Cee - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ACTIVIDADE DE CONTROL E VERIFICACIÓN DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional: 13/11/2003 BOP Nº: 261
Publicación definitiva: 27/12/2003 BOP Nº: 296
Aplicable dende: 03/02/2016

Artigo 1º. - Fundamento e natureza

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004 regulador das facendas locais, este Concello establece a “taxa pola actividade de control e verificación da apertura de establecementos, previo ou posterior ao comezo da actividade segundo sexa por licenza/ autorización ou por comunicación previa ou declaración responsable que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do RD citado.

Artigo 2º. - Feito impoñible

1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións de tranquilidade, sanidade, salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xenerais para o seu normal funcionamento, como orzamento necesario e previo para presentar polo promotor da actividade a comunicación previa ou declaración responsable ou ben para o outorgamento por este Concello da licenza de apertura segundo corresponda.

2. Para ese efecto, terá a consideración de apertura:

a) A instalación por vez primeira do establecemento para dar comezo ás súas actividades.

b) Os traslados de locais.

c) A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que continúe mesmo titular.

d) A ampliación do establecemento e calquera alteración que leve a cabo neste e que afecte as condicións sinaladas no número 1 deste artigo, esixindo nova verificación das mesmas.

2. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil:

a) Os locais dedicados ao exercicio habitual do comercio. Presumirase a dita habitualidade nos casos a que se refire a lexislación mercantil e fiscal e, especificamente, cando a realización da actividade estea suxeita a tributación polo Imposto sobre Actividades Económicas.

b) Os locais en que se desenvolva unha actividade económica de carácter comercial, industrial, de servizos, profesional ou artística.

c) Toda edificación habitable cuxo destino principal non sexa a vivenda e que se dedique a:

- Casinos ou círculos dedicados ao esparexemento ou recreo dos seus compoñentes ou asociados. As distintas dependencias que, dentro dos locais do casino, sociedade ou círculo sexan destinados a explotacións económicas suxeitas a tributación polo Imposto sobre Actividades Económicas serán obxecto de apertura diferente á principal que se refire ao obxecto social de carácter non lucrativo.

- Depósito ou almacén, aínda que estea pechado ao público.

- Actividades que, tendo ou non un fin lucrativo, impliquen a presenza habitual de persoas no local.

- Locais nos que se realicen usos e actuacións contempladas no Regulamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres ou Perigosas( nos casos que aínda proceda).

- Locais e recintos nos que se realicen espectáculos públicos.

- Oficinas, despachos, bufetes, escritorios, consultorios ou estudos abertos ao público, onde se exerzan actividades artísticas, profesionais ou de ensino con fins lucrativos e suxeitas a tributación polo Imposto sobre Actividades Económicas.

4. Do mesmo xeito constitúen feito impoñible o cambio de titularidade do establecemento aos simples efectos do pago pola tramitación do documento acreditativo do cambio.

Artigo 3º. - Suxeito pasivo

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver ou, no seu caso, desenvólvase en calquera establecemento industrial ou mercantil.

Artigo 4º. – Responsables

1. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 41 e 42 da Lei xeral tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.

Artigo 5º.- Cota tributaria

1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa establecida en función da actividade a desenvolver e modulada en función da superficie do local, a situación do local e a condición de Actividade clasificada a efectos do Regulamento de actividades molestas, nocivas, insalubres ou perigosas ( nos casos que aínda proceda).

2.- De conformidade co disposto no apartado anterior, as cotas tributarias se determinarán de acordo coa seguinte tarifa:

a) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable de tramitación ordinaria para o exercicio de actividades comerciais, artesanais ou de servizos: 150 euros polos 50 primeiros m2 ou fracción. 0,75 céntimos de euro por cada m2 que supere os 50 m2

b) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable de tramitación ordinaria para o exercicio de actividades empresariais fabrís ou da construción: 200 euros polos 50 primeiros m2 ou fracción. 1 euro por cada m2 que supere os 50 m2.

c) Licenzas,comunicación previa ou declaración responsable para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e outras de tramitación especial( nos casos que aínda proceda) relativas a establecementos comerciais, artesanais ou de servizos: 250 euros polos 50 primeiros m2 ou fracción. 1,5 euros por cada m2 que supere os 50 m2

d) Licenzas, comunicación previa ou declaración responsable para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e outras de tramitación especial( nos casos que aínda proceda) relativas a establecementos fabrís ou da construción: 300 euros polos 50 primeiros m2 ou fracción.1,5 euro por cada m2 que supere os 50 m2.

3.- Ás tarifas determinadas de conformidade co disposto no apartado anterior aplicaráselles un coeficiente do 1,20 se a actividade sitúase no núcleo urbano de Cee.

4. Cando nun establecemento exercésense varias actividades a efectos de cómputo de tarifas desta ordenanza, terase en conta a cota por esta taxa máis alta das que correspondan.

5. A obrigación de contribuír non ser verá afectada pola denegación da licenza solicitada, pola desconformidade coa comunicación previa ou declaración responsable nin pola posterior renuncia ou desistimento do solicitante.

6. No caso de cambio de titularidade do establecemento establécese unha única tarifa de 60 euros que corresponderá aos gastos de tramitación da documentación.

7.- As cantidades indicadas nos apartados anteriores experimentarán anualmente un incremento correspondente ao do IPC anual segundo o cálculo efectuado polo INE. Devandito incremento será ratificado polo Pleno.

Articulo 6.-Exencións e bonificacións.

Non se concederán exencións nin bonificacións.

Artigo 7º. – Devengo

1. Cóbrase a taxa e nace a obrigación de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de apertura ou comunicación previa ou declaración responsable, se o suxeito pasivo formulase expresamente esta ou de cambio de titularidade se procede.

2. Cando a apertura tivese lugar sen obter a oportuna licenza ,comunicación previa ou declaración responsable, a taxa pagarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se o establecemento reúne ou non as condicións esixibles, con independencia da iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para autorizar a apertura do establecemento ou decretar o seu peche, se non fose autorizable dita apertura.

3. A obrigación de contribuír, unha vez nada, non se verá afectada, de ningún xeito, pola denegación da licenza solicitada ou pola concesión desta, condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin pola renuncia nin desistimento do solicitante unha vez concedida a licenza nin por desconformidade coa comunicación previa ou declaración responsable.

Artigo 8º. - Declaración

1. As persoas interesadas na obtención dunha licenza de apertura de establecementos industrial ou mercantil presentarán, previamente, no rexistro xeral a oportuna solicitude de licenza ou comunicación previa ou declaración responsable, con especificación da actividade ou actividades a desenvolver no local, acompañando os documentos esixidos para cada clase de actividade polas disposicións vixentes.

2. Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura,comunicación previa ou declaración responsable variásese ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicións proxectadas por tal establecemento ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacións haberán de porse en coñecemento da Administración Municipal co mesmo detalle ou alcance que se esixe na declaración prevista no número anterior.

Artigo 9º.- Liquidación e ingreso

De acordo coa potestade recoñecida polo TRLFL se establece o réxime de autoliquidación da taxa. Para estes efectos o solicitante presentará a declaración- liquidación da taxa e o xustificante de ter ingresado a cota tributaria ó mesmo tempo que solicita o outorgamento da correspondente licenza de apertura ou que presenta a comunicación previa ou declaración responsable.

Á vista do realizado o Concello mediante a comprobación administrativa oportuna poderá modificar, no seu caso, a base impoñible á que se refire o artigo 5 da presente ordenanza, practicando a correspondente liquidación definitiva e esixindo o suxeito pasivo ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

O ingreso se realizará nos prazos establecidos no RGR para as liquidacións notificadas pola Administración.

Artigo 10. Infraccións e sancións

En materia de infraccións e sancións será aplicable, segundo dispón o artigo 11 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das facendas locais, a regulación contida nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria, e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.

Disposición Final

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez cumpridos os trámites de aprobación, exposición e publicación no boletín oficial da provincia.