Baña A - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, madeiras de construcción, entullos, valos, puntais, andamios e outras instalacións análogas

Publicación provisional: 19/12/1998 BOP Nº: 290
Publicación definitiva: 19/12/1998 BOP Nº: 290
Aplicable dende: 01/01/1999

Artigo 1. Concepto.

De conformidade co previsto no art. 20.3.F) , en relación co art. 58, ámbolos dous da Lei 39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, entullos, valos, puntais, andamios e outras instalacións análogas, segundo a tarifa contida no apartado 2 do art. 4 que se rexerá na presente ordenanza.

Artigo 2. Obrigados ó pagamento.

Están obrigados ó pagamento da taxa, regulado nesta ordenanza, as persoas ou entidades ás que se outorguen as licencias ou os que se beneficien do aproveitamento se se procedeu sen a debida autorización.

Artigo 3. Efectos.

Para os efectos de aplicación das tarifas, distinguirase segundo a natureza das vías públicas ás que afecte

Artigo 4. Contía.

1. A contía da taxa, regulado nesta ordenanza, será a fixada na tarifa contida no apartado seguinte.

2. As tarifas da taxa serán as seguintes:

Por m2/día ocupado por calquera dos elementos que contempla a ordenanza, calquera que sexa a súa finalidade.-Zona urbana: 10 ptas.-Núcleo rural e outros: 5 ptas.

Artigo 5. Normas de xestión.

1. De conformidade co previsto no art. 46 da Lei 39/88, do 28 de decembro, cando con ocasión dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, se producisen desperfectos no pavimento ou instalacións da vía pública, os titulares das licencias ou os obrigados ó pagamento estarán suxeitos o reintegro total dos gastos de reconstrucción e reparación dos desperfectos ou repara-los danos causados, que serán en todo caso independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados.

2. As cantidades esixibles no referente á tarifa liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado, e serán irreductibles polo período de tempo sinalado.

3. As persoas interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta ordenanza deberán solicitar previamente a correspondente licencia.

4. Se non se determinou con exactitude a duración do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupación, entenderase prorrogada mentres non se presente declaración de baixa.

Artigo 6. Obrigación de pagamento.

1. A obrigación de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza nace no momento de solicita-la correspondente licencia.

2. O pagamento da taxa farase na Depositaría municipal.

Disposición final.

A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 1999 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.