Consorcio as Mariñas - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de lacería, canceria e cremación de animais mortos no territorio do Consorcio As Mariñas

Publicación provisional: 30/05/2011 BOP Nº: 101
Publicación definitiva: 03/11/2011 BOP Nº: 209
Aplicable dende: 05/10/2020

Artigo 1.- Fundamento e réxime.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co previsto no artigo 20.4 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba ou Texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, o Consorcio As Mariñas, facendo uso das competencias transferidas polos seus Concellos integrantes, establece a taxa pola prestación do servizo de lacería, canceira e Cremación de animais domésticos mortos, que se regulará pola presente ordenanza.

Artigo 2.- Feito impoñible.

1. Constitúe o feito impoñible da taxa:

a) A utilización dos servizos de lacería, canceira e cremación de animais domésticos mortos por solicitude do seu propietario ou por estaren abandonados

b) Tratamento sanitario para a adopción de animais de compañía .

c) Manutención e custodia de animais de compañía na canceira municipal.

2. A obriga de contribuír nacerá cando se inicie a prestación dos servizos sometidos a gravame, entendéndose a tales efectos, que se inicia a prestación cando se solicita a mesma ou se ocasiona a súa prestación.

Artigo 3. Suxeitos pasivos

Son suxeitos pasivos desta Taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, que teñan a condición de propietarios ou responsables dos animais sobre os que recaian os servizos sinalados no artigo anterior.

Serán responsables solidarios das obrigacións tributarias establecidas nesta Ordenanza as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Serán responsables subsidarios das obrigacións tributarias establecidas nesta Ordenanza as persoas e entidades a que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Artigo 4. Beneficios Fiscais.

Non se establece beneficio fiscal ningún sobre a cota resultante nin exención do pagamento.

Artigo 5. Devengo

A obriga de contribuír nacerá coa prestación do servizo.

Para o suposto de que o animal recollido tivera microchip non procederá a taxa por recoñecemento sanitario, sen que o cómputo de días de estancia poida iniciarse ata que se comunique ó propietario a recollida do animal.

Artigo 6. Base Impoñible.

A débeda tributaria se determinará polo sistema de cuota fixa, atendendo á diferente natureza dos servizos, de acordo ca clasificación realizada no artigo seguinte.

Artigo 7. Tarifas

Importe

Recollida do animal da vía pública

48,68 €

Estancia, manutención e custodia por día ou fracción

4,53 €

Entrega dun animal por particular

58,86 €

Entrega de dous ou mais cachorros (cada un)

31,69 €

Microchip

39,62 €

Vacina

23,77 €

Taxa de incineración hasta 25kg

32,82 €

Taxa de incineración de 26 a 40 kg

40,74 €

Taxa de incineración más de 40 kg

56,60 €

Transporte de animais vivos ou mortos

35,09 €

Esterilización

40,46 €

Artigo 8. Normas de Xestión.

Correspóndelle á empresa encargada da prestación do servizo, mediante oficio, remitir a relación dos servizos que foron prestados e os datos (NIF, nome completo e domicilio) da persoa que os solicitou ou doresponsable do animal, ó Consorcio ¿As Mariñas".

Para retirar os animais do lugar no que se presten os servicios de custodia e manutención será necesarioacreditar o pagamento previo da taxa correspondente.

Polo que se refire á prestación dos servicios, terá que axustarse ó disposto pola Lei 1/1993 do Parlamento de Galicia e ás disposicións que a desenvolvan.

Artigo 9. Infraccións e Sancións Tributarias

En materia de calificación das infraccións e de sancións das mesmas, se estará ó disposto nos artigos 178 e ss. da Lei Xeral Tributaria

DISPOSICIÓN FINAL.

A presente ordenanza entrar en vigor coa súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa polo Consorcio As Mariñas.