Cambre - Ordenanza reguladora da inscrición dos participantes nos programas de actividades do Concello de Cambre, e das condicións do seu desenvolvemento.

Publicación provisional: 30/03/2010 BOP Nº: 59
Publicación definitiva: 24/05/2010 BOP Nº: 95
Aplicable dende: 10/06/2010
Derogada: 30/04/2014 BOP Nº: 81

Artigo 1.

O prazo de inscrición abrirase como mínimo 10 días antes do comezo das actividades e establecerase durante o período determinado que se fixe para cada actividade.

Artigo 2

A inscrición farase presentando a ficha que acompañe aos trípticos debidamente cuberta, no rexistro do Concello de Cambre, en horario de atención ao público, no prazo establecido, acompañada da documentación requirida para cada caso. Pode contemplarse a posibilidade de presentar a solicitude nas oficinas que desenvolvan as actividades.

Artigo 3.

Nos casos en que así se contemple especificamente na convocatoria, poderá realizarse a inscrición por outros medios: internet, correo electrónico, fax, teléfono...

Artigo 4.

A inscrición realizarase a nome do participante e no caso dos menores de idade deberán contar coa autorización do seu pai/nai ou titor legal, para participar na actividade na que se inscribe.

O feito de asinar a ficha de inscrición da actividade solicitada, supón a aceptación das condicións e normas xerais do programa, incluíndo o tratamento de datos de carácter persoal e imaxes segundo a lexislación vixente.

No momento de facer a inscrición nunha actividade por primeira vez, cando sexa necesario o solicitante achegará coa solicitude un certificado ou informe médico ou informe que acredite que non está imposibilitado para realizar a actividade na que se inscribe. Este certificado/ informe/enquisa non será necesario en anos sucesivos, agás que se produzan variacións na saúde do interesado, na actividade solicitada ou se se contempla a súa revisión cada certo tempo.


Artigo 5.

Os solicitantes deberán:

- Inscribirse na actividade desexada cada ano/curso, xa que o feito de participar en anos/cursos anteriores na mesma actividade non dá dereito á reserva de praza.

- Ter a idade establecida para a actividade á que se quere inscribir, cumprila no transcurso da actividade ou pertencer ao curso escolar establecido, segundo se marque na convocatoria correspondente.

- Reunir as condicións físicas e de saúde necesarias para realizar a actividade na que se inscriba, para o que o Concello de Cambre poderá requirir informe médico ou documentación complementaria.

O Concello de Cambre non admitirá as inscricións daquelas persoas que:

- Non estean ao corrente no pagamento das cotas doutras actividades municipais.

- Á vista do resultado do informe médico, teñan desaconsellada a realización da actividade solicitada.

- Non cumpran os requisitos establecidos nas normas e condicións xerais do programa.

En cada convocatoria establecerase un prazo para a subsanación da documentación presentada.

Artigo 6.

Terán preferencia para participar nas actividades as persoas empadroadas no Concello de Cambre. En casos puntuais, terá preferencia a persoa que trala valoración e/ou informe técnico correspondente, debidamente xustificado necesite con base en criterios sociais ou doutra índole participar nunha determinada actividade.

En determinadas actividades, segundo se marque na convocatoria correspondente, priorizarase a selección de persoas que non participaron nesa actividade en edicións anteriores.

Artigo 7.

A selección das solicitudes presentadas será, como regra xeral, pola súa orde de recepción. Non obstante, se no prazo establecido o número de solicitudes é maior ao das prazas ofertadas para cada actividade farase un sorteo. Este sorteo farase se o número de solicitudes de persoas empadroadas no Concello de Cambre é maior ao de prazas ofertadas.

No caso de facer sorteo as persoas non empadroadas en Cambre pasarán á lista de espera a continuación do último solicitante empadroado que entregou a súa inscrición no prazo establecido e segundo a orde de recepción da súa solicitude.

O sistema de sorteo será o que amosamos a continuación:

Elabórase unha lista de solicitudes de inscrición ben por orde alfabético, ou ben por orde de inscrición, segundo se estableza en cada convocatoria. A continuación, a cada solicitude asígnaselle un número. Extráese dun bombo unha bola cun número. Como ese número corresponde a unha solicitude, cóntase a partir desa o número de prazas máximo establecido para a actividade en cuestión. A partir do último seleccionado, establécese a lista de espera.

Do sistema de sorteo darase a debida información e realizarase en acto público coa asistencia mínima dun técnico do departamento correspondente e a secretaria xeral do Concello ou funcionario/a habilitado para o efecto.

En caso de recibir solicitudes fóra do prazo establecido incluiranse por rigoroso orde de inscrición a continuación do último solicitante da lista de espera, dos inscritos no prazo establecido.

Artigo 8.

Os programas e actividades reguladas por esta ordenanza, aprobaranse por resolución do alcalde ou concelleiro-delegado da área que corresponda.

A lista de alumnos, usuarios ou participantes admitidos, e a lista de espera, publicarase no taboleiro de anuncios do concello e dos departamentos correspondentes e/ou na páxina web municipal.

Artigo 9

Unha mesma persoa poderase inscribir en varias actividades diferentes, sempre e cando non coincidan nos seus horarios. Non se admitirán solicitudes para unha actividade repetida en diferentes roldas, agás que, ao seu comezo, haxa prazas baleiras.

Artigo 10.

As actividades comezarán na data que se determine, sempre e cando se cumpra o número mínimo de alumnos e/ou participantes establecido para a súa implantación.

Se por causas imputables ao Concello, unha actividade non comeza na data estipulada, ou se perde algún día de desenvolvemento dela, os participantes terán dereito a recuperar as sesións non realizadas, na forma que o concello determine.

Artigo 11.

O pagamento da cota da actividade, deberá realizarse no prazo establecido en cada convocatoria e, en todo caso, antes do día do comezo da actividade.

A forma do pagamento, as contías que corresponde aboar, así como as posibles reducións, serán as fixadas nas ordenanzas fiscais ou acordos reguladores de prezos públicos que o Concello de Cambre aprobe para cada exercicio.

A aplicación dos descontos requirirá, en todo caso, a presentación da correspondente documentación acreditativa.

Artigo 12

No caso de que o sistema de pagamento requirise a utilización dun impreso oficial de liquidación, unha vez efectuado o aboamento, deberase entregar o xustificante deste nas oficinas do Concello de Cambre.

Artigo 13

Serán causas de baixa do participante nas actividades, as seguintes:

- Se o alumno, usuario ou participante non está ao corrente do pagamento das cotas da actividade, polo que en sucesivas convocatorias non poderá participar ata que o faga efectivo, tal e como consta no artigo 5 da presente ordenanza.

- Se despois do comezo da actividade resultase que o alumno, usuario ou participante non reúne as condicións físicas e de saúde adecuadas, que tivera cando a solicitou.

- Se o alumno, usuario ou participante falta de forma inxustificada á actividade, segundo estea regulado en cada caso.

- Se o alumno, usuario ou participante mostra un comportamento incorrecto durante a actividade, logo da correspondente reunión que se realice para o efecto entre o participante, o monitor, unha testemuña, un técnico do departamento do Concello de Cambre, e o concelleiro delegado do Departamento.

- O non cumprimento das normas da actividade ou das directrices dos responsables dela.

Artigo 14.

As baixas voluntarias nunha actividade deberán comunicarse por escrito ao Concello de Cambre, no rexistro do Concello de Cambre ou nas oficinas municipais, sen prexuízo do aviso persoal ou telefónico aos técnicos do concello ou ao propio monitor, así como por outros medios (internet, correo electrónico, fax…) que se determinará especificamente en cada convocatoria.

Artigo 15.

O Concello de Cambre poderá cancelar a actividade se durante o seu transcurso o número de alumnos, usuarios ou participantes se reducise por debaixo do número mínimo establecido para o seu desenvolvemento.

A devolución das cotas aboadas pola actividade realizarase tendo en conta as diversas formas de efectuar o pagamento establecidas no acordo correspondente.

Artigo 16.

O Concello de Cambre garantirá como mínimo:

- Que as instalacións onde se van realizar as actividades sexan as adecuadas.

- Que haxa material suficiente para o seu desenvolvemento.

- Que os monitores estean debidamente cualificados.

- Os alumnos, usuarios ou participantes das actividades terán un seguro de accidentes que cubrirá os danos por accidente para cada participante, durante todo o tempo que dure a actividade desenvolvida.

- A calidade das actividades en xeral.

Artigo 17.

O Concello de Cambre resérvase o dereito a modificar as condicións reflectidas en cada Programa de Actividades, se as circunstancias así o aconsellasen. Para iso, elaborarase o correspondente informe-proposta por parte dos técnicos municipais, no cal se xustifique a necesidade da modificación, que deberá ir asinado polo concelleiro responsable da área. De todas as modificacións que se decidan, darase a correspondente información aos participantes mediante circulares, notas informativas, etc...

Disposición derrogatoria:

Queda derrogada a anterior ordenanza reguladora da inscrición dos participantes nos programas de actividades do Concello de Cambre, e das condicións do seu desenvolvemento aprobada inicialmente en sesión plenaria de 27 de maio de 2004 e publicada no Boletín Oficial da Provincia de 7 de agosto de 2004, BOP número 181.