Ponteceso - Ordenanza fiscal nº 4, reguladora da taxa por expedir documentos administrativos

Publicación provisional: 14/03/2005 BOP Nº: 59
Publicación definitiva: 12/05/2005 BOP Nº: 107
Aplicable dende: 13/05/2005

Artigo 1.º.-O fundamento e a natureza.

No uso das facultades que lle conceden os artigos 133.2 e 142 da Constitución, o artigo loó da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co que dispoñen os artigos 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello de Ponteceso establece a taxa por expedir documentos administrativos.

Artigo 2.º.-O feito impoñible

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal que o Concello desenvolve como consecuencia de tramitar, a instancia de parte, toda clase de documentos que expida ou de expedientes que realicen as autoridades municipais ou a administración.

2. Para estes efectos, o Concello entenderá tramitada a instancia de parte calquera documentación administrativa que provoque un particular ou que redunde no seu beneficio, aínda que non haxa unha solicitude expresa do interesado.

3. Cando estean gravados por outra taxa municipal ou cando o Concello esixa un prezo público e naquelas que establezan as leis especiais, non estará suxeita a esta taxa a tramitación dos documentos e dos expedientes necesarios para cumprir as obrigas fiscais, as consultas tributarias, os expedientes de devolución de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra as resolución municipais de calquera índole, os relativos a prestar servizos ou a realizar actividades de competencia municipal e os relativos á utilización privativa ou ao aproveitamento especial de bens de dominio público municipal.

Tampouco estará suxeita a esta taxa a expedición de certificados esixidos na tramitación de expedientes no Concello de Ponteceso para conceder axudas e outros beneficios asistenciais de carácter social.

Artigo 3.º.-Os suxeitos pasivos.

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e as xurídicas, así como as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou resulten beneficiadas por tramitar ou expedir os documentos aos que se refire o artigo 2.

Artigo 4.º.-Os responsables

1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas, as xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores, de feito ou de dereito, das persoas xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores das sociedades e das entidades que adquiran bens afectos pola lei ao pago da débeda tributaria, e as persoas ou as entidades que contraten ou que subcontraten executar obras ou prestar servizos que correspondan á súa actividade económica principal, nos supostos e e co alcance que sinala o amigo 43 da Lei xeral tributaria.

Artigo 5.º.-As exencións e as bonificacións.

O Concello non recoñece máis beneficios fiscais ca os que derivan da norma con rango de lei ou os que resultan de aplicacar os tratados internacionais. A persoa interesada deberá solicitar calquera bonificación ou exención cando solicita os documentos.

Artigo 6.º.-A cota tributaria

1. A cota tributaria determinaraa o Concello por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou dos expedientes que vai tramitar, de conformidade coa tarifa do artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde á tramitación completa, en cada instancia, do documento ou do expediente do que se trate, dende o seu inicio ata a súa resolución final, incluíd a certificación e a notificación do acordo recaído ao interesado.

Artigo 7.º.-A tarifa

A tarifa á que se refire o artigo anterior, estrutúrase nos seguintes epígrafes.

Epígrafe 1.-Padón de habitantes.

1. Certificados de empadronamiento:

No padrón que está vixente: 3,00 euros.

En padróns anteriores: 6,00 euros.

2. Informes de convivencia e residencia: 3,00 euros.

Epígrafe 2.-Certificacións e cotexo de documentos.

1. Certificacións de resolucións ou de acordos municipais:

Se corresponden ao último ano: 4,00 euros.

Se corresponde a anos anteriores: 6 00 euros.

2. Dilixencia de cotexo de documentos:

A primeira folla: 1,50 euros.

As follas seguintes: 0,30 euros.

3. Verificación de poderes que teñan que producir efecto nas oficinas municipais: 12,00 euros.

4. As demais certificacións: 3,00 euros.

Epígrafe 3.-Urbanismo.

1. Expedientes declaración de ruína: 150,00 euros.

2. Certificacións dos informes que emitan os técnicos municipais: 10,00 euros.

3. Informes e consultas en materia urbanística: 8,00 euros

Epígrafe 4.-Outros.

1. Expedición de documentos mediante fotocopia:

DIN A4: 0,15 euros.

DIN A3: 0,30 euros.

2. Copia da cartografía en soporte papel:

DIN A4: 1,00 euros.

DIN A3: 1,50 euros.

3. Informe das parcelas catastrais: 3,00 euros

4. Expedición da tarxeta de armas de 4.ª categoría: 10,00 euros.

Artigo 8.º.-A obriga de contribuír

Nace a obriga de contribuír no momento no que a persoa interesada presenta a solicitude que inicia a tramitación dos expedientes e dos documentos suxeitos á taxa. Nos casos aos que se refire o núm. 2 do artigo 2, a obriga de contribuír nace cando teñan lugar as circunstancias que motiven a actuación municipal de oficio ou cando o Concello inicie a actuación sen a previa solicitude da persoa interesada pero que redunde no seu beneficio.

Artigo 9.º.-A declaración e o ingreso

1. O Conoello esixirá a taxa en réxime de autoliquidación. A persoa interesada deberá presentar o xustificante acreditativo do pagamento da taxa xunto coa solicitude ou co escrito que presente.

2. O Concello admitirá provisionalmente as solicitudes que reciba polos medios aos que fai referencia o artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e que non veñan debidamente reintegradas, pero non as cursará ata que a persoa interesada subsane a deficiencia. Para eso, o Concello requerirá á persoa interesada para que no prazo de dez días pague as cotas correspondentes. Apercibirá á persoa interesada de que os escritos que presentou os terá por non presentados ou de que arquivará a solicitude, se no prazo concedido non realiza o pagamento.

3. A administración municipal non entregará nin remitirá as certificacións ou os documentos que expida a administración municipal en virtude de oficios de xulgados e tribunais para toda clase de litixios se non satisfixeron previamente as correspondentes cotas tributarias.

Artigo 10.º.-As infraccións e as sancións

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como nas sancións que lles correspondan en cada caso, aplicarase o que dispoñen os artigos 191 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Disposición final.

Esta ordenanza fiscal consta de 10 artigos, aprobouna o Pleno do Concello de Ponteceso na sesión do día 28.02.2005, enriará en vigor ao día seguinte de que se publique no Boletín Oficial da Provincia, aplicarase ao día seguinte de que se publique e permanecerá en vigor ata que o Concello a modifique ou a derrogue expresamente.

A partir da data de entrada en vigor desta modificación, queda derrogada a anterior Ordenanza fiscal núm. 4, reguladora da taxa por expedir documentos administrativos, que a aprobara o Pleno da Corporación na sesión do 25 de agosto de 2003.