Índice

Carral - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA LICENCIA POLA POSESIÓN DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS, DO SEU REXISTRO, DA SECCIÓN LOCAL DO REXISTRO DE ANIMAIS DE COMPAÑÍA E DAS TAXAS POLA PRESTACIÓN DE TALES SERVICIOS

Publicación provisional: 03/03/2003 BOP Nº: 51
Publicación definitiva: 03/03/2003 BOP Nº: 51
Aplicable dende: 31/03/2003

Exposición de motivos

A Lei 50/1999, do 23 de decembro, dictada ó abeiro do artigo 149.1.29 da Constitución española, que atribúe ó Estado as competencias en materia de seguridade pública, asigna no artigo 3.º ós concellos a competencia para concede-la licencia administrativa que habilite para a posesión de animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada Concello existirá un Rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade impón á súa vez ós concellos a obriga de recollida dos animais abandonados e no artigo 27 do Decreto 15371998 que a desenvolve, obriga a censar a nivel municipal a tódolos animais da especie canina.

A Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolve ámbalas dúas leis de forma harmónica, no Decreto 90/2002 é unha das competencias propias que se lle recoñecen no artigo 3.2 da citada Lei 50/1999, e no seu amparo apróbase tamén esta ordenanza.

En consecuencia, e de conformidade coas disposicións citadas, e o amparo da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local; Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, e os artigos 15 e 20 da Lei 39/1998, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, a Corporación aprobou esta ordenanza:

 

CAPÍTULO 1.-DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.º .-Obxecto

1.-É obxecto da presente ordenanza, a regulación da concesión e renovación das licencias administrativas para a posesión de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso, ó que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesión de animais potencialmente perigosos na comunidade autónoma de Galicia, así como a regulación do Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos e a inscrición na sección local do Rexistro galego de animais de compañía e das taxas pola concesión e renovación das licencias e inscricións indicadas.

2.-Quedan excluídos da aplicación da presente ordenanza os cans e animais pertencentes ás Forzas Armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado, corpos da policía das comunidades autónomas, Policía Local e empresas de seguridade con autorización oficial.

Artigo 2.º .-Definición de animal potencialmente perigoso.

1.-Se consideran animais potencialmente perigosos, tódolos que pertencendo á fauna salvase, sendo utilizados como animais domésticos, ou de compañía, con independencia da súa agresividade, pertencen a especies ou razas que teñan capacidade de causa-la morte ou lesións ás persoas ou a outros animais e danos a cousas.

2.-En particular terán a cualificación de potencialmente perigosos, os animais domésticos ou de compañía que regulamentariamente se determinen pola Comunidade Autónoma de Galicia, en particular os pertencentes á especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesión de animais potencialmente perigosos na comunidade autónoma de Galicia, e se crean os rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

3.-En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade será apreciada pola autoridade competente, de oficio, ou previa notificación ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para tal efecto.

 

CAPÍTULO II.-DA LICENCIA MUNICIPAL

Artigo 3.º .-Licencia municipal

1.-A posesión no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirirá a obtención, con carácter previo á adquisición do animal, da correspondente licencia municipal.

2.-Están obrigados á obtención de licencia municipal para a posesión de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores destes incluídos no padrón de habitantes, así como os establecementos ou asociacións, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos ós que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma galega, e se dediquen á súa explotación, cría, comercialización ou adestramento, incluídos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda colocados neste municipio.

3.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciñados neste municipio deberán acreditar, cando se encontren residindo temporalmente neste e mentres permaneza o animal no término municipal, a posesión da licencia no municipio de orixe.

4.-Nos casos de inscrición de animais como consecuencia de ter efectuado anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, no Concello, unha vez coñecida a resolución ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, e previa tramitación de expediente administrativo con audiencia do interesado, requirirá ó propietario mediante resolución da Alcaldía, ó obxecto de que en prazo dun mes proceda á solicitude de licencia, efectuándose en caso contrario a retirada e depósito do animal de conformidade co establecido no artigo 9.º desta ordenanza.

Artigo 4.º .-Requisitos para a obtención da licencia

1.-Para a obtención da licencia administrativa con destino á posesión de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios ó animal.

b) Non ter sido condenados por delictos de homicidio, lesións, torturas contra liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, de asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á posesión de animais potencialmente perigosos.

c) Non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das prevista no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non será impedimento para a obtención ou, no seu caso, renovación da licencia, ter sido sancionado coa suspensión temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sanción de suspensión anteriormente imposta fose cumprida integramente.

d) Dispoñer de certificado de aptitude psicolóxica e de capacidade física para a posesión de animais potencialmente perigosos.

e) Acredita-la formalización dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causa-los seus animais na contía mínima de 125.000 euros.

2.-Os requisitos esixidos deberán manterse vixentes durante todo o período da posesión do animal; a perda destes dará lugar á revisión da licencia nos termos recollidos no artigo 9.º desta ordenanza.

3.-" No caso de que a licencia sexa para animais salvaxes en catividade, esixirase ademais do previsto no apartado 1 deste artigo, unha memoria descritiva das instalacións e medidas de seguridade utilizadas para impedi-la fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002".

Artigo 5.º .-Vixencia de licencias

1.-As licencias terán unha vixencia de cinco anos, á finalización da que deberán ser obxecto de renovación, debendo acreditarse en cada exercicio, para o seu mantemento a subscrición do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

2.-A condena por calquera dos delictos recollidos ó apartado b) do artigo anterior dará lugar á revisión da licencia polo Concello.

Artigo 6.º .-Acreditación

1.-A identificación da posesión da licencia municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante entrega de certificación relativa a esta.

2.-Por cada can que se posúa, expedirase unha tarxeta identificativa na que se fará consta-los seguinte datos:

a) N.º de licencia municipal.

b) Código de identificación do can.

c) Raza.

d) Titular da licencia e DNI.

e) N.º de Rexistro municipal.

Artigo 7.º .-Documentación

1.-Para a expedición da tarxeta identificativa de cada can requirirase a presentación dos seguintes datos:

a) Raza e sexo do animal.

b) Ano de nacemento.

c) Domicilio habitual do animal.

d) Especificación se está destinado a convivir cos seres humanos ou se pola contra, ten dificultades distintas coma a garda, protección ou outra que se indica.

e) Nome do propietario.

f) Domicilio do propietario.

g) DNI do propietario.

h) Nome ou razón social e domicilio do vendedor ou cedente.

i) Certificado de sanidade animal expedido por autoridade competente, que acredite, con periodicidade anual, a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

j) Xustificante do abono da taxa por expedición da licencia municipal para a posesión de animais potencialmente perigosos no seu caso.

k) Certificado sanitario de esterilización se se efectuou esta.

l) Facturas e xustificante da adquisición.

Os citados datos e, no seu caso, a documentación oportuna, deberá facilitala o adquirente do animal no prazo de quince días, que comezará a contar dende a súa posesión efectiva.

2.-O certificado de sanidade animal deberá ser expedido polos servicios sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.-Para a renovación da licencia municipal deberá presentarse a seguinte documentación:

a) Solicitude de renovación.

b) Copia compulsada da renovación do seguro de responsabilidade civil.

c) Copia compulsada do certificado médico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses á da renovación da licencia.

d) Xustificante do abono da taxa municipal.

e) Certificado de capacidade física.

f) Certificado de aptitude psicolóxica.

Artigo 8.º .-Órgano competente para a concesión das licencias municipais.

1.-As licencias municipais para a posesión de animais potencialmente perigosos, se concederán mediante resolución do órgano que teña atribuída a competencia en materia de licencias, previa acreditación da incorporación da documentación esixida na presente ordenanza.

Artigo 9.º .-Revisión, perda de licencias e depósito de animais.

1.-A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4.º desta ordenanza, dará lugar á revisión das licencias municipais concedidas e a súa retirada previa tramitación de expediente contradictorio.

2.-A retirada da licencia dará lugar á perda do dereito á posesión do animal e a obriga do interesado do proceder, no prazo máximo de dez días, que comezará a contar dende a recepción do requirimento, a súa entrega e depósito no establecemento adecuado para tal efecto ata a obtención desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58, 59 e 60 do Decreto 153/1998, da comunidade autónoma de Galicia.

3.-En caso de incumprimento da obriga de depósito procederase á súa execución subsidiaria polo Concello, ou a Comunidade Autónoma, a través dos seus servicios ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuación comporta a cargo e conta do antigo titular da licencia.

4.-O Concello poderá retirar dos espacios públicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de previo requirimento, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situación de abandono ou perigosidade para os usuarios das vías e espacios de uso común ou circulen por estes sen a debida protección ou control do seu propietario ou posuidor.

5.-Igualmente o Concello poderá retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoñían da correspondente tarxeta de identificación no municipio de orixe ata tanto se acredite tal circunstancia polo titular deste.

6.-A falta de licencia municipal para a posesión de animais potencialmente perigosos dará lugar a un único requirimento municipal para a súa obtención no prazo de dez días e á retirada e depósito dos animais, nos termos establecidos neste artigo.

 

CAPÍTULO III.-DO REXISTRO MUNICIPAL

Artigo 10.º .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-Créase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, e o seu tratamento será informatizado, no que se fará constar con carácter obrigatorio de acordo con Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, a seguinte documentación:

a) Código identificador do animal.

b) Zona de aplicación.

c) Especie.

d) Raza. En cruzamento de primeira xeración se especificará as razas de procedencia.

e) Sexo.

f) Descrición da capa.

g) Data de nacemento e nome do animal, de se-lo caso.

h) Dirección habitual do animal.

i) Outros signos identificatorios non definitivos (tales como unha tatuaxe ou un número de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).

j) Especificación de se o animal está destinado a convivir con seres humanos ou se teñen finalidades distintas como a garda, defensa ou outra que se indique.

k) Nome e apelidos do propietario do animal.

l) Dirección do propietario do animal.

m) Teléfonos de contacto do propietario do animal.

n) DNI do propietario do animal.

ñ) Nome, dirección, número de colexiado e número de veterinario colaborador que realiza a marcaxe.

o) Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega do documento ó propietario.

p) Data de alta no rexistro.

q) Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade anual, a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou síntomas que poidan facer potencialmente perigoso, así como unha certificación de que o animal carece de lesións ou cicatrices que puidesenestar relacionadas coa utilización do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

r) Libareta sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na libreta sanitaria figurará a catalogación de animal potencialmente perigoso.

s) Copia da licencia municipal de posesión de animais potencialmente perigosos, a nome do propietario. Acompañarase de copia da póliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil.

t) Datos do centro de adestramento, de se-lo caso.

u) Incidentes de agresión, de se-lo caso.

2.-Os propietarios dos animais serán os responsables de identifica-los animais e de sufraga-los gastos que esto ocasione, independentemente do lugar de residencia das ditas persoas. A identificación definitiva suporá un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transacción do animal.

3.-O Rexistro municipal é un rexistro de carácter público, ó que terán acceso as administracións públicas e autoridades competentes, así como aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten ter interese lexítimo no coñecemento dos datos obrantes neste. A estes efectos considerarase, en todo caso, interese lexítimo o que ostenta calquera persoa física ou xurídica que desexe adquirir un animal destas características, así como aquelas que sufriran calquera tipo de agresión polo animal e desexen exerce-las accións correspondentes en calquera vía xurisdiccional, para o que deberán acreditar previamente a interposición da correspondente denuncia.

4.-En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no Rexistro será de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos persoais

Artigo 11.º .-Inscrición no Rexistro

1.-A inscrición no Rexistro de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado ou de oficio no seu caso, polo Concello trala concesión da licencia municipal regulada no artigo 3.º da presente ordenanza.

2.-Non obstante, será igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscrición no Rexistro municipal, en sección aberta para tal efecto, cando se efectúe o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carácter permanente ou por período superior a tres meses, debendo proceder á inscrición no prazo máximo de dez días, que comezará a contar dende o inicio da residencia no municipio.

3.-Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditación expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular desteo e nese caso será preciso a acreditación da obtención da licencia no municipio de orixe anterior, procedendo a renovación da licencia nos casos previstos na presente ordenanza.

4.-Das inscricións que se efectúen no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase traslado o órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia.

5.-Igualmente nos casos de cambio de residencia dende o municipio sen prexuízo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase ó Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

Artigo 12.º .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado, previa acreditación da venda, traspaso, cesión ou morte do animal.

2.-Igualmente procederase á baixa no Rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto, salvo que o animal permaneza no Concello, e así quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.-Farase figurar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas súas instalacións como consecuencia de recollida destes da vía pública ou por perda da licencia do seu anterior titular.

Artigo 13.º .-Sección local do Rexistro galego de identificación de animais de compañía.

1.-Ó abeiro dos principios de lealdade institucional, cooperación e colaboración previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, establécese unha sección local da Sección do Rexistro de identificación de animais de compañía, limitada ós cans residentes no término municipal, que formaranse cos datos que para tal efecto se remitan polo Rexistro galego. Cos datos contidos na Sección do Rexistro, formarase en data 31-12 de cada ano, o censo ó que se refire o artigo 27 do Decreto 153/1998.

2.-Neste Rexistro farase consta-la información contida no apartado 5 do artigo 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, e que se recollen tamén nas letras da a) á s) do apartado 1 do artigo 10 da presente ordenanza

Artigo 14.º .-Circulación e permanencia do can en vías públicas e locais.

1.-Nas vías públicas e os espacios naturais protexidos os cans irán suxeitos con cadea ou correa.

2.-Os cans guía poderán circular libremente nos transportes públicos urbanos, sempre que vaian acompañados polo seu dono e cumpran as condicións hixiénicas, sanitarias e de seguridade que prevén as ordenanzas.

3.-Queda expresamente prohibida a entrada ou estancia de animais domésticos en toda clase de locais destinados á fabricación, almacenamento, transporte, venda ou manipulación de alimentos.

4.-Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domésticos en restaurantes, bares, cafeterías e similares.

5.-Prohíbese a circulación ou a estancia de cans e outros animais nas piscinas públicas e locais de espectáculos públicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares.

6.-Os titulares destes locais deberán colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativa desta prohibición.

7.-Quedan exentos das prohibicións anteriores os cans guía que acompañen a persoas invidentes.

8.-Nas praias do municipio prohíbese a circulación e permanencia de cans durante o período de baño e nos horarios de uso desta.

9.-Queda prohibido deixa-las deposicións fecais dos cans nas vías públicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliarias, ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

10.-Queda expresamente prohibido que os cans accedan ás zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

11.-Prohíbese lavar animais na vía pública e fontes, así como darlles de beber auga amourados ás billas das fontes públicas.

12.-Conforme o establecido no artigo 112 apartado 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos terán que circular polas vías públicas e en lugares e espacios de uso público en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e adecuada para a súa raza, e en ningún caso, poderán ser conducidos por un menos de 16 anos.

 

CAPÍTULO IV.-INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 15.-Infraccións

1.-As infraccións que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifícanse en moi graves, graves e leves.

2.-Terán a consideración de infraccións administrativas moi graves, as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, así como as establecidas no artigo 22 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia.

3.-Terán a consideración de infraccións administrativas graves, as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, así como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia.

4.-Son infraccións administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta ordenanza, na Lei 50/1999, do 23 de decembro do Estado e na Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia, non comprendidas nos parágrafos anteriores e que a súa competencia corresponda ó Concello, conforme o previsto no artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia.

Artigo 16.-Sancións

1.-As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas con multas que teñan fixadas as súas contías no artigo 13.5 da Lei 50/1999, do Estado, e no artigo 24 da Lei 1/1993, da comunidade autónoma de Galicia.

2.-En todo caso, as infraccións graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza, poderán levar aparelladas como sancións accesorias a confiscación, comiso, esterilización ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do

establecemento e a suspensión temporal ou definitiva da licencia para a posesión de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitación do adestrador.

Artigo 17.º .-Responsable

1.-Considéranse responsables das infraccións os que por acción ou omisión participaran na comisión destas, ó propietario ou posuidor dos animais, ou no seu caso, ó titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste último suposto, asemade, o encargado do transporte.

Artigo 18.º .-Procedemento sancionador

1.-O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, así como a Lei 30/92, do 26 de novembro, e normas de desenvolvemento.

Artigo 19.º .-Exercicio da potestade sancionadora

1.-Os órganos competentes para sancionar, de acordo cos artigos 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia, serán:

a) Por infraccións leves, o alcalde.

b) Por infraccións graves, o director xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente.

c) Por infraccións moi graves, o conselleiro do Medio.

2.-A incoación e tramitación dos expedientes polas infraccións tipificadas como leves lle corresponde ó Concello.

Non obstante, o alcalde poñerá en coñecemento de xeito fidedigno, do director xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, toda acción ou omisión que poida ser tipificable como infracción grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo así o aconsellen, o alcalde poderá proceder á retirada ou custodia dun animal potencialmente perigoso, a cargo do propietario, como medida de carácter provisional durante a tramitación dun expediente sancionador.

CAPÍTULO IV.-DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA, RENOVACIÓN, INSCRICIÓNS REXISTRAIS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS E CANCELACIÓNS

Artigo 20.-Obxecto

1.-De conformidade co disposto nos artigos 15 ó 19 en relación co artigo 20 da Lei 39/88, do 28 de decembro, do Estado, reguladora das facendas locais, establécese a taxa por prestación de servicios especiais de expedición de licencia, as súas renovacións, inscricións rexistrais e as súas modificacións e cancelacións.

Artigo 21.º .-Feito impoñible

1.-O feito impoñible da taxa é a actividade municipal conducente á verificación do cumprimento das condicións reguladas nesta ordenanza para a concesión da licencia indicada, a actividade de control que se efectuará nas renovacións que desta deban verificarse, a tramitación, control e custodia que de ela se establece e aqueles outros servicios que se recollen nas tarifas desta ordenanza.

Artigo 22.º .-Suxeito pasivo

1.-Son suxeitos pasivos as persoas físicas e xurídicas que solicitan ou resultan afectadas polos epígrafes da tarifa do artigo 25.

2.-En particular serán suxeitos pasivos os titulares dos establecementos ou asociacións que alberguen animais potencialmente perigosos e se dediquen a súa explotación, cría, comercialización ou adestramento, incluídos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollidas, residencias, centros recreativos e establecementos de venda.

Artigo 23.º .-Responsables

1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedade e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

Artigo 24.º .-Devengo

1.-O devengo da taxa producirase coa solicitude de calquera dos actos ós que se refire o feito impoñible.

2.-A non concesión da licencia, cando non sexa debido a incumprimentos formais do suxeito pasivo, dará lugar á devolución das cantidades autoliquidadas.

Artigo 25.º .-Tarifas

1.-Licencia de cans potencialmente perigosos: 16 euros.

2.-Ficha identificativa individual: 9 euros.

3.-Renovación de licencias: 8 euros.

4.-Inscrición no Rexistro APP: 5 euros.

5.-Inscrición no censo de animais de compañía: 3 euros.

6.-Modificacións rexistrais: 1 euro.

7.-Cancelación rexistral: 3 euros.

8.-Os actos ós que se refiren os epígrafes 1, 3, 4 e 7, cando se soliciten polos suxeitos pasivos a que se refire o número 2 do artigo 22, terán un recargo do vinte por cento.

Artigo 26.º .-Ingreso da taxa

1.-O ingreso da taxa efectuarase en réxime de autoliquidación e con carácter previo ó acto que o motiva.

Artigo 27.º .-Infraccións e sancións

1.-En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás mesmas corresponden en cada caso, estarase ó disposto nos artigos, 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

Disposición adicional única

1.-Quedan excluídos da obriga de obtención de licencia municipal, aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisión directa da ONCE e sexan destinados a guía de persoas invidentes.

Disposición final

1.-A presente ordenanza entrará en vigor coa súa publicación íntegra no Diario Oficial correspondente e transcurso do prazo establecido ó artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, continuando en vigor ata a súa derrogación expresa polo Concello.