Cee - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIÓN DE ACTUACIÓNS URBANÍSTICAS

Publicación provisional: 13/11/2003 BOP Nº: 261
Publicación definitiva: 27/11/2003 BOP Nº: 296
Aplicable dende: 26/09/2015

Artigo 1.–Fundamento e natureza.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004 de 5 de marzo, o Concello de Cee establece a taxa pola actividade municipal de control e verificación das actuacións urbanísticas, tanto das que necesiten licenza como as sometidas ao réxime de comunicación previa ou declaración responsable, a que se refire o artigo 20.4 h) do RD 2/2004 que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado RD.

Artigo 2.–Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se os actos de ocupación, construción, edificación e uso do chan e do subsolo que haxan de realizarse no termo municipal, axústanse ao ordenamento urbanístico vixente e se reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade, todo iso de conformidade co establecido nas normas urbanísticas aplicables.

Artigo 3.–Suxeito pasivo.

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que sexan solicitantes da licenza ou que presenten a comunicación previa ou declaración responsable nos casos nos que proceda.

2. Os que executen as instalacións, obras ou construcións sen obter a preceptiva licenza ou sen presentar a comunicación previa ou declaración responsable cando esta permítase.

3. En todo caso, terán a condición de substitutos do contribuínte os construtores e contratistas das obras.

Artigo 4.–Responsables.

1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 42 e seguintes da Lei xeral tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala Lei xeral tributaria.

Artigo 5.–Base impoñible.

1. A base impoñible da taxa está constituída polo custo real e efectivo, segundo orzamento, proxecto técnico ou no seu caso memoria valorada, dos actos de ocupación, construción, edificación e uso do chan e do subsolo que haxan de realizarse no termo municipal.

2. Non forman parte da base impoñible o imposto sobre o valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente o custo de execución material.

Artigo 6.–Cota tributaria.

A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.

No caso de que por aplicación do tipo de gravame á base a cota resultante non alcance os 10 euros aplicarase unha cota obrigatoria de 10 euros por motivos de eficacia e eficiencia administrativa.

Artigo 7.–Tipo de gravame.

O tipo de gravame será o 1 por cento.

Artigo 8.–Remuneración.

1. Remunerarase a taxa e nace a obrigación de contribuír cando se inicie a actividade municipal que constitúe o seu feito impoñible. A estes efectos entenderase iniciada a dita actividade na data de presentación da oportuna solicitude de licenza ou coa presentación da comunicación previa ou declaración responsable no caso que proceda, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta.

2. Cando as obras iniciáronse ou executado sen obter a oportuna licenza ou presentado a comunicación previa ou declaración responsable nos casos en que proceda, a taxa pagarase cando se inicie a actividade municipal conducente a determinar se a obra en cuestión é ou non autorizable.

3. A obrigación de contribuír, unha vez nada, non se verá afectada de ningún xeito pola denegación da licenza solicitada nin pola renuncia ou desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza. Igualmente, acontecerá non caso de desconformidade dá comunicación previa ou declaración responsable ou por ser incompletas ou inexactas.

Artigo 9.–Beneficios fiscais.

Non serán aplicables outros beneficios fiscais que os expresamente previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación dos tratados internacionais.

Artigo 10.–Normas de xestión.

1. Os interesados na obtención dunha licenza de obras ou urbanística virán obrigados a presentar no rexistro xeral do Concello a oportuna solicitude de licenza ou presentarán a comunicación previa ou declaración responsable cando cumpra, acompañando proxecto visado polo Colexio Oficial respectivo, con especificación detallada da natureza da obra, lugar de emprazamento, importe estimado da mesma, medicións e destino.

2. Cando se trate daqueles actos en que non sexa esixible a formulación de proxecto subscrito por técnico competente, á solicitude de licenza ou á comunicación previa ou á declaración responsable acompañarase un orzamento das obras a realizar así como unha descrición detallada da superficie afectada, materiais a empregar, e en xeral, das características da obra ou acto cuxos datos permitan comprobar o seu custo.

3. Se despois de formulada a solicitude de licenza ou presentada comunicación previa ou declaración responsable cando cumpra modificásese ou ampliase o proxecto, deberá poñerse en coñecemento da administración municipal, acompañando o novo orzamento ou o reformado e, no seu caso, planos e memorias da modificación ou ampliación.

Artigo 11.–Liquidación, notificación e ingreso.

1. De acordo coa potestade recoñecida no artigo 27 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o RRLHL establécese o réxime de autoliquidación da taxa. Para estes efectos o solicitante presentará a declaración- liquidación da taxa e o xustificante de ter ingresado a cota tributaria ao mesmo tempo que solicita o outorgamento da correspondente licenza urbanística ou que presenta a comunicación previa ou declaración responsable.

2. Á vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3. O ingreso realizarase nos prazos establecidos no Regulamento xeral de recadación para as liquidacións notificadas pola administración.

2. Transcorrido o prazo de caducidade, quedará sen valor nin efecto algún a autorización obtida, salvo que anticipadamente solicítese e obtéñase a prórroga regulamentaria, que terá como prazo máximo o da licenza orixinaria.

Artigo 12.–Infraccións e sancións.

En materia de infraccións e sancións será aplicable, segundo dispón o artigo 11 do RD 2/2004, a regulación contida na Lei xeral tributaria, e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.

Disposición final

A presente ordenanza fiscal comezará a aplicarse a partir do día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, mantendo a súa vixencia até a súa modificación ou derrogación expresas.