Camariñas - ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

Publicación provisional: 13/11/2004 BOP Nº: 262
Publicación definitiva: 30/12/2004 BOP Nº: 299
Aplicable dende: 30/12/2004

Artigo 1.- Fundamento e natureza.

No uso das facultades concedidas polos Artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo Artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das  Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos Artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a "Taxa por expedición de documentos administrativos" que se rexirá pola presente Ordenanza fiscal, cunhas normas que atenden ó previsto no Artigo 58 da citada Lei 39/1988.

Artigo 2.- Feito impoñible

1. Constitúe o feito impoñibñe da Taxa a actividade administrativa desenvolta con motivo da tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administración ou as Autoridades Municipais.

            2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non mediase a solicitude expresa do interesado.

            3. Non estará suxeita a esta Taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigacións fiscais, así como as consultas tributarias, os expedientes de devolución de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra as resolucións municipais de calquera índole e os relativos á prestación de servizos ou realización de actividades de competencia municipal e á utilización privativa ou o aproveitamento especial de bens do dominio público municipal, que estean gravados por outra Taxa Municipal ou polos que o Concello esixa un prezo público.

Artigo 3.- Suxeito Pasivo

Son suxeitos  pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o  Artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou en cuxo interese redunde a tramitación do documento ou do  expediente do que se trate

Artigo 4.- Responsables.

1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito  pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os Artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

            2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou  liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos  supostos e co alcance que sinala o Artigo 40 da Lei Xeral Tributaria

Artículo 5.- Exenciones subjetivas

Gozarán de exención subxectiva aqueles contribuíntes pertecentes a un nucleo familiar beneficiarios da Renta de Integración Social de Galicia (RISGA )

Artigo 6.- Cota Tributaria.

1. A  cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que contén  o Artigo seguinte.

            2. A cota da Tarifa corresponde á tramitación completa, en cada instancia, do documento ou do expediente do que se trate, desde o seu comezo ata a súa resolución final, incluída a certificación e a notificación ó interesado do acordo recaído.

            3. As cotas resultantes por aplicación das  anteriores tarifas incrementaranse nun  50 por 100 cando os  interesados soliciten con carácter de urxencia a tramitación dos  expedientes que motiven o devengo.

Artículo 7.- Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:

CONCEPTOS: Euros

Epígrafe 1º : Censo de Población.

1. Altas, bajas y alteraciones en el Padrón de Habitantes: 0,60

2. Certificados de empadronamiento:

En el Padrón vigente: 2,70

En Padrones anteriores: 3,90

3. Certificados de convivencia y residencia: 2,70

4. Informes de conducta y análogos, declaraciones juradas, autorizaciones paternas y comparecencias: 3,00

Epígrafe 2º : Certificaciones y compulsas.

1. Certificaciones de resoluciones o acuerdos municipales: 3,60

2. Certificaciones relacionadas con el Servicio de Reclutamiento: 1,50

3. Las demás certificaciones: 2,70

4. Diligencia de compulsa de documentos: 1,50

5. Copia de documentos autorizada por certificación, por cada folio: 0,60

6. Bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en Oficinas Municipales: 12,00

Epígrafe 3º : Contratación.

1. Por cada contrato administrativo: 12,00

2. Constitución, sustitución o devolución de fianzas en exptes. de contratación, cada acto: 3,00

3. Certificaciones de obra, cada una: 9,00

4. Actas de recepcion, cada una: 12,00

Epígrafe 4º : Otros expedientes o documentos.

1. Informes y consultas en materia urbanística: 6,00

2. Por cada permiso, autorización, concesión o licencia no gravada por otra tasa municipal: 3,00

3. Expedición de documentos mediante fotocopia, cada folio: 0,30

4. Por cualesquiera otros expedientes o documentos no expresamente tarifados: 3,00

Artigo 8.- Bonificacións da cota.

Non se concederá bonificación ningunha dos importes das cotas  tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

Artigo 9.- Devengo

1. Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude que inicia a tramitación dos  documentos e expedientes suxeitos ó tributo.

            2. Nos  casos ós que se refire o número 2 do Artigo 2º, o devengo prodúcese cando teñan lugar as circunstancias que prevean a actuación municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

Artigo 10.- Declaración e ingreso

1. A Taxa esixirase en réxime de autoliquidación, polo procedemento do selo municipal adherido ó escrito de solicitude da tramitación do documento ou expediente, ou nestes mesmos  se aquel escrito non existise, ou a solicitude non fora expresa.

            2. Os escritos recibidos polos condutos a que fai referencia o Artigo 66 da Lei de Procedemento Administrativo, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero non poderá dárselles curso, sen que se solucione a deficiencia, a cuxo fin requirirase ó interesado para que no prazo  de dez días pague as cotas correspondentes, co apercebimento de que, transcorrido o dito prazo sen

efectualo, teranse os  escritos por non presentados e será arquivada a solicitude.

            3. As certificacións ou documentos que expida a Administración Municipal en virtude de oficio

 de Xulgados ou Tribunais para toda clase de pleitos, no se entregarán nin remitirán sen que previamente se satisfaga a correspondente cota tributaria.

Artigo 11.- Infraccións e sancións.

En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias, así como das sancións que a estas  correspondan en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

Disposición final

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día trinta de outubro de dous mil catro, entrará en vigor o mesmo dia da súa publicación no Boletín da Provincia e será de aplicación a partir desta data, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa".