Laracha A - Ordenanza fiscal núm. 22, reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público local por mesas, cadeiras, tribunas, taboados, e outros elementos análogos

Publicación provisional: 15/04/2010 BOP Nº: 69
Publicación definitiva: 31/05/2010 BOP Nº: 100
Aplicable dende: 01/06/2010

Artigo 1.- Fundamento e réxime.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004 polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello da Laracha establece a taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos.

Artigo 2.- Feito impoñible.

1.- Constitúe o feito impoñible desta taxa a ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos

2.- Cando con ocasión dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza se producisen estragos no pavimento, instalacións da vía pública ou bens de uso público, os titulares daqueles están obrigados a reparar ou reconstruír os danos causados con independencia do pago da taxa. Se os danos fosen irreparables o concello será indemnizado. A indemnización fixarase nunha suma igual ao valor das cousas destruídas.

Artigo 3.- Devengo.

A obrigación de contribuír nacerá pola ocupación do dominio público local, autorizada na correspondente licenza ou desde que se inicie o aproveitamento, se se produciu sen a oportuna autorización.

Artigo 4.- Suxeitos pasivos.

Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, a quen se autorice para efectuar a ocupación do dominio público local.

Artigo 5.- Base impoñible.

A base estará constituída, de acordo coa tarifa definida no artigo seguinte, polo tempo de duración dos aproveitamentos e pola superficie en metros cadrados ocupada polas mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos.

Artigo 6.- Tarifa.

Aplicarse unha tarifa única de 0,50 euros, por metro cadrado ou fracción e mes, pola ocupación da vía pública con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos.

Artigo 7.- Responsables.

O réxime de responsabilidades axustarase ao previsto nos artigos 41 a 43 da Lei 58/2003 xeral tributaria.

Artigo 8.- Exencións , reducións e demais beneficios legalmente aplicables.

De conformidade co disposto no Real decreto lexislativo 2/2004, non se recoñece beneficio tributario ningún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais ou os previstos en normas con rango de lei.

O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais non estarán obrigados ao pago das taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do domino público polos aproveitamentos inherentes aos servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os que inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á defensa nacional.

Artigo 9.- Normas de xestión.

O tributo liquidarase por cada aproveitamento solicitado e conforme ao tempo que o interesado indique ao pedir a correspondente licenza.

As persoas naturais ou xurídicas interesadas na obtención dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza, presentarán no concello solicitude detallada da súa natureza, tempo e duración destes, lugar exacto onde se pretenden realizar, sistema de delimitación e en xeral cantas indicacións sexan necesarias para a determinación do aproveitamento desexado.

Coa solicitude de licenza abonarase en concepto de depósito a cantidade resultante de aplicala tarifa. No caso de concederse a licenza o depósito será considerado pago da taxa, en caso contrario o solicitante pode esixir a devolución do mesmo.

Cando se realicen aproveitamentos sen licenza ou excedendo do autorizado, se practicarán de oficio as liquidacións que correspondan e se imporán as sancións que procedan. O pago da taxa non supón a adquisición do dereito a realizar o aproveitamento, podendo a administración municipal adoptar as medidas que procedan para evitar a continuación de aqueles que no poidan ser autorizados por non cumprir as condicións requiridas.

Esta taxa esíxese en réxime de autoliquidación.

Artigo 10.- Infraccións e sancións tributarias.

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais do previsto nesta ordenanza, rexerase segundo o disposto no Título IV da Lei xeral tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, mantendo a súa vixencia en tanto non sexa modificada ou derogada expresamente.