Coristanco - ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINA MUNICIPAL E ESCOLAS DEPORTIVAS

Publicación provisional: 15/11/2003 BOP Nº: 263
Publicación definitiva: 20/12/2003 BOP Nº: 291
Aplicable dende: 03/06/2008

Artigo 1.-Fundamento e natureza

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de Abril, reguladora das bases de réxime local, e os artigos 20 a 27 da Lei 39/88, do 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, este Concello acorda a imposición e ordenación da Taxa pola prestación do servicio da piscina municipal e de escolas deportivas na que as súas normas atenden ó prevido no artigo 58 da citada lei 39/88, na súa nova redacción da pola Lei 25/1998 de 13 de xullo.

Artigo 2.-Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servicio de piscina municipal e escolas deportivas.

Artigo 3.-Suxeitos pasivos

Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servicios ou actividades que se detallan na tarifa desta taxa.

Artigo 4.-Responsables

1.-Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas ou xurídicas ás que se refire os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5.-Cota tributaria

A cota desta taxa será a resultante de aplicar as seguintes tarifas:
Epígrafe 1.º.–Piscinas.
I.–Entradas individuais:
– Ata 14 años de edad: 1,00 euro.
– Maiores de 14 anos de idade: 2,00 euros.
II.–Bonos:
– Bono de 10 baños hasta 14 anos de idade: 6,00 euros
– Bono de 10 baños maiores de 14 anos de idade: 15,00 euros
Epígrafe 2.º.–Escolas deportivas.
– Cuota cursos de natación: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de fútbol: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de baloncesto: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de tenis: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de voleibol: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de patinaxe: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de aerobic: 30,00 euros/persoa.
– Cuota cursos de ximnasia: 30,00 euros/persoa.
– Cuota actividade liga de fútbol sala: 180 euros/equipo.
– Cuota actividades deportivo-recreativas de verán: 10 euros/persoa.
– Cuota saídas deportivas, culturais e de ocio: 8 euros/persoa.

Epígrafe 1º .-Piscinas

I.-Entradas individuais:

- Ata 14 años de idade: 0,90 euros

- Maiores de 14 anos de idade: 2,10 euros

II.-Bonos:

- Bono de 10 baños ata 14 anos de idade: 6,00 euros

- Bono de 10 baños maiores de 14 anos de idade: 15,00 euros

Epígrafe 2º - Escolas deportivas

- Cota cursos de natación: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de futbol: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de baloncesto: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de tenis: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de voleibol: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de patinaxe: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de aerobic: 30,00 euros/persoa

- Cota cursos de ximnasia: 30,00 euros/persoa

- Cota actividade liga de futbol sala: 180 euros/ equipo

Artigo 6.-Beneficios fiscais

Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

Artigo 7.-Devengo

Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a prestación dos servicios ou a realización das actividades, aínda que se poderá esixi-lo depósito previo.

Artigo 8.-Declaración e ingreso

1.-A taxa se esixirá en réxime de autoliquidación, previa solicitude da prestación do servicio da piscina municipal ou da realización da actividade polo interesado, realizándose o ingreso antes da prestación do servicio ou da realización da actividade na Tesourería Municipal ou directamente nas entidades bancarias colaboradoras deste Concello.

2.-Se se realiza a prestación do servicio da piscina municipal sen mediar solicitude, liquidarase e notificarase a taxa tan axiña como se detecte esta situación, esixíndose o ingreso nos prazos previstos no Regulamento Xeral de Recadación para a liquidación de contraído previo, sen prexuízo de abri-lo oportuno expediente sancionador por infracción tributaria.

Artigo 9.-Infraccións e sancións

Nesta materia estarase ó disposto na Lei xeral Tributaria e na normativa de desenvolvemento.

Disposición adicional única

Cando existan os convenios de colaboración ós que fai referencia o artigo 27.2 da lei 39/88, do 28 de decembro, os procedementos de liquidación e recadación regulados nos artigos 8 e 9 desta Ordenanza cederán ante a regulación prevista nos convenios.

Disposición final

A presente ordenanza fiscal foi aprobada por acordo plenario de data 10 de novembro de 2003. A presente modificación foi aprobada polo Concello Pleno en sesión celebrada o día 21 de maio de 2008.
Entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación o día seguinte da publicación do texto íntegro da Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia, permacendo en vigor ate que sexa acordada a súa modificación ou derogación expresas.