Vimianzo - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA XESTIÓN DA VENDA AMBULANTE NO TERMO MUNICIPAL DE VIMIANZO

Publicación provisional: 12/12/2023 BOP Nº: 235
Publicación definitiva: 07/02/2024 BOP Nº: 28
Aplicable dende: 28/02/2024

PREÁMBULO

A Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, impón aos Estados a obrigatoriedade de eliminar todas as trabas xurídicas e barreiras administrativas inxustificadas na liberdade de establecemento e prestación de servizos que se contemplan nos artigos 49 a 56 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFE), respectivamente.

Se ben con carácter xeral as actividades de servizos de distribución comercial non deben estar sometidas a autorización administrativa previa, no relativo ao exercicio da venda ambulante ou non sedentaria considerouse necesario o seu mantemento así como a introdución de certas modificacións que tratan de reflectirse no presente texto, na medida que este tipo de actividade comercial require o uso do solo público que debe conciliarse con razóns imperiosas de interese xeral de orde público, a seguridade e a saúde pública.

Dada a escaseza de solo público dispoñible, o número de autorizacións será necesariamente limitado.

En consonancia co anterior, a venda ambulante en solo privado non requirirá de autorización previa, abondando a presentación dunha declaración responsable e comunicación previa do titular do posto e do solo onde se sitúe.

No tocante ao réxime de competencias, a regulación da venda ambulante venlle atribuída aos concellos xa na Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local (artigo 25.2.g), na Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia (artigo 80.2.g), no Regulamento de servizos das corporacións locais do 17 de xuño de 1955 e tamén na normativa sectorial tanto de ámbito autonómico como estatal (Lei 13/2010, do 17 decembro, do comercio interior de Galicia, Lei 7/1996 de ordenación do comercio minorista.

Mención especial merece a venda directa exercida por parte de agricultores e agricultoras da produción propia sen transformación ou a súa primeira transformación, cuxo produto final estea incluído no anexo I do artigo 38 do Tratado de funcionamento da Unión Europea pois, se ben estes vendedores non poden considerarse comerciantes -e polo tanto exercer a venda ambulante- para os efectos da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia (artigo 2.1º), si poden vender os seus produtos en mercados municipais ou en lugares que non sexan establecementos comerciais permanentes, tendo esta venda a consideración de actividade agraria, ao abeiro do establecido no artigo 2.1 da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias.

Esta ordenanza cumpre cos principios de boa regulación previstos no artigo 129 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, xa que é necesaria para actualizar ó momento actual a actividade da venda ambulante, deixando sen efecto a ordenanza do século pasado, e eficaz xa que é de sinxela comprensión, adaptándose ó marco xurídico de aplicación.

É proporcional, ó non exceder das obrigas xerais que se impoñen ós usuarios do demanio público e privado para o exercicio da venda ambulante, e garante a seguridade xurídica pola súa propia existencia, así como a transparencia e eficiencia na utilización dos recursos públicos, aseverando a libre concorrencia no seu uso.

TÍTULO I.–DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.–Obxecto e ámbito.

A presente ordenanza ten por obxecto regular, con carácter xeral, o exercicio da venda ambulante dentro do termo municipal de Vimianzo, tanto se se exerce en espazos públicos como en espazos privados.

Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta ordenanza a regulación dos postos autorizados na vía pública de carácter fixo e estable nos que se desenvolvan actividades comerciais de xeito habitual e permanente en virtude dunha concesión administrativa, que se rexerán pola súa normativa propia.

Artigo 2.–Concepto de venda ambulante.

2.1.–Considérase venda ambulante ou non sedentaria a realizada por comerciantes fóra dun establecemento comercial permanente, de xeito habitual, ocasional, periódico ou continuado, nos perímetros ou lugares debidamente autorizados, en instalacións comerciais desmontables ou transportables, incluíndo os camións ou vehículos tenda, carriños e outras instalacións de carácter itinerante.

2.2.–Non terán a consideración de venda ambulante as vendas efectuadas dentro dos locais ou recintos ocupados por un certame feiral, que se rexerán pola súa regulación propia.

2.3.–A venda directa exercida por parte de agricultores e agricultoras da produción propia sen transformación ou a súa primeira transformación, cuxo produto final estea incluído no anexo I do artigo 38 do Tratado de funcionamento da Unión Europea terá a consideración de actividade agraria e rexerase pola súa propia normativa.

Artigo 3.–Modalidades de venda ambulante.

A venda ambulante tan só se poderá levar a cabo baixo algunha das seguintes modalidades:

3.1.–Venda ambulante en mercados periódicos: é aquela autorizada nos mercados situados en poboacións, en lugares e espazos determinados, e cunha periodicidade habitual establecida. Dentro deste epígrafe están encadradas, as realizadas en feiras populares, mercadillos e rastros, tales como o mercado que actualmente ten lugar nas rúas de Vimianzo todos os xoves e na Piroga ( Bamiro) todos os 1º martes e 3º domingos de mes.

3.2.–Venda ambulante en mercados fixos: aquela autorizada en lugares anexos aos mercados municipais ou de abastos, con instalacións permanentes nas poboacións.

3.3.–Venda ambulante en postos desmontables instalados na vía pública: aquela autorizada para un número de postos, situacións e períodos determinados.

3.4.–Venda ambulante en mercados ocasionais: aquela autorizada en mercados esporádicos, que teñan lugar con motivo de feiras, festas ou acontecementos populares. Terán esta consideración as actividades de venda ambulante nas festas populares e romarías realizadas no termo municipal.

3.5.–Venda ambulante mediante camións ou vehículos tenda: aquela realizada nos citados medios e autorizadas nas zonas ou lugares determinados.

3.6.–Venda ambulante a pé, utilizando carriños ou outras instalacións de carácter itinerante.

Artigo 4.–Lugar de exercicio da venda ambulante.

4.1.–A venda ambulante só poderá exercerse nos mercados fixos, periódicos ou ocasionais así como nas zonas da vía pública que, en cada caso, autorice o Concello e en espazos privados

As zonas de vía pública onde se autoriza a venda no concello de Vimianzo son as rúas:

Rúa Antonio Vázquez Mouzo, desde o cruce coa estrada comarcal 432 ata o cruce coa rúa Vilar

Rúa Castelao, desde o cruce coa rúa Antonio Vázquez Mouzo, ata o cruce coa rúa Fisterra

Rúa Candil, desde o cruce con Rosalía de Castro ata a praza da Igrexa

Rúa Curros Enríquez desde a Rúa Antonio Vázquez Mouzo ata Alvaro Cunqueiro.

Rúa Evaristo Martelo desde a Rúa candil ata a Rúa Vilar

Rúa Vilar desde rúa Fisterra ata o cruce con Rosalía de Castro .

Os espazos privados onde se autoriza a venda son:

No “Campo da Feira” da Piroga en Bamiro

4.2.–Os postos de venda ambulante non poderán situarse nos accesos a edificios de uso público, establecementos comerciais (tamén as terrazas de establecementos hoteleiros) e industriais nin en lugares que dificulten o acceso e a circulación en xeral, e en particular naqueles lugares da rúas cualificadas ou recualificadas como peonis ou semipeonis que impidan o paso normal das persoas ou que deterioren os elementos de ornato das ditas rúas.

4.3.–En todo caso, os postos situaranse en lugares que conten coas condicións axeitadas de salubridade e limpeza.

Artigo 5.–Produtos obxecto de venda ambulante.

5.1.–En ningún caso poderán ser obxecto de venda ambulante os bens ou produtos cuxa propia normativa o prohiba e aqueles outros que, en razón á súa presentación ou outros motivos, non cumpran a normativa técnico sanitaria e de seguridade.

5.2.–A determinación dos produtos obxecto da venda ambulante para cada modalidade determínase no capítulo III do título II da presente ordenanza.

Artigo 6.–Dos vendedores ambulantes.

6.1.–A venda ambulante pode ser exercida por toda persoa física ou xurídica, sexa sociedade mercantil ou cooperativa, que reúna os requisitos establecidos na presente ordenanza e demais normativa aplicable.

6.2.–Os vendedores ambulantes deberán cumprir, no exercicio da súa actividade mercantil, coa normativa vixente no exercicio do comercio e da disciplina do mercado, deberán observar as normas de competencia leal e usos mercantís, e responderán de que os produtos obxecto da venda cumpran as condicións e requisitos esixidos pola normativa que os regula, tanto en materia sanitaria como no referente á súa presentación, etiquetaxe e demais aspectos aos que nela se faga referencia.

TÍTULO II.–VENDA AMBULANTE EN ESPAZOS PÚBLICOS

CAPÍTULO I.–AS AUTORIZACIÓNS

Artigo 7.–Características das autorizacións.

7.1.–Necesidade: o exercicio da actividade de venda ambulante nos espazos públicos do Concello de Vimianzo, en calquera das súas modalidades, requirirá da previa obtención da correspondente autorización municipal, de acordo co procedemento previsto nesta ordenanza.

7.2.–Duración limitada: as autorizacións terán unha duración máxima de 1 ano prorrogable ata 4 anos mais , e mínima de tres meses. A prorroga será de carácter rogado e para a súa concesión non deberá ter débedas co Concello de Vimianzo por mor da feira.

7.3.–Publicidade: o comerciante deberá ter exposta ao público e ás autoridades que realicen actuacións inspectoras, en forma facilmente visible.

7.4.–Única: requirirase unha autorización por cada posto.

7.5.–Competencia: o outorgamento das autorizacións será competencia da Alcaldía.

7.6.–Transferibles: as autorizacións serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que reúnan os requisitos establecidos nesta ordenanza para o seu outorgamento e logo de comunicación escrita, segundo o modelo que se achega como anexo III, á autoridade municipal competente. A transmisión dunha autorización non afectará ao seu prazo de vixencia, que se manterá polo tempo que reste ata a finalización do seu prazo de duración.

7.7.- Cesión temporal: con carácter excepcional, o titular poderá solicitar ao Concello, autorización para a cesión temporal por un máximo de 1 ano do seu posto a outra persoa que reúna os requisitos establecidos nesta ordenanza para a venda ambulante. Dita solicitude formalizarase segundo modelo do anexo IV. O Concello resérvase o dereito de permitir ou denegar a cesión temporal.

Artigo 8.–Réxime de autorización.

8.1.–As autorizacións outorgaranse directamente aos solicitantes que reúnan as condicións requiridas, salvo se, por calquera circunstancia, se encontrase limitado o seu número, en cuxo caso serano en réxime de concorrencia pública, respectando as previsións contidas nos artigos 86 e seguintes da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas, os do capítulo IV que lle afecte do Regulamento de bens das entidades locais (aprobado por R.D.:1372/1986 do 13 de xuño), e capítulo II da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizo e ao seu exercicio en condicións non discriminatorias e modificacións posteriores.

8.2.–O procedemento deberá garantir a transparencia, imparcialidade e libre concorrencia.

8.3.–En ningún caso o procedemento poderá esixir o deber de residencia neste municipio como requisito de participación.

Artigo 9.–Solicitude e documentación a presentar.

9.1.–Os interesados presentarán a súa solicitude conforme co modelo do anexo I.

9.2.–Á solicitude achegarase:

a) Declaración responsable, conforme co modelo que consta como anexo I, na que manifeste:

1. Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e ao corrente no pago das cotizacións.

2. Estar dado de alta e ao corrente no pago do imposto sobre actividades económicas ou, no seu caso, no censo de obrigados.

3. Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produtos.

4. Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

5. Dispoñer, se é o caso, da titulación e colexiación oficial que resulten esixibles.

6. Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación e herbodietética, etc.

7. Satisfacer as taxas e os tributos fixados na correspondente ordenanza municipal.

8. Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este concello.

9. No ter débeda pendente con este concello.

10. Dispoñer dos permisos de residencia e traballo que, en cada caso, fosen esixibles, de tratarse de persoas estranxeiras.

11. Dispoñer do CIF, acta de constitución, estatutos e escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas.

12. Dispoñer do seguro de responsabilidade civil.

13. Dispoñer, no caso dos camións e vehículos tenda, do permiso de circulación e da tarxeta de inspección técnica actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor.

14. Dispoñer, no seu caso, da documentación acreditativa de que o vehículo tenda reúne as condicións de hixiene e sanidade esixibles.

15. Dispoñer, no seu caso, do certificado de correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

16. Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento dos ditos requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

17. Dispoñer de Certificado de situación no Censo de Actividades Económicas da Axencia Tributaria, e se é o caso, alta no Imposto de Actividades Económicas e certificado de estar ao corrente. Poderá substituírse a presentación da alta e certificado de estar ao corrente no IAE pola correspondente autorización ao Concello para verificar tales datos.

18 Dispoñer de CIF, acta de constitución, estatutos e escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas.

b) No caso de que o vendedor que solicita o posto pertenza a unha cooperativa ou sociedade como traballador no réxime xeral; presentará contrato de traballo no que se especificará a xornada laboral.

9.3.– O Concello poderá solicitar ao interesado todas acreditación documental dos requisitos detallados na declaración responsable, sen prexuízo das facultades de comprobación e inspección que correspondan.

9.4.–Se a solicitude non reúne os requisitos que sinala o apartado anterior, requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, terase por desistido da súa solicitude.

9.5.–A venda de produción propia sen transformación ou a súa primeira transformación, cuxo produto final estea incluído no Tratado de funcionamento da Unión Europea, solicitarase de acordo co modelo de solicitude e declaración responsable conforme ao do anexo II, na que manifeste:

• Ser titular dunha explotación agraria.

• Non ter débedas co Concello de Vimianzo.

• Lugar de produción da mercancía, indicando o enderezo completo.

• Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produto.

• Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento dos ditos requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

Artigo 10.–Contido mínimo da autorización.

1) Datos de identificación do titular.

2) Prazo de validez.

3) Número de expediente.

4) Horario e datas durante as que poderá exercerse a actividade e ocuparse o espazo público.

5) Número de posto no que poderá exercerse a actividade en que rúa se sitúa, dimensións.

Artigo 11.–Tarxeta ou documento acreditativo.

11.1.–O Concello expedirá unha tarxeta ou documento acreditativo da autorización para o exercicio da venda ambulante no que constarán os datos establecidos no artigo anterior e un enderezo para a recepción de posibles reclamacións durante o exercicio da actividade.

11.2.–O vendedor deberá ter exposta esta tarxeta para o público e para as autoridades que realicen actuacións inspectoras, en forma facilmente visible.

Artigo 12.–Rexistro de vendedores ambulantes.

12.1.–A O Concello de Vimianzo levará, aos meros efectos estatísticos, dous censos no que se numerarán correlativamente as autorizacións concedidas e outro das solicitudes para a concesión dos postos

12.2.–A inscrición neste censo non ten carácter habilítante para o exercicio da actividade comercial

12.3.–Garantirase a interoperabilidade técnica con outros rexistros sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, de conformidade coa disposición adicional primeira da Lei 17/2009, sobre o libre acceso das actividades de servizos e o seu exercicio.

Artigo 13.–Revogación.

13.1.–A autorización poderá ser revogada unilateralmente por razóns de interese público, sen xerar neste caso dereito ningún de indemnización, cando resulte incompatible coas condicións xerais aprobadas con posterioridade, produzan danos no dominio público, impidan a súa utilización para actividades de maior interese público ou menoscabo do uso xeral.

13.2.–Tamén poderá revogarse temporalmente ou definitivamente como sanción accesoria

Artigo 14.–Extinción.

Sen prexuízo do disposto noutros artigos desta ordenanza, as autorizacións extinguiranse automaticamente polas seguintes causas:

1) Transcurso do prazo.

2) Renuncia expresa e escrita do titular.

3) Quebra do titular declarada por resolución xudicial firme.

4) Causas sobrevidas de interese público.

5) Perda dalgún dos requisitos esixidos nesta ordenanza e demais normativa de aplicación.

6) Falta do pagamentos das taxas correspondentes dentro do prazo fixado na correspondente ordenanza fiscal.

7) Como sanción accesoria.

8) A falta de ocupación do posto polo solicitante durante máis de dous meses seguidos sen xustificación

CAPÍTULO II.–FUNCIONAMENTO DA VENDA AMBULANTE

Artigo 15.–Emprazamento da venda ambulante.

15.1.–De conformidade co establecido no artigo 10, a autorización determinará a localización de cada posto ou emprazamento onde se exercite a venda ambulante.

15.2.–Respecto dos mercados periódicos organizados, a distribución e superficie dos postos preverase na súa convocatoria de licitación.

Artigo 16.–Características dos postos e outras instalacións.

16.1.–A venda ambulante exercerase mediante postos desmontables, camións ou vehículos tenda ou mediante carriños e instalacións similares de carácter itinerante e reunirán, en todos os casos, as debidas condicións de seguridade, salubridade, limpeza e decorosa presentación, podendo ordenarse a súa retirada en caso contrario. Estes postos ou instalacións non pasarán dos 10 metros de fronte, nin dos 3 metros de fondo.

Artigo 17.–Obrigas dos autorizados.

17.1.–Estar en posesión da autorización municipal.

17.2.–Cumprir as condicións establecidas na autorización.

17.3.–Cumprir as condicións e requisitos esixidos pola normativa reguladora dos produtos que sexan obxecto de venda.

17.4.–Non producir molestias e incomodidades que perturben a orde pública. En ningún caso se poderán anunciar as mercancías por sistemas de megafonía ou aparellos reprodutores de son de calquera tipo.

17.5.–Manter os postos ordenados e en adecuadas condicións hixiénicas. A este respecto, unha vez finalizada a actividade, os autorizados recollerán nun recipiente os refugallos producidos e depositaranos nos correspondentes colectores, debendo quedar o espazo ocupado nas mesmas condicións hixiénicas que estaba antes da ocupación.

17.6.–Estar en posesión de facturas ou albarás que acrediten a procedencia da mercadoría.

17.7.–Manter un trato correcto co público, persoal municipal e usuarios do mercado.

17.8.–Acatar as ordes dadas polas autoridades competentes.

CAPÍTULO III.–CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE CADA MODALIDADE DE VENDA AMBULANTE

Sección 1.ª.–Venda en feiras e mercados periódicos organizados

Artigo 18.–Concepto.

18.1.–Teñen a consideración de feiras e mercados periódicos organizados os que se realizan de forma periódica ao longo de todo o ano, na situación, días e lugares prefixados polo concello:

• Feira no núcleo urbano de Vimianzo: será todos os xoves do ano e nas rúas ditas no art. 4

• Feira no Campo da feira da Piroga: terá lugar os 1º martes e 3º domingo de mes e nas zonas ditas no art.4

Non obstante, cando circunstancias derivadas de acontecementos especiais, causas de forza maior ou razóns de orde pública así o aconsellen, poderán suspenderse temporalmente as autorizacións, modificar datas ou horarios ou determinar novos emprazamentos sen que isto xere dereito a indemnización de ningún xeito a prol dos autorizados e sen prexuízo do establecido na ordenanza fiscal sobre o posible prorrateo da taxa.

18.2.–O Alcalde por Resolución poderá acordar a instalación ou cambio de situación de mercados periódicos organizados, tendo en conta as características e necesidades deste concello e atendendo á densidade de tráfico e circulación, ao acceso aos edificios de uso público, locais comerciais e industriais e aos seus escaparates e exposicións, ás condicións para garantir a adecuada sanidade e hixiene, ao interese das persoas consumidoras e á tradición e arraigo no municipio desta modalidade de venda.

Artigo 19.–Procedemento de concesión da autorización.

19.1.–Adxudicación directa.

19.1.1.–Acreditada a existencia de postos vacantes, por resolución do alcalde ou concelleiro delegado aprobaranse as bases da convocatoria para a súa licitación e publicaranse mediante anuncio no taboleiro municipal de edictos, na páxina web oficial deste concello e/ou nun diario dos de maior tirada da zona, abríndose un período de admisión de solicitudes de 20 días naturais a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no taboleiro municipal.

19.1.2.–Durante o dito prazo calquera interesado poderá presentar a súa solicitude, na forma establecida na lexislación vixente

19.1.3.–Finalizado o prazo de presentación de instancias, se existise un número de solicitudes inferior ou igual ás prazas a cubrir e non coincidisen máis de unha solicitude para o mesmo posto, as autorizacións outorgaranse de forma directa sen máis trámites. Se existisen dúas solicitudes para un mesmo posto, farase a adxudicación cos criterios establecidos no apartado 19.2 deste artigo.

19.1.4.–En caso contrario, crearase unha bolsa de solicitudes que se irán adxudicando tamén cos criterios establecidos no apartado 19.2 deste artigo, segundo queden prazas non adxudicadas.

19.2.–Adxudicación mediante concurso.

19.2.1.–Criterios de valoración das solicitudes.

19.2.1.1.–Na venda no recinto feiral do Vimianzo a puntuación máxima será de 10 puntos

• Antigüidade: valorarase con ata 5 puntos o exercicio da venda ambulante no recinto feiral do Vimianzo cunha antigüidade mínima de 2 anos e máxima de 5 a razón de 5 punto por ano ocupado, a contar dende a convocatoria de licitación de postos. A dita acreditación efectuarase mediante informe emitido para o efecto pola Axencia de Desenvolvemento Local ou pola Policía Local, no seu caso.

• Antigüidade: na solicitude de posto na feira rexistrada no Rexistro do Concello de Vimianzo, puntuarase a razón de 0,5 por cada 6 meses de antigüidade con un mínimo de 3 meses, con unha puntuación máxima de 2 puntos

• Experiencia: a experiencia demostrada na profesión puntuarase a razón de 0,20 puntos por ano completo de exercicio da actividade, ata un máximo de 2 puntos. Esta circunstancia acreditarase mediante presentación do informe de vida laboral e certificado de estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas.

• Formación: a participación en cursos, conferencias ou xornadas nesta materia ofrecidas por entidades públicas, ou homologadas por estas, puntuarase a razón de 0,10 puntos cada un (independentemente da súa duración), ata un máximo de 1 puntos.

• No caso da venda directa á que se refire o artigo 2.3, terán preferencia os agricultores empadroados en Vimianzo e concellos limítrofes.

19.2.2.–Procedemento de adxudicación.

Por esta orde crearase unha relación de solicitantes coa puntuación acadada por cada un, segundo os criterios de valoración e publicarase, mediante resolución do Alcalde ou Concelleiro delegado, no taboleiro de edictos do concello e na páxina web, establecéndose un período de dez días hábiles durante os cales poderán presentarse alegacións.

Transcorrido o dito prazo, ditarase resolución definitiva resolvendo as alegacións e fixando a relación de solicitantes con dereito á autorización.

De existir empate, resolverase por sorteo público, convocado para o efecto mediante anuncio publicado no taboleiro de edictos e na páxina web oficial do Concello de Vimianzo e previamente á resolución definitiva.

Finalizado o proceso de adxudicación se exístese un número se solicitudes superior ou inferior os postos adxudicados, farase unha bolsa de solicitudes ou de prazas que se adxudicaran cos mesmos criterios do concurso.

19.3.–Duración das autorizacións.

O prazo de duración será de 1 ano natural, caducando automaticamente a 31 de decembro. A autorización será prorrogable anualmente de forma rogada por idénticos períodos ata un máximo de catro anos máis, logo de solicitude, cunha antelación mínima de quince días naturais á data de finalización da autorización vixente, debendo permitirse, en todo caso, a amortización dos investimentos e unha remuneración equitativa dos capitais investidos.

As solicitudes de prórroga presentaranse no modelo Anexo V xunto coa documentación correspondente.

Artigo 20.–Réxime de funcionamento: horario da feira, postos, vehículos e produtos autorizados.

20.1.–Horario da feira.

• Montaxe dos postos e descarga de mercadorías: entre as 7:30 e as 10.00 horas.

• Actividade comercial: entre as 9.00 e as 14.00 horas.

• Desmontase dos postos e recollida de mercadorías: entre as 14:30 e as 15:30 horas.

20.2.–Os postos.

Co fin de adaptar a celebración destes mercados periódicos ás necesidades de cada momento, en cada convocatoria de licitación de postos establecerase a tipoloxía, características, dimensións e colocación de cada un deles, así como os produtos cuxa venda se autoriza.

Ningún vendedor poderá ocupar o corredor, reservas de aparcamento e demais espazos libres, nin un lugar distinto ou con maior superficie que a asignada.

Ningún vendedor poderá ocupar o posto adxudicado a outro vendedor salvo co permiso de a quen lle foi concedido o posto e do Concello de Vimianzo ou por orden xustificada do Concello de Vimianzo.

20.3.Vehículos.

• Os feirantes poderán acceder cos vehículos ao recinto feiral, como regra xeral,no horario e para as funcións sinaldas no punto 20.1 sin prolongar a estancia máis aló do tempo sinalado.

• Segundo as características especificas de cada posto o vehículo poderá permanecer no recinto da feira, sempre dentro da superficie autorizada para o posto, sin que a superficie ocupada polo vehiculo e elementos do posto non excedan nunca a superficie autorizada.

• Nas rúas peonís ou semipeonís, ó sinalarse os emprazamentos concretos do mercado, habilitaranse zonas para o estacionamento dos vehículos dos vendedores, cando isto fose difícil de cumprir, poderase autorizar o estacionamento do vehículo na parte traseira de posto con previo informe da policía local, sin que a superficie ocupada polo vehiculo e elementos do posto non excedan nunca a superficie autorizada.

• Queda expresamente prohibido a entrada e o estacionamento dos vehículos que non sexan dos feirantes dentro dos recintos feirais no horario de actividade comercial, salvo nas zonas habilitadas para tal efecto e sen prexuízo de causas de forza maior debidamente xustificadas

20.4.–Os produtos autorizados.

Poderán ser obxecto de venda os seguintes produtos:

Alimentación:

• Todos os alimentos cumprirán as normativas sanitarias esixidas para cada un deles, sendo indispensable que se presenten debidamente envasados, etiquetados, protexidos, con rexistro sanitario e refrixerados aqueles produtos cuxa normativa así o esixa.

• Todos os alimentos deberán estar protexidos da contaminación polo po, insectos e outras fontes de sucidade. Evitarase a súa manipulación polo público, o contacto directo co solo e a incidencia directa do sol e da choiva.

• Os produtos a granel e sen envoltura deberán expoñerse para a venda protexidos mediante recipientes que reúnan as condicións hixiénicas esixibles e, na súa manipulación, utilizaranse utensilios adecuados.

• O persoal que expenda alimentos deberá gardar as adecuadas condicións de aseo e limpeza na roupa de traballo.

Téxtil, calzado e complementos: roupa, calzado, bixutería, complementos, téxtil fogar, marroquinería, pequena quincalla, mercería e similares.

Típicos ou tradicionais: apeiros de labranza, artesanía e similares.

De temporada: árbores froiteiras, plantas, flores, sementes e similares.

Varios: bricolaxe, xoguetes, droguería e perfumería, libros, música e similares.

Sección 2.a.–Venda en festas populares e noutros mercados ocasionais

Artigo 21.–Festas populares.

21.1.–Poderá autorizarse a venda ambulante en festas populares.

21.2.–A solicitude, conforme co disposto no artigo 9, presentarase cunha antelación mínima de 10 días hábiles ao exercicio da actividade.

Artigo 22. Mercados ocasionais.

22.1.–O alcalde ou concelleiro delegado poderán acordar, logo dos informes emitidos pola Axencia de Desenvolvemento Local /ou pola Policía Local, o establecemento de mercados ocasionais determinando, como mínimo:

a) O lugar e data no que se celebrará e a tipoloxía de venda ambulante admitida, tendo en conta as características e necesidades e, especialmente, os indicadores seguintes:

1. Densidade de tránsito e circulación.

2. Acceso aos locais comerciais ou industriais, aos seus escaparates ou exposicións.

3. Acceso aos edificios de uso público.

4. Condicións para garantir a adecuada sanidade e hixiene.

5. Interese das persoas consumidoras.

6. Tradición e arraigo no municipio desta modalidade de venda.

b) A previsión do número de postos ou autorizacións.

c) Os produtos que poderán ser ofrecidos á venda.

22.2.–O réxime de concesión da autorización será o establecido para os mercados periódicos organizados, sen prexuízo das especialidades que poidan establecerse.

Sección 3.ª.–Venda mediante postos instalados na vía pública

Artigo 23. Réxime de funcionamento.

23.1.–Poderá autorizarse a venda ambulante realizada mediante a ocupación da vía pública con postos desmontables de carácter illado, xa sexa de maneira ocasional ou habitual.

23.2.–A solicitude presentarase conforme co disposto no artigo 9 e cunha antelación mínima de 10 días hábiles ao exercicio da actividade.

23.3.–Queda prohibida a venda ambulante de calquera mercadoría na vía pública sen posto.

Sección 4.ª.–Venda mediante camións ou vehículos tenda

Artigo 24.–Réxime de funcionamento.

24.1.–Poderá autorizarse a venda ambulante mediante camións ou vehículos tenda.

24.2.–A solicitude presentarase conforme co disposto no artigo 9 e cunha antelación mínima de 10 días hábiles ao exercicio da actividade.

24.3.–A autorización determinará o ámbito xeográfico ou perímetro do termo municipal no que se exercerá este tipo de venda.

Sección 5.ª.–Venda ambulante a pé, utilizando carriños ou outras instalacións de carácter itinerante

Artigo 25.–Réxime de funcionamento.

25.1.–Poderá autorizarse a venda ambulante a pé, utilizando carriños ou outras instalacións de carácter itinerante.

25.2.–A solicitude presentarase conforme co disposto no artigo 9 e cunha antelación mínima de 10 días hábiles ao exercicio da actividade. ao exercicio da actividade.

24.3.–A autorización determinará o ámbito xeográfico ou perímetro do termo municipal no que se exercerá este tipo de venda, tendo en conta a densidade de tráfico e circulación, o acceso a locais comerciais ou industriais, aos seus escaparates e exposicións, o acceso a edificios de uso público e o interese para as persoas consumidoras.

TÍTULO III.–A VENDA AMBULANTE EN ESPAZOS PRIVADOS

Artigo 26.–Venda ambulante en solo privado.

26.1.–A venda ambulante en solo privado non requirirá a obtención de autorización de ningún tipo, rexéndose polo sistema de comunicación previa e declaración responsable de propietario do posto e da do predio onde se sitúa que se presentará conforme co modelo que se achegan como anexo VI

TÍTULO IV.–RÉXIME DE INSPECCIÓN E SANCIÓN

CAPÍTULO I.–RÉXIME DE INSPECCIÓN

Artigo 27.–Réxime de inspección.

27.1.–O Concello de Vimianzo exercerá, respecto de toda a venda ambulante que se leve a cabo no seu termo municipal, as funcións de inspección e sanción, sen prexuízo das competencias atribuídas a outras administracións.

27.2.–A estes efectos, o concello poderá comprobar e inspeccionar, en todo momento, os feitos, actividades, transmisións e demais circunstancias da autorización concedida, notificando, no seu caso, aos órganos autonómicos competentes os feitos de que teñan coñecemento no exercicio das súas funcións que poidan constituír infracción á lexislación de defensa da competencia.

27.3.–Poderán, así mesmo, inspeccionarse os produtos, actividades e instalacións, así como recadar dos seus titulares canta información resulte necesaria en relación con eles.

27.4.–En especial, vixiarase que os lugares de venda se atopen en condicións de limpeza e salubridade, poñendo especial atención nos produtos perecedoiros e de alimentación.

CAPÍTULO II.–RÉXIME SANCIONADOR

Artigo 28.–Réxime xeral de infraccións e sancións.

A infracción das obrigas e demais normas de obrigado cumprimento establecidas nesta ordenanza serán obxecto dun procedemento sancionador nos termos fixados na Lei 39/2015 de 1 de outubro e Lei 40/2015 de 1 de outubro, e demais normativa de aplicación, e Título VIII da Lei 13/2010 de 17 de decembro.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Queda derrogada a Ordenanza de regulación da venda ambulante do Concello de Vimianzo, aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 30 de marzo de 1989 e publicada no BOP nº 123 o día 31 de maio de 1989.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza entrará en vigor unha vez publicado integramente o seu texto no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo de 15 días hábiles previsto no artigo 65 en relación co artigo 70 da Lei 7/85 de 2 de abril.

ANEXOS

ANEXO I

Asunto : Solicitude de posto no mercadillo desde o …/…/... ata …/…/….

APELIDOS E NOME:

D.N.I

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

CP:

PROVINCIA:

TEl..

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

EXPÓN

1º.- Que no lugar de Vimianzo ten lugar tódolos xoves do ano o mercadillo.

2º.-Que desexo ocupar a vía pública con mercancía para a súa venda, segundo o establecen as Ordenanzas do Mercado de Vimianzo, achegando os seguintes datos

DATOS DE OCUPACIÓN E VENDA:

Rúa:

Metros lineais:

PERÍODO: DESDE O .../.../20.... ATA O .../.../20....

N.º FEIRAS: .....

MERCADORÍA A VENDER

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se lle conceda a correspondente autorización municipal aceptando todos os termos expresados na ordenanzas reguladoras

Vimianzo ….. de ….. do 20….

Asinado:

ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

ANEXO II

Asunto : Solicitude de posto no mercadillo desde o …/…/... ata …/…/….

APELIDOS E NOME:

D.N.I:

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

CP:

PROVINCIA:

TEl..

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

EXPÓN

1º.- Que son titular da explotación agraria con nº de rex.: .................... situada no lugar de ............, parroquia de................ Concello de.............

2º.-Que desexo ocupar a vía pública con produtos exclusivamente da miña explotación cumprindo os requisitos das regulamentacións para a venda dos mesmos, segundo o establecen as Ordenanzas do Mercado de Vimianzo.

DATOS DE OCUPACIÓN E VENDA:

Rúa:

Metros lineais:

PERÍODO: DESDE O ../.../20.... ATA O .../.../20....

N.º FEIRAS: .....

MERCADORÍA A VENDER

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso

O Caderno de explotación agraria e/ou libro de explotacións

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se lle conceda a correspondente autorización municipal aceptando todos os termos expresados na ordenanzas reguladoras.

Vimianzo ….. de ….. do 20….

Asinado:

ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

ANEXO III

Asunto :Transferencia da autorización da ocupación do posto n.º … da rúa:………….......... de ... m de fronte no Mercadillo de Vimianzo.

D. ………………………………………. con N.I.F.:…………… titular da autorización para n.º …….. da rúa:…………........ de ..... m de fronte no Mercadillo de Vimianzo. Transfiro dita autorización a favor de

APELIDOS E NOME:

N.I.F.:

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE: VIMIANZO

CP:

PROVINCIA:

TEL:

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

Tamén D. ………………………………………………………………………...(adquirente do posto)

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E./C.I.F

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais.

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable.

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se lle conceda a transferencia de autorización municipal do dito aceptando todos os termos expresados na ordenanza reguladoras

Vimianzo ….. de ….. do 20......

Asinado:

O titular transferinte: O titular adquirente

ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

ANEXO IV

Asunto :Cesión temporal da autorización da ocupación do posto n.º .... da rúa:………....… de … m de fronte no Mercadillo de Vimianzo.

D. ………………………………………. con N.I.F.:…………… titular da autorización para n.º …… da rúa:…………. . de m de fronte no Mercadillo de Vimianzo. Solicito unha cesión temporal ( desde o ..../..../..... ata o ...../...../.........) favor de

APELIDOS E NOME:

D.N.I.:

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE: VIMIANZO

CP:

PROVINCIA:

TEL:

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

Tamén D. ………………………………………………………………… adquirente temporal do posto.

EXPÓN:

1º.- Que acepto a cesión temporal do dito posto, pagando polo mesmo as taxas correspondentes ao dito posto mentres dure a cesión temporal.

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se lle conceda a correspondente cesión temporal de autorización municipal aceptando todos os termos expresados na ordenanzas reguladoras.

Vimianzo ….. de ..….. do 20….

Asinado:

O titular cedente temporal O titular adquirente temporal.

A ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

ANEXO V

Asunto : Solicitude de prórroga de autorización de ocupación do posto nº.... da rúa:......... do mercado de Vimianzo desde o …/…/20.... ata …/…/20....

APELIDOS E NOME:

D.N.I

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

CP:

PROVINCIA:

TEl..

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

EXPÓN

1º.- Que no lugar de Vimianzo ten lugar tódolos xoves do ano o mercadillo.

2º.-Que desexo prorrogar a autorización para ocupar a vía pública con mercancía para a súa venda, segundo o establece a Ordenanzas do Mercado de Vimianzo achegando os seguintes datos

DATOS DE OCUPACIÓN E VENDA

Rúa:

Posto nº:.........., metros lineais:

PERÍODO: DESDE O ../.../20.... ATA O .../.../20....

N.º FEIRAS:

MERCADORÍA A VENDER

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se lle conceda a correspondente prórroga de autorización municipal aceptando todos os termos expresados na ordenanza reguladora.

Vimianzo ….. de ….. do 20….

Asinado:

A ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

ANEXO VI

Asunto : Comunicación previa a ocupación de un posto na feira da Piroga desde o …/…/... ata …/…/….

APELIDOS E NOME:

D.N.I

RAZÓN SOCIAL

C.I.F.:

ENDEREZO:

LOCALIDADE:

CP:

PROVINCIA:

TEl..

CORREO ELEC.

O AUTÓNOMO O COOPERATIVISTA/ASALARIADO O OUTRAS SOCIEDADES

EXPÓN:

1º.- Que no lugar da Piroga ten lugar os 1º martes e 3º domingos de mes.

2º.-Que vou ocupar un posto en zona privada con mercancía para a súa venda, segundo o establece a Ordenanzas do Mercado de Vimianzo, achegando os seguintes datos

DATOS DE OCUPACIÓN E VENDA:

Parcela: refe. Catast:

Metros cadrados:

Propietario catastral:

PERÍODO: DESDE O .../.../..... ATA O .../..../.....

N.º FEIRAS: .........

MERCADORÍA A VENDER

ACHEGA:

O Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E.

O Fotocopia compulsada da escritura de constitución.

O Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade.

O Contrato de traballo se é o caso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE:

O dono catastral da finca que ocupo está de acordo con esta ocupación, e como garante de isto firma este documento e anexa o seu N.I.F.

O Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e non ter débedas cos seguridade social nin coas administracións fiscais: nacionais, autonómicas ou locais

O Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios

O Cumprir os requisitos de cada tipo de produtos

O Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación de alimentos.

O Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de alimentación

O Satisfacer as taxas ou tributos fixados na correspondente ordenanza municipal

O Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello.

O Non ter débeda pendente con este Concello

O Dispoñer dos permisos de residencia e traballo, que en cada caso fosen esixibles.

O Dispoñer de C.I.F., acta de constitución, estatutos ou escritura de poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas

O Dispoñer de seguro de responsabilidade civil

O Dispoñer no caso de camións tenda do permiso de circulación, da tarxeta de inspección técnica de vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor

O Dispoñer, no seu caso, do certificado do correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se utilicen

O Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de requisitos e manter o seu cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización.

AUTORIZA A:

Ao Concello de Vimianzo a comprobar todos os puntos sinalados na declaración responsable

SOLICITA

Que se teña en conta todo o exposto e declarado e que se dea por comunicado e se lle conceda a correspondente autorización municipal aceptando todos os termos expresados na ordenanza reguladora

Vimianzo ….. de ….. do 20….

Asinado:

O solicitante: O dono do predio onde sitúa o posto:

ALCALDESA DO CONCELLO DE VIMIANZO

ADVÍRTESELLE QUE debera cumprir a Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro e o Regulamento (U.E.) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto ao que se refiren os artigos 70.2 e 65.2  da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

Artigo 70.2: “…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.