Lousame - ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DOS SERVICIOS PRESTADOS NA PISCINA MUNICIPAL

Publicación provisional: 20/05/2004 BOP Nº: 113
Publicación definitiva: 08/10/2004 BOP Nº: 233
Aplicable dende: 21/06/2021

Artigo 1º : Fundamentos e natureza

En uso das facultades conferidas plos artigos 133.3 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 polo que se aproba o tecto refundido da Lei Regulaodras das Facendas Locais, de 5 de marzo de 2004, este Concello establece a taxa pola prestacións dos servicios e actividades na Piscina Municipal, que se rexirá pola presente Ordenanza

Artigo 2º . Feito impoñible:

Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servicio de Piscina Municipal.

Artigo 3º : Suxeitos pasivos

Están obrigados ó pago da taxa reguladora nesta Ordenanza, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que se beneficien dos servicios e actividades prestados ou realizados por este Concello na Piscina Municipal.

Artigo 4º : Obriga de pago

A obriga de pago da taxa regulada nesta Ordenanza nace desde que se preste ou realice calquera dos servicios especificados no artigo 5º

O pago da taxa pola utilización da Piscina Municipal efectuarase no momento de entrar no recinto da Piscina Municipal, ou no seu caso a entrega do abono da tempada.

Artigo 5º : Cota tributaria

1.- A contía da taxa reguladora nesta Ordenanza será fixada nas Tarifas contidas nos apartados seguintes, para cada un dos distintos servicios e actividades.

2. As tarifas ordinarias serán as seguintes:

Abonos de Tempada

De 0 a 6 anos De balde

De 7 a 15 anos 15,00 €

De 16 a 64 anos 30,00 €

De 65 anos adiante 15,00 €


Entradas puntuais

De 0 a 6 anos De balde

De 7 a 15 anos 1,00 €

De 16 a 64 anos 2,00 €

De 65 anos adiante 1,00 €


Cursos de natación

Tarifa/mes 10,00 €

3. As tarifas reducidas serán aplicadas a aquelas persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade social. Esta situación de vulnerabilidade debe acreditarse, a petición do interesado, por medio de informe dos Servizos Sociais do Concello de Lousame. As tarifas reducidas serán as seguintes:

Abonos de Tempada

De 0 a 6 anos De balde

De 7 a 15 anos 2,00 €

De 16 a 64 anos 4,00 €

De 65 anos adiante 2,00 €


Cursos de natación

Tarifa/mes 2,00 €

4. Establécese unha bonificación do 50% na cota tributaria para aquelas persoas que sexan membros dunha familia numerosa e teñan recoñecida tal condición segundo a Lei 40/2003, do 18 de novembro de protección ás familias numerosas. Para isto deberán achegar xunto coa solicitude a documentación acreditativa desta circunstancia (título oficial de familia numerosa)

Artigo 6º Xestión

Para poder entrar no recinto da Piscina Municipal , será requisito indispensable a presentación das tarxetas acreditativas da calidade de abonado ou ben a entrada correspondente.

Artigo 7º Infraccións e Sancións

En todo o relativo a cualificación das infraccións tributarias, así como das sancións que as mesmas correspondan en cada caso, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

Disposición Final

A presente Ordenanza entrará en vigor dende o día seguinte á súa publicación da mesma no B.O.P. permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación".

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza dispón a súa entrada en vigor unha vez publicado o seu texto completo no Boletín oficial da Provincia, e transcorrido o prazo previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local:

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Ó no ter coñecemento da fecha exacta da recepción da comunicación do acordo, o Servizo de Asistencia Económica a Municipios toma como fecha estimada da súa entrada en vigor o prazo de quince días hábiles a partir da publicación definitiva.