Abegondo - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais

Publicación provisional: 16/12/2009 BOP Nº: 264
Publicación definitiva: 08/03/2010 BOP Nº: 44
Aplicable dende: 26/03/2010

ARTIGO 1. FUNDAMENTO E OBXECTO

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, no Concello de Abegondo establece a taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais, a que se refire o artigo 20.4) do propio Real decreto lexislativo, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, e cuxas normas atenden ao que prevé o artigo 57 do citado Real decreto lexislativo.

ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial das instalacións deportivas municipais seguintes:

• Campos de fútbol municipais de herba natural ou artificial

• Outros espazos deportivos

o Pavillón municipal de San Marcos

o Pavillón municipal de Viós

o Pistas polideportivas exteriores municipais

ARTIGO 3. BENEFICIOS FISCAIS

Aplicarán os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei e nos tratados internacionais.

ARTIGO 4. OBRIGADOS TRIBUTARIOS

1. É obrigado tributario, en concepto de contribuínte, a persoa física ou xurídica e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que solicite a utilización das instalacións e quen as utilicen aínda sen ter obtido a preceptiva autorización.

2. Serán responsables solidarios da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.

3. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores e liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE

A determinación da contía a pagar realizarase mediante o sistema de cota fixa segundo as tarifas recollidas no artigo seguinte. Nos casos en que así se determina, aplicarase a porcentaxe sinalada sobre unha base fixada en función da recadación obtida.

ARTIGO 6. TARIFAS

1. CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE HERBA NATURAL E ARTIFICIAL:

a) Para actividades deportivas:

• Adestramentos federados ou de uso libre, campo completo unha hora 35 €/h

• Adestramentos federados ou de uso libre, unha metade do campo unha hora 18 €/h

• Cando o número de participantes exceda de 25 persoas a cota incrementarase nun 50%.

b) Para competicións:

• Campo completo (duración máxima 2 horas ): sen taquilla 60 €

• Medio campo (duración máxima 2 horas ): sen taquilla 25 €

• Campo completo (duración máxima 2 horas) con taquilla 100 € e mais un 11% da recadación obtida a partir da dita cantidade.

• Medio campo (duración máxima 2 horas) con taquilla 50 € e mais un 11% da recadación obtida a partir da dita cantidade.

• Cando a competición exceda de dúas horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

c) Outros actos:

• Festivais ou actos non deportivos (por acto) sen taquilla 300 €

• Festivais ou actos non deportivos (por acto) con taquilla 550 €

2. OUTROS ESPAZOS DEPORTIVOS

a) Pavillón municipal de San Marcos e Viós

• Para actividades deportivas:

− Adestramentos federados ou de uso libre, pista completa unha hora 30 €/h

− Adestramentos federados ou de uso libre, unha metade da pista, unha hora 15 €/h

− Cando o número de participantes exceda de 25 persoas a cota incrementarase nun 50%.

• Para competicións:

− Pista completa (duración máxima 2 horas): sen taquilla 50 €

− Media Pista (duración máxima 2 horas): sen taquilla 20 €

− Pista completa (duración máxima 2 horas) con taquilla 100 € e mais un 11% da recadación obtida a partir da dita cantidade

− Pista completa (duración máxima 2 horas) con taquilla 50 € e mais un 11% da recadación obtida a partir da dita cantidade.

− Cando a competición exceda de dúas horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

• Outros actos:

− Festivais ou actos non deportivos (por acto) sen taquilla 300 €

− Festivais ou actos non deportivos (por acto) con taquilla 550 €

b).- Pistas polideportivas exteriores municipais.

- Para actividades deportivas.

.- Adestramentos federados ou de uso libre, pista completa unha hora gratuíto

.- Adestramentos federados ou de uso libre, unha mitade da pista, unha hora gratuíto

.- Cando o número de participantes exceda de 25 persoas a cuota incrementarse nun gratuíto

Para competicións .

.- Pista completa (duración máxima 2 horas ): sen taquilla 15 €

.-Media Pista (duración máxima 2 horas ): sen taquilla 5 €

Cando a competición exceda de dúas horas aplicarase a taxa proporcional polo tempo excedido.

Outros actos.

.- Festivais ou actos non deportivos ( por acto) sen taquilla 150 €

.- Festivais ou actos non deportivos ( por acto) con taquilla 300 €

ARTIGO 7. DEIVINDICACIÓN

Deivindícase a taxa e nace a obriga de contribuír desde que se solicita a utilización das instalacións contidas nesta ordenanza.

ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIÓN

A xestión e recadación da taxa encoméndase ao servizo municipal de Deportes. Nos centros xestionados por concesión administrativa ou outras modalidades de xestión indirecta, o contrato ou convenio poderá facultar o concesionario para a xestión e recadación da taxa nos termos e coas condicións sinaladas no prego e demais normativa contractual.

A presente taxa esíxese en réxime de autoliquidación. As devolucións que procedan por falta de prestación do servizo debido a causa non imputable ao obrigado a pago, tramitaranse polo procedemento que rexe o reintegro de pagos indebidos.

ARTIGO 9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS

Para a cualificación das infraccións tributarias, así como das sancións que lles corresponden en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria e na Ordenanza Xeral de Xestión.

DISPOSICION DEROGATORIA

Coa entrada en vigor da presente ordenanza quedan derogadas a Ordenanza Reguladora do prezo público pola utilización do pavillón polideportivo de San Marcos publicada no BOP nº 12 de 16 de xaneiro de 2006 e a Ordenanza reguladora da taxa pola utilización do pavillón municipal así como a prestación de servizos no mesmo publicada no BOP nº 21 de 27 de xaneiro de 1999