Vilarmaior - ORDENANZA FISCAL Nº 4, REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS DO CONCELLO DE VILARMAIOR

Publicación provisional: 10/07/2015 BOP Nº: 129
Publicación definitiva: 28/08/2015 BOP Nº: 164
Aplicable dende: 29/08/2015

Artigo 1.- Fundamento e réxime.

De conformidade co disposto nos art. 59.2 e 100 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, se regula o Imposto sobre construcións, instalacións e obras.

No non expresamente previsto na presente ordenanza, rexerán os preceptos contidos na subsección 5ª da sección 3ª do capítulo II, do título II do TRLRFL, concordantes e complementarios desta, e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.

Artigo 2.- Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible do imposto a realización dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivérase ou non dita licenza, ou para a que se esixa a presentación de declaración responsable ou comunicación previa, presentárase ou non, sempre que a expedición da licenza ou a actividade de control corresponda a este concello.

Artigo 3.- Exencións.

Está exenta do pagamento do imposto a realización de calquera construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais, que estando suxeita ao imposto, vaia ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas augas residuais, aínda que a súa xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de obras de inversión nova como de conservación.

Artigo 4.- Suxeitos pasivos.

Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, as persoas xurídicas ou as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela. Aos efectos previstos neste artigo terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen soporte os gastos ou o custe que comporte a súa realización.

No suposto de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte os que soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracións responsables ou comunicacións previas ou realicen as construcións, instalacións ou obras.

O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.

Artigo 5.- Base impoñible, tipo de gravame, cota e devengo.

1.- A base impoñible deste imposto está constituída polo custe real e efectivo da construción, instalación ou obra, e enténdese por tal, para estes efectos, o custo de execución material daquela.

Non forman parte da base impoñible o Imposto sobre o valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de execución material.

2.- O tipo de gravame será o 2,5 %.

3.- A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame. Establécese unha cota mínima de 50,00 €

4.- O imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda cando non se obtivera a correspondente licenza ou non se presentara a correspondente declaración responsable ou comunicación previa.

Artigo 6.- Normas de xestión.

1.- Cando se conceda a licenza preceptiva ou se presente a declaración responsable ou a comunicación previa ou cando, non se solicitara, concedera ou denegara aínda aquela ou presentadas estas, se inicie a construción, instalación ou obra, se practicará unha liquidación provisional a conta, determinándose a base impoñible, en función do presuposto presentado polos interesados, sempre que fora visado polo colexio oficial correspondente cando isto constitúa un requisito preceptivo, noutro caso a base impoñible será determinada polos técnicos municipais de acordo co custe estimado do proxecto.

2.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra, e tendo en conta o seu custe real e efectivo, o concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará, no seu caso, a base impoñible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.- No caso de que se modificase o proxecto inicial das construcións, instalacións ou obras e se incrementase o presuposto, con independencia da necesidade de presentar comunicación previa ou declaración responsable ou obter a preceptiva licenza urbanística municipal, practicarase unha nova liquidación complementaria pola diferenza entre o presuposto inicial e o modificado con suxeición aos mesmos requisitos e efectos indicados nos apartados anteriores.

4.- No suposto de que non se inicien ou non se executen integramente as construcións, instalacións ou obras, o interesado terá dereito á devolución das cotas do ICIO satisfeitas e correspondentes á base impoñible das non realizadas, sempre e cando formule renuncia expresa á licenza, ou sexa declarada a caducidade mediante resolución administrativa firme e teñan transcorrido os prazos para a interposición do correspondente recurso contencioso-administrativo contra a dita declaración de caducidade. Igualmente terá dereito á devolución do ingresado unha vez formule expresa renuncia nos supostos de presentación dunha comunicación previa ou declaración responsable.

5.- As devolucións, cando procedan, axustaranse ao procedemento establecido para as devolucións de ingresos indebidos.

6.- Cando os suxeitos pasivos non teñan efectuado o pagamento da correspondente liquidación polo imposto, seguirase a vía de constrinximento, para os efectos de recadar as cotas tributarias resultantes.

Artigo 7.- Inspección e recadación.

A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.

Artigo 8.- Infraccións e sancións.

A cualificación das infraccións tributarias e a determinación das sancións que polas mesmas correspondan, rexerase polo disposto na Lei xeral tributaria e disposicións que a complementen e desenvolvan, coas especificacións que resulten do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Disposición derrogatoria.

Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras deste concello.

Disposición final.

A presente ordenanza entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no B.O.P da Coruña, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.