Ordes - Prezo público pola prestación de servizos na escola municipal de música.

Publicación provisional: 02/01/2012 BOP Nº: 1
Publicación definitiva: 02/01/2012 BOP Nº: 1
Aplicable dende: 18/09/2020

1. Concepto.

A actividade obxecto do presente prezo público está constituída pola prestación dos servizos e a realización de actividades de ensino de música e movemento, linguaxe musical, práctica instrumental e vocal e restantes materias que se impartan na escola municipal de música.

2. Obrigados ao pagamento.

Están obrigados ao pagamento do prezo público os/as que soliciten ou se beneficien da prestación dos servizos prestados na escola municipal de música. No caso de que os/as beneficiarios/as sexan menores de idade e/ou incapacitados/as, considerarase suxeito obrigado ao pagamento aos pais/nais ou titores/as.

3. Contía.

A contía do prezo público será a seguinte:

- Matrícula anual: 67,00 €.

A contía da matrícula será do 50 % para aqueles que acrediten a condición de familia numerosa mediante o título oficial expedido ao efecto.

- Cotas mensuais:

20,00 € por cada curso de música e movemento.

20,00 € por cada instrumento.

A matrícula anual pagarase só unha por cada unidade familiar, para o cal deberá achegarse, xunto coa solicitude, o correspondente libro de familia e certificado de convivencia.

As ditas tarifas non serán reducibles por período de tempo.

4. Normas de xestión.

A obriga de pagamento do prezo público nace no momento no que se inicie a prestación do servizo, entendéndose por tal a solicitude de formalización da correspondente matrícula, debendo achegar a documentación esixida en cada caso xunto co documento acreditativo de ingreso da matrícula, o cal realizarase mediante ingreso na conta designada ao efecto pola Tesourería municipal.

Coa solicitude de matrícula deberá incluírse a orde de domiciliación bancaria para o abono das cotas mensuais. O pagamento realizarase por meses anticipados dentro dos primeiros oito días de cada mes.

A falta de pagamento da matrícula impedirá a tramitación da mesma.

A falta de pagamento dunha mensualidade implicará a baixa automática na escola municipal de música, sen prexuízo de que a dita débeda poda esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.