Mazaricos - ORDENANZA FISCAL Nº 8.- REGULADORA DA TAXA POLA SUBMINISTRACIÓN DE AUGA CORRENTE.

Publicación provisional: 07/11/2005 BOP Nº: 254
Publicación definitiva: 22/12/2005 BOP Nº: 291
Aplicable dende: 01/01/2006

Artigo 1.º .-Fundamento e natureza.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e consonte o que dispoñen os artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Rerguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa pola subministación de auga corrente, que rexerá a presente ordenanza.

Artigo 2.º .-Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servicio de subministración de auga corrente polo Concello de Mazaricos.

Artigo 3.º .-Suxeito pasivo.

1. Están obrigados ó pagamento da taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refiren os artigo 35 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria (en diante, LXT), seguintes:

a) Cando se trate da conexión á rede de suministración, o dono, usufructuario ou titular do dominio útil do inmoble.

b) Cando se trate da recepción do servicio, os ocupantes ou usuarios do inmoble beneficiario del, calquera que sexa o seu título (donos, usufructuarios, arrendatarios ou precaristas).

2. En calquera caso, o dono da vivenda ou local terá a natureza de substituto do ocupante ou usuario na obrigación do pagamento e poderá, se é o caso, repercuti-las cotas que satisfaga sobre os beneficiarios do servicio.

Artigo 4.º .-Responsables.

1.-Responderán solidariamente da obrigación de pagamento da taxa, as persoas físicas e xurídicas as que se refire o artigo 42 da LXT.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da LXT.

Artigo 5.º .-Base impoñible.

A base impoñible da taxa por suministración de auga corrente está constituida polo consumo de auga medido en metros cúbico e a coñexión á rede de subministración.

Artigo 6.º .-Cota tributaria.

1. A cota correspondente á licencia ou autorización de conexión á rede de suministración de auga consistirá nunha cantidade fixa de 150 euros, que se aboará unha soa vez.

2. A cota correspondente á prestación do servicio de suministración de auga corrente determinarase en función do volume de auga consumido, de conformidade co seguinte cadro de tarifas:

A) Usos domésticos:

a) Mínimo de 45m3/trimestre: 0,25 euros./m3.

b)Desde 45 m3 a 70 m3/trimestre: 0,32 euros./m3.

c) Máis de 70 m3/trimestre: 0,45 euros./m3.

B) Usos comerciais:

a) Mínimo de 90m3/trimestre: 0,25 euros./m3.

b)Desde 90 m3 a 150 m3/trimestre: 0,32 euros./m3.

c) Máis de 150 m3/trimestre: 0,45 euros./m3.

C) Usos gandeiros ou industriais:

a) Mínimo de 300m3/trimestre: 0,25 euros./m3.

b)Desde 300 m3 a 450 m3/trimestre: 0,32 euros./m3.

c) Máis de 450 m3/trimestre: 0,45 euros./m3.

Artigo7.º .-Obriga de contribuír.

A taxa devengaráse a partir do comezo da prestación do servicio.

Artigo 8º .-Infraccións e sancións.

Con respecto á cualificación das infraccións rexerá o disposto nos artigos correspondentes do Regulamento do servicio municipal de suministración de auga corrente e para todo o relativo a calificación das infraccións tributarias e a imposición das sancións correspondentes, rexerá o disposto na LXT.

Disposición derogatoria.

A partir da entrada en vigor desta Ordenanza queda derogada a anterior Ordenanza reguladora da taxa polo subministro de auga, aprobada polo Pleno da Corporación na sesión do día 30 de outubro de 1998 e publicada no BOP núm. 298 do día 30 de decembro do mesmo ano.

Disposición derradeira.

A presente Ordenanza fiscal, foi aprobada polo Pleno da Corporación na sesión do día 28 de outubro de 2005 e entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 2006, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.