Neda - Ordenanza fiscal nº 28, reguladora da taxa pola prestación do servizo público da piscina municipal

Publicación provisional: 29/05/2002 BOP Nº: 121
Publicación definitiva: 29/05/2002 BOP Nº: 121
Aplicable dende: 01/01/2005

Artigo 1.º .-Fundamento e natureza.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, este Concello establece a taxa pola utilización da piscina municipal, á que se refire o artigo 20.4 o) da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, modificada pola Lei 25/98, do 13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación das prestacións patrimoniais de carácter público que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, normas que atenden ó previsto no artigo 58 da devandita Lei 39/88.

Artigo 2.º .-Feito impoñible.

Constitúe o feito imponible a utilización da piscina municipal por particulares e entidades con motivo de ocio, espectáculos e actos extradeportivos, etc.

Artigo 3.-Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades á que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que soliciten, provoquen ou que no seu interese redunden as prestacións ás que se refire a presente ordenanza.

Artigo 4.º .-Responsables.

1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades ou entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

Artigo 5.º .-Base impoñible e cota tributaria.

A cota tributaria será a resultante de aplica-las siguientes tarifas:

1.- Bonos Temporada:

- Nenos ata 14 anos: 15,00.-euros.

- Adultos (de 15 anos adiante): 21,00.-euros.

- Familiar (catro membros): 36,00.-euros [Por cada membro adicional máis: 3,00.-euros.] 

2.- Cursos mensuais (de luns a venres) [é obrigatorio estar abonado para poder asistir ós mesmos]:

- Nenos ( ata 14 anos): 12,00.-euros.

- Adultos (de 15 anos adiante): 21,00.-euros.

3.- Entradas diarias:

- Nenos ata 14 anos: 1,50.-euros.

- Adultos (de 15 anos adiante): 3,00.-euros. 

-Tódolos xoves que acrediten estar en posesión do carné xove, terán un desconto do 25%."

Artigo 6.º .-Exencións e bonificacións.

Estarán exentos do pagamento da taxa:

- A utilización das instalacións deportivas para celebración de campionatos escolares.

- A utilización das instalacións para actividades de carácter benéfico, sexan ou non deportivas.

- A utilización das instalacións para actividades organizadas polo Concello.

- A utilización das instalacións para actividades das escolas deportivas.

Artigo 7.º .-Pagamento.

A taxa farase efectiva no momento mesmo en que se inicie a prestación do servicio. O usuario/s será responsable dos danos que causen nas instalacións e estarán obrigados á reparación destes. O Concello do Neda poderá esixi-lo depósito previo da taxa para responder no seu caso das indemnizacións polos desperfectos que poidan producirse ou calquera outro depósito complementario coa finalidade antedita.

Estes últimos depósitos poderán ser constituídos en metálico, mediante aval bancario, ou en calquera outra forma autorizada pola lexislación local, e serán devoltos, no seu caso, unha vez que se amose, mediante informe do encargado da instalación, que non foron causados danos ou que estes xa foron reparados.

Artigo 8.º .-Xestión.

O aboamento da taxa deberá realizarse na Tesourería municipal, entidade bancaria que se indique parta o efecto, ou no propio recinto da piscina.

Artigo 9.º .-Infraccións e sancións.

Para o tocante ás infraccións e sancións, rexerá o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral tributaria.

Disposición final.

A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada polo Pleno en data 15 de novembro do 2004 e publicada no BOP número 299 de data 30 de decembro do 2004 e comezará a rexer o día 1 de xaneiro do 2005, e manterase en vigor mentres non se acorde a súa derrogación ou a súa modificación expresa.