Mazaricos - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de instalacións deportivas municipais

Publicación provisional: 12/11/1998 BOP Nº: 260
Publicación definitiva: 30/12/1998 BOP Nº: 298
Aplicable dende: 01/01/1999

Artigo 1.º .- Fundamento e réxime.

De conformidade co previsto no art. 106 da lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das bases de réxime local e no art. 20.4.o) da Lei 30/1998, do 28 de decembro, Reguladora das facendas locais, o Concello de Mazaricos establece a taxa pola utilización das instalacións deportivas municipais (pista polideportiva e campo municipal de deportes), que se rexerá pola presente Ordenanza, redactada conforme ó disposto no artigo 16 da Lei 39/1988 citada.

Artigo 2.º .-Feito impoñible.

Está constituído pola utilización da pista polideportiva e o campo de deportes de Pino de Val, sempre que sexa solicitado para tal fin.

Artigo 3.º .-Devengo.

A obriga de contribuír nace desde que a utilización se inicie mediante a entrada ó recinto, previo pago da taxa.

Artigo 4.º .-Suxeitos pasivos.

Están obrigados ó pago desta taxa as persoas naturais ou xurídicas, os seus representantes, as entidades, asociacións, organismos, federacións, clubes... etc., usuarias das instalacións.

Artigo 5.º .-Base impoñible e liquidable.

Tomarase como base do presente tributo o número de persoas que efectúen a entrada, así como o número de horas ou fracción de utilización das instalacións.

Artigo 6.º .-Cota tributaria.

A taxa que se satisfará ó Concello de Mazaricos axustarase as seguintes tarifas:

a) Pista polideportiva: Comprenderá a utilización de tódalas instalacións sen ánimo de lucro e satisfaranse as seguintes cantidades:

- Abonos individuais:

* 1000 pesetas por utilización da pista de tenis dúas horas semanais.

- Abonos por equipos:

* 5000 pts mensuais por utilización do polideportivo por equipos dúas horas semanais.

- Sen abono:

* Por cada hora de utilización do polideportivo sen luz: 500 pesetas.

* Por cada hora de utilización do polideportivo con luz: 750 pesetas.

b) Campo de deportes de Pino de Val.

- Por cada hora de utilización deste campo, que comprenderá a utilización de duchas e vestiarios 6.000 pesetas/hora

Artigo 7.º .-Normas de xestión.

As persoas, clubes, entidades, federacións etc que desexen utiliza-las instalacións deberán solicitalo por escrito, con tres días de antelación como mínimo, ante o Concello, expresando os días e horas que desexen utilizalas instalacións.

As solicitudes serán resoltas polo Sr. alcalde ou persoa en quen delegue.

Artigo 8.º .-Exencións, reduccións e demais beneficios legalmente aplicables.

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, non se recoñece ningún beneficio tributario, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos internacionais ou estean previstos en normas con rango de Lei.

Artigo 9.º .-Infraccións e sancións tributarias.

En todo o relativo a cualificación de infraccións tributarias e sancións, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral tributaria e demais normativa aplicable.

Disposición final.

A presente Ordenanza Fiscal, con redacción definitiva aprobada polo Pleno da Corporación na sesión do día 30 de outubro de 1998, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP e será de aplicación a partir do día un de xaneiro de 1999 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.