Negreira - ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE NEGREIRA

Publicación provisional: 21/01/2013 BOP Nº: 14
Publicación definitiva: 08/03/2013 BOP Nº: 47
Aplicable dende: 09/03/2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local (BOE nº 80, do 3 de abril de 1985), establece no seu artigo 25.2k) que os concellos exercerán, en todo caso, competencias nos termos da lexislación do Estado e das Comunicades Autónomas en materia de prestación de servizos sociais e de promoción e reinserción social.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, regula o dereito de todas as persoas aos servizos sociais, correspondéndolles, aos poderes públicos, garantir este dereito, posibilitando así que as liberdades e igualdades entre individuos sexan reais e efectivas, tal e como consagra a propia Constitución Española.

A Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu capítulo II, o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar.

Coa entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, así como a normativa estatal e galega que a desenvolve, fíxose necesario establecer un novo marco regulador de carácter básico dos contidos, formas de prestación e aspectos procedementais e organizativos de axuda no fogar de maneira que coa aprobación da Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, se estableceron pautas de carácter xeral para asegurar un nivel equitativo de atención a todas as persoas que tiñan limitada a súa autonomía persoal.

O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia, establece no seu artigo 7. b) como requisito xeral dos centros e programas de servizos sociais, dispoñer dunhas normas de funcionamento, visadas polo órgano competente, en materia de autorización e inspección de servizos sociais, da Xunta de Galicia, que garanta o respecto ao dereito das persoas usuarias e establezan as condicións de prestación e desenvolvemento dos servizos.

Coa aprobación e publicación do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, faise necesario adaptar a normativa municipal existente en materia de axuda no fogar co fin de dar cumprimento ao establecido na disposición derradeira primeira do citado decreto.

En consecuencia e coa finalidade de garantir unha equidade, calidade e intensidade homoxéneas nos tipos de atención e os criterios de participación económica das persoas usuarias, o Concello de Negreira, de conformidade co marco normativo referenciado que confire aos concellos a potestade regulamentaria, e de autoorganización dentro da esfera das súas competencias, regula os requisitos e condicións da prestación do servizo de axuda no fogar municipal, a través da presente ordenanza.

CAPÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º.- Obxecto.

É obxecto desta ordenanza a regulación do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo concello de Negreira.

Artigo 2º.- Ámbito de aplicación.

O establecido nesta ordenanza é de aplicación ao servizo de axuda no fogar que se desenvolve no concello de Negreira.

Artigo 3º.- Natureza, definición e obxectivos do servizo.

1. O servizo de axuda no fogar é un servizo público de carácter local, consistente en ofrecer un conxunto de atencións ás persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu contorno habitual.

2. O servizo de axuda no fogar poderá prestarse, a calquera persoa ou unidade de convivencia, para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato.

3. O servizo de axuda no fogar ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora, naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía persoal ou nos casos de desestructuración familiar.

Son obxectivos do servizo de axuda no fogar:

a) Mellorar a calidade de vida das persoas usuarias.

b) Posibilitar a permanencia das persoas no seu contorno de convivencia habitual.

c) Favorecer e potenciar a autonomía persoal no propio domicilio.

d) Manter, mellorar e recuperar as redes de relación familiar e social.

e) Previr situacións de dependencia ou exclusión social.

f) Retardar ou evitar a institucionalización.

g) Reforzar a solidariedade e potenciar o voluntariado social.

Artigo 4º.- Contido do servizo

1. De conformidade coa valoración técnica realizada en cada caso polos servizos sociais, no marco do servizo de axuda no fogar poderán prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico:

a. Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como:

I. Asistencia para levantarse e deitarse.

II. Apoio no coidade e hixiene persoal, así como para vestirse.

III. Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para alimentarse.

IV. Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos.

V. Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espacio-temporal.

VI. Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.

b. Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria, tales como:

I. Acompañamento fóra do fogar para acudir a consultas ou tratamentos.

II. Apoio na realización de xestións necesarias e urxentes.

c. Atención das necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como:

I. Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.

II. Compra de alimentos e outros productos de uso común.

III. Preparación dos alimentos.

IV. Lavado e coidado das prendas de vestir.

V. Coidados básicos da vivenda.

Este tipo de atención poderá ser facilitado en parte, se é o caso, por programas específicos de lavandería ou alimentación a domicilio.

d. Atencións de carácter psicosocial e educativo: intervencións técnico – profesionais formativas e de apoio ao desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á convivencia e á integración na comunidade así como á mellora da estructuración familiar.

2. Con carácter complementario, o servizo de axuda no fogar poderá incorporar, entre outros, os seguintes tipos de atención:

a. Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos saudables.

b. Prestación de atención a distancia mediante dispositivos de teleseguimento, teleasistencia e similares.

c. Adaptacións funcionais do fogar.

d. Servizo de podoloxía.

e. Servizo de fisioterapia.

3. Poderán integrarse, ademais, dentro do servizo de axuda no fogar, determinadas atencións e actividades que se desenvolvan fóra do marco do domicilio da persoa usuaria, sempre que, de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo, incidan de maneira significativa na posibilidade de permanencia no fogar e na mellora da autonomía e calidade de vida.

4. En todo caso, as atencións prestadas terán un carácter de reforzo e non substitutivo das propias capacidades da persoa usuaria ou doutras persoas do seu contorno inmediato, de maneira que se facilite e promova a súa autonomía.

5. En ningún caso poderán formar parte das actuacións desenvolvidas polo servizo:

a. A realización de actividades domésticas, que non fosen incluídas no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

b. Actuacións, que polo seu carácter sanitaria, deban en todo caso, ser realizadas por persoal facultativo.

Artigo 5º.- Persoas destinatarias.

1. O servizo de axuda no fogar estará aberto a todas as persoas ou unidades de convivencia para as que, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, o servizo atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu contorno inmediato, así como fogares con menores, en que se observe a necesidade dunha intervención de carácter socioeducativo. Tamén poderá dar unha resposta preventiva e socializadora a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.

2. En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

3. As persoas destinatarias deberán estar empadroadas no concello de Negreira.

Artigo 6.- Dereitos das persoas usuarias.

As persoas usuarias do servizo, no marco dos dereitos que con carácter xeral se lle recoñecen na lexislación aplicable sobre servizos sociais e, se é o caso, sobre o procedemento administrativo común, terán dereito:

1. A seren tratadas co respecto debido á súa dignidade, intimidade e autonomía.

2. A accederen e utilizaren o servizo en condicións de igualdade e non discriminación.

3. A recibiren unha atención individualizada e adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración determinadas en cada caso.

4. A recibiren unha información de xeito áxil, suficiente, veraz e comprensible sobre os recursos e as prestacións do sistema galego de servizos sociais, así como a que sexan asistidas e orientadas nos trámites necesarios de cara ao seu acceso aos demais sistemas de benestar social.

5. A teren asignada unha persoa profesional de referencia que actúe como interlocutora principal e que asegure a coherencia da intervención.

6. A coñeceren a organización e o regulamento do servizo.

7. Ao tratamento confidencial dos seus datos de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

8. A coñeceren a situación do seu expediente

9. A seren informadas, de maneira clara e precisa, sobre a intervención prevista e elixir libremente, dentro da capacidade de oferta do sistema e logo da valoración técnica, o tipo de medidas ou de recursos adecuados para o seu caso, así como a participar na toma de decisións que modifiquen o proceso de intervención acordado.

10. Á calidade dos servizos recibidos e a presentaren queixas e suxestións á persoa coordinadora do servizo.

11. Ao respecto dos seus dereitos lingüísticos, garantindo, en todo caso, o desenvolvemento da actividade do servizo dende a práctica dunha oferta positiva do idioma galego.

Artigo 7º.- Deberes das persoas usuarias.

As persoas usuarias, no marco dos deberes que con carácter xeral se establecen no artigo 7 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, e, se é o caso, na lexislación vixente sobre o procedemento administrativo común, terán os seguintes deberes:

1. Residir efectivamente no Concello de Negreira.

2. Cumprir as normas, requisitos e procedementos para o acceso aos diferentes servizos.

3. Facilitar a información precisa e veraz sobre as circunstancias determinantes para o acceso e utilización dos servizos, así como comunicar ao persoal de referencia, os cambios de circunstancias familiares, sociais ou financeiras que puideren resultar relevantes na asignación, modificación, suspensión ou extinción das prestacións ou servizos.

4. Cumprir coas condicións do servizo, facilitando e colaborando na execución das tarefas do persoal ao seu cargo e pondo á súa disposición, cando se trate dun servizo realizado no domicilio, os medios materiais necesarios.

5. Colaborar co persoal encargado do seu caso, acudindo ás entrevistas programadas, seguindo as orientacións e participando no desenvolvemento das actividades incluídas no servizo, centro ou programa en función das súas capacidades e nos termos acordados en cada caso.

6. Manter unha actitude positiva de colaboración coas persoas profesionais dos servizos sociais comunitarios, participando activamente no proceso pautado de mellora, autonomía persoal e inserción social.

7. Facilitar e cooperar no seguimento, avaliación e inspección do servizo.

8. Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que lles presten o servizo, así como respectar os límites das súas obrigas laborais.

9. A comunicar, con dez días de antelación, en circunstancias ordinarias e previsibles, calquera ausencia temporal que puidese impedir ou dificultar a execución dos servizos que, se fose o caso, se prestasen no seu domicilio.

10. Manter informado sobre os aspectos relativos á súa saúde para mellorar a súa atención, e permitir adoptar as medidas preventivas que se requiran.

11. Comunicar enfermidades infectocontaxiosas para tomar medidas de protección necesarias para os profesionais e facilitar datos médicos co obxecto de cumprir a normativa de prevención de riscos laborais.

12. Non realizar cambios de horarios, tarefas, etcétera, sen autorización do técnico responsable do servizo.

13. Permanecer no domicilio mentres se preste o servizo, a menos que se autorice por escrito e baixo a súa responsabilidade e previo acordo ó respecto.

14. Participar no pagamento do servizo nos termos que se estableza na súa norma reguladora.

15. Sufragar os gastos do material de limpeza, aseo e alimentación. Só en casos excepcionais, detectados polo persoal técnico responsable e previo informe ó respecto, valorarase a posibilidade de axuda económica por este concepto.

Artigo 8º.- Deberes dos/as auxiliares de axuda no fogar.

1. O trato será sempre de respecto, evitando que a confianza co usuario e a súa familia interfiran no seu traballo.

2. Respectar a confianza do usuario e gardar a debida confidencialidade.

3. Non acudir ó lugar de traballo acompañado de persoas alleas ó servizo.

4. Non se poderá recibir en custodia, diñeiro, xoias nin obxectos.

5. Non recibir ningún tipo de prestación/bonificación por parte do usuario/a do servizo de axuda no fogar.

6. Non facerlle traballos a outros membros da familia distintos dos beneficiarios, aínda que convivan na mesma casa, se así non está establecido no proxecto de intervención.

7. Non realizar en ningún caso tarefas domésticas que non foran incluídas no proxecto de intervención.

8. Non se dispoñerá de chaves de ningún domicilio salvo autorización por escrito do usuario/a.

9. En caso de ausencia os/as auxiliares deberán poñelo en coñecemento do xefe de persoal coa maior brevidade posible para facilitar así a súa substitución a fin de evitar a non prestación do servizo ós usuarios/as do mesmo.

Artigo 9º.- Causas de extinción e modificación do servizo.

1. Son causas de extinción do servizo de axuda no fogar, as seguintes:

a. A renuncia da persoa usuaria

b. O cambio de programa individual de atención ou do proxecto de intervención que implique un cambio de asignación de recurso e a súa incompatibilidade co servizo de axuda no fogar.

c. Traslado definitivo da súa residencia a outro concello.

d. Falecemento da persoa usuaria.

e. Incumprimento reiterado dos deberes e obrigas establecidas para as persoas usuarias na prestación do servizo.

f. A falta reiterada de pagamento do servizo.

g. Desaparición das causas que motivaron a prestación do servizo.

2. Ademais, con carácter xeral, a alteración das circunstancias tidas en conta para a concesión do servizo, poderá dar lugar á modificación das condicións de prestación nas que fora concedido inicialmente. Os cambios de circunstancias, en calquera caso, deberán substanciarse no expediente individual, mediante un novo informe social.

3. Cando se trate dun servizo público de axuda no fogar, asignado a persoas en situación de dependencia, na correspondente resolución de Programa Individual de Atención, consonte o establecido na Orde de 2 de xaneiro de 2012, de desenvolvemento do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento do sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, modificado polo Decreto 148/2011, do 7 de xullo, a incoación por parte da entidade titular do servizo, dun expediente de extinción ou modificación das condicións de prestación do servizo, deberá notificarse en todo caso ao órgano competente para ditar resolución de Programa Individual de Atención.

Artigo 10º.- Causas de suspensión temporal do servizo.

Son causa de suspensión temporal do servizo, logo de tramitación do correspondente expediente e informe razoado do persoal técnico coordinador do servizo, que deberá incorporarse ao expediente persoal, as que seguen:

1. Ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de tres meses, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan a súa ausencia.

2. Modificación temporal das causas que motivaron a necesidade do servizo: poderá suspenderse o servizo en tanto persista o cambio de circunstancias causante da suspensión, coa excepción das prazas vinculadas a un dereito exercido dentro do sistema de autonomía e a atención á dependencia, suposto no que se estará ao disposto na correspondente normativa reguladora.

CAPÍTULO II. DA PRESTACIÓN DO SERVIZO

SECCIÓN 1ª. DISPOSICIÓNS COMÚNS

Artigo 11º.- Formas de prestación do servizo.

O servizo público de axuda no fogar será prestado polo concello de Negreira ben directamente, ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión de servizos públicos, regulados na normativa vixente sobre contratos do sector público, a través de entidades privadas debidamente autorizadas.

Artigo 12º.- Requisitos específicos.

1. Existirá un profesional de referencia, que actuará como coordinador do servizo e que deberá estar en posesión dunha cualificación mínima de diplomatura universitaria na área de servizos sociais. No caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50, o persoal técnico mínimo esixible será de 0,02 profesionais en cómputo de xornada completa por persoa usuaria. Nos demais casos aplicarase a seguinte táboa:

Número de persoas usuarias

Persoal técnico mínimo

50 a 99

1 técnico/a titulado/a xornada completa

100 a 199

2 técnicos/as titulados/as a xornada completa

200 a 399

3 técnicos/as titulados/as a xornada completa

Incrementos sucesivos

Por cada grupo de 200 persoas usuarias corresponderá un incremento de 1 técnico/a titulado/a a xornada completa

2. O persoal que presta atención directa nos domicilios das persoas usuarias estará formado por auxiliares de axuda no fogar, que, no caso de prestar o servizo a persoas en situación de dependencia valorada, deberán estar en posesión do título de formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado no Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.

3. O seguimento da prestación do servizo nos domicilios das persoas usuarias realizarase polo persoal coordinador sempre que as circunstancias o fagan necesario e, como mínimo, con carácter bimensual. Da supervisión realizada quedará constancia no correspondente expediente individual. Mediante esta supervisión revisarase e axustarase, se fose o caso, o contido das prestacións expresado no proxecto de intervención e no acordo de servizo.

4. O Concello de Negreira, e de ser o caso, a entidade prestadora en réxime privado do servizo, abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos:

a. Un informe social, asinado por un traballador ou traballadora social da entidade titular do servizo.

b. Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o Anexo II desta ordenanza.

c. Un acordo de servizo asinado entre o Concello de Negreira e a persoa usuaria, segundo o anexo IX desta ordenanza.

d. Informes de seguimento periódicos, que terán un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

5. Os solicitantes deben estar empadroados e residir no concello de Negreira.

En todo caso o tratamento da información contida nos expedientes realizarase de acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

 

SECCIÓN 2ª. DA PRESTACIÓN DO SERVIZO POLO CONCELLO DE NEGREIRA

Artigo 13º.- Modalidades de acceso ao servizo, organización e procedemento

O acceso ao servizo de axuda no fogar municipal producirase de acordo co seguinte:

1. Acceso directo: O acceso será prioritario e directo para as persoas que, tendo recoñecida unha situación de dependencia, se lles asigne a axuda no fogar na correspondente resolución de programa individual de atención, e consonte a aplicación do programa de asignación de recursos, establecido no título II do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos. Para estes efectos, o concello de Negreira, cando sexa o caso, procederá a dar de alta as persoas en agarda, de acordo coa orde de prelación establecida no programa de asignación de recursos. As persoas para as que o programa individual de atención, determine o servizo de axuda no fogar como recurso principal ou idóneo terán, en todo caso, preferencia sobre aquelas ás que se lles asigne o servizo de axuda no fogar como respiro do coidador.

2. Acceso de libre concorrencia: Para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, o acceso ao servizo, logo da prescrición técnica do profesional de referencia resolverase en réxime de libre concorrencia, segundo o seguinte procedemento:

a. Presentación da solicitude, segundo o anexo IV desta ordenanza, dirixida ao Alcalde no Rexistro Municipal do Concello, acompañada da seguinte documentación:

I. Fotocopia do DNI da persoa beneficiaria do servizo e das persoas que convivan no mesmo domicilio, de ser o caso.

II. Fotocopia da tarxeta sanitaria da persoa solicitante

III. Certificado de convivencia

IV. Informe médico ou clínico sobre o seu estado de saúde

V. Certificado de discapacidade e/ou certificado do grao e nivel de dependencia, de ser o caso

VI. Xustificantes de ingresos da persoa solicitante e do resto dos membros da unidade de convivencia:

1. Fotocopia da última declaración da renda ou no seu defecto certificado de imputacións do IRPF expedido pola Axencia Tributaria.

2. Certificados de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións, subsidios e outros bens que posúan.

3. Xustificante de aluguer de vivenda, de ser o caso.

4. Calquera outra documentación que sexa requirida polo traballador/a social para a valoración do seu expediente.

En todo caso, o tratamento da información contida nos expedientes individuais realizarase de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

As solicitudes incompletas contarán cun prazo de 10 días para emendar deficiencias, en caso de non facelo, serán arquivadas sen máis trámite tal como se establece na lexislación que regula o procedemento administrativo.

b. As solicitudes presentadas serán valoradas polo/a traballador/a social dos servizos sociais comunitarios do concello, que, unha vez realizada a correspondente visita domiciliaria, determinará, mediante o informe técnico, a idoneidade do servizo, así como a intensidade recomendable para cada caso concreto, tendo en conta todas as circunstancias de necesidade e a aplicación do baremo establecido a tal fin, segundo anexo I.

Transcorrido un prazo máximo de 3 meses, a contar dende o día seguinte ó que fora completada a documentación preceptiva, sen formalizarse a resolución, a persoa interesada deberá entender denegada a súa solicitude.

3. Acceso por urxencia sobrevida: Nos casos de urxencia sobrevida, entendendo por tal os de aquelas persoas que se atopen nunha situación de extrema e urxente necesidade, previamente valorada polo persoal técnico de Servizos Sociais, mediante resolución motivada de Alcaldía ou do Concelleiro delegado procederase a iniciar de oficio a prestación do servizo de xeito inmediato, e sen prexuízo da posterior instrucción co correspondente expediente.

En todo caso, darase prioridade de acceso ao servizo, ás persoas que teñan un dereito recoñecido de atención, dentro do sistema de autonomía e atención á dependencia.

A solicitude resolverase por Decreto de Alcaldía, podendo esta competencia ser delegada de conformidade co disposto no artigo 21.3 da Lei de Bases de Réxime Local. A resolución fará indicación expresa do número de horas que se prestarán, relación de tarefas que se levarán a cabo e a porcentaxe de financiamento da persoa usuaria sobre o custo total do servizo. No caso de ser desfavorable, o acordo deberá de motivar as razóns de denegación.

Para o inicio da prestación do servizo será requisito previo asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo IX desta ordenanza (anexo III da Orde de 22 de xaneiro de 2009).

Anualmente, farase unha revisión de todas as persoas beneficiarias do servizo, co fin de comprobar que cumpre as condicións para a continuidade do mesmo. Para a renovación anual do servizo, as persoas beneficiarias deberán presentar a documentación establecida no apartado a) deste artigo, agás aquela que xa conste no seu expediente individual.

Artigo 14º.- Desenvolvemento da prestación do servizo.

1. O prazo de alta no servizo, será como máximo dunha semana, dende que a persoa usuaria se lle asigna o recurso dende o Programa de Asignación de Recursos para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de dependencia, ou dende que se aproba a súa solicitude na Xunta de Goberno Local, para as persoas que acceden ao servizo na modalidade de libre concorrencia. Para as persoas usuarias ás que se lles concede o servizo, pola vía de urxencia, o prazo de alta será como máximo de dous días.

2. Previo ao inicio do servizo, o persoal técnico realizará unha avaliación da situación e establecerá un consenso coa persoa usuaria, sobre as actuacións e tarefas a desenvolver no domicilio. Designarase tamén a persoa profesional de referencia.

3. A asignación do persoal de atención directa farase en base ó perfil requirido para cada caso concreto e realizarase unha visita domiciliaria para a presentación do persoal de atención directa á persoa usuaria.

Se a persoa beneficiaria, rexeita ao/á auxiliar de axuda no fogar que se lle asigna, sen razón suficientemente xustificada, pasará á lista de espera ata que se lle asigne outro/a auxiliar, sempre que sexa tecnicamente posible.

Os cambios no persoal técnico asignado, así como nos horarios de prestación do servizo, que deban efectuarse, por circunstancias de necesidades de organización do servizo, comunicaranse á persoa beneficiaria, seguindo en vigor o acordo asinado.

4. Para o inicio da prestación do servizo, será requisito previo, asinar o acordo de servizo, segundo o modelo establecido no anexo IX desta ordenanza.

5. O persoal técnico elaborará un proxecto de intervención, segundo o anexo II desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009), que deberá conter: días da semana de atención, horario concreto no que se desenvolverá a prestación, identidade do persoal de atención directa responsable da execución do proxecto, obxectivos e tarefas a desempeñar no domicilio, seguimento efectivo da prestación no domicilio do usuario, con carácter mínimo bimensual.

6. Farase entrega á persoa usuaria, dunha copia da ordenanza municipal de axuda no fogar, debidamente visada polo órgano competente.

7. Así mesmo, entregarase á persoa usuaria e ao persoal de atención directa, do documento que conteña as tarefas a desenvolver no domicilio.

8. Informarase ás persoas usuarias da existencia dun libro de reclamacións, que estará á súa disposición, para calquera queixa ou reclamación. No caso de queixa ou reclamación, facilitarase unha copia da queixa á persoa usuaria e remitirase o orixinal ao servizo de inspección no prazo de tres días, xunto cun informe do caso, segundo establece o artigo 6.i) do Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

9. O departamento de servizos sociais do Concello abrirá un expediente por cada persoa usuaria ou por cada unidade de convivencia á que presta o servizo, no cal constará, cando menos:

● Un informe de avaliación inicial, asinado polo técnico competente, responsable da coordinación do servizo de axuda no fogar.

● Un proxecto de intervención, asinado polo técnico responsable, segundo o anexo II desta ordenanza (anexo II da Orde do 22 de xaneiro de 2009).

● Un acordo de servizo asinado entre o concello de Negreira e a persoa usuaria, segundo o anexo IX desta ordenanza.

● Informes de seguemento da prestación nos domicilios das persoas usuarias, que terán, como mínimo, un carácter bimensual, ou extraordinarios, cando as circunstancias así o aconsellen.

Artigo 15º.- Intensidade na prestación do servizo.

1. A intensidade do servizo determinarase, con carácter xeral, en horas mensuais de atención, distribuídas en función das necesidades da persoa usuaria e do informe técnico.

2. A intensidade do servizo de axuda no fogar, para as persoas atendidas no marco do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, estará predeterminada no seu programa individualizado de atención. A súa aplicación horaria será flexible e conforme co proxecto de intervención, de xeito que, cando menos, se garanta a cobertura das necesidades de atención de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, relacionadas no artigo 4.1º a) da Orde de 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, todos os días da semana.

3. Nos restantes casos, a intensidade do servizo, virá determinada na prescrición efectuada polo departamento de servizos sociais do concello.

Artigo 16º.- Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da dependencia.

1. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase en atención á súa renda e, se é o caso, ao seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, a renda e patrimonio do cónxuxe e a existencia de persoas convivintes, economicamente dependentes. Para o cálculo da citada capacidade económica, observaranse os criterios e regras dispostos na Resolución do 2 de decembro de 2008, da Secretaría de Estado de Políticas Sociais, Familia e Atención á Dependencia e Discapacidade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia, sobre determinación da capacidade económica do beneficiario e sobre os criterios de participación deste nas prestacións do dito sistema, así como ás normas regulamentarias promulgadas pola Xunta de Galicia que incorporen aquelas regras ao sistema galego de servizos sociais.

2. O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

Artigo 17º.- Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.

No servizo de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas no artigo anterior, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios:

1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.

2. Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares, determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con deducción das cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.

3. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.

Artigo 18º.- Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atención recoñecido como usuarias do servizo de axuda no fogar.

1.- No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar para persoas dependentes valoradas con dereito de atención recoñecido sexa igual ou inferior ao indicador público de rendas a efectos múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.

2.- Nos demais supostos, aplicarase a seguinte táboa, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade económica da persoa usuaria e en función da intensidade do servizo asignado:

 

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Capacidade económica (referida ó IPREM)

20 h.

30 h.

40 h.

55 h.

70 h.

90 h.

≤ ó 100% do IPREM

0%

0%

0%

0%

0%

0%

>do 100% e ≤ do 115% do IPREM

4,52%

6,56%

8,59%

11,42%

14,47%

18,09%

>do 115% e ≤ do 125% do IPREM

5,41%

7,84%

10,28%

13,66%

17,31%

21,64%

>do 125% e ≤ do 150% do IPREM

5,55%

8,05%

10,54%

14,01%

17,76%

22,19%

>do 150% e ≤ do 175% do IPREM

5,65%

8,19%

10,73%

14,26%

18,07%

22,59%

>do 175% e ≤ do 200% do IPREM

5,72%

8,30%

10,87%

14,45%

18,31%

22,89%

>do 200% e ≤ do 215% do IPREM

5,81%

8,42%

11,03%

14,66%

18,58%

23,23%

>do 215% e ≤ do 250% do IPREM

6,03%

8,75%

11,46%

15,24%

19,31%

24,14%

>do 250% e ≤ do 300% do IPREM

6,24%

9,05%

11,86%

15,76%

19,97%

24,97%

>do 300% e ≤ do 350% do IPREM

6,42%

9,30%

12,19%

16,20%

20,53%

25,66%

>do 350% e ≤ do 400% do IPREM

6,54%

9,48%

12,42%

16,51%

20,93%

26,16%

>do 400% e ≤ do 450% do IPREM

6,63%

9,62%

12,60%

16,75%

21,22%

26,53%

>do 450% e ≤ do 500% do IPREM

6,70%

9,72%

12,74%

16,93%

21,45%

26,82%

Superior ó 500% do IPREM

6,76%

9,80%

12,84%

17,07%

21,63%

27,04%

3.- Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilización do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da táboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.

4.- En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 65% do custo do servizo determinado en termos de prezo/hora.

Artigo 19.- Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copagamento.

1. Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha progresiva participación económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade económica per cápita, de acordo co establecido no artigo 17 desta ordenanza.

CAPACIDADE ECONÓMICA

Participación no custe do servizo de SAF básico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

20%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

25%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM

90%

2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar sexa unha problemática de desestructuración familiar, exclusión social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.

Artigo 20º.- Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos.

De conformidade co artigo 56.7 de Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o concello de Negreira, en concepto de achega das persoas usuarias para a súa participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento dos servizos sociais que reciban.

Artigo 21º.- Da coordinación coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con fondos públicos.

No caso das entidades privadas que presten o servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou parcial con fondos públicos, ou que atendan a persoas usuarias derivadas do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, manterán unha coordinación efectiva cos servizos sociais comunitarios básicos, establecendo un protocolo de comunicación de altas no servizo de cada persoa usuaria, así como unha copia do correspondente proxecto de intervención e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais comunitarios básicos do Concello ou entidade local.

Artigo 22º.- Obrigados ao pagamento.

Están obrigados ao pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, as persoas usuarias beneficiarias do servizo prestado por este Concello ás que se refire o artigo 5.

Artigo 23º. -Nacemento da obriga de pago.

A obriga de pagar as taxas regulados neste acordo regulador, nace, en xeral, dende que se inicie a prestación do servizo e deberá facerse efectivo de acordo coas seguintes normas de xestión:

1. As taxas contempladas nesta ordenanza satisfaranse con carácter posterior á prestación do servizo e con carácter específico, durante a primeira quincena do mes seguinte.

2. Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de atención directa, elaborarase un recibo individual có importe correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se remitirá á entidade bancaria elixida pola persoa beneficiaria, para que se efectúe o pagamento.

Artigo 24º. - Infraccións e sancións.

As infraccións e sancións rexeranse, no relativo ós pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Esta ordenanza derroga expresamente a ordenanza reguladora do servizo de axuda a domicilio publicada no BOP nº 61 de 30 de marzo de 2011 e calquera outra disposición de igual ou inferior rango que sexa contraria á mesma.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da provincia de A Coruña.

ANEXO I

BAREMO PARA DETERMINALA ASIGNACIÓN DO SAF

1.-VALORACIÓN DAS SITUACIÓNS SOCIOPERSOAL E FUNCIONAL DO/DA SOLICITANTE

FACTOR-1: AUTONOMÍA PERSOAL (máximo total 40 puntos)

A. Persoas con Minusvalía ou Dependencia

O valor asignado en función da falta de autonomía das persoas será o que se deduza da valoración realizada polos órganos oficiais competentes para a valoración da discapacidade e do grao de dependencia.

As persoas dependentes valoradas que, polo calendario oficial de implantación, teñan dereito á prestación pola vía de

acceso directo do sistema da dependencia (PIA con posible asignación de servizos de axuda no fogar), non poderán acceder polo sistema de libre concorrencia.

A asignación de valor en función do factor autonomía persoal realizarase de acordo coa seguinte táboa:

TÁBOA DE EQUIVALENCIAS PARA A VALORACIÓN DO NIVEL DE AUTONOMÍA PERSOAL

De 33 % a 64 % de discapacidade

De 65 % A 74 % De discapacidade

75%-100 %

25-39 puntos BVD

81%-87%

50-64 puntos VD

88%-93%

75-89 puntos BVD

94%-100%

Grado de discapacidade en menores de 18 años sen valoración de ATP o BVD

75%-100% discapacidade e ata 14 puntos ATP

75%-100% discapacidade e 15-29 puntos ATP

75%-100% discapacidade e 30-44 puntos ATP

75%-100% discapacidade e 45-72 Puntos ATP

Grado de Discapacidade + Ayuda Terceira persoa. ATP RD 1971/1999

75% discapacidade e hasta 24 puntos BVD

40-49 puntos BVD

65-74 puntos BVD

90-100 puntos BVD

Grado de discapacidade + Axuda Terceira Persoa. Grado de Discapacidade+ Axuda Terceira Persoa. Puntuación BVD (RD. 504/2007)

 

Grado I

Grado I

Grado II

Grado II

Grado III

Grado III

Situación de Dependencia

 

 

 

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Nivel I

Nivel II

Decreto 176/2007

5 puntos

10 puntos

14 puntos

20 puntos

24 puntos

30 puntos

32 puntos

38 puntos

40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL DA AUTONOMÍA PERSONAL

PUNTUACIÓN TOTAL DA AUTONOMÍA PERSONAL

 

FACTOR-2: APOIO SOCIAL (máximo total 20 puntos)

2.1 Vive soa

A persoa vive soa e carece de familiares e/ou redes distintas de apoio (20 puntos)

pts

 

A persoa vive soa, carece de familiares e só ten apoio do contorno veciñal ou outras redes. (18 puntos)

pts

 

TOTAL PUNTOS

2.2 Convive con alguén

A persoa convive con persoa sen capacidade para atendelo (ata 12 puntos):

Cunha persoa maior de 70 anos (3 puntos)

pts

 

Cunha persoa con discapacidade ou dependencia (3puntos)

pts

 

Cunha persoa que carece de tempo (3 puntos)

pts

 

Con incapacidade para organizarse (3 puntos)

pts

 

TOTAL

 

Os familiares néganse a atendelo/a aínda que teñan posibilidades (8 puntos)

pts

Vive só/soa pero hai familiares con posibilidade de atendelos no mesmo concello ou a menos de 20km (5 puntos)

pts

Está ben atendido (0 puntos)

pts

TOTAL PUNTOS APOIO SOCIAL

PTS

FACTOR-3: SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES

(máximo total 20 puntos)

3.1. Conflito (máximo total 4 puntos)

pts

Cun membro xerador de conflito de nivel moderado (1 punto)

 

Cun membro xerador de conflito de nivel grave (2 puntos)

 

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel moderado (3 puntos)

 

Con máis dun membro xerador de conflito de nivel grave (4 puntos)

 

 

3.2. Limitacións de rol (máximo total 2 puntos)

pts

Familias en que ambos os proxenitores ou titores teñan importantes limitacións físicas ou psíquicas para proporcionar unha axeitada atencións os menores (2 puntos)

 

 

3.3. Monoparentalidade (máximo total 2 puntos)

pts

Familias monoparentais que por distintas circunstancias (saúde, traballo, idade avanzada...) non poidan atender aos menores (2 puntos)

 

 

3.4. Habilidades parentais (máximo total 2 puntos)

pts

Un menor (3 puntos)

 

Dous menores (5 puntos)

 

Tres menores (7 puntos)

 

 

3.5. Número de menores (máximo total 10 puntos)

pts

Un menor (3 puntos)

 

Dous menores (5 puntos)

 

Tres menores (7 puntos)

 

Catro ou máis menores (10 puntos)

 

TOTAL PUNTOS SITUACIÓN FAMILIAR/SOCIALIZACIÓN MENORES

PTS

FACTOR-4: OUTROS ASPECTOS SOCIAIS (máximo total 20 puntos)

4.1. Vivenda (total 10 puntos)

PTS

Non reúne condicións mínimas de hixiene/habitabilidade (6 puntos)

 

Existen barreiras arquitectónicas no interior da vivenda (2 puntos)

 

Existen barreiras arquitectónicas no exterior da vivenda (2 puntos)

 

 

4.2. Integración no contorno (total 10 puntos)

PTS

Situación de illamento ou de rexeitamento (10 puntos)

 

Ausencia de relacións sociais (6 puntos)

 

Existen escasas relacións coas persoas do contorno (4 puntos)

 

Integración axeitada no contorno (0 puntos)

 

TOTAL PUNTOS OUTROS ASPECTOS SOCIAIS

PTS

 

RESUME

PTS

FACTOR I: Total puntos autonomía persoal

 

FACTOR II: Total puntos apoio social

 

FACTOR III: Total puntos situación familiar/socialización menores

 

FACTOR IV: Total puntos outros aspectos sociais

 

 

TOTAL XERAL

PTS

FACTOR-5: SITUACIÓN ECONÓMICA (máximo total 4 puntos).

Renta per cápita mensual-RPM

RPM igual ou inferior al IPREM (4 puntos)

RPM

Superior ó 100% pero que non exceda do 200% IPREM (3 puntos)

 

Superior ó 200% pero que non exceda do 300% IPREM (2 puntos)

 

Superior ó 300% pero que non exceda do 400% IPREM (1 puntos)

 

Superior ó 400% en adiante (0 puntos)

 

 

TOTAL XERAL

PTS

 

ANEXO II

PROXECTO DE INTERVENCIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

1.-Datos de Identificación do Expediente

Expediente 1

Intervención nº 2

Data de solicitude

Data de Inicio

 

 

 

 

 

Sector de Referencia 3

Ámbito de Atención 3

Nº Total de Usuarios

 

 

 

 

Nome e Apelidos

Data de Nacemento

DNI

Sexo

Estado Civil

 

 

 

 

 

 

Proxecto

Data do Proxecto

Data Fin de Proxecto

 

 

 

Antecedentes relevantes:

2.-Atención a prestar

Días da semana

L

M

X

J

V

S

D

Nº horas semanais

Horario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de servizo a prestar 4

Perfil dos/as profesionais

Outros servizos:

3.-Existencia doutros Servizos/Apoios prestados a Domicilio

Existencia:

Servizos/apoios:

Nº de horas semanais:

6.-Obxectivos Específicos e Tarefas que se propoñen

Obxectivos do servizo proposto:

Tarefas a realizar:

7.-Periodicidade do Seguimento (mínimo bimensual)

Técnico responsable:

Asdo.:____________________________________________________________________

1 Identificación do expedientes en SIUSS

2 Número de orde desta intervención en relación co total realizadas neste expediente

3 Tipoloxía SIUSS

4 Pódese empregar a tipoloxía SIUSS

 

ANEXO III

INFORME SOCIAL

PROCEDIMIENTO

Nº EXPEDIENTE

SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO

 

 

Emitido polo/a traballador/a social D./D.ª

Nº de colexiado/a

Organismo/Entidade

Tfno.

Referente a D./D.ª

Para efectos de solicitude de valoración de axuda a domicilio.

1.- DATOS PERSONAIS DO/A USUARIO/A

Nome e apelidos

DNI

Data de nacemento

Estado civil

 

Enderezo

Teléf.

 

Profesión

 

Situación laboral

oen activo

osen ocupación

opensionista

2.- PERSOA QUE SOLICITA O SERVIZO

 Persoao Familia/persoa achegadaoPersoa usuaria  oveciña

Outra/o profesional outras ______________________________ (especificar quen o solicita)o

3.- CARACTERÍSTICAS DOGRUPO DE CONVIVENCIA (1)

Composición do grupo de convivencia:

Nome e apelidos

Idade

Parentesco

Situación laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiares o persoas achegadas que non conviven co/a usuario/a:

Nome e apelidos

Parentesco ou relación ca persoa usuaria

Enderezo

Teléfono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Indicar cál é a persoa familiar o achegada que asume el rol de coidador/a principal

4.- SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR

4.1 Dinámica relacional e funcionamento da rede informal:

oRelacións normalizadas

oRelacións conflitivas

oAusencia de Relacións

oRelacións escasas

oColaboración da familia

oImplicación da familia

Reparto de responsabilidades da familia o persoas oachegadas

Qué necesidades están cubertas _________________________________________________

Os familiares:

oVan con frecuencia ao domicilio

oO visitan ocasionalmente

oComunicación telefónica frecuente

Comunicación telefónica esporádica o

4.2. Sae habitualmente do seu domicilio:

o Non o

Observacións profesionais:

4.3. Valoración de minusvalía:

Grao de minusvalía ______________________________

4.4 Valoración de dependencia:

 Situación (indicar grao de dependenciao Non o se o ten)___________

5.- RECURSOS E SERVIZOS FORMAIS:

5.1. Recursos e servizos formais que percibe/disfruta o/a solicitante:

Indicar cáles e intensidade:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Especificar qué tipo de atención necesitaría e para qué actividades e tarefas:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.O solicitante conta con apoio de voluntariado:

o Non o

6.- SITUACIÓN DO ENTORNO SOCIAL:

6.1. Vivenda

● Tipo de vivenda:

oSen vivenda

ochabola

ocasa prefabricada

caravanoa

oEn situación de desahucio

opiso, apartamento

ovivenda unifamiliar

● Réxime:

Propia o de algún membro de la unidade familiar o

oCedida o facilitada

oAlugada

En caso de aluguer, contía mensual deste _____________________________________

● Condición de habitabilidade:

oAdecuadas

oHacinamento

oInsalubridade/inhabitabilidade

Deficientes, carece dalgún servizo básico ou existencia ode dispositivo/s de risco

Especificar cál/cáles ___________________________________________________________

 

oHumidade: Sí

oNon

oVentilación e claridade: Boa

oDeficiente

oMala

 

● Instalacións e equipamento:

oElectricidade

oAuga corrente

oAuga quente

oGas butano

oGas cidade

oFrigorífico

oLavadora

oCalefacción

oTeléfono

oAscensor

oCuarto de baño completo

oSó WC

● Accesibilidade de la vivenda:

oSen barreiras arquitectónicas

oCon barreiras no acceso á vivenda

oCon adaptacións funcionais

Con barreiras no interior da vivenda o

7.- SITUACIÓN ECONÓMICA:

Ingresos do/da usuario/a: (pensións, prestacións económicas, retribucións,...)

CONCEPTO

CONTÍA

Nº PAGAS

 

 

 

 

 

 

Ingresos familiares: (prestacións económicas, situación de desemprego,...)

 

 

 

 

 

 

7.1. Gastos fixos da persoa en situación de dependencia (alugueres, hipotecas, servizos de carácter público e/ou privado de coidados e atención ó/á solicitante):

CONCEPTO

CONTÍA MENSUAL

 

 

 

 

8.- VALORACIÓN PROFESIONAL:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Selo

Asinatura do/a Traballador/a Social

Negreira a de de 20

 

ANEXO IV

SOLICITUDE DO PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR

Apelidos e nome:

DNI:

Enderezo:

Tel. fixo:

Tel. móbil:

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE OU GARDADOR DE FEITO

Apelidos e nome:

DNI:

Enderezo:

Tel. fixo:

Tel. móbil:

EXPÓN QUE:

 

POLO QUE SOLICITA:

A valoración do meu caso para efectos da concesión da prestación do Servizo de Axuda a no Fogar (SAF), conforme á normativa municipal que regula este servizo. E para o que adxunto a seguinte documentación:

- Fotocopia do DNI de todos os membros da unidade familiar.

- Certificado médico.

- Xustificante de ingresos económicos de toda a familia.

- Fotocopia da cartilla da Seguridade Social.

- Número de conta bancaria.

- Certificado de empadroamento.

Así mesmo, declaro baixo a miña responsabilidade, ser certos os datos consignados na presente solicitude, aceptando as responsabilidades que en outro caso poidan derivarse.

Manifesto que quedo informado da obrigación de comunicar ós Servizos Sociais de Atención Primaria do Concello de Negreira calquera variación nos datos declarados que poidan producirse no sucesivo e de comprometerse a asumir os gastos da prestación asignados en función dos ingresos por min declarados.

Espazo reservado para o rexistro de entrada Negreira, _____ de ____________ de _______

O / A Solicitante

PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR

ou representante legal /oO /A Solicitante  ogardador de feito

D./Dª …………………………....................................…………………con DNI nº ....…….……....

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que os ingresos persoais do/a solicitante son os que se citan:

PENSIONS E /OU PRESTACIÓNS ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que os ingresos dos componentes da unidade de convivencia familiar son os que se citan:

1. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NOME E APELIDOS:

PENSIONS /RENDAS TRABALLO ( 1 )

OUTROS INGRESOS (2)

CONCEPTO

CONTÍA MES

CONCEPTO

CONTÍA ANUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negreira a ,____de __________de ______ (1) Especifica-lo tipo de pensión ou prestación.

Asdo: (2) No caso de dispoñer de bens e/ou inmobles consignarase o concepto deles e os seus rendementos en efectivo

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

o

SOLICITUDE SEGUNDO MODELO ANEXO 1-A

o

FOTOCOPIA DO DNI DE TÓDOLOS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA

o

XUSTIFICANTE DE INGRESOS ECONÓMICOS DA UNIDADE FAMILIAR:

o

COPIA COTEXADA DA ÚLTIMA DECLARACIÓN DA RENDA OU CERTIFICACIÓN NEGATIVA DA AEAT NO CASO DE NON TER QUE PRESENTALA.

o

CERTIFICACIÓN DE PENSIÓNS , NÓMINAS, PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO RECIBIDA.

o

DECLARACIÓN XURADA SEGUNDO MODELO ANEXO 2 DA TOTALIDADE DE INGRESOS DO BENEFICIARIO E DOS RESTANTES MEMBROS DA UNIDADE

FAMILIAR E CALQUERA OUTRO DOCUMENTO ECONÓMICO QUE LLE PODA SER REQUERIDO CON ESTA FINALIDADE.

o

CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO E CONVIVENCIA

o

FOTOCOPIA DA CARTILLA DA SEGURIDADE SOCIAL

o

INFORME MÉDICO SEGUNDO MODELO ANEXO 3

o

DE SER O CASO, CERTIFICADO/S DE MINUSVALÍAS EMITIDO POLO EVO OU RESOLUCIÓN DE INCAPACIDADE EMITIDA POLO EVI

o

DE SER O CASO (MÁIS DUNHA VIVENDA) CERTIFICADO DE TITULARIDADE DE BENS INMOBLES

o

DE SER O CASO, CONTRATO DE ALUGUER DA VIVENDA O XUSTIFICANTE DO PRÉSTAMO HIPOTECARIO, E/OU ÚLTIMO RECIBO VENCIDO

o

AUTORIZACIÓN DO/A SOLICITANTE PARA A DOMICILIACIÓN BANCARIA DO COBRO DA TAXA QUE SE ESTABLEZA NA ORDENANZA APROBADA AO

EFECTO

o

OUTROS QUE LLE POIDAN SER REQUERIDOS COA FINALIDADE DE ACREDITAR A SUA SITUACIÓN DE SAÚDE, FAMILIAR, SOCIAL E ECONÓMICA

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

D./Dª…………………………………………........................................, con DNI nº……................

Manifesto non percibir outros servizos e prestacións de análogo contido ou finalidade recoñecidos por calquera entidade pública ou privada.

Negreira , a ……….de ………………………….. de 20…..

O/A solicitante ou representante legal,

Asdo.:

 

ANEXO V

RENUNCIA Á SOLICITUDE DO SAF DO CONCELLO DE NEGREIRA

SERVIZOS SOCIAIS EXPEDIENTE:

D./D.ª ____________________________________________________________________________

Con DNI ________________con enderezo en ______________________________________

______________________________________________________________________

Expón:

Que solicitando O servizo de axuda a domicilio deste Concello o ________________,

E o non estar interesado nel, renuncio á referida solicitude, poñendo en coñecemento deste Concello para que se acorde conforme o manifestado.

Negreira a _____, de _____________de 20__

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA)

 

ANEXO VI

INFORME DE SAÚDE PARA O SAF

SOLICITUDE DE VALORACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Dada a incidencia deste informe na avaliación do expediente de solicitude para a avaliación da solicitude del servizo de axuda a domicilio, é importante que cubran tódolos datos contidos neste. Recoñecemento médico efectuado polo/a:

Doutor/a_______________________________________________Colexiado/a___________Médico/a de Familia de Atención Primaria, ó/á solicitante: D./D.ª (nome e apelidos) _______

___________________________ Data de nacemento________________, con DNI/Pasaporte nº __________________.

INFORMA

Indique os diagnósticos das enfermidades, enfermidade mental, discapacidade intelectual, outras condicións de saúde e/ou problemas relacionados co desenvolvemento, de carácter permanente, crónico, prolongado ou de longa duración que presenta:

Diagnóstico

 

 

 

2. Indique o tratamento farmacolóxico actual que ten prescrito:

Tratamento farmacolóxico

ALMORZO

COMIDA

CEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Necesita unha dieta especial. Indicar cal ________________________________

4. Indique a situación de dependencia na que se atopa:

Cando a persoa precisa axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo menos unha vez ó día, ou si ten necesidades de apoio intermitente para a súa autonomía persoal.

SI

o

NON

o

Cando a persoa precisa axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dous ou tres veces ó día, pero non require a presenza permanente dun coidador ou coidadora, ou ten Necesidades de apoio extenso para a súa autonomía persoal.

SI

o

NON

o

Cando se precisa axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ó día e, pola súa perda total de autonomía mental ou física, precisa a pesenza indispensable e continua doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeralizado para a súa autonomía persoal.

SI

o

NON

o

5. Indique si pode desprazarse fóra do domicilio:   NON   SI

___________________, _______ de ____________________ de 201_

SELO E SINATURA

 

ANEXO VII

AUTORIZACIÓN BANCARIA DO SAF

A favor de __________________________________________________________________

En concepto de______________________________________________________________

D./D.ª ______________________________________________________________________

Con DNI ______________con enderezo en ________________________________________

Expón:

Que o número de conta bancaria para domiciliar o pago do servizo de axuda a domicilio é o seguinte:

Nome da entidade financeira:

Enderezo:

Localidade: Provincia:

CÓDIGO CONTA CLIENTE (20 díxitos)

ENTIDADE

OFICINA

D.C.

NÚMERO CONTA

________________, _____ de ______________ 20__

(Selo da entidade bancaria) O/a interesado/a

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA

ANEXO VIII

COMUNICACIÓN Ó SOLICITANTE DO SAF

SERVIZOS SOCIAIS ºEXPEDIENTE:

D./D.ª _____________________________________________________________________

Con DNI _________________con dirección en ____________________________________

______________________________________________________________________

Estudada a súa solicitude da prestación do Servizo de Axuda a domicilio, o Concello de Negreira resolve

 concederlle

 denegarlle

os seguintes servizos:

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Previo a ser efectiva tal prestación, o/a solicitante deberá poñerse en contacto cos Servizos Sociais do Concello, para asinar o contrato de prestacións.

Comunícaselle para o seu coñecemento en,

Negreira, a ______de _______________de 20__

Asdo..:

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA)

ANEXO IX

ACORDO DE SERVIZO DO SAF

Reunidos en .................................... o día ................................ ....................... dunha parte don/dona ..………................................................………. con DNI: ……………….…….........

E doutra ......................................................., en calidade de Técnico responsable do SAF do Concello de Negreira

ACORDAN:

1. Que o Concello de Negreira entidade prestará o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), á persoa arriba citada, dende o día _______ do _________ de 20__.

2. Que a prestación do Servizo de Axuda no Fogar se realizará por un prazo de ____________, prorrogable automáticamente, excepto que exista un informe contrario segundo valoración técnica do departamento de Servizos Sociais/da Entidade prestadora acreditada.

3. Que o SAF se levará a cabo os días da semana ______________________, en horario de________________; por un total de ____ horas semanais.

4. Que atendendo á Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar, a Ordenanza Fiscal municipal que regula as taxas do SAF, e á aplicación do baremo que corresponde, a persoa usuaria comprométese a aportar o ____% do custo do servizo como contribución ao custe do servizo.

5. Que a persoa usuaria acepta domiciliar o abono da taxa do SAF establecido no punto 4º, na entidade bancaria da súa elección, no número de conta autorizada para tal efecto.

6. Que, de acordo co proxecto de intervención establecido para o caso, as actividades que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF son as seguintes:

 Atencións de carácter persoal

 Atencións de carácter apoio psicosocial

 Atencións de carácter doméstico

 Atencións de carácter socio-educativo

 Atencións de carácter técnico e complementario

______________________________________

7. Que as tarefas que se fixan inicialmente para o desenvolvemento do SAF, e que serán levadas a cabo polo persoal auxiliar do servizo serán as seguintes:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Que, así mesmo, a persoa usuaria, a súa familia ou persoas achegadas se comprometen a levar a cabo as seguintes

tarefas:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Que as modificacións que puidese haber nas condicións inicialmente estipuladas neste acordo, deberán ser recollidas nun documento novo asinado pola persoa usuaria e a persoa responsable do SAF, sendo anexadas ao acordo orixinal.

10. Que o servizo se prestará atendendo ás condicións reguladas na Orde do 22 de Xaneiro de 2009 que regula o Servizo de Axuda no Fogar e na ordenanza municipal sobre o SAF, onde están recollidas os dereitos e obrigas da persoa usuaria, baixas temporais e causas de extinción.

Ambas partes dan a súa conformidade ó presente acordo de prestación do SAF, e o asinan

En ……………………… a …… de ……………………………….de 20…..

A persoa usuaria O técnico responsable

ANEXO X

SOLICITUDE DE RENOVACIÓN DO SAF

EXPEDIENTE:

D./D.ª _______________________________________________________________________

Con DNI ____________________con dirección en ___________________________________

____________________________________________________________________________

Expón:

Que durante o ano ______ fun beneficiario/a do servizo de axuda a domicilio, polo que:

SOLICITO: renovación do servizo referido para o presente ano.

DECLARO que os ingresos que percibo ascenden a ________________________ /mes

E que os do resto do núcleo familiar ascenden a ___________________________ /mes

Sumando un total de ____________________ /mes, para o que adxunto documentación.

Para que conste e surtan os efectos oportunos asino este escrito en:

Negreira, a ______ de _____________ de 20___.

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA

ANEXO XI

COMUNICACIÓN Ó SOLICITANTE DO SAF

SERVIZOS SOCIAIS EXPEDIENTE:

D./D.ª ______________________________________________________________________

Con DNI ____________________con dirección en __________________________________

___________________________________________________________________________

Estudada a súa solicitude da prestación do SAF, o Concello de Negreira resolve incluílo na lista de espera ata que a dispoñibilidade do servizo o permita. Comunicáselle para o seu coñecemento.

Negreira a ______, de _______________ de 20__

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA)

COMUNICACIÓN Ó SOLICITANTE DO SAF

SERVIZOS SOCIAIS EXPEDIENTE:

D./D.ª _______________________________________________________________________

Con DNI ____________________con dirección en ___________________________________

____________________________________________________________________________

Estudada a súa actual situación como beneficiario do SAF, o Concello de Negreira resolve a

 extinción

 suspensión

 modificación

desta prestación polos seguintes motivos:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Se lle comunica para o seu coñecemento.

Negreira, a _____ de _____________ de 20__

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA)

ANEXO XII

RENUNCIA DE HORAS NO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO

D./D.ª _______________________________________________________________________

Con DNI ____________________con dirección en ___________________________________

____________________________________________________________________________

Expón:

Que son beneficiario do SAF deste Concello dende _____________________ ata a data, e non estando interesado en recibilas horas que me corresponderían polo grao de dependencia que teño, renuncio ás horas sinaladas disfrutando das actualmente concedidas, poñendo en coñecemento deste Concello para que se acorde conforme ó manifestado.

Negreira, a ____ de _______________ de 20__

Asdo.:

ANEXO XIII

RENUNCIA Ó SERVIZO DO SAF DO CONCELLO DE NEGREIRA

SERVIZOS SOCIAIS EXPEDIENTE:

D./D.ª ____________________________________________________________________

Con DNI _____________________con dirección en ________________________________

____________________________________________________________________________

Expón:

Que foi beneficiario do SAF deste Concello dende ________________ ata a data, e non estando interesado en seguir beneficiándose del mencionado servizo, renuncio á referenciada axuda, poñendo en coñecemento deste Concello para que se acorde conforme ó manifestado.

Negreira a _____, de _____________ de 20__

Asdo.:

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

 

A ORDENANZA MUNICIPAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE NEGREIRA dispón a súa entrada en vigor ó día seguinte a súa publicación no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Réxime Local establece que :

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”