Pontes de García Rodríguez As - TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional: 24/10/2005 BOP Nº: 243
Publicación definitiva: 16/12/2005 BOP Nº: 286
Aplicable dende: 16/12/2005

ARTIGO 1º.- FUNDAMENTO E RÉXIME

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, este Concello establece a "Taxa por expedición de documentos administrativos", que se rexerán pola presente Ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

ARTIGO 2º.- FEITO IMPOÑIBLE

1.- Constitúe o feito impoñible da Taxa da actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administración ou as Autoridades municipais.

2.- Para estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte por calquera documentación administrativa que fose provocada polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non mediase solicitude expresa do interesado.

3.- Non estará suxeita a esta Taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios para o cumprimento de obrigas fiscais, así como as consultas tributarias, os expedintes de devolución de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucións municipais de calquera índole e os relativos á prestación de servicios ou realización de actividades de competencia municipal e á utilización privativa ou ó aproveitamento especial de bens de dominio público municipal que estean gravados por outra taxa municipal, ou polos que se esixa un prezo público por este Concello.

ARTIGO 3º.- SUXEITO PASIVO

Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou en cuio interés redunde a tramitación do documento ou expediente de que se trate.

ARTIGO 4º.- RESPONSABLES

1.- Respondenrán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas ou entidades ás que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (LXT).

2.- Serán responsables subsidiarios da débeda tributaria as persoas ou entidades nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da LXT.

ARTIGO 5º.- EXENCIÓNS SUBXECTIVAS

Gozarán de exención aqueles contribúintes en que concorra algunha das seguintes circunstancias:

1ª.- Que fosen declaradas pobres por precepto legal.

2ª.- Estar inscritas no padrón da beneficencia como pobres de solemnidade.

3ª.- Que obtivesen o beneficio xudicial de probeza, respecto ós expedintes que deben surtir efecto, precisamente, no procedemento xudicial no que fosen declarados pobres.

4ª.- Así mesmo estarán exentos de taxa na presentación de instancias, as sociedades de veciños ou comunidades cando realicen peticións ó Concello que teñan carácter colectivo.

ARTIGO 6º.- COTA TRIBUTARIA

A- cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, sinalada según a natureza dos expedientes ou documentos a tramitar, de acordo coa tarifa que conten o artigo seguinte

ARTIGO 7º.- TARIFA

As tarifas ás que se refire o artigo anterior serán as seguintes:

 

NATUREZA DOS EXPEDIENTES Euros
Por fotocopia. 0,15
Modificación dos datos do suxeito pasivo. 3,00
Certificacións de informes emitidos polos Técnicos municipais a petición de arte. 7,00
Cambios de titularidade do Im osto de bens inmobles de natureza rústica. 12,00
Máis de cinco cambios de titularidade. 7,00
Partición de fincas de IBI natureza rústica 12,00
Cambios de titularidade de unidades a efectos de bens inmobles de natureza urbana. 12,00
Altas no Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, por unidade, con traballo de campo e cartografía. 45,00
Alta por expediente 21,00
Alta por unidade urbana 3,00
Expedición, a instancia de articulares interesados, de copias de atestados policiais 43,77
DEREITOS DE EXAME (funcionarios de carreira e ersoal laboral fixo):
Exame ara prazas encadradas no grupo A ou asimilado 37,44
Prazas do grupo B ou asimilado 32,24
Prazas do grupo C ou asimilado 28,08
Prazas do grupo D ou asimilado 22,88
Prazas do grupo E ou asimilado 18,72

ARTIGO 8º

Non se concederá bonificación ningunha dos importes das cotas tritutarias sinaladas natarifa desta Taxa.

ARTIGO 9º.- DEVENGO

Devéngase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se presente a solicitude que inicie a tramitación dos documentos e expedintes suxeitos ó tributo.

Nos casos ós que se refire o número 2 do artigo 2º, o devengo prodúcese cando teñan lugar as circunstancias que provean a actuación municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

ARTIGO 10º.- DECLARACIÓN E INGRESO

A Taxa esixirase en réxime de autoliquidación, polo procedemento do selo municipal adherido ó escrito da solicitude da tramitación do documento ou expedinte, ou nestes mesmos se aquel escrito non existira, ou a solicitude no fora expresa. Os escritos recibidos polos conductos ós que fai referencia o artigo 66 da Lei de procedemento administrativo, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero non poderá dárselles curso se non que se subsane a deficencia, para tal fin requirase ó interesado para que, no prazo de dez días aboe as cotas correspondentes co apercebimento de que, transcorrido dito prazo sen efectúalo, teránse os escritos por non presentados e será arquivada a solicitude.

As certificacións ou documentos que expida a Administración municipal en virtude de oficio de xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, non se entregarán nin remitirán sen que previamente se satisfacese a correspondente cota tributaria.

ARTIGO 11º.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

En todo o relativo ás cualificacións de infraccións tributarias, así como das sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ó disposto no artigo 77 de seguintes da Lei xeral tributaria.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

1. A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación, comenzará a rexelo mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e continuará vixente mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación.

2. A presente ordenanza fiscal, que consta de 11artigos e unha disposición derradeira, foi aprobada polo Pleno do Concello en sesión de data 3 de outubro 2005.