Boqueixón - ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALADOS, PUNTAIS, ANDAMIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS

Publicación provisional: 20/12/2000 BOP Nº: 298
Publicación definitiva: 20/12/2000 BOP Nº: 298
Aplicable dende: 01/01/2002

Artigo 1.º .-Concepto.

De conformidade co previsto no art. 20.3.g da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por utilizacións privativas e aproveitamentos especiais pola ocupación de terreos de uso público e con mercancías, materiais de construcción, escombros, valados, puntais, andamios e outras instalacións análogas, especificado nas Tarifas contidas no apartado 1 do artigo 4.º seguinte, que se rexerá pola presente Ordenanza.

Artigo 2.º .-Obrigados ó pago.

1.-Están obrigados ó pago da taxa regulada nesta Ordenanza, as persoas ou entidades ás que se lles outorguen as licencias, ou os que se beneficien do aproveitamento, se se procedeu sen a oportuna autorización.

Artigo 3.º .-Categorías das rúas.

1.-Ós efectos previstos para a aplicación dalgúns epígrafes da Tarifa do apartado 1 do artigo 4.º seguinte, as vías públicas deste Municipio clasifícanse en dúas categorías, segundo estean dotadas de beirarrúas pavimentadas ou non.

2.-Cando o espacio afectado polo aproveitamento estea situado na confluencia de dúas ou máis vías públicas clasificadas en distinta categoría, aplicarase a tarifa que corresponda á vía de categoría superior.

Artigo 4.º .-Contía.

1.-A contía da taxa, regulada nesta Ordenanza, será a fixada nas Tarifas que a continuación se detallan:

 

EPÍGRAFE PESETAS EUROS
Tarifa primeira.-Ocupación da vía pública con mercancías
1. Ocupación ou reserva especial da vía pública ou terreos de uso público que fagan os industriais con materiais ou productos da industria ou comercio a que dediquen a súa actividade, comprendidos os vagóns ou vagonetas metálicas denominadas "containers", por mes e metro cadrado 225 1,,35
2.-Ocupación ou reserva especial da vía pública de modo transitorio por mes e metro cadrado 225 1,,35
Tarifa segunda.-Ocupación con materiais de construcción.
Ocupación da vía pública ou terreos de uso público con escombros, materiais de construcción, vagóns ou vagonetas metálicas denominadas "containers" para a recollida ou depósito dos mesmos, e outros aproveitamentos análogos.
Por metro cadrado ou fracción, ó mes:
Nas rúas de 1.ª categoría con beirarrúa pavimentada 225 1,,35
Nas rúas de 2.ª categoría sen beirarrúa non pavimentada 150 1,,00
Tarifa terceira.-Valados, puntais, andamios, etc.
1 Ocupación da vía pública ou terreos de uso público con valados, caixóns de cerramento, sexan ou non para obras, e outras instalacións análogas.
Por metro cadrado ou fracción ó mes:
En rúas de 1.ª categoría con beirarrúa pavimentada 225 1,,35
En rúas de 2.ª categoría sen beirarrúa pavimentada 150 1,00

 

Agás nos casos especiais e previa autorización expresa do Órgano Municipal correspondente, non se autorizarán ocupacións superiores ó 75% da beirarrúa, deixando libre o 25% para circulación de peóns.

Reparación pavimento: O concesionario está obrigado a deixa-lo pavimento nas mesmas condicións no que se atopaba antes da ocupación. Para responder desta obriga depositará no momento de efectua-la solicitude, a cantidade de 20.000 pesetas (120,20 euros) por metro cadrado e que lle serán devoltas unha vez rematada a ocupación e previo informe favorable do Técnico Municipal. No caso contrario o Concello efectuará a reparación con cargo á fianza e devolverá o sobrante previa liquidación.

2.-Normas de aplicación das Tarifas:

a) Cando as obras se interrumpisen durante un tempo superior a dous meses sen causa xustificada, as contías resultantes por aplicación da Tarifa segunda sufrirán un recargo do 25 por cen a partir do terceiro mes, e, no caso de que unha vez rematada-las obras continúen os aproveitamentos, as contías serán recargadas nun 100 por cen.

b) As contías resultantes por aplicación da Tarifa terceira sufrirán os seguintes recargos a partir do terceiro mes dende a súa instalación ou concesión. Durante o segundo trimestre un 10 por cen; durante o terceiro trimestre un 25 por cen; e por cada trimestre, a partir do terceiro un 100 por cen.

c) A Taxa por ocupación con vagóns ou vagonetas metálicas, denominadas "containers", para a recollida ou depósito de escombros e materiais de construcción liquidarase polos dereitos fixados nas rúas de primeira categoría.

Artigo 5.-Normas de xestión

1. De conformidade co prevido no artigo 24.5 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, cando con ocasión dos aproveitamentos regulados nesta Ordenanza se produciran desperfectos no pavimento ou instalacións da vía pública, os titulares das licencias ou os obrigados ó pago virán suxeitos ó reintegro total dos gastos de reconstrucción e reparación destes desperfectos ou a repara-los danos causados, que serán, en todo caso, independentes dos dereitos liquidados polos aproveitamentos realizados.

2. As cantidades esixibles de acordo cás Tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e serán irreductibles polos períodos naturais de tempo sinalados no respectivos epígrafes.

3. As persoas interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta Ordenanza, deberán solicitar previamente a correspondente licencia.

4. Se non se determinou con exactitude a duración do aproveitamento, unha vez autorizada a ocupación, entenderase prorrogada mentres non se presente a declaración de baixa.

5. A presentación da baixa terá efectos a partir do día primeiro do período natural de tempo seguinte ó sinalado no epígrafe da tarifa que corresponda. Sexa cal sexa a causa que se alegue en contrario a non presentación da baixa determinará a obriga de continuar aboando o prezo público.

Artigo 6.-Obriga de pago

1.-A obriga de pago da taxa regulada nesta Ordenanza nace:

a) Tratándose de concesións de novos aproveitamentos na vía pública, no momento de solicita-la correspondente licencia.

b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o día primeiro de cada semestre natural.

2.-O pago da taxa realizarase:

a) Tratándose de autorizacións de novos aproveitamentos ou de aproveitamentos con duración limitada por ingreso directo na Tesourería Municipal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retira-la licencia ou documento que corresponda.

b) Tratándose de autorizacións xa concedidas e sen duración limitada, unha vez incluídas nos correspondentes padróns ou matrículas desta taxa, por semestres naturais nas oficinas da Recadación Municipal, dende o día 16 do primeiro mes do semestre ata o día 15 do segundo.

Disposición final.

A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez publicada no Boletín Oficial da Provincia e transcorrera o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relación co 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e comezará a aplicarse a partir do día un de xaneiro de 2001 permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.