Arzúa - Prezo público pola prestación do servizo de aluguer de pistas de pádel

Publicación provisional: 18/02/2010 BOP Nº: 32
Publicación definitiva: 18/02/2010 BOP Nº: 32
Aplicable dende: 18/02/2010

Artigo 1.

Prezo das reservas ( duración da reserva 1 hora)

Prezo que se establece

Unha reserva

6,00 €/hora/pista

Exencións e bonificacións

Utilización por centros de ensinanza primaria, secundaria, centros de atención especial, bachillerato e ciclos formativos de grado medio ou superior públicos ou concertados

100% bonificación

Disposición final

Dito acordo foi adoptado en virtude do sinalado no artigo 41 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo e Ordenanza Xeral de prezos públicos do concello de Arzúa, facendo uso da delegación efectuada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 30 de abril de 2008, dispoñéndose a publicación da modificación citada no Boletín Oficial da Provincia así como no taboleiro de edictos, aos efectos do seu xeral coñecemento.