Baña A - ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS

Publicación provisional: 07/02/2013 BOP Nº: 27
Publicación definitiva: 10/06/2021 BOP Nº: 108
Aplicable dende: 10/06/2021

Artigo 1. Xustificación

O Concello da Baña colabora coa Cruz Roja Española no reparto de alimentos excedentes da Unión Europea, a dita colaboración consiste en repartir entre a poboación máis necesitada do termo municipal 3 entregar gratuítas ao ano de alimentos.

Artigo 2. Obxecto e finalidade

O obxecto desta ordenanza é regular o procedemento de concesión dos alimentos procedentes do Plan de Axuda ás persoas máis desfavorecidas no Concello da Baña, de cara a garantir que se beneficien desta prestación as persoas que se atopen nunha situación de precariedade económica.

Artigo 3. Persoas beneficiarias

Serán beneficiarios desta axuda aqueles colectivos desfavorecidos social e economicamente residentes no termo municipal da Baña que cumpran os requisitos esixidos nas presentes bases reguladoras.

Artigo 4. Requisitos das persoas beneficiarias

Serán requisitos para acceder a esta axuda:

1) Estar empadroado/a e ter residencia efectiva no Concello da Baña.

2) Non ter recibido axudas económicas para a mesma finalidade por calquera Administración Pública.

3) Que a unidade de convivencia non dispoña de ingresos suficientes para facer fronte a gastos de alimentación básica, segundo os límites establecidos na seguinte táboa*:

Número de convivintes

Límite sen menores

Limite con menores

1 Ingreso mínimo

75% do IPREM

2

Ingreso mínimo + 14% do IPREM

3

Ingreso mínimo + 26% do IPREM

4

Ingreso mínimo +36% do IPREM

5 e máis membros

120% do IPREM

135% do IPREM

 

 

 

 

 

 

O IPREM de referencia será o IPREM anual formado por 14 pagas.

Computarase o número de membros que aparezan no certificado de convivencia.

Considéranse ingresos económicos todos aqueles obtidos pola suma de todos os membros da unidade familiar de convivencia en concepto de salarios, rendas, pensións e prestacións económicas, agás:

-as prestacións por fillo a cargo para menores de 18 anos

-as libranzas para coidados no contorno familiar.

-os complementos de axuda por terceira persoas (da pensión de gran invalidez do INSS, da PNC, PF maiores de 18 anos, LISMI).

Teranse en conta os ingresos dos que dispoña a unidade familiar de convivencia nos tres meses anteriores á data da solicitude.

Serán deducibles dos ingresos mensuais, ata un máximo de 350€:

-o custo dos gastos de alugueiro ou compra da vivenda habitual.

-os gastos fixos relacionados coas subministracións de electricidade, auga e gas.

-os gastos médicos de carácter regular.

4) Non ter propiedades ou usufrutos de bens mobles ou inmobles que, polas súas características, valoración, posibilidade de venda ou calquera outra forma de explotación, indiquen, de xeito notorio, a existencia de medios materiais suficientes para atender os gastos obxecto desta axuda.

Cumpridos os requisitos anteriores, terán prioridade aquelas persoas ou unidades de convivencia nas que existan problemáticas asociadas, tecnicamente valoradas pola traballadora social e que supoñan situacións de especial vulnerabilidade, e/ou aquelas que estean afectadas por situacións de risco de exclusión social.

Artigo 5. Solicitudes e documentación

O procedemento iniciarase coa presentación da solicitude (anexo I) por parte da persoa interesada no Rexistro Xeral do Concello, acompañada da seguinte documentación relativa a todos os membros da unidade familiar:

a) Fotocopia do DNI/NIE ou do libro de familia se é o caso.

b) Certificado de empadroamento e convivencia.

c) Tarxeta de demandante de emprego.

d) Xustificantes dos ingresos econóicos dos membros da unidade familiar maiores de 16 anos.

-vida laboral.

-nóminas dos últimos 3 meses.

-certificado das prestacións por desemprego do Servizo Público de Emprego.

-resolución das prestacións económicas periódicas e non periódicas.

-calquera outra documentación que acredite ingresos económicos.

-declaración responsable da persoa solicitante ou membro da unidade familiar na que se faga constar, no seu caso, a carencia absoluta de ingresos.

e) Xustificantes de pago de:

- alugueiro ou crédito hipotecario

- gastos de subministracións (electricidade, auga, gas...)

- outros gastos extraordinarios e urxentes

f) Fotocopia da sentenza de separación ou divorcio e convenio regulador, se existe.

g) Outros documentos específicos que sexan necesarios para a correcta valoración da solicitude.

As persoas beneficiarias que xa viñeran recibindo alimentos en anos anteriores deberán comunicar no departamento de servizos sociais calquera variación sobrevida que puidese dar lugar á modificación, suspensión ou extinción desta axuda.

Artigo 6. Lugar e prazo de presentación

A solicitude e a documentación necesaria presentaranse no Rexistro Xeral do Concello.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto todo o ano.

Artigo 7. Tramitación

Darase traslado da solicitude ao Departamento de Servizos Sociais, que procederá á comprobación dos datos proporcionados.

Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos requirirase á persoa interesada para que, no prazo de 10 días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos con indicación de que, se non o fixese, darase por desistido da súa petición, previa resolución.

No procedemento de valoración, teranse en conta dous factores:

1.Valoración económica dos ingresos dispoñibles na unidade familiar, segundo o baremo.

2.Valoración social da necesidade, tendo en conta o contexto persoal, familiar e social das persoas solicitantes que determinen situacións especialmente vulnerables, susceptibles de prioridade na atención (familias monoparentais, familias con menores ao seu cargo, persoas con discapacidade, mulleres vítimas de violencia de xénero, etc.) Para esta valoración, o Departamento de Servizos Sociais poderá solicitar a documentación que considere necesaria para o correcto diagnóstico da situación.

Artigo 8. Resolución

Instruído o expediente, dende o Departamento de Servizos Sociais elaborarase o correspondente informe social, elevando a proposta ao órgano competente para a súa resolución.

A resolución notificaráselle á persoa solicitante.

Artigo 9. Protocolo de actuación

O Departamento de Servizos Sociais seguirá o seguinte protocolo de actuación do programa de alimentos:

1. Explicarlle á persoa beneficiaria os seus dereitos e as seguintes obrigas:

– Comunicarlle a Servizos Sociais todas as variacións da situación socio-familiar que poidan modificar as circunstancias que motivaron a solicitude.

– Destinar a axuda para a alimentación, nunca para a venda.

– Reintegrar os produtos non caducados que non se vaian consumir.

– Acudir a recoller os alimentos na data e na hora establecida para a repartición. (Só se fará a entrega domiciliaria nos casos informados favorablemente polas técnicas de servizos sociais.)

– Cumprir o proxecto individualizado establecido polas técnicas de Servizos Sociais.

2. Establecer un proxecto de intervención integral que implique a persoa beneficiaria, a familia, os/as profesionais e demais recursos existentes e que especifique os compromisos exclusivos segundo a natureza e as necesidades de cada caso.

3. Repartir os alimentos segundo as seguintes condicións:

As datas de repartición, a cantidade que hai que repartir e os produtos que compoñen os lotes estarán en función dos alimentos subministrados pola Cruz Roja Española e a súa periodicidade.

Unha vez o concello recibe os alimentos, distribúeos en lotes para cada unidade de convivencia. Salvo casos de urxencia, non se entregará máis dun paquete de alimentos por unidade familiar en cada reparto que se realice.

A cantidade de cada lote estará en función dos/as integrantes da unidade de convivencia e as súas necesidades específicas (lactantes, nenos/as, adultos con problemas de alimentación, persoas con dietas especiais por cuestións culturais).

Cando os lotes estean preparados, as técnicas de Servizos Sociais comunicaranlle telefonicamente á persoa solicitante un día, unha hora e o lugar onde debe ir recollelos.

Logo de identificar as persoas solicitantes ou ben as persoas autorizadas para recoller os alimentos, entregarán os alimentos e recollerán a sinatura do albará de entrega (a persoa beneficiaria quedará cunha copia).

Se a persoa beneficiaria non acudise á recollida sen xustificación previa, chamarana de novo para concertar outra data. De non acudir esta segunda vez, entenderán que o solicitante renuncia á axuda de alimentos e causará baixa no programa. Esta circunstancia será valorada para a seguinte convocatoria.

4. Inspeccionar e controlar a utilización dos alimentos.

De forma aleatoria realizaranse controis para comprobar a correcta utilización do programa de alimentos.

De detectarse irregularidades ou que a persoa beneficiaria incumpre as obrigas, darase de baixa do programa.

5. Revisar anualmente a prestación.

A persoa responsable do Programa de reparto de alimentos revisará periodicamente a inclusión ou a exclusión das persoas solicitantes nas listaxes de beneficiarias de alimentos e comunicaralles ás persoas beneficiarias o prazo e a documentación necesaria para renovar a súa solicitude anualmente.

Artigo 10. Causa de extinción

Serán causa de extinción do dereito a ser beneficiario/a do programa de alimentos as seguintes:

-non presentarse no día fixado polo servizo para a recollida dos alimentos sen xustificalo debidamente.

-non entregar a documentación necesaria para ser beneficiario/a do programa.

-non comunicar os cambios que afecten ao baremo.

Nota do Servizo de Asistencia Económica a Municipios

A ordenanza non dispón a súa entrada en vigor, pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local establece que:

“…..Las ordenanzas, incluídos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.....” (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Artigo 65.2: “El requerimiento deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.”