Rianxo - Ordenanza municipal núm. 22, reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente perigosos e do seu rexistro

Publicación provisional: 05/03/2003 BOP Nº: 52
Publicación definitiva: 06/05/2003 BOP Nº: 102
Aplicable dende: 06/05/2003

Exposición de motivos

A Lei 50/1999, do 23 de decembro, dictada ó amparo do artigo 149.1.29 da CE que atribúe ó Estado as competencias en materia de seguridade pública, asigna no artigo 3.º ós Concellos a competencia para conceder a licencia administrativa que habilite para a posesión de animais potencialmente perigoso. Ademais no seu artigo 6 establece que en cada Concello existirá un rexistro de animais potencialmente perigosos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, impón á súa vez ós Concellos a obriga de recollida dos animais abandonados e no artigo 27 do Decreto 1537/1998 que a desenvolve obriga a censar a nivel municipal a tódolos animais da especie canina. O Concello de Rianxo, publicou no BOP de 18 de xuño de 1996 a Ordenanza reguladora para a posesión, defensa e protección dos animais compañía.

A Comunidade Autónoma de Galicia desenvolve ambas leis de forma harmónica no Decreto 90/2002. En consecuencia e de conformidade coas disposicións citadas e ó amparo da Lei reguladora das bases de réxime local, a Corporación aproba a seguinte ordenanza:

CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.º .-Obxecto

1.-É obxecto da presente ordenanza a regulación da concesión e renovación das licencias administrativas para a posesión de calesquera animais clasificados como potencialmente perigosos, ós que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesión de animais potencialmente perigosos e a inscrición na sección local do Rexistro galego de animais de compañía e a renovación das licencias e inscricións indicadas.

2.-Quedan excluídos da aplicación da presente ordenanza os cans e animais pertencentes ás Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos da Policía das Comunidades Autónomas, Policía Local e as empresas de seguridade con autorización oficial.

Artigo 2.º .-Definición de animal potencialmente perigoso.

1.-Considéranse animais potencialmente perigosos, tódolos que pertencendo á fauna salvaxe, sendo utilizados como animais domésticos, ou de compañía, con independencia da súa agresividade, pertenzan a especies ou razas que teñan capacidade de causa-la morte ou lesións ás persoas ou a outros animais e danos ás cousas.

2.-En particular terán a cualificación de potencialmente perigosos, os animais domésticos ou de compañía que regulamentariamente se determinen pola comunidade Autónoma de Galicia, en particular os pertencentes á especie canina definidos no artigo 2.2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a posesión de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de adestradores caninos.

3.-En todo caso, aqueles cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. Esta agresividade será apreciada pola autoridade competente, de oficio ou previa notificación ou denuncia, e despois dun informe dun adestrador ou veterinario designado para tal efecto.

CAPÍTULO II. DA LICENCIA MUNICIPAL

Artigo 3.º .-Licencia municipal

1.-A posesión no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos requirirá a obtención, con carácter previo á adquisición do animal, da correspondente licencia municipal.

2.-Están obrigados á obtención da licencia municipal para a posesión de animais clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores destes incluídos no padrón de habitantes, así como os establecementos ou asociacións, con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigoso ós que se refire o Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma galega, e se dediquen á súa explotación, cría, comercialización, ou adestramento, incluídos os centros de adestramento, criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de venda emprazados neste municipio.

3.-Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciñados neste municipio deberán acreditar, cando se atopen residindo temporalmente no mesmo e mentres permaneza o animal no término municipal, a posesión da licencia no municipio de orixe.

4.-Nos casos de inscrición de animais como consecuencia de efectuaren anteriores ataques a persoas, animais ou cousas, o Concello, unha vez coñecida a resolución ou sentencia, de oficio ou a instancia de calquera interesado directo, a previa tramitación do expediente administrativo con audiencia ó interesado, requirirá ó propietario mediante resolución do alcalde, co obxecto de que no prazo dun mes proceda á solicitude da licencia, efectuándose en caso contrario a retirada e depósito do animal de conformidade co establecido no artigo 9 desta ordenanza.

Artigo 4.º .-Requisitos para a obtención da licencia

1.-Para a obtención da licencia administrativa con destino á posesión de calesquera animais clasificados como potencialmente perigosos será necesario o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Ser maior de idade e non estar incapacitado para proporciona-los coidados necesarios ó animal.

b) non ter sido condenados por delictos de homicidio, lesións, torturas contra a liberdade ou contra a integridade moral a liberdade sexual e a saúde pública, de asociación con banda armada ou narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito a posesión de animais potencialmente perigoso.

c) Non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións accesorias das previstas no apartado 3 do artigo 13 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico de animais potencialmente perigosos. Non obstante, non será impedimento para a obtención ou, no seu caso, renovación da licencia, ter sido sancionado coa suspensión temporal desta, sempre que, no momento da solicitude, a sanción de suspensión anteriormente imposta fose cumprida integramente.

d) Dispor de certificado de aptitude psicolóxica e de capacidade física para a posesión de animais potencialmente perigosos.

e) Acreditar a formalización dun seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poidan causar os seus animais na contía mínima de 125.000 euros.

2.-Os requisitos esixidos deberán manterse vixentes durante todo o período da posesión do animal; a perda dos mesmos dará lugar á revisión da licencia nos termos recollidos no artigo 9 desta ordenanza.

Artigo 5.º .-Vixencia das licencias

1.-As licencias terán unha vixencia de cinco anos, á finalización da cal deberán ser obxecto de renovación, debendo acreditarse en cada exercicio para o seu mantemento:

A) A subscrición do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros

B) A expedición do certificado de sanidade animal, expedido por autoridade competente, que acredite con periodicidade anual a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que os fagan especialmente perigosos.

2.-A condena por calesquera delictos recollidos no apartado b) do artigo anterior dará lugar á revisión da licencia polo Concello.

Artigo 6.º .-Acreditación

1.-A identificación da posesión da licencia municipal de animais potencialmente perigosos acreditarase mediante a entrega de certificación relativa á mesma.

2.-Por cada can que se posúa expedirase unha tarxeta identificativa na que se fará constar os seguintes datos:

- Número de licencia municipal

- Código de identificación do animal

- Raza

- Titular da licencia e DNI

- Número de rexistro municipal

Artigo 7.º .-Documentación

1.-Para a expedición da tarxeta identificativa de cada animal requerirase a aportación dos seguintes datos:

- Raza e sexo do animal.

- Ano de nacemento.

- Domicilio habitual do animal. Especificación se está destinado a convivir con seres humanos ou se pola contra ten finalidades distintas como a garda, protección ou outra que se indique. Nome do propietario.

- Domicilio do propietario.

- DNI do propietario. Nome ou razón social e domicilio do vendedor ou cedente.

- Póliza de seguro de responsabilidade civil.

- Certificado de aptitude psicolóxica e física nos termos recollidos nos artigos 4 e 5 do Real decreto 287/2002, do 22 de marzo.

- Certificado de penais. Certificado de sanidade animal expedido por autoridade competente que acredite, con periodicidade anual a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.

- Certificado sanitario de esterilización se se efectuou esta. Memoria descritiva das instalacións e medidas de seguridade utilizadas para impedir a fuxida dos animais conforme o artigo 3.4 do Decreto 90/2002, no seu caso.

- Facturas e xustificante de adquisición.

Os citados datos e no seu caso a documentación oportuna deberá facilitala o adquirente do animal no prazo de quince días a contar dende a súa posesión efectiva.

2.-O certificado de sanidade animal deberá ser expedido polos Servicios Sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia ou por un veterinario colexiado.

3.-Para a renovación da licencia municipal deberá achegarse a seguinte documentación:

- Solicitude de renovación.

- Copia compulsada da renovación do seguro de responsabilidade civil.

- Copia compulsada do certificado médico de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses á da renovación da licencia.

- Certificado de capacidade física.

- Certificado de aptitude psicolóxica

Artigo 8.º .-Órgano competente para a concesión das licencias municipais.

1.-As licencias municipais para a posesión de animais potencialmente perigosos concederanse mediante resolución da Alcaldía previa acreditación da incorporación da documentación esixida na presente ordenanza.

Artigo 9.º .-Revisión, perda de licencias e depósito de animais.

1.-A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4 desta ordenanza dará lugar a revisión das licencias municipais concedidas e a súa retirada previa tramitación de expediente contradictorio.

2.-A retirada da licencia dará lugar á perda do dereito á posesión do animal e a obriga do interesado de proceder no prazo máximo de dez días a contar dende a recepción do requirimento a súa entrega e depósito no establecemento adecuado para tal efecto ata a obtención desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro propietario ou sacrificio nos termos establecidos nos artigos 58, 59, e 60 do Decreto 153/1998, da comunidade autónoma de Galicia.

3.-En caso de incumprimento da obriga de depósito procederase á súa execución subsidiaria polo Concello ou a Comunidade Autónoma a través dos seus servicios ou mediante empresa contratada sendo os gastos que tal actuación comporta a cargo do antigo titular da licencia.

4.-O Concello poderá retirar dos espacios públicos e depositar de oficio en establecemento adecuado, sen necesidade de previo requirimento, a aqueles animais potencialmente perigosos nos que se aprecie unha situación de abandono ou perigosidade para os usuarios das vías ou espacios de uso común ou circulen por estes sen a debida protección ou control do seu propietario ou posuidor.

5.-Igualmente o Concello poderá retirar e depositar en establecemento adecuado aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoñan da correspondente tarxeta de identificación no municipio de orixe ata tanto non se acredite tal circunstancia polo titular deste.

6.-A falta de licencia municipal para a posesión de animais potencialmente perigosos dará lugar a un único requirimento municipal para a súa obtención no prazo de dez días e a retirada e depósito dos animais nos termos establecidos neste artigo.

CAPÍTULO III. DO REXISTRO MUNICIPAL

Artigo 10.º .-Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-Créase o Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, no que se fará constar con carácter obrigatorio a seguinte documentación:

- Código identificador do animal.

- Zona de aplicación.

- Especie.

- Raza.

- Sexo.

- Descrición da capa. Data de nacemento do animal.

- Dirección habitual do animal.

- Outros signos identificatorios.

- Especificación de si o animal está destinado a convivir con seres humanos ou se teñen finalidades como a garda, defensa ou outra que se indique.

- Nome e apelidos do propietario do animal.

- Dirección do propietario do animal.

- DNI do propietario do animal.

- Nome, dirección, número de colexiado e número de veterinario colaborador que realice a marcaxe.

- Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega de documento ó propietario.

- Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega de documento ó propietario.

- Data de alta no Rexistro.

- Certificado sanitario expedido por un veterinario que acredite con periodicidade anual a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou síntomas que poidan facer potencialmente perigoso, así como unha certificación de que o animal carece de lesións ou cicatrices que puidesen estar relacionadas coa utilización do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.

- Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da especie e idade. Na cartilla sanitaria figurará a catalogación de animal potencialmente perigoso.

- Copia da licencia municipal de posesión de animais potencialmente perigosos a nome do propietario. Achegarase copia da póliza que xustifique ter formalizado o seguro de responsabilidade civil.

- Datos do centro de adestramento, se fose o caso.

- Incidentes de agresión, se fose o caso.

2.-Os propietarios dos animais serán os responsables de identifica-los animais e de sufraga-los gastos que esto ocasione, independentemente do lugar de residencia de ditas persoas. A identificación definitiva suporá un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera transacción do animal.

3.-O Rexistro municipal é un rexistro de carácter público ó que terán acceso as Administracións Públicas e autoridades competentes así como aquelas persoas físicas ou xurídicas que acrediten ter interese lexítimo no coñecemento de datos obrantes neste. Para estes efectos considerarase, en todo caso, interese lexítimo o que ostenta calquera persoa física ou xurídica que desexe adquirir un animal destas características, así como aquelas que sufrisen calquera tipo de agresión polo animal e desexen exerce-las accesións correspondentes en calquera vía xurisdiccional, para o que deberán acreditar previamente a interposición da correspondente denuncia.

Artigo 11.º .-Inscrición no Rexistro

1.-A inscrición no Rexistro de animais potencialmente perigosos efectuarase de oficio polo Concello trala concesión da licencia municipal regulada no artigo 3.º da presente ordenanza.

2.-Non obstante será igualmente obrigatoria a instancia do interesado, a inscrición no Rexistro municipal, en sección aberta para tal efecto, cando se efectúe o traslado dun animal potencialmente perigoso a este municipio, sexa con carácter permanente ou por un período superior a tres meses, debendo proceder a inscrición no prazo máximo de dez días a contar dende o inicio da residencia no municipio.

3.-Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso, salvo acreditación expresa en contrario polo interesado, nos casos de cambio de residencia do titular deste, e nese caso será preciso a acreditación da obtención da licencia no municipio de orixe anterior, procedendo a renovación da licencia nos casos previstos na presente ordenanza.

4.-Das inscricións que se efectúen no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, darase traslado ó órgano competente da Comunidade Autónoma de Galicia.

5.-Igualmente nos casos de cambio de residencia dende o municipio sen prexuízo da obriga do interesado de dar conta do traslado do animal, notificarase ó Concello do municipio de nova residencia a titularidade por parte do interesado dun animal potencialmente perigoso.

Artigo 12.º .-Baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

1.-A baixa no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase a instancia do interesado previa acreditación da venda, traspaso, cesión ou morte do animal.

2.-Igualmente procederase á baixa no Rexistro no caso de traslado da residencia do titular do animal a municipio distinto e así quede acreditado xa sexa a instancia do interesado ou de oficio polo Concello.

3.-Farase figurar no Rexistro como de titularidade municipal aqueles animais depositados nas súas instalacións como consecuencia de recollida dos mesmos na vía pública ou por perda da licencia do seu anterior titular.

Artigo 13.º .-Sección local do Rexistro galego de identificación de animais de compañía.

1.-Ó abeiro dos principios de lealdade institucional, cooperación e colaboración previstos no artigo 4 da Lei 30/1992, establécese unha sección local da sección do Rexistro de identificación de animais de compañía, limitada ós cans residentes no término municipal, que formarase cos datos que para tal efecto se remitan polo Rexistro galego. Cos datos contidos na sección do Rexistro formarase en data 31-12 de cada ano o censo ó que se refire o artigo 27 do Decreto 153/1998.

2.-Neste Rexistro farase constar a información contida no apartado 5 do artigo 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, e que se recollen tamén nas letras a) á s) do apartado 1 do artigo 10 da presente ordenanza.

Artigo 14.º .-Circulación e permanencia do can en vías públicas e locais.

1.-Nas vías públicas e os espacios naturais protexidos os cans irán suxeitos con cadea ou correa.

2.-Os cans guía poderán circular libremente nos transportes públicos urbanos, sempre que vaian acompañados polo seu dono e cumpran as condicións hixiénicas, sanitarias e de seguridade que prevén as ordenanzas.

3.-Queda expresamente prohibido a entrada ou estancia de animais domésticos en toda clase de locais destinados á fabricación, almacenamento, transporte, venda ou manipulación de alimentos.

4.-Queda asemade prohibida a entrada ou estancia de animais domésticos en restaurante.

5.-Prohíbese a circulación ou a estancia de cans e outros animais nas piscinas públicas e locais de espectáculos públicos, deportivos e culturais e nos recintos escolares, así como nas praias.

6.-Os titulares destes locais deberán colocar na entrada dos establecementos e en lugar visible o sinal identificativo desta prohibición.

7.-Quedan exentos das prohibicións anteriores os cans guía que acompañen a persoas invidentes.

8.-Queda prohibido deixar as deposicións fecais dos cans nas vías públicas. Os propietarios de cans son responsables de recoller convenientemente os excrementos e depositalos ou ben en bolsas de lixo domiciliaria, colectores ou ben naqueles lugares que a autoridade municipal destine expresamente a esta finalidade.

9.-Queda expresamente prohibido que os cans accedan ás zonas de xogo infantil das prazas e parques do municipio.

10.-Prohíbese lavar animais na vía pública e fontes así como darlles de beber auga amourados ás billas das fontes públicas.

11.-Conforme o establecido no artigo 12 apartado 5 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, os cans catalogados como potencialmente perigosos terán que circular polas vía públicas e en lugares e espacios de uso público en xeral, atados con cadea ou correa non extensible de lonxitude non superior a dous metros, provistos da correspondente buceira homologada e adecuada para a súa raza e en ningún caso poderán ser conducidos por un menor de 16 anos.

CAPÍTULO IV. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Artigo 15.º .-Infraccións

1.-As infraccións que se cometan contra o disposto nesta ordenanza clasifícanse en moi graves, graves e leves.

2.-Terán a consideración de infraccións administrativas moi graves as previstas no artigo 13.1 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado (así como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia.

3.-Terán a consideración de infraccións administrativas graves as previstas no artigo 13.2 da Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado (así como as establecidas no artigo 21 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia.

4.-Son infraccións administrativas leves o incumprimento de calquera das obrigas establecidas nesta ordenanza, na Lei 50/1999, do 23 de decembro, do Estado, e na Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia, non comprendidas nos parágrafos anteriores e dos que a súa competencia corresponda ó Concello conforme o previsto no artigo 20.3 a) do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, da comunidade autónoma de Galicia, e en particular os seguintes:

a non presentación no prazo requirido da documentación complementaria esixida no artigo 6,2 desta ordenanza.

a non renovación no prazo dun mes da licencia concedida para a posesión de animais potencialmente perigosos.

a non presentación cando lle sexa requirida da licencia do municipio de orixe de animais potencialmente perigosos polos propietarios non aveciñados neste municipio.

Artigo 16.º .-Sancións

1.-As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas con multas das que as súas contías serán as fixadas no artigo 13.5 da Lei 50/1999, do Estado, e no artigo 24 da Lei 1/1993, da comunidade autónoma de Galicia.

2.-En todo caso as infraccións graves e moi graves tipificadas no artigo anterior desta ordenanza poderán levar aparelladas como sancións accesorias a confiscación, comiso, esterilización ou sacrificio dos animais potencialmente perigosos, a clausura do establecemento e a suspensión temporal ou definitiva da licencia para a posesión de animais potencialmente perigosos ou do certificado de capacitación do adestrador.

Artigo 17.º .-Responsable

1.-Considérase responsable das infraccións os que por acción ou omisión participaran na comisión das mesmas, ó propietario ou posuidor dos animais, ou no seu caso, ó titular do establecemento, local ou medio de transporte no que se produzan os feitos, e neste último suposto, asemade o encargado do transporte.

Artigo 18.º .-Procedemento sancionador

1.-O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na Lei 50/1999, do 23 de decembro, así como a Lei 30/92, do 26 de novembro, e normas de desenvolvemento.

Artigo 19.º .-Exercicio da potestade sancionadora

1.-Os órganos competentes para sancionar de acordo cos artigo 24.2 da Lei 1/1993, do 13 de abril, da comunidade autónoma de Galicia, serán:

a) Por infraccións leves, o alcalde.

b) Por infraccións graves, o director xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente.

c) Por infraccións moi graves o conselleiro do Medio.

2.-A incoación e tramitación dos expedientes polas infraccións tipificadas como leves correspóndelle ó Concello.

Non obstante o alcalde poñerá en coñecemento de xeito fidedigno do director xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, toda acción ou omisión que poida ser tipificada como infracción grave ou moi grave.

3.-Cando as circunstancias de perigo así o aconsellen o alcalde poderá proceder á retirada e custodia dun animal potencialmente perigoso a cargo dun propietario como medida de carácter provisional durante a tramitación dun expediente sancionador.

Disposición adicional única

Quedan excluídos da obriga de obtención de licencia municipal aqueles exemplares caninos que fosen obxecto de adestramento baixo a supervisión directa da Once e sexan destinados a guía de persoas invidentes.

Disposición final

A presente ordenanza entrará en vigor coa súa publicación íntegra no BOP continuando en vigor ata a súa derrogación ou modificación posterior.