Mesía - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS

Publicación provisional: 21/12/2004 BOP Nº: 292
Publicación definitiva: 16/02/2005 BOP Nº: 37
Aplicable dende: 01/01/2005

Artigo 1. Fundamento e natureza.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, polo artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade có disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Mesía establece a Taxa pola expedición de Licencias Urbanísticas, a que se refire o artigo 20.4 h) do Texto Refundido aprobado polo RDLex. 2/2004, que se rexirá pola presente Ordenanza Fiscal, atendendo as súas normas ao previsto no artigo 58 do citado Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Artigo 2. Feito imponible.

Constitúe o feito imponible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, dirixida a verificar se os actos de ocupación, construcción, edificación e uso do solo e do subsolo que vaian realizarse no termo municipal, axústanse ao ordenamento urbanístico vixente e se reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo elo de conformidade có establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e a súa normativa de desenrolo.

Artigo 3. Supostos de non suxeición.

Non estarán suxeitos ó pagamento da taxa, pero si da obriga de solicita-la oportuna licencia:

a) As obras que deban efectua-los particulares nas vías públicas ou na fachada dos pisos baixos e que sexan consecuencia directa das modificacións de aliñacións ou rasantes, canalizacións ou sumidoiros que faga o Concello.

b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.

c) As derrubas ou demolicións que se produzan como consecuencia de declaracións de ruína inminente e que fosen ordenados polo Concello.

d) As derrubas ou demolicións daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentación urbanística do Concello se atopen fóra de ordenación e fosen ordenadas por este último.

e) As obras necesarias para a eliminación de barreiras arquitectónicas, sempre e cando non impliquen incremento de volume da edificación nin cambio de uso de ela.

f) As instalacións, construccións e obras promovidas directamente por outras administracións públicas que estiveran suxeitas a licencia urbanística municipal ou a calquera outra actividade municipal técnica e administrativa de verificación que constitúa o feito imponible de este imposto, de conformidade co establecido no artigo 2 da presente ordenanza.

Artigo 4. Suxeito pasivo.

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as personas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan solicitantes dunha licencia ou que executen as instalacións, obras ou construccións sen ter obtido a preceptiva licencia.

2. En todo caso, terán a condición de substitutos do contribuínte os constructores e contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo.

Artigo 5. Responsables solidarios e subsidiarios

1. Responderán solidariamente das obligacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refieren os artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das perosas xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades i entidades en xeral, nos supostos e coa extensión que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Artículo 6.-Cota tributaria.

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa á que, segundo a natureza do expediente a tramitar, se lle sumará outra cantidade en función da superficie, lonxitude ou unidade, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte.

2. Para determinar a superficie das obras e instalacións terase en conta a totalidade das súas plantas e espacios construídos.

Artículo 7.-Tarifa

1. Instalación de tanques, depósitos de almacenamento de auga, piscinas, etc., así como outros depósitos de almacenamento de gas, petróleos, gasóleos e similares: 60,00 euros.

 

2. Instalación de quioscos en vía pública:

a. Cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b. Por cada metro cadrado: 30,00 euros.

 

3. Instalación de carteis publicitarios:

a. cota fixa por unidade: 60,00 euros.

b. por cada metro cadrado: 30,00 euros.

 

4. Construcción de edificacións:

a. Os primeiros 200 metros cadrados construidos: 0,20 euros por metro cadrado.

b. Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construidos: 0,30 euros por cada metro cadrado deste tramo.

c. A partir de 1.000 metros cadrados construidos: 1,00 euros por cada metro cadrado deste tramo.

 

5. Demolición de edificacións:

a. Os primeiros 1.000 metros cadrados: 0,15 euros por metro cadrado.

b. A partir de 1.000 metros cadrados: 0,30 euros por metro cadrado deste tramo.

c. Cando non se acade esta contía, a taxa mínima a cobrar será de 60,00 euros.

 

6. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito imponible desta ordenanza e non apareza especificada nos epígrafes destas tarifas, esixirase unha taxa mínima de 20,00 euros.

Artículo 8.-Devengo.

1. Devengase a taxa e xurde a obriga de contribuir cando se comenze a actividade municipal que constitúe o seu feito imponible. A estos efectos, entenderase comenzada a devandita actividade na data de presentación da oportuna solicitude, se o suxeito pasivo formulase expresamente ésta.

2. Cando as obras se iniciaran ou executaran sen ter obtido a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se comence a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestión é ou non autorizable.

3. A obriga de contribuir, unha vez xurdida, non se verá afectada en modo algunho pola denegación da licencia solicitada nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

Artículo 9.-Beneficios Fiscais.

Non serán aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación dos Tratados Internacionais.

Artículo 10.-Normas de Xestión

1. Os interesados na obtención dunha licencia de obras ou urbanística virán obrigados a presentar no Registro Xeral do Concello a oportuna solicitude, acompañando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emplazamento, importe estimado da mesma, medicións e destino.

2. Cando se trate de licencia para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonómica e local aplicable, non sexa esixible a formulación de proxecto subscrito por técnico competente, acompañarase á solicitude un presuposto das obras a realizar así como unha descripción precisa da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das características da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar o seu coste.

3. Se despois de formulada a solicitude de licencia se modificase ou ampliase o proxecto, deberá poñerse en coñecemento da administración municipal, acompañando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificación ou ampliación.

Artículo 11.-Liquidación, Notificación e Ingreso

1. Finalizada a actividade municipal e unha vez dictada a Resolución municipal que proceda sobre a licencia, practicarase a liquidación correspondente pola Taxa, que se notificará ó suxeito pasivo para o seu ingreso directo nas Arcas Municipais utilizando os medios de pago e os prazos que sinala o Regulamento Xeral de Recaudación.

2. Á vista das construccións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do coste real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá modificar, no seu caso, a base imponible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. O ingreso realizarase nos prazos establecidos no artigo 62.2 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Artigo 12.Caducidade e duración das licencias.

1. Consideranse caducadas as licencias si despois de ser concedidas transcorren mais de seis meses sen dar comenzo ás obras, ou cando, unha vez comenzadas, foran interrompidas durante o devandito prazo, excepto nos casos de forza maior, que deberá ser alegada polo titular da licencia antes de que expire o referido prazo para a súa resolución posterior polo organismo concedente.

2. Transcorrido o prazo de caducidade, quedará sen valor nin efecto algunho a autorización obtida, salvo que anticipadamente se solicite e se obteña a prórroga regulamentaria, que terá como prazo máximo o da licencia orixinaria.

Artígo 13. Infraccións e sancións.

En materia de infraccións e sancións será aplicable, segundo dispón o artículo 11 do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a regulación contida nos artigos 178 e seguientes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicións que a complementen e desenrolen.

Disposición Final.

A presente ordenanza fiscal, da que a súa modificación foi aprobada polo Pleno do Concello de Mesía en sesión celebrada o día 26 de Novembro de 2004, unha vez publicado o seu texto íntegro no BOP, logo da aprobación definitiva, comezará a aplicarse a partires do día 1 de xaneiro do 2005, mantenendo a súa vixencia ata a súa modificación ou derogación expresas."