Boimorto - Ordenanza fiscal nº 11, reguladora da taxa pola venda ambulante

Publicación provisional: 11/11/1998 BOP Nº: 259
Publicación definitiva: 24/12/1998 BOP Nº: 294
Aplicable dende: 01/01/1999

CAPÍTULO I.-DISPOSICIÓNS XERAIS.

Artigo 1.º .-Fundamento legal.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación co 20 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, modificada pola Lei 25/98, do 13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación das prestacións patrimoniais de carácter público, este Concello establece a taxa pola venda ambulante, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal.

Artigo 2.-Feito imponible.

Constitúe o feito imponible da taxa a venda ambulante, entendendo como tal a realizada de forma habitual, periódica ou ocasional, fora do establecemento comercial e na vía pública ou en solares e espacios libres, xa sexa en instalacións desmontables ou en vehículos. Non teñen a consideración de venda ambulante as realizadas dentro de recintos ocupados por certames feirais e exposicións.

Para os efectos desta ordenanza, establécense as seguintes modalidades de venda ambulante:

A) Venda ambulante en postos instalados na vía pública, autorizadas para un número e período determinados.

B) Venda ambulante mediante camións ou vehículos autorizados en zonas ou lugares determinados.

C) Venda en mercados ocasionais con motivo de feiras, festas e acontecementos populares.

Artigo 3.-Suxeitos pasivos.

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiados ou afectados pola actividade administrativa ou servicio que constitúe o feito imponible desta taxa.

Para exerce-la venda ambulante han reunirse os requisitos sinalados no artigo 10 da Lei 10/88, do 20 de xullo, de Ordenación do Comercio Interior en Galicia:

- Ser comerciante segundo a lexislación mercantil.

- Ter licencia fiscal.

- Cumpri-las obrigas de cotización á Seguridade Social.

CAPÍTULO II.- AUTORIZACIÓNS.

Artigo 4.

Para a autorización municipal para a venda ambulante así como pola renovación anual, os interesados deberán abona-la cantidade de 6.000 pesetas/anuais.

Artigo 5.

Poderán ser titulares dunha autorización municipal as persoas, físicas ou xurídicas, maiores de idade, con plena capacidade xurídica e de obrar, segundo os emprazamentos que se sinalen na autorización.

Artigo 6.

A autorización municipal será persoal e intransferible, quedando prohibida a súa cesión.

Artigo 7.

As autorizacións serán solicitadas no Concello, mediante instancia acompañada dos seguintes documentos:

a) Fotocopia do D.N.I. ou N.I.F.

b) Acreditación da persoa ou persoas asalariadas que poderán estar ó cargo do posto ou vehículo, no caso de non se-lo titular da autorización.

c) Declaración expresa de que se coñecen as normas as que se debe axusta-la actividade.

d) Xustificante de atoparse ó corrente nas cotizacións da Seguridade Social.

e) Fotocopia do último recibo do Imposto de Actividades Económicas.

f) Carné de manipulador de alimentos, cando a venda sexa de productos que o esixan.

Artigo 8.

As autorizacións outorgadas terán vixencia ata o 31 de decembro do ano en que foron outorgadas, sen prexuízo de que se poida concede-la súa renovación se se solicita na primeira quincena do mes de decembro en que finaliza a súa vixencia.

CAPÍTULO III.-CONDICIÓNS DOS POSTOS E VEHÍCULOS.

Artigo 9.

Para os postos ambulantes os metros solicitados polos comerciantes e concedidos polo Concello non poderán excede-los oito metros.

Artigo 10.

Os postos ou vehículos dedicados á venda de productos alimenticios contarán con medidas de peso que garantan a cantidade exacta dos artigos que adquire o público.

Artigo 11.

Finalizado o horario de venda, os titulares dos postos terán que deixa-lo lugar ocupado limpo de papeis e desperdicios ou calquera outro obstáculo, debendo deposita-lo lixo en bolsas e deixalas nos colectores do servicio municipal de limpeza.

Artigo 12.

Os titulares da venda ambulante terán a disposición dos inspectores designados polo Concello, o documento acreditativo da autorización municipal e o carné de manipulador de alimentos, se este fose preciso.

Artigo 13.

As autorizacións municipais para a colocación de postos determinarán o lugar, días e horarios de emprazamento.

A autorización de venda ambulante por medio de vehículos sinalarán os días e percorridos por onde prestará o servicio.

Artigo 14.

O Comerciante que obteña a autorización queda obrigado a abona-los impostos e taxas municipais de acordo coa ordenanza en vigor.

CAPÍTULO IV.-INSPECCIÓN, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.

Artigo 15.

Correspóndelle ó veterinario a vixilancia sanitaria, para que os titulares da autorización cumpran coas normas que regulan esta actividade, que deberá:

a) Comproba-lo estado sanitario dos artigos alimenticios.

b) Comproba-las condicións hixiénico-sanitarias dos postos, instalacións e vehículos.

c) Levantar actas das inspeccións efectuadas.

d) Emitir informes sobre o resultado da inspección e análise que leve a cabo.

Artigo 16.

Ós efectos desta ordenanza as faltas poderán ser leves, graves e moi graves.

Artigo 17.

Consideraranse faltas leves:

a) Non manter nas debidas condicións de conservación e limpeza os postos, vehículos e accesorios utilizados.

b) Contratar persoal para posta-lo servicio sen comunica-lo ó Concello.

c) Calquera outra infracción non cualificada coma falta grave ou moi grave.

Artigo 18.

Consideraranse faltas graves:

a) A desobediencia das ordes dadas polo Concello para a correcta prestación da venda ambulante.

b) Venda de alimentos sen reuni-las debidas condicións hixiénico-sanitarias.

c) Defraudación na cantidade ou calidade dos productos vendidos.

d) Venda de productos alimenticios sen posuí-lo carné de manipulador de alimentos.

e) Reincidencia de tres faltas leves.

Artigo 19.

Consideraranse faltas moi graves:

a) O traspaso ou alugueiro da concesión sen a debida autorización municipal.

b) Reiteración de faltas graves.

Artigo 20.

O Procedemento sancionador poderá acordarse de oficio ou a instancia de parte.

Se a falta se tipifica como leve será sancionada pola Alcaldía, previa audiencia do concesionario, con multa de ata 10.000 ptas. previo apercibimento.

Se a falta se tipifica coma grave ou moi grave, aplicarase o procedemento sancionador contemplado na Lei de 10/88, do 20 de xullo, de Ordenación do Comercio Interior de Galicia con multa de ata 15.000 ptas. ou suspensión temporal da autorización de ata 15 días hábiles para as faltas graves e suspensión temporal da autorización de ata dous meses para faltas moi graves.

Disposición final.

A presente ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da corporación en sesión extraordinaria celebrada o día vinteseis de outubro de mil novecentos noventa e oito entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir do 1 de xaneiro de 1999, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.