consulta. Especificarase en cada caso o lugar de consulta cando se trate do acceso aos Libros de Actas e os Libros de Resolucións do Presidente.

- O exame de expedientes sometidos a sesión poderá facerse unicamente no lugar en que se atopen de manifesto a partir da convocatoria, que como regra xeral serán as oficinas municipais salvo indicación expresa en contrario.

- Os/as membros da Corporación teñen o deber de gardar reserva en relación as informacións que lles faciliten para facer posible o desenvolvemento da súa función.

Artigo 11. Incompatibilidades.

O Alcalde ou Alcaldesa e os Concelleiros e Concelleiras deberán observar en todo momento as normas sobre incompatibilidades e deberán poñer en coñecemento da Corporación calquera feito que puidese constituír causa daquelas.

Para iso, os/as concelleiros/as electos/as deberán presentar a credencial ante a Secretaría Xeral e realizar a declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos.

Formularán, así mesmo, declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades. Tales declaracións levarán a cabo antes da toma de posesión do cargo e poderán instrumentarse en calquera clase de documento que de fe da data e da identidade do declarante.

CAPÍTULO TERCEIRO. OS GRUPOS POLÍTICOS

Artigo 12. Grupos Políticos.

Os/as membros da Corporación constituiranse en Grupos Políticos. Ningún Concelleiro ou Concelleira poderá pertencer a máis dun Grupo Municipal. Poderanse constituír grupos políticos cun so concelleiro.

Os/as Concelleiros/as que non se integren nun Grupo Municipal, e os que causen baixa no que inicialmente se integraron, serán considerados membros non adscritos a ningún grupos, cos dereitos e deberes que estableza a lexislación estatal e autonómica aplicable á materia.

Artigo 13. Constitución dos Grupos Políticos.

Os Grupos Políticos constituiranse mediante escrito que, dirixido ao Presidente e subscrito por todas as persoas que o integran, deberá indicar a denominación do grupo e o nome do portavoz que lle represente podendo designarse tamén os/as suplentes.

O escrito de constitución haberá de presentarse na Secretaría Xeral da Corporación dentro dos cinco días hábiles seguintes á constitución da Corporación.

Da constitución dos Grupos Políticos e dos/as integrantes e Portavoces, o/a Presidente/a dará conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre tras cumprirse o prazo previsto no apartado anterior.

Cando a maioría dos concelleiros/as dun grupo político municipal abandonen a formación política que presentou a candidatura pola que concorreron ás eleccións ou sexan expulsados/as desta, serán os concelleiros/as que permanezan na citada formación política os/as lexítimos integrantes do devandito grupo político para todos os efectos. En calquera caso, o/a titular da Secretaría da Corporación poderá dirixirse ao representante legal da formación política que presentou a correspondente candidatura a efectos de que notifique a acreditación das circunstancias sinaladas.

Artigo 14. Desenvolvemento das actividades.

Os Grupos Políticos poderán facer uso de locais da Corporación, cando estes estean dispoñibles e sexan asignados polo/a Alcalde/Alcaldesa Presidente/a, para celebrar reunións ou sesións de traballo con asociacións para a defensa dos intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación. Disporán ademais, cando as dispoñibilidades de locais o permitan e sexa así autorizado caso por caso polo Sr./Sra. Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a, na sede da Entidade Local dun despacho ou local para reunirse de maneira independente e recibir visitas de cidadáns e cidadás, e o/a Presidente/a ou o/a membro da Corporación responsable da área de Réxime Interior poñerán á súa disposición, cando as dispoñibilidades o permitan, unha infraestrutura mínima de medios materiais e persoais. Será o Alcalde o competente para autorizar aquelas.

CAPÍTULO CUARTO. REXISTRO DE INTERESES

Artigo 15. Obxecto e fundamento.

Constitúese un Rexistro de Intereses dos/as membros da Corporación, debendo estes formular declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos. Formularán, así mesmo, declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas e das liquidacións dos impostos sobre a Renda, Patrimonio e, no seu caso, Sociedades. Tales declaracións inscribiranse nos Rexistros de Intereses.

Os/as membros da Corporación Local deberán realizar as declaracións antes enumeradas nas seguintes circunstancias:

- Antes de tomar posesión do seu cargo.

- Cando se produzan variacións ao longo do mandato. Neste caso, o termo para comunicar as variacións será dun mes para contar desde o día en que se produciron.

- Con ocasión do cesamento.

- Ao final do mandato.

Quedará este punto á expensas do que estableza a lexislación estatal e autonómica aplicable ao mesmo así como as disposicións de rango regulamentario superior ao presente ROM.

Artigo 16. Competencia.

A custodia e dirección do Rexistro de Intereses é competencia do/a titular da Secretaría do Concello.

Artigo 17. Presentación de declaracións.

A declaración de intereses deberá presentarse no Rexistro de Intereses, en documento formalizado aprobado por este Concello e deberá ser asinado polo interesado e o/a Secretario/a, para dar fe.

Artigo 18. Dereito de acceso.

O Rexistro de causas de posible incompatibilidade e de actividades terá carácter público, tendendo todos os/as membros da Corporación o dereito para obter do Alcalde ou Alcaldesa cantos datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función, mediante solicitude escrita dirixida ao Alcalde ou Alcaldesa nos termos do Artigo 14 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

A solicitude do dereito recollido no parágrafo anterior haberá de ser resolta motivadamente nos cinco días naturais seguintes a aquel en que se presentou.

En canto ao Rexistro de bens patrimoniais, que non ten carácter público, será preciso para exercer o dereito de acceso acreditar a condición de interesado lexítimo directo, de conformidade cos criterios xerais establecidos no artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

TÍTULO II. A ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO PRIMEIRO. ÓRGANOS UNIPERSOAIS DO MUNICIPIO

Artigo 19. Alcalde ou Alcaldesa.

A elección do Alcalde ou Alcaldesa, o nomeamento, a toma de posesión e a destitución réxense segundo a Lexislación electoral, aplicando o sistema de votación previsto legalmente, que sexa acordado, e tendo en conta as regras previstas na Lexislación de Réxime Local.

No caso de votación segreda por papeleta en urna, o sistema será o seguinte:

- Entregarase aos Concelleiros e Concelleiras da Corporación unha papeleta para que nela escriban o nome dun dos candidatos/as á Alcaldía do Concello (os que encabezarán a súa lista). Esta papeleta introducirase nun sobre que se pechará a continuación e darase á persoa que ocupe a Presidencia da Mesa; esta o introducirá nunha urna.

A Mesa procederá ao escrutinio das votacións, contando o número de votos que tivo cada un dos candidatos ou candidatas á Alcaldía. Se no interior do sobre houbese máis dunha papeleta, o dito voto será nulo.

- Procederase á proclamación do Alcalde ou Alcaldesa.

Unha vez que se procedeu á elección, o Alcalde ou Alcaldesa deberá tomar posesión do cargo, para iso utilizará a forma legalmente establecida e xurará ou prometerá o cargo ante o Pleno do Concello.

Se non se atopa presente na sesión de constitución, será requirido/a para tomar posesión no prazo de corenta e oito horas, igualmente ante o Pleno da Corporación, coa advertencia de que, caso de non facelo sen causa xustificada, estarase ao disposto na Lexislación electoral para os caso de vacante na Alcaldía.

Artigo 20. Moción de Censura.

O Alcalde ou Alcaldesa pode ser destituído/a mediante moción de censura, cuxa presentación, tramitación e votación rexerase segundo o establecido la Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

Artigo 21 Renuncia do Alcalde ou Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa poderá renunciar ao cargo sen perder por iso a súa condición de Concelleiro/a. A renuncia a Alcaldía non levará a perda da condición de Concelleiro/a; con todo, a renuncia ao cargo de Concelleiro/a leva consigo a renuncia á Alcaldía.

Vacante a Alcaldía por renuncia do/a seu titular, falecemento ou sentenza firme, a sesión extraordinaria para a elección dun novo Alcalde ou Alcaldesa celebrarase, cos requisitos establecidos na Lexislación electoral, dentro dos dez días seguintes á aceptación da renuncia polo Pleno, ao momento da adopción do falecemento ou a notificación da sentenza, segundo os casos.

Artigo 22. Competencias do Alcalde ou Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa preside a Corporación e ostenta as atribucións previstas na lexislación estatal e autonómica, así como as establecidas en disposicións regulamentarias en desenvolvemento das anteriores, así como as de delegación de outros órganos.

Artigo 23. Delegación de competencias.

O Alcalde poderá delegar o exercicio das atribucións que ten conferidas, salvo as de convocar e presidir as sesións do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertación de operacións de crédito, a xefatura superior de todo o persoal, a contratación de funcionarios e persoal laboral, a separación do servizo dos funcionarios e o despedimento do persoal laboral, e as restantes enunciadas na lexislación estatal e autonómica así como disposicións regulamentarias en desenvolvemento das anteriores. Con todo, poderá delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucións contempladas legalmente.

Artigo 24. Control e Fiscalización.

En cumprimento do artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, por lo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Alcalde dará conta ao Pleno da Corporación, sucintamente, das Resolucións que tomase dende a sesión plenaria anterior, para que os Concelleiros coñezan o desenvolvemento da Administración Municipal para os efectos do control e fiscalización dos Órganos de Goberno.

Artigo 25. Nomeamento e cesamento dos/as Tenentes de Alcalde.

Os/as Tenentes de Alcalde serán libremente nomeados e cesados polo Alcalde ou Alcaldesa de entre os/as membros da Xunta de Goberno Local.

O número de Tenentes de Alcalde non poderá ser superior ao número de membros que compoñen a Xunta de Goberno Local.

A condición de Tenentes de Alcalde pérdese, ademais de por o cesamento ordenado por Decreto de Alcaldía, por renuncia expresa manifestada por escrito e pola perda da condición de Concelleiro/a [ou a de membro da da Xunta de Goberno Local]

Os nomeamentos e os cesamentos faranse mediante Resolución da Alcaldía da que se dará conta ao Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos/ás designados/as, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte da firma da Resolución pola Alcaldía, sen nela non se dispuxese outra cousa.

Artigo 26. Competencias dos/as Tenentes de Alcalde.

Corresponde aos/ás Tenentes de Alcalde, en canto tales, substituír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde ou Alcaldesa, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións do Alcalde ou Alcaldesa nos supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo Alcalde ou Alcaldesa.

Nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento, as funcións do Alcalde ou Alcaldesa non poderán ser asumidas polo/a Tenente de Alcalde a quen corresponda sen expresa delegación. A delegación debe conter os seguintes requisitos:

- As delegacións serán realizadas mediante Decreto da Alcaldía que conterá o ámbito dos asuntos a que se refire a delegación, as facultades que se deleguen, así como as condicións específicas de exercicio destas.

- A delegación de atribucións da Alcaldía terá efecto dende o día seguinte ao da data do Decreto, salvo que nela se dispoña outra cousa, sen prexuízo da súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Nos supostos en que o Alcalde ou Alcaldesa se ausente do termo municipal por máis de vinte e catro horas, sen conferir a delegación ou cando por causas imprevistas lle resultado imposible outorgala, substituiralle na totalidade das súas funcións o/a Tenente de Alcalde a quen corresponda, dando conta ao resto da Corporación.

Artigo 27. Perda da condición de Tenente de Alcalde.

A perda da condición de Tenente de Alcalde prodúcese por:

- Decreto de Alcaldía decidindo o cesamento.

- Renuncia expresa por escrito.

- Perda da condición de membro da Corporación.

Artigo 28. Os/as Concelleiros/as Delegados/as.

Os Concelleiros e Concelleiras Delegados/as son aqueles Concelleiros/as que ostentan algunhas das delegacións de atribucións realizada pola Alcaldía, sempre que sexa nunha das materias delegables regradas na Lei Reguladora de Bases de Réxime Local.

Artigo 29. Delegación.

A delegación de competencias deberá realizarse mediante un Decreto da Alcaldía, no que se especifique cales son as competencias delegadas e as condicións do exercicio da facultade delegada.

Se a resolución de delegación se refire xenericamente a unha materia ou sector de actividade sen especificación de potestades, entenderase que comprende todas aquelas facultades, dereitos e deberes referidos á materia delegada que corresponden ao órgano que ten asignadas orixinariamente as atribucións coa soa excepción das que segundo a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local son materias non delegables.

A delegación de atribucións requirirá, para ser eficaz, a súa aceptación por parte do/a Delegado/a. A delegación entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres días hábiles contados desde a notificación do acordo o/a membro ou órgano destinatario da delegación non fai manifestación expresa ante o órgano delegante de que non acepta a delegación.

Se no Decreto de delegación non se dispón outra cousa, o Alcalde ou Alcaldesa conservará as seguintes facultades en relación coa competencia delegada:

- A de recibir información detallada da xestión da competencia delegada e dos actos ou disposicións emanadas en virtude da delegación.

- A de ser informado previamente á adopción de decisións de transcendencia.

- Os actos ditados polo órgano delegado no exercicio das atribucións delegadas enténdense ditados polo órgano delegante, correspondendo, en consecuencia, a este a resolución dos recursos de reposición que poidan interpoñerse.

Artigo 30. Revogación da Delegación.

No suposto de revogación de competencias delegadas, o Alcalde ou Alcaldesa poderá revisar as resolucións adoptadas polo/a Concelleiro/a Delegado/a nos mesmos casos, e condicións establecidas para a revisión de oficio dos actos administrativos.

A revogación ou modificación das delegacións haberán de adoptarse coas mesmas formalidades que as esixidas para o seu outorgamento.

Artigo 31. Perda da Condición de Concelleiro/a Delegado/a.

Pérdese a condición de Concelleiro/a Delegado/a:

- Por renuncia expresa, que haberá de ser formalizada por escrito ante a Alcaldía.

- Por revogación da delegación, adoptada pola Alcaldía coas mesmas formalidades previstas para outorgala.

- Por perda da condición de membro da Corporación Municipal.

Asi como polas restantes previstas legalmente.

CAPÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS COLEXIADOS DO MUNICIPIO

Artigo. 32. O Pleno.

O Pleno está integrado por todos os Concelleiros e Concelleiras e é presidido polo Alcalde ou Alcaldesa.

Artigo. 33. Competencias do Pleno.

Corresponden, en todo caso, ao Pleno, as atribucións previstas na lexislación estatal e autonómica, así como as establecidas en disposicións regulamentarias en desenvolvemento das anteriores.

Artigo 34. Delegación de competencias.

O Pleno poderá delegar o exercicio das atribucións no Alcalde ou Alcaldesa e na Xunta de Goberno Local referidas no Artigo anterior, salvo as que expresamente se cualifiquen como non delegables por parte da lexislación en vigor.

A delegación de competencias realizarase a través dun Acordo, que se adoptará por maioría simple, e terá efectos desde o día seguinte ao da súa adopción, sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Estas regras serán de aplicación ás modificacións posteriores do devandito Acordo.

O Acordo de delegación conterá o ámbito dos asuntos a que a mesma se refira e as facultades concretas que se delegan, así como as condicións específicas de exercicio destas.

As delegacións do Pleno en materia de xestión financeira poderán, así mesmo, conferirse a través das bases de execución do Orzamento.

Artigo 35. Xunta de Goberno Local.

A Xunta de Goberno Local, é o órgano que baixo a presidencia do Alcalde ou Alcaldesa colabora con el na función de dirección política e exerce funcións executivas e administrativas, está integrada polo Alcalde ou Alcaldesa, que a preside, e Concelleiros e Concelleiras nomeados libremente por el/ela como membros desta. Non son públicas as sesións da Xunta de Goberno Local, agás nos supostos en que se traten asuntos de competencia plenaria delegados na Xunta de Goberno Local. Nestes supostos, na convocatoría da sesión deberá reflectirse os asuntos que son públicos nos que se permitirá o acceso ao público á sesión.

[O número de Concelleiros/as aos/ás que o Alcalde ou Alcaldesa, por Decreto pode nomear membros da Xunta de Goberno Local non poderá ser superior ao terzo do número legal de membros da Corporación. Para os efectos do cómputo non se terán en conta os decimais que resulten de dividir por tres o número total de Concelleiros/as].

Artigo 36. Nomeamento e cesamento dos membros da Xunta.

O Alcalde ou Alcaldesa pode cesar libremente, en todo momento, a calquera membro da Xunta de Goberno Local. Os nomeamentos e cesamentos serán adoptados por medio de Resolución da Alcaldía da que se dará conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre, notificándose, ademais, persoalmente aos designados, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte da firma de Resolución polo Alcalde ou Alcaldesa, se naquela non se dispuxese outra cousa.

Artigo 37. Competencias da Xunta de Goberno Local.

É atribución propia e indelegable da Xunta de Goberno Local a asistencia permanente ao Alcalde ou Alcaldesa no exercicio das súas atribucións. Para o correcto exercicio desta función, a Xunta de Goberno Local será informada de todas as decisións do Alcalde ou Alcaldesa. Esta información terá carácter previo á adopción da decisión sempre que a importancia do asunto así o requira.

Corresponden, ademais, á Xunta as funcións executivas e administrativas que a Lei e o presente Regulamento lle confiran.

A Xunta de Goberno desempeñará, así mesmo, aquelas funcións que sexan delegadas polo Alcalde ou Alcaldesa ou outro órgano municipal, ou outorgada por atribución da Lei.

Artigo 38. Comisións Informativas.

As Comisións Informativas son órganos de carácter complementario do Concello, integradas exclusivamente por membros da Corporación.

As Comisións Informativas son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos que teñan que ser sometidos á decisión do Pleno, así como da Xunta de Goberno Local ou do Alcalde cando estes actúen con competencias delegadas polo Pleno.

Estas Comisións informarán daqueles asuntos da competencia propia da Xunta de Goberno Local, e do Alcalde, que lles sexan sometidos ao seu coñecemento por expresa decisión daqueles.

Artigo 39. Tipos de Comisións Informativas.

As Comisións Informativas poden ser permanentes e especiais.

Son Comisións Informativas permanentes as que se constitúen con carácter xeral, distribuíndo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno. O seu número e denominación inicial, así como calquera variación das mesmas durante o mandato corporativo, decidirase mediante acordo adoptado polo Pleno a proposta do Alcalde ou Alcaldesa, procurando, no posible, o seu correspondente co número e denominación das grandes áreas en que se estruturan os servizos corporativos.

Son Comisións Informativas especiais as que o Pleno acorde constituír para un asunto concreto, en consideración ás súas características especiais de calquera tipo.

Artigo 40. Disolución das Comisións Informativas Especiais.

As Comisións Informativas especiais disólvense automaticamente unha vez que ditaminen ou informen sobre o asunto que constitúe o seu obxecto, salvo que o Acordo plenario que as creou dispuxese outra cousa.

Artigo 41. Acordo de creación das Comisións Informativas.

No Acordo de creación das Comisións Informativas determinarase a composición concreta destas, tendo en conta as seguintes regras:

- Cada Comisión terá un presidente que será elixido de entre os seus membros pola propia Comisión na súa sesión constitutiva e nomeados polo alcalde ou alcaldesa. A presidencia será exercida polo presidente efectivo das comisións agás no suposto de asistencia do alcalde ás sesións.

- Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na Corporación.

- A adscrición concreta a cada Comisión dos membros da Corporación que deban formar parte desta en representación de cada Grupo realizarase mediante escrito do/a Portavoz deste dirixido ao Alcalde ou Alcaldesa, e do que se dará conta ao Pleno. Poderase designar, de igual forma, un/ha suplente por cada titular.

- As Comisións informativas procederán a designar aos seus respectivos presidentes no prazo máximo de dous meses.

Artigo 42. Ditames das Comisións Informativas.

Os Ditames das Comisións Informativas teñen carácter preceptivo e non vinculante.

En supostos de urxencia, o Pleno ou a Xunta de Goberno Local, poderá adoptar Acordos sobre asuntos non ditaminados pola correspondente Comisión Informativa, pero, nestes casos, do Acordo adoptado deberase dar conta á Comisión Informativa na primeira sesión que se celebre. A proposta de calquera dos membros da Comisión Informativa, o asunto deberá ser incluído na orde do día do seguinte Pleno con obxecto de que este delibere sobre a urxencia acordada, en exercicio das súas atribucións de control e fiscalización.

Artigo 43. A Comisión Especial de Contas.

A Comisión Especial de Contas é de existencia preceptiva, e a súa constitución, composición e integración e funcionamento axústase ao establecido para as demais Comisións Informativas.

A Comisión Especial de Contas da Entidade Local estará constituída por membros dos distintos Grupos Políticos integrantes da Corporación, de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos Grupos Políticos representados na Corporación.

Corresponde á Comisión Especial de Contas o exame, estudo e informe de todas as contas, orzamentarias e extraorzamentarias, que deba aprobar o Pleno da Corporación, de acordo co establecido na Lexislación reguladora da contabilidade das Entidades Locais.
A Comisión Especial de Contas actuará como Comisión Informativa permanente para os asuntos relativos á economía e facenda deste Concello.

TÍTULO III. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS NECESARIOS DO CONCELLO

CAPÍTULO PRIMEIRO. FUNCIONAMENTO DO PLENO

SECCIÓN PRIMEIRA. DAS SESIÓNS DO PLENO

Artigo 44. As sesións do Pleno.

As sesións do Pleno do Concello poden ser de tres tipos:

- Ordinarias.

- Extraordinarias.

- Extraordinarias con carácter urxente.

Son sesións ordinarias aquelas cuxa periodicidade está preestablecida. Fixarase por Acordo do Pleno celebrado en sesión extraordinaria convocada polo Alcalde ou Alcaldesa dentro dos trinta días seguintes á sesión constitutiva, sendo esta como mínimo unha vez ao mes, preferentemente o último martes de cada mes.

Son sesións extraordinarias aquelas que convoque o Alcalde ou Alcaldesa con tal carácter, por iniciativa propia ou a solicitude da cuarta parte, polo menos, do número legal de membros da Corporación. A convocatoria da sesión extraordinaria a instancia de membros da Corporación deberá efectuarse conforme ao establecido na Lei 7/1985 do 2 de abril.

Neste último caso, a celebración do mesmo non poderá demorarse por máis de quince días hábiles desde que fose solicitada, non podendo incorporarse o asunto ao orde do día dun Pleno ordinario ou doutro extraordinario con máis asuntos si non o autorizan expresamente os solicitantes da convocatoria.

Se o Presidente non convocase o Pleno extraordinario solicitado polo número de concelleiros indicado dentro do prazo sinalado, quedará automaticamente convocado para o décimo día hábil seguinte ao da finalización de devandito prazo, ás doce horas, o que será notificado polo Secretario da Corporación a todos os membros desta ao día seguinte da finalización do prazo citado anteriormente. En ausencia do Presidente ou de quen legalmente o substitúa, o Pleno quedará validamente constituído sempre que concorra o quórum requirido no artigo 46.2.C da Lei 7/1985 do 2 de abril, nese caso será presidido polo membro da Corporación de maior idade entre os presentes.

Son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo Alcalde ou Alcaldesa cando a urxencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesión extraordinaria coa antelación mínima de dous días, debéndose incluír, neste caso, como primeiro punto da orde do día o pronunciamento do Pleno sobre a urxencia. Se esta non resulta apreciada polo Pleno, levantarase acto seguido a sesión.

Artigo 45. Convocatoria das sesións do Pleno.

Corresponde ao Alcalde ou Alcaldesa convocar todas as sesións do Pleno. Á convocatoria das sesións acompañarase a orde do día compresiva dos asuntos para tratar co suficiente detalle, e os borradores de Actas de sesións anteriores que deban ser aprobados na sesión. Os borradores de actas de sesións anteriores serán entregados aos/ás voceiros/as de cada grupo político, un por grupo, e cada un deles serán os encargados de, cos seus propios medios, subministrar aos restantes concelleiros do grupo o borrador que se someta a votación. Exceptúase o anterior, cando os concelleiros/as indicasen como medio preferente de remisión de documentación o correo electrónico, nese caso o borrador do acta será remitido por este medio a todos os concelleiros e concelleiras que indiquen no rexistro xeral do concello a dirección de correo electrónico de remisión, todo iso conforme ao indicado no Artigo 7 do presente Regulamento.

A convocatoria, orde do día e borradores de Actas deberán ser notificados aos Concelleiros/as, mediante comunicación por correo electrónico, no caso de que manifestasen tal medio como a canle elixida para tal notificación e co cumprimento dos requisitos legalmente esixidos.

Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de dous días hábiles, salvo no caso das sesións extraordinarias urxentes.

O Pleno constitúese validamente coa asistencia dun terzo do mínimo legal de membros deste, que nunca poderá ser inferior a tres. Estes quórums deberán manterse durante toda a sesión.

Artigo 46. Contido da convocatoria da sesión.

A convocatoria para unha sesión, ordinaria ou extraordinaria, dará lugar á apertura do correspondente expediente, no que deberá constar:

- A fixación da orde do día polo Alcalde ou Alcaldesa.

- As copias das notificacións cursadas aos/ás membros da Corporación.

- Copia do anuncio no taboleiro de edictos do Concello e, no seu caso, na prensa local.

- Minuta do Acta.

- Publicación dos Acordos no taboleiro de edictos.

Artigo 47. Notificación da convocatoria e orde do día.

Xunto á convocatoria para a sesión será preceptiva a notificación aos/ás membros da Corporación Local da orde do día, e deberá quedar acreditado o cumprimento deste requisito na Secretaría Xeral. A notificación por correo electrónico cando este medio fose indicado polo propio concelleiro ou concelleira terá plenos efectos legais e considerarase debidamente convocados á sesión de que se trate.

A orde do día das sesións será fixado polo Alcalde ou Alcaldesa asistido da Secretaría. Así mesmo, poderá solicitar a asistencia e consultar, se o estima oportuno, aos/ás voceiros dos Grupos existentes na Corporación.

Na orde do día só poden incluírse os asuntos que fosen previamente ditaminados, informados ou sometidos a consulta da Comisión Informativa que corresponda.

O Alcalde ou Alcaldesa, por razóns de urxencia debidamente motivada, poderá incluír na orde do día, a iniciativa propia ou a proposta dalgún/ha dos/as Portavoces, asuntos que non fosen previamente informados pola respectiva Comisión Informativa, pero, neste suposto, non poderá adoptarse Acordo algún sobre estes asuntos sen que o Pleno ratifique a súa inclusión na orde do día.

Na orde do día das sesións ordinarias incluirase sempre o punto de rogos e preguntas.

Artigo 48. Nulidade de acordos.

Serán nulos os Acordos adoptados en sesións extraordinarias sobre asuntos non comprendidos na súa convocatoria, así como os que se adopten en sesións ordinarias sobre materias non incluídas na respectiva orde do día, salvo especial e previa declaración de urxencia feita polo órgano correspondente, co voto favorable da maioría.

Artigo 49. Acceso á documentación.

A documentación dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de bases ao debate e, no seu caso, votación, deberá estar a disposición dos/as membros da Corporación desde o mesmo día da convocatoria nas oficinas municipais e a súa consulta farase conforme ao indicado para o efecto neste Regulamento.

Calquera membro da Corporación poderá examinar esta documentación e mesmo obter copias das propostas de acordo dos asuntos incluídos na orde do día, non os orixinais, que non poderán saír do lugar no que se atopen postos de manifesto.

Artigo 50. Lugar e duración das sesións.

1. O Pleno celebrará as súas sesións na Casa Consistorial, salvo nos supostos de forza maior nos que, a través da convocatoria ou por Decreto de Alcaldía ditada previamente e notificada a todos os membros da Corporación, poderá habilitarse outro edificio ou local para ese efecto. En calquera caso, esta circunstancia farase constar no Acta.

Toda sesión, sexa ordinaria ou extraordinaria, haberá de respectar o principio de unidade de acto e procurarase que termine no mesmo día do seu comezo. Se este rematara sen que se debateran todos os asuntos incluídos na orde do día, a Presidencia poderá levantar a sesión. Neste caso os asuntos non debatidos deberanse de incluír na orde do día da seguinte sesión. O Alcalde ou Alcaldesa, segundo o seu prudente criterio e en atención ao volume e complexidade dos asuntos para tratar poderá dispoñer dun ou máis descansos ao longo da sesión, coa advertencia da hora en que se continuará a sesión.

2. Os membros da corporación poderán atoparse en lugares distintos ao lugar de celebración da sesión a condición de que se asegure por medios electrónicos, considerándose tamén tales os telefónicos, e audiovisuais, a identidade dos devanditos membros, o contido das súas manifestacións, o momento en que estas se producen, así como a interactividade e intercomunicación entre eles en tempo real e a dispoñibilidade dos medios durante a sesión.

En todo caso debe quedar garantida a participación do membro corporativo na votación dos asuntos a tratar, o cal equivale á garantía de expresar de forma inequívoca o sentido do voto e da súa liberdade para emitilo. Entre outros, consideraranse incluídos entre os medios electrónicos válidos as audioconferencias e as videoconferencias.

3. Para facer uso da posibilidade recollida no parágrafo anterior, incluíndo a facultade de realizar o voto telemático, esta debe solicitarse por parte do membro do órgano colexiado cun mínimo de 3 días de antelación con respecto da convocatoria da sesión, indicando e acreditando na devandita solicitude que se atopa nunha situación de baixa por risco durante o embarazo, que goza do permiso de maternidade ou paternidade, ou ben que padece enfermidade prolongada grave que clara e xustificadamente impide a súa asistencia persoal á sesión.

En tales casos a Presidencia indicará ao comezo da sesión, aos sós efectos do cómputo do quórum legal de asistencia para considerar válidamente constituído o órgano, o nome das persoas que teleasistirán á sesión.

4. Exclúense da posibilidade de participación a distancia:

a) O Pleno de constitución da entidade local.

b) A elección de Alcalde ou Alcaldesa, e de Presidente ou Presidenta da entidade local.

c) A moción de censura.

d) A cuestión de confianza.

5. En todo caso, cando concorran situacións excepcionais de forza maior, de grave risco colectivo, ou catástrofes públicas que impidan ou dificulten de maneira grave o normal funcionamento do réxime presencial das sesións dos órganos colexiados do Concello de Betanzos, estes poderán, apreciada a concorrencia da situación descrita por parte do Alcalde ou Alcaldesa, ou quen válidamente lles substitúa, ao efecto da convocatoria de acordo coa normativa vixente, constituírse, celebrar sesións e adoptar acordos a distancia por medios electrónicos e telemáticos.

Así mesmo, deberase asegurar a comunicación entre os membros corporativos en tempo real durante a sesión, dispóndose os medios necesarios para garantir o carácter público ou segredo das mesmas segundo proceda legalmente en cada caso. Aos efectos anteriores, considéranse medios electrónicos válidos as audioconferencias, videoconferencias, ou outros sistemas tecnolóxicos ou audiovisuais que garantan adecuadamente a seguridade tecnolóxica, a efectiva participación política dos seus membros, a validez do debate e votación dos acordos que se adopten.

6. Os órganos colexiados que non sexan de goberno poderán celebrarse de xeito telemático a condición de que se asegure por medios electrónicos, considerándose tamén tales os telefónicos, e audiovisuais, a identidade dos devanditos membros, o contido das súas manifestacións, o momento en que estas se producen, así como a interactividade e intercomunicación entre eles en tempo real e a dispoñibilidade dos medios durante a sesión.

En todo caso debe quedar garantida a participación do membro corporativo na votación dos asuntos a tratar, o cal equivale á garantía de expresar de forma inequívoca o sentido do voto e da súa liberdade para emitilo. Entre outros, consideraranse incluídos entre os medios electrónicos válidos as audioconferencias e as videoconferencias.

Artigo 51. Publicidade das sesións.

As sesións do Pleno son públicas. Non obstante, poderán ser secretos o debate e a votación daqueles asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental dos cidadáns e cidadás a que se refire o artigo 18.1 da Constitución, cando así se acorde por maioría absoluta.

As sesións serán retransmitidas a través da emisora municipal de radio.

Non se permitirán manifestacións de agrado ou desagrado por parte do público. En casos extremos, o presidente ou presidenta poderá ordenar a expulsión da ou das persoas que por calquera motivo impidan o normal desenvolvemento da sesión e decidir sobre a súa continuidade.

Artigo 52. Asistencia ás sesións.

Os/as membros da Corporación tomarán asento no Salón de Sesións unidos ao seu Grupo. A orde de colocación dos Grupos determinarase polo/a Presidente/a, oidos os/as voceiros, tendo preferencia o Grupo formado polos membros da lista que obtivese maior número de votos. En calquera caso, a colocación dos/as membros corporativos tenderá a facilitar a emisión e reconto dos votos.

Para a constitución válida do Pleno, requírese a asistencia dun terzo do número legal de membros da Corporación, que nunca poderá ser inferior a tres. Este quórum deberase manter durante toda a sesión.

En todo caso, deberán asistir o/a Presidente/a e o/a Secretario/a da Corporación, ou quen legalmente lles substitúan.

Se realizada a primeira convocatoria non existise o quórum necesario, entenderase automaticamente convocada á mesma hora, dous días despois. Se tampouco nesta segunda convocatoria se acada o quórum necesario, os asuntos previstos a tratar pospoñeranse para o estudo na primeira sesión que se celebre con posterioridade, sexa ordinaria ou extraordinaria.

SECCIÓN SEGUNDA. DOS DEBATES

Artigo 53. Desenvolvemento das sesións.

As sesións comezarán preguntando a Presidencia se algún/ha membro da Corporación ten que formular observación á Acta da sesión anterior que se distribuíu coa convocatoria.

Se non houbese observacións considerarase aprobada e, se as houbese, debateranse e decidirán as rectificacións que procedan. En ningún caso poderá ser modificado o fondo dos Acordos e só poderán ser emendables erros materiais ou de feito. As intervencións de cada un dos membros manifestadas ao longo do debate serán transcritas en síntese permitindo destas fundamentalmente coñecer e xustificar o sentido da votación, polo que salvo erros de feito na transcrición non serán consideradas e por tanto non serán incluídas no Acta que se aproba, as pretensións de modificación ou rectificación de intervencións parte do debate que non teñan que ver co fondo do asunto ou co sentido do voto manifestado.

Os asuntos debateranse e votaranse pola orde en que estivesen relacionados na orde do día.

O Alcalde ou Alcaldesa poderá alterar a orde dos temas, retirar un asunto cando a súa aprobación esixise unha maioría especial e esta non se puidese obter no momento previsto inicialmente na orde do día.

A consideración de cada punto incluído na orde do día comezará coa lectura íntegra ou en extracto, polo/a Secretario/a ou concelleiro/a proponente, do Ditame formulado pola Comisión Informativa ou, se se trata dun asunto urxente, non ditaminado pola aquela, da proposición que se somete ao Pleno. A solicitude de calquera Grupo deberase de dar lectura íntegra a aquelas partes do expediente ou do informe ou Ditame da Comisión que se considere conveniente para mellor comprensión.

Se ninguén solicitase a palabra tras a lectura, o asunto someterase directamente a votación.

Artigo 54. Retirada de expedientes.

Durante o debate, calquera Concelleiro ou Concelleira poderá pedir que se produza a retirada dalgún expediente para que se incorporen a aquel documentos ou informes, e tamén se poderá solicitar que o expediente quede sobre a mesa, aprazándose a súa discusión para a seguinte sesión.

En ambos os supostos, a petición deberá ser votada, e tras terminar o debate e antes de proceder a votar sobre o fondo do asunto, se a maioría simple votase a favor da petición, non haberá lugar a votar a proposta do Acordo.

Artigo 55. Adiamento do debate.

Cando se trate de asuntos que non se incluíron na orde do día e que requiran informe preceptivo da Secretaría ou da Intervención deste Concello, se estes informes non se puidesen emitir no acto, deberase solicitar da Presidencia que se aprace o seu estudo quedando sobre a mesa ata a próxima sesión.

Se a petición non fose atendida, o/a Secretario/a farao constar expresamente na Acta.

Artigo 56. Regras das intervencións.

Se se promove o debate, as intervencións serán ordenadas polo Alcalde ou Alcaldesa, conforme ás seguintes regras:

- Só se poderá facer uso da palabra previa autorización do Alcalde ou Alcaldesa.

- As intervencións terán lugar persoalmente e de viva voz.

- Os concelleiros e concelleiras intervirán normalmente por medio do/a portavoz do correspondente grupo municipal.

- Dentro do mesmo Grupo poderanse ceder entre si a quenda que lles corresponda, e todas as intervencións dirixiranse sempre á Corporación e non a un individuo ou fracción desta.

- O debate iniciarase cunha exposición e xustificación da proposta, a cargo dalgún/a membro da Comisión Informativa que a ditaminase ou, nos demais casos, dalgún dos/as membros da Corporación que subscriban a proposición ou moción, en nome propio ou do colectivo e órgano municipal propoñente desta.

- A continuación, os diversos grupos consumirán unha primeira quenda. Os/as voceiros de grupo ou os/as seus membros solicitarán do Alcalde ou Alcaldesa o uso da palabra en forma verbal ou por calquera medio convencional. O Alcalde ou Alcaldesa concederá a palabra aos/ás voceiros seguindo unha orde alternativa de intervencións, iniciadas de forma rotatoria. Os/as concelleiros/as non adscritos disporán do mesmo tempo de intervención en proporción ao que corresponde a cada un dos/as concelleiros/as.

- O Alcalde ou Alcaldesa velará para que todas as intervencións teñan unha duración igual que terán en todo caso unha duración máxima no seu conxunto de 5 minutos nunha primeira quenda por grupo municipal e de 3 minutos na segunda quenda de réplica no seu conxunto e por grupo municipal, cando este fora solicitado . Nos asuntos que pola súa importancia ou complexidade así o requiran, ou por petición de calquera portavoz, o alcalde poderá ampliar a duración das intervencións antes de comezar o debate e velando porque todas teñan idéntica duración.

- Quen se considere aludido/a por unha intervención que implique xuízos de valor sobre a persoa ou a súa conduta poderá solicitar do Alcalde ou Alcaldesa que se conceda unha quenda por alusións, que será breve e concisa, cun máximo dun minuto. A concesión da quenda de alusións será acordada polo Alcalde ou Alcaldesa, previa solicitude e nela non se poderá entrar no fondo do asunto do debate senón só contestar estritamente as alusións realizadas na presente sesión na que se manifesten ou na seguinte que se celebre.

- Consumida esta segunda quenda, a Presidencia poderá dar por terminada a discusión, que se pechará cunha intervención de 3 minutos por parte de quen defendera a proposta, na que manifestará, se a acepta ou non as emendas presentadas.

Rematado o debate e inmediatamente antes do sometemento do asunto a votación, a Presidencia poderá facer uso da palabra por un período máximo de tres minutos, para os efectos de puntualizar ou precisar a súa opinión sobre a cuestión debatida.

Finalizado o debate do asunto, someterase a votación o texto da proposición ou da moción coas emendas aceptadas polo propoñente da iniciativa.

- Non se admitirán outras interrupcións que as da Presidencia para chamar á orde ou á cuestión debatida a algún/ha dos/as membros do Pleno conforme ao establecido para estes supostos legalmente e no presente regulamento.

Os/as membros da Corporación poderán en calquera momento do debate pedir a palabra para expor unha cuestión de orde, invocando para o efecto a norma cuxa aplicación reclama. O/a Presidente/a resolverá o que proceda, sen que por este motivo se estableza debate algún.

Os/as funcionarios/as responsables da Secretaría e da Intervención poderán intervir cando fosen requiridos polo/a Presidente/a por razóns de asesoramento técnico ou aclaración de conceptos. Cando devanditos/as funcionarios/as entendan que no debate se expuxo algunha cuestión sobre a que poida dubidarse sobre a legalidade ou repercusións orzamentarias do punto debatido poderán solicitar ao/á Presidente/a o uso da palabra para asesorar á Corporación.

Artigo 57. Chamadas a cuestión e chamadas á orde.

O Alcalde ou Alcaldesa dirixe o debate podendo chamar a cuestión cando os/as intervenientes se desvíen notoriamente do debate por disgregacións estrañas ou volvan sobre o xa tratado ou resolto. O Alcalde ou Alcaldesa retirará a palabra a quen por terceira vez fose chamado/a a cuestión e poderá ao seu criterio concederlla de novo para que se xustifique ou se desculpe.

O Alcalde ou Alcaldesa poderá chamar á orde a calquera membro da Corporación que:

- Profira palabras agresivas ou desconsideradas ou verta conceptos ofensivos ou frases atentatorias ao decoro da Corporación ou dos seus membros ou do seu persoal, das Institucións Públicas ou de calquera outra persoa ou Entidade ou ao seu prestixio persoal, profesional ou institucional, segundo o caso, sen prexuízo das responsabilidades a que houber lugar.

- Produza interrupcións ou, de calquera outra forma, altere a orde das sesións.

- Pretenda facer uso da palabra sen que lle fora concedida ou unha vez que lle fora retirada.

Tras tres chamadas á orde na mesma sesión, con advertencia na segunda da consecuencias da terceira chamada, o/a Presidente/a poderá ordenarlle que abandone o local en que se estea celebrando a reunión, adoptando as medidas que considere oportunas para facer efectiva a expulsión.

Se como consecuencia da orde de abandono do Salón de Sesións ou por calquera outra causa se producise unha alteración da orde, que a xuízo da Alcaldía puidese afectar o decoro da Institución, interromperase a sesión por un tempo prudencial; se pasado este non pode continuarse normalmente, pecharase a sesión definitivamente e os asuntos que quedan pendentes deberán ser tratados noutra sesión para celebrar como moito no prazo de oito días, e co mesmo carácter que tivese a que se suspendeu.

Artigo 58. Abstención e abandono do salón.

Cando algún/ha membro da Corporación deba de absterse de participar na deliberación e votación, deberá abandonar o Salón mentres se discute e vota o asunto, salvo cando se trate de debater a súa actuación como corporativo/a, en que terá dereito a permanecer e defenderse.

Artigo 59. Intervencións dos/as membros da Corporación Local.

A terminoloxía que para os efectos do desenvolvemento das sesións e para definir o carácter das intervencións dos/as membros da Corporación utilizarase será a seguinte:

- Ditame: é a proposta sometida ao Pleno tras o estudo do expediente pola Comisión Informativa. Contén unha parte expositiva e un Acordo para adoptar.

- Proposición: é a proposta que somete ao Pleno relativa a un asunto incluído na orde do día, que acompaña á convocatoria. Conterá unha parte expositiva ou xustificación e un acordo para adoptar.

- Moción: é a proposta que se somete a coñecemento do Pleno en exercicio das súas competencias por calquera dos grupos políticos integrantes do órgano. As mocións presentaranse sempre por escrito no Rexistro Xeral municipal con antelación suficiente para que poidan ser incluídas na orde do día do Pleno previo ditame da Comisión Informativa correspondente, salvo nos casos de urxencia debidamente motivada nos supostos de mocións con proposta de resolución. Exceptúanse de ser ditaminadas pola correspondente Comisión as mocións de mero contido ideolóxico, programático ou protocolario, que non implicarán acordo algún senón unha simple declaración formal ou de recoñecemento de feitos. No caso de que as mocións versen sobre asuntos que teñan que ser ditaminados, por implicar a adopción dun acordo plenario, deberán ser incluídas na orde do día da Comisión Informativa previa á sesión plenaria correspondente, en caso contrario terá que ser ratificada a urxencia da súa inclusión na orde do día do pleno, para o caso de que non se emitiu ditame previo. Conterán un parte expositiva xustificativa e unha proposta de resolución. As mocións que necesiten informes dos servizos municipais ou compromisos económicos e por tanto necesiten unha tramitación previa serán presentados con antelación suficiente á formación da orde do día, en caso contrario serán incorporadas á orde do día da seguinte sesión. A moción pode ser rexeitada polo Alcalde ou Alcaldesa cando verse sobre asuntos que non sexan competencia do Pleno ou sexa idéntica a unha presentada no último ano. As mocións poden ser emendadas por calquera concelleiro/a para modificar, engadir, suprimir ou substituír os termos nos que a mesma foi redactada. Se o/a propoñente da moción acepta a emenda inclúese aquela para os efectos da votación. Para tratar unha moción atenderase ao réxime xurídico aplicable ao debate establecido para os plenos en xeral. Poderán presentarse como máximo 2 mocións por grupo municipal e sesión.

Para tratar unha moción atenderase ao réxime xurídico aplicable ao debate establecido para os plenos en xeral. O número de mocións que se poden presentar como máximo por por grupo municipal e sesión virá determinado nos acordos organizativos que determine o Pleno en cada mandato. No caso de non determinar ningún, se atenderá ao acordado no mandato anterior e no caso da primeira vez, tres mocións por grupo e sesión.

- Voto particular: é a proposta de modificación dun Ditame formulada por un membro que forma parte da Comisión Informativa. Deberá acompañar ao Ditame desde o día seguinte á súa aprobación pola Comisión.

- Emenda: é a proposta de modificación dun Ditame ou proposición presentada por calquera membro, mediante escrito presentado á Presidencia antes de iniciarse a deliberación do asunto.

- Rogo: é a formulación dunha proposta de actuación dirixida a algún dos Órganos de Goberno municipal. Os rogos formulados no seo do Pleno non poderán ser debatidos, só formulados polo propoñente de forma sucinta e motivada e en ningún caso serán sometidos a votación. Poden expor rogos todos os membros da Corporación, ou os Grupos Municipais a través das súas Portavocías. Os rogos serán efectuados por escrito e serán sometidos xeralmente á sesión seguinte, sen prexuízo de que o poidan ser na mesma sesión que se formulen se o Alcalde ou Alcaldesa o estima conveniente, e fosen presentados polo menos con dous días hábiles de antelación á celebración da sesión.

- Pregunta: é calquera cuestión exposta aos Órganos de Goberno no seo do Pleno. Poden expor preguntas todos os/as membros da Corporación, ou os Grupos Municipais a través das súas Portavocías tanto ao Alcalde ou Alcaldesa como aos concelleiros e concelleiras que ostenten delegacións xerais ou especiais. As preguntas expostas oralmente no transcurso dunha sesión serán xeralmente contestadas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta inmediata. As preguntas formuladas por escrito, que serán presentadas serán contestadas polo seu destinatario na sesión seguinte, sen prexuízo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta inmediata. Así como regra xeral, as preguntas serán presentadas por escrito como mínimo un día antes da celebración da sesión correspondente, e serán contestadas por un membro do goberno local ordinariamente na seguinte sesión sen prexuízo de que o/a preguntado/a queira darlle resposta na sesión inmediata. Non se admitirán preguntas sobre o exclusivo interese de quen a formula ou de calquera persoa singularizada ou as que supoñan consultas de índole estritamente xurídico, técnico ou económico. Na quenda de contestación ás preguntas non caberá ningunha intervención adicional á do/a preguntado/a, polo que non haberá lugar a debate algún.

Poderanse presentar como máximo 5 rogos e/ou preguntas por grupo municipal e sesión.

O número de rogos e/ou preguntas que se poden presentar como máximo por por grupo municipal e sesión virá determinado nos acordos organizativos que determine o Pleno en cada mandato. No caso de non determinar ningún, se atenderá ao acordado no mandato anterior e no caso da primeira vez, oito rogos e/ou preguntas pr grupo e sesión.

Artigo 60. Participación da Veciñanza.

Cando algunha das asociacións ou entidades ás que se refire o artigo 8 do Regulamento de participación cidadá desexe realizar unha exposición perante o Pleno en relación con algún tema incluído na orde do día, no que interviñese como interesada, poderá facelo a través do seu representante legal e durante o tempo que sinale o alcalde, con anterioridade ó debate e votación da proposta correspondente.

Para os efectos anteriores, cumprirá presentar unha solicitude de intervención coa antelación mínima de dous días soltos á data na que estea fixada a sesión. A citada solicitude conterá unha breve motivación do pedimento e os datos da persoa que, de ser autorizada, realizaría a exposición.

Se a Alcaldía a autoriza, a exposición realizarase nunha soa intervención, ó principiar o asunto do que se trate e nun tempo que, por regra xeral non superará os cinco minutos.

En cada sesión soamente se poderán autorizar, se é o caso, un máximo de dúas exposicións.

SECCIÓN TERCEIRA. DAS VOTACIÓNS

Artigo 61. Votacións.

Finalizado o debate dos asuntos da orde do día procederase á súa votación. Antes de comezar a votación, o Alcalde ou Alcaldesa exporá clara e concisamente os termos da mesma e a forma de emitir o voto. Iniciada a votación, esta non poderá interromperse por ningún motivo. Durante o desenvolvemento da votación o/a Presidente/a non concederá o uso da palabra e ningún/ha membro corporativo poderá entrar no Salón ou abandonalo. Se no transcurso da votación xorden incidencias o Alcalde ou Alcaldesa suspenderaa iniciándose aquela cando se consideren resoltas.

Rematada a votación ordinaria, o Alcalde ou Alcaldesa declarará o acordado. Concluída a votación nominal, o/a Secretario/a computará os sufraxios emitidos e anunciará en voz alta o seu resultado, en vista do cal o Alcalde ou Alcaldesa proclamará o Acordo adoptado.

Artigo 62. Adopción de acordos.

O Pleno do Concello adopta os seus Acordos, como regra xeral, por maioría simple dos membros presentes. Existe maioría simple cando os votos afirmativos son máis que os negativos.

Entenderase por maioría absoluta cando os votos afirmativos son máis da metade do número legal de membros da Corporación e será necesaria nos supostos enumerados no Artigo 47.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

No caso de que, seguindo a Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral, non quedarán máis posibles candidatos/as ou suplentes a nomear, o quórum de asistencia e votación previstos na Lexislación vixente entenderanse automaticamente referidos ao número de feito de membros da Corporación subsistente.

O voto dos/as Concelleiros/as é persoal e indelegable.

Artigo 63. Sentido do voto, abstención e empates.

O sentido do voto pode ser afirmativo ou negativo, podendo os/as membros da Corporación absterse de votar.

A efectos da votación correspondente, considerarase que se absteñen os/as membros da Corporación que se ausentaron do Salón de Sesións unha vez iniciada a deliberación dun asunto e non estivesen presentes no momento da votación. No caso de que se reincorporasen ao Salón de Sesións antes da votación poderán, desde logo, tomar parte desta.

No caso de votacións con resultado de empate, efectuarase unha nova votación e, se persistise o empate, decidirá o voto de calidade da Presidencia.

Artigo 64. Tipos de votacións.

As votacións poderán ser de tres tipos: ordinarias, nominais e secretas.

- Ordinarias: aquelas que se manifestan por signos convencionais de asentimento, disentimento ou abstención. É o sistema normal de votación.

- Nominais: aquelas votacións que se realizan mediante chamamento por orde alfabética de apelidos e sempre en último lugar o/a Presidente/a, na que cada membro da Corporación, ao ser chamado, responde en voz alta «si», «non» ou «abstéñome». Requirirá a solicitude dun Grupo Municipal aprobada polo Pleno por unha maioría simple en votación ordinaria.

- Secretas: votacións que se realizan por papeleta que cada membro da Corporación irá depositando nunha urna ou bolsa. Só se poderá utilizar para a elección ou destitución de persoas.

SECCIÓN CUARTA. DO CONTROL E FISCALIZACIÓN POLO PLENO DA ACTUACIÓN DOS DEMAIS ÓRGANOS DE GOBERNO

Artigo 65. Medios de control e fiscalización.

O control e fiscalización polo Pleno da actuación dos demais órganos de goberno exercerase a través dos seguintes medios:

a) Mocións.

b) Debate anual sobre o estado do municipio.

c) Rogos e preguntas.

d) Moción de censura ao alcalde ou alcaldesa.

Artigo 66. Comparecencias.

Os concelleiros con responsabilidades de goberno comparecerán ante o Pleno para informar sobre un asunto determinado da súa competencia, ben por petición propia, ben por iniciativa de dous grupos políticos municipais.

O desenvolvemento das comparecencias axustarase aos seguintes trámites:

a) Exposición oral dun dos concelleiros autores da iniciativa, por un tempo máximo de cinco minutos, a exclusivo obxecto de precisar as razóns que motivan a comparecencia.

b) Intervención do comparecente por un tempo máximo de dez minutos.

c) Intervención dos representantes dos grupos políticos, por un tempo máximo de cinco minutos cada un, para fixar posicións, facer observacións ou formular preguntas.

d) Contestación do comparecente, por un tempo máximo de cinco minutos.

Artigo 67. Debate sobre a actuación da Xunta de Goberno Local.

O Pleno, a proposta do Alcalde ou Alcaldesa ou mediante solicitude da cuarta parte, polo menos, do número legal de membros corporativos, poderá acordar a celebración de sesión extraordinaria cuxo obxecto sexa a consulta sobre asuntos competencia da Xunta de Goberno Local. As solicitudes destes plenos extraordinarios serán computados no total legalmente autorizado e neste órgano non se adoptarán acordos resolutorios, xa que o mesmo ten exclusivamente a finalidade de coñecer ou consultar expedientes competencia doutro órgano.

No desenvolvemento das comparecencias seguirase a orde das intervencións establecidas neste Regulamento.

Artigo 68. Celebración de sesión extraordinaria.

O Pleno, a proposta do Alcalde ou Alcaldesa ou mediante solicitude da cuarta parte, polo menos, do número legal de membros corporativos, poderá acordar a celebración de sesión extraordinaria sobre asuntos da súa competencia.

O desenvolvemento da sesión a que fai referencia o apartado anterior suxeitarase ao establecido con carácter xeral.

Artigo 69. Moción de censura ao Alcalde.

O Alcalde ou Alcaldesa pode ser destituído/a mediante moción de censura, cuxa presentación, tramitación e votación rexerase segundo o establecido la Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

Artigo 70. Debate sobre o estado do municipio.

Cada ano, nos dous primeiros meses, celebrarase un debate sobre o estado do municipio.

Comezará coa exposición do alcalde ou alcaldesa ao que seguirá unha primeira quenda de intervencións dos voceiros dos distintos grupos municipais.

Concluída a quenda, o alcalde ou alcaldesa dará a réplica e seguirá unha segunda quenda de intervencións dos voceiros do grupos municipais. Cerrará o debate a intervención do alcalde.

SECCIÓN QUINTA. FÉ PÚBLICA

Artigo 71. Acta das sesións.

De cada sesión plenaria o/a Secretario/a do Concello estenderá Acta na que fará constar:

a) Lugar da reunión, con expresión do nome do Municipio e o local en que se celebra.

b) Día, mes e ano.

c) Hora en que comeza.

d) Nome e apelidos do/a Presidente/a, dos/as membros da Corporación presentes, dos/as ausentes que se escusaron e dos/as que falten sen escusa.

e) Carácter ordinario ou extraordinario da sesión, e se se celebra en primeira ou segunda convocatoria.

f) Asistencia do/a Secretario/a, ou de quen legalmente lle substitúa, e presenza do/a funcionario/a responsable da Intervención, cando concorra.

g) Asuntos que examinen, opinións sintetizadas dos Grupos ou membros da Corporación que interviñesen nas deliberacións e incidencias destas.

h) Votacións que se verifiquen e no caso das nominais o sentido en que cada membro emita o seu voto. Nas votacións ordinarias farase constar o número de votos afirmativos, negativos e das abstencións. Farase constar nominalmente o sentido do voto cando así o pidan os interesados.

i) Parte dispositiva dos Acordos que se tomen.

j) Hora en que a Presidencia levanta a sesión.

De non celebrarse o Pleno por falta de quórum ou outro motivo, o/a Secretario/a suplirá a Acta por unha dilixencia autorizada coa súa firma, na que consigne a causa e os nomes das persoas que non concorreron á sesión, e o nome dos asistentes.

Artigo 72. Votación do acta.

O Acta deberá ser sometida a votación do Pleno na sesión inmediatamente posterior á que se recolle na mesma, previa lectura no caso de que non fose distribuída antes entre os/as membros da Corporación.

No Acta farase constar a aprobación do acta anterior e, no seu caso, as rectificacións que se produciron, sen que, en ningún caso, poidan producirse modificacións en canto ao fondo do asunto e atendendo o todo caso ao réxime xurídico establecido no presente Regulamento.

Artigo 73. Libro de actas.

O Acta, unha vez que aprobada polo Pleno, transcribirase ao Libro de Actas que será asinado polo/a Alcalde /Alcaldesa- Presidente/a e o/a Secretario/a.

O Libro de Actas, instrumento público solemne, estará previamente foliado e encadernado, legalizada cada folla coa rúbrica do/a Alcalde/Alcaldesa e o selo da Corporación, e expresará na súa primeira páxina, mediante dilixencia de apertura asinada polo Secretario, o número de folios e a data en que se inicia a transcrición dos Acordos.

Artigo 74. Transcrición mecánica das actas.

Se se utilizasen medios mecánicos para a transcribir as Actas, terán que confeccionarse de acordo coas seguintes regras:

- Utilizarase, en todo caso, o papel timbrado do Estado ou o papel numerado da Comunidade Autónoma.

- O papel adquirido para cada Libro, que o será coa numeración correlativa, farase constar na dilixencia da apertura asinada pola persoa responsable da Secretaría que expresará na primeira páxina as series, números e a data de apertura en que se inicia a transcrición dos Acordos. Ao mesmo tempo cada folla será rubricada polo/a Alcalde/Alcaldesa, selada co da Corporación e numerada correlativamente a partir do número uno, independentemente do número do timbre estatal ou da Comunidade.

- Aprobada o Acta, o/a Secretario/a faraa transcribir monograficamente por impresora de computador ou o medio mecánico que se empregue, sen emendas nin riscadas ou salvando ao final as que involuntariamente se produciren, ás follas correlativas seguindo rigorosamente a súa orde e facendo constar, ao final de cada Acta por dilixencia, o número, clase e numeración de todos e cada un dos folios do papel numerado en que quedou estendida.

- Como garantía e seguridade de todas e cada unha das follas soltas, ata a encadernación, prohíbese alterar a orde numérica dos folios descritos na dilixencia de apertura, debendo anularse por dilixencia nos casos de erro na orde de transcrición ou no seu contido.

- Cando todos os folios reservados a un Libro se atopen xa escritos ou anulados os últimos por dilixencia ao non coller integramente o acta da sesión que corresponda pasar ao Libro, procederase á súa encadernación. En cada tomo estenderase dilixencia polo/a Secretario/a, co «visto e prace» do/a Presidente/a, expresiva do número de Actas que comprende, con iniciación do Acta que o inicie e da que o finalice.

Artigo 75. Publicidade das sesións do Pleno.

As sesións do Pleno son públicas; con todo, poderán ser segredos os debates e as votacións daqueles asuntos que poidan afectar ao dereito fundamental á honra, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, ao que se refire o Artigo 18 da Constitución, cando así se acorde por maioría absoluta.

As sesións do Pleno serán retransmitidas en directo pola emisora municipal de radio e publicadas integramente na páxina web do Concello.

CAPÍTULO SEGUNDO. FUNCIONAMENTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Artigo 76. Das Sesións.

A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria do/a Alcalde/Alcaldesa, dentro dos dez días seguintes a aquel en que este designase aos/ás membros que a integran.

Celebrarase por parte da Xunta de Goberno Local sesión decisoria ordinaria cada quince días como mínimo, preferentemente o segundo e cuarto xoves de cada mes.

Celebrarase por parte da Xunta de Goberno Local sesión deliberante ordinaria semanalmente, preferentemente cada martes.

Corresponde á Alcaldía fixar, mediante Decreto, o día e hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.

As sesións extraordinarias e as urxentes terán lugar cando, con tal carácter, sexan convocadas polo/a Alcalde/Alcaldesa.

O Alcalde ou Alcaldesa poderá en calquera momento reunir á Xunta de Goberno Local cando estime necesario coñecer o seu parecer ou pedir a súa asistencia con anterioridade a ditar Resolucións en exercicio das atribucións que lle correspondan.

As sesións celebraranse na Casa Consistorial/edificio que sexa sede da Entidade, salvo os supostos de forza maior.

Non serán públicas as sesións da Xunta de Goberno Local.

Artigo 77. Regras de funcionamento.

As regras especiais de funcionamento da Xunta de Goberno Local son as seguintes:

- Entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán transcorrer menos de vinte e catro horas, salvo no caso das sesións extraordinarias e urxentes nas que, antes de entrar a coñecer os asuntos incluídos na orde do día, deberá ser declarada a urxencia por Acordo favorable da maioría dos/as membros.

- As sesións da Xunta non serán públicas, sen prexuízo da publicidade e comunicación á Administración Estatal e Autonómica dos Acordos adoptados. No prazo de dez días deberá enviarse, por correo electrónico, a todos os/as membros da Corporación copia do Acta ou en caso de non designar dirección de correo electrónico entregarase un exemplar exclusivamente aos/ás portavoces de cada grupo municipal.

- Para a válida constitución da Xunta de Goberno Local requírese a asistencia da maioría absoluta dos seus compoñentes. Se non existise quórum, constituirase en segunda convocatoria, unha hora despois da sinalada para a primeira, sendo suficiente a asistencia da terceira parte dos seus membros e, en todo caso, un número non inferior a tres.

- O Alcalde ou Alcaldesa dirixe e ordena ao seu prudente arbitrio os debates no seo da Xunta.

- As Actas das sesións da Xunta de Goberno Local transcribiranse en Libro distinto do das sesións do Pleno.

A Xunta de Goberno Local nas súas reunións deliberantes non poderá adoptar ningún Acordo.

Logo da aprobación da acta da sesión anterior, no prazo de dez días deberá enviarse a todos os portavoces dos grupos municipais da Corporación unha copia da devandita acta da Xunta de Goberno Local.

Artigo 78. Asistencia doutros/as membros da Corporación.

Nas sesións e reunións da Xunta de Goberno Local, o/a Alcalde/Alcaldesa poderá requirir a presenza de membros da Corporación non pertencentes á Xunta de Goberno Local, ou de persoal ao servizo da Entidade, ao obxecto de informar no relativo o ámbito das súas actividades.

Artigo 79. Réxime supletorio.

En todo o non previsto para a Xunta de Goberno Local, estarase ao previsto sobre o funcionamento do Pleno

TÍTULO IV. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS COMPLEMENTARIOS DO CONCELLO

CAPÍTULO PRIMEIRO. AS COMISIÓNS INFORMATIVAS

Artigo 80. Celebración das sesións.

As Comisións Informativas celebrarán sesións ordinarias coa periodicidade que se acorde polo Pleno no momento en que se constitúan, nos días e horas que estableza o Alcalde ou Alcaldesa, ou o/a Presidente/a da Comisión, quen poderá, así mesmo, convocar sesións extraordinarias ou urxentes das mesmas. O/a Alcalde/Alcaldesa ou o/a Presidente/a da Comisión estará obrigado/a a convocar sesión extraordinaria cando o solicite a cuarta parte, polo menos, dos/as membros da Comisión. Réxese neste suposto polas mesmas normas que para a celebración dunha sesión extraordinaria do Pleno.

As sesións celebraranse na Sala de Comisións do Edificio Liceo.

A convocatoria e a orde do día deberán ser notificados aos/ás membros da Comisión, mediante comunicación por correo electrónico, se é que manifestaron tal medio como a canle elixida para tal notificación e co cumprimento dos requisitos legalmente esixidos.

Artigo 81. Quórum.

A válida celebración das sesións require a presenza da maioría absoluta dos/as compoñentes da Comisión, xa sexan titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e un mínimo de tres membros en segunda convocatoria unha hora máis tarde.

O/a Presidente/a dirixe e ordena, ao seu prudente arbitrio, respectando os principios xerais que rexen os debates plenarios, os debates da Comisión.

Os Ditames aprobaranse sempre por maioría simple dos presentes, decidindo os empates o/a Presidente/a, pois conta con voto de calidade.

Artigo 82. Alcance das competencias.

Ningunha Comisión poderá deliberar sobre asuntos competencia doutra, a menos que se trate de problemas comúns, nese caso poderá convocarse unha sesión conxunta a proposta dos/as Presidentes/as das respectivas Comisións, convocándose polo/a Presidente/a da Corporación.

Artigo 83. Acta das sesións.

De cada sesión das Comisións Informativas levantarase Acta na que consten os extremos a que se refiren os apartados a), b), c), d), e), g), h), e j) do Artigo 71 do presente Regulamento, e á que se acompañarán os Ditames que fosen aprobados e os votos particulares que fosen formulados a aqueles.

Artigo 84. Publicidade das sesións.

Non son públicas as sesións das Comisións Informativas.

Artigo 85. Réxime supletorio.

En todo o non previsto para o funcionamento das Comisións Informativas serán de aplicación as disposicións sobre funcionamento do Pleno.

TÍTULO V. CONSULTA PÚBLICA PREVIA NO PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DAS ORDENANZAS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE BETANZOS

Artigo 86. Obxecto.

Con carácter previo á redacción do texto dunha ordenanza ou regulamento municipal, formularase unha consulta pública a través da sede electrónica municipal (portal web http://sede.betanzos.es) na que se solicitará a opinión da cidadanía e das organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura ordenanza ou regulamento, nos termos establecidos no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Artigo 87. Ámbito de aplicación.

A consulta pública será esixible con carácter previo á redacción do texto dos proxectos de ordenanzas e regulamentos municipais, resulta conveniente que exista un documento base ou borrador de proxecto que será sometido a consulta.

Quedarán excluídas do trámite da consulta pública as iniciativas para a aprobación de ordenanzas e regulamentos municipais de carácter orzamentario ou organizativo que afecten unicamente a aspectos internos da organización administrativa.

Poderá prescindirse do trámite da consulta pública nos seguintes casos, o que deberá quedar acreditado no expediente:

a) Cando existan razóns graves de interese público que así o xustifiquen.

b) Cando a iniciativa normativa non teña un impacto significativo na actividade económica, non impoña obrigas relevantes aos destinatarios ou regule aspectos parciais dunha materia.

Artigo 88. Competencia.

Corresponderalle á Alcaldía acordar o sometemento ou non a consulta pública das ordenanzas e regulamentos municipais, de forma motivada e xustificada de acordo co sinalado no apartado anterior.

Artigo 89. Contido da consulta pública previa.

A proposta da Alcaldía para o sometemento a consulta previa da iniciativa normativa, conterá como mínimo os seguintes puntos:

a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa.

b) As posibles solucións alternativas regulamentarias e non regulamentarias.

c) A necesidade e oportunidade da súa aprobación.

d) Os obxectivos da norma.

Co obxecto de que os/as destinatarios/as da futura norma poidan manifestarse sobre os aspectos sinalados no anterior parágrafo, a proposta conterá unha descrición clara e concisa destes, na que se incluirá toda a información e documentación precisa. Así mesmo, a proposta poderá engadir calquera outra información que se considere relevante para a consulta.

Poderán establecerse outras medidas adicionais ou complementarias para incentivar ou fomentar a participación cidadá nas materias que lles afectan, de modo que as disposición municipais que se vaian aprobando teñan en conta o parecer dos/as seus/súas destinatarios/as.

Artigo 90. Prazo e destinatarios/as.

O prazo xeral para a consulta pública de cada iniciativa será de 15 días naturais, aínda que a Alcaldía poderá acordar un prazo superior nos supostos en que se considere necesario. Tamén poderá prorrogarse este prazo por outros 15 días máis.

Con carácter xeral os/as destinatarios/as da consulta pública serán persoas físicas maiores de 16 anos empadroadas no Concello de Betanzos, ou que acrediten a condición de interesados/as, así como as organizacións e asociacións legalmente constituídas que puidesen resultar potencialmente afectadas pola futura norma.

Excepcionalmente a Alcaldía poderá recoller a necesidade motivada de que o criterio establecido no anterior parágrafo poida ser ampliado ou restrinxido. No suposto de restrinxirse os/as destinatarios/as deberá de motivarse moi detalladamente as razóns que xustifican este criterio que é a excepción á regra xeral.

Unha vez rematado este prazo, non se admitirán a trámite as alegacións ou suxestións presentadas fóra de prazo, aínda que o contido seguirá estando dispoñible no portal web a título informativo.

Artigo 91. Estrutura do punto de acceso para a consulta pública previa.

O espazo do portal web http://sede.betanzos.es dedicado á consulta pública previa recollerá una listaxe das iniciativas normativas nas que se encontre aberto este trámite, co título e a data na que finaliza o prazo da consulta.

O punto de acceso para a consulta pública previa conterá tanto os proxectos normativos sometidos a consulta públicas que teñan aberto o seu prazo de consulta, como aqueles para os que o trámite xa rematara, ao que se poderá acceder aínda que non estea pechado o prazo de consultas.

Artigo 92. Desenvolvemento da consulta pública previa.

No portal web http://sede.betanzos.es figurará nun lugar visible un punto de acceso para a consulta pública previa, del tal xeito que se facilite a participación da cidadanía no procedemento de elaboración da ordenanza ou regulamento municipal.

Para tales efectos figurará no dito portal o acordo de inicio do expediente e a información prevista no contido da consulta pública previa, así como as indicacións necesarias para o uso da canle que permita á cidadanía manifestar a súa opinión sobre a iniciativa normativa.

Unha vez rematado o período de consulta previa os servizos municipais correspondentes por razón da materia elaborarán unha memoria co resultado da consulta, indicación do número de participantes, número de opinións emitidas e un resumo das principais suxestións emitidas e a súa conveniencia ou viabilidade para incorporalas á disposición normativa en tramitación.

Artigo 93. Datos persoais e comunicacións electrónicas.

O portal web http://sede.betanzos.es disporá das medidas precisas para garantir a protección dos datos persoais das persoas físicas que queiran intervir na consulta pública previa nos termos previstos na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

O portal web disporá das medidas precisas para garantir que as comunicacións electrónicas realizadas durante a tramitación da consulta pública previa posibiliten a constancia da transmisión e recepción das comunicación.

Artigo 94. Participación dos grupos políticos na elaboración dos proxectos normativos.

A iniciativa para propoñer ao Pleno a aprobación de proxectos normativos (ordenanzas e regulamentos) corresponde ao alcalde ou alcaldesa, á xunta de goberno local e aos grupos políticos municipais.

Os proxectos normativos enviaranse para o seu estudo aos membros da Comisión correspondente, os cales poderán presentar emendas por escrito durante un prazo de 15 días. As emendas poderán ser de supresión, modificación ou adición, e nos últimos supostos a emenda deberá conter o texto concreto que se propoña.

Así mesmo, durante o debate en comisión das emendas presentadas, pódense admitir aquelas que procuren alcanzar un acordo de aproximación entre as formuladas e o texto do proxecto ou as que teñan por obxecto corrixir erros ou incorreccións técnicas, terminolóxicas ou gramaticais.

Unha vez debatidas as emendas pola Comisión as que sexan aprobadas serán informadas polos servizos municipais antes de someterse ao Pleno para a súa aprobación inicial, e o ditame deberá incorporar o texto das emendas admitidas. Igualmente, no expediente constarán as emendas que, defendidas e votadas na Comisión, non se incorporaron ao ditame para a súa posterior defensa no Pleno.

Na sesión plenaria non se admitirá a presentación de novas emendas, agás as meramente transaccionais entre as xa presentadas e o texto do ditame.

Artigo 95. Participación dos grupos políticos na elaboración do proxecto de orzamento xeral.

Os grupos políticos poderán participar no procedemento de elaboración do proxecto de orzamento xeral mediante a presentación de suxerencias por escrito dirixidas á alcaldía.

As suxerencias ao orzamento xeral poderán ser ao articulado das bases de execución, aos estados de gastos ou aos estados de ingresos. Se implican a creación ou de incremento dos estados de gastos do Orzamento xeral do Concello deberán propoñer unha baixa por igual contía noutras partidas orzamentarias. Se afectan aos estados de ingresos que supoñan minoración ou supresión dos inicialmente previstos deberán propoñer unha baixa por igual contía no estado de gastos.

A alcaldía poderá estimar ditas suxerencias e incorporalas no proxecto de orzamento en tramitación ou desestimalas motivadamente por escrito. No expediente constarán as suxerencias que foron estimadas e as que foron rexeitadas polo alcaldía.

As suxerencias non incorporadas ao proxecto de orzamento poderán ser tratadas como emendas no Pleno.

DISPOSICIÓNS

DISPOSICIÓN ADICIONAL

As convocatorias das sesións, os ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo e ditames do Pleno e das Comisións redactaranse en lingua galega.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derrogadas cantas normas municipais, Acordos ou disposicións, contradigan o establecido no presente Regulamento.

DISPOSICIÓN FINAL

O presente regulamento entrará en vigor de acordo co establecido nos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, unha vez transcorrido o prazo de quince días hábiles dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A modificación do regulamento dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.