Rianxo - Ordenanza fiscal núm. 13, reguladora da taxa de uso de instalacións deportivas

Publicación provisional: 14/12/2000 BOP Nº: 285
Publicación definitiva: 14/12/2000 BOP Nº: 285
Aplicable dende: 01/01/2009

1.º .-Obxecto.

O referido no artigo 20.3.O da Lei 39/1988, do 28 de decembro

2.º .-Feito impoñible.

O uso das instalacións deportivas do Concello e dos servizos prestados nelas a instancia de parte, así como a colocación de calquera tipo de publicidade dentro das citadas instalacións que constitúen o obxecto desta Ordenanza.

3.º .-Suxeito pasivo

As persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas pola prestación do servizo de uso das ins-talacións deportivas do Concello, a colocación de publicidade ou outros servizos.

4.º .-Base impoñible.

O efectivo uso das instalacións deportivas de acordo co establecido na cadro de tarifas.

5.º .-Exencións.

As deducidas do cadro de tarifas que se acompaña en razón da idade dos usuarios.

6.º .-Bonificacións.

As deducidas do cadro de tarifas que se acompaña en razón da idade dos usuarios.

7.º .-Base liquidable.

Coincide coa base impoñible.

8.º .-Tipo de gravame.

O que se engade como anexo número 1 á presente ordenanza e que se titula "Proposta de taxas polo servicio do pavillón polideportivo de Rianxo", sendo aplicable ás restantes instalacións deportivas do Concello.

9.º .-Período impositivo.

O número de horas, partidos, cursos, mensaxe publicitaria ou os demais períodos que se refiren no cadro de tarifas para as diferentes tipoloxías de uso.

10.º .-Xeración de obrigas.

Nace a obriga de satisface-la taxa no momento en que se proceda á solicitude do uso correspondente de acordo co cadro de tarifas.

11.º .-Normas de xestión.

1. A taxa esixirase en réxime de depósito previo ao uso das instalacións.
2. Os usuarios que pretendan o uso das instalacións deportivas deberán presenta-la solicitude nos servizos competentes do Concello reflectindo a tipoloxía e tempo de uso pretendido de acordo co cadro de tarifas, asemade os datos subxectivos para a aplicación da tarifa correspondente.
3. Autorizada a solicitude, realizárase o depósito previo polo importe da taxa correspondente, facéndolle entrega ó usuario do resgardo acreditativo de autorización.
4. A taxa deberá satisfacerse antes do uso das instalacións en calquera momento posterior a entrega do resgardo acreditativo de autorización.
5. Os usuarios das instalacións Pavillóns polideportivos municipais do Concello de Rianxo, deben presentar ós técnicos- encargados das instalacións referidas nesta ordenanza o resgardo acreditativo de ingreso da taxa que corresponda.
6. Os técnicos- encargados das instalacións Pavillóns polideportivos municipais do Concello de Rianxo poderán esixir en calquer momento posterior o inicio das actividades e polo tanto do uso das instalacións por parte dos usuarios/as o resgardo acreditativo de autorización e o acreditativo de ingreso da taxa.
7. En caso de incumprimento das normas reflectidas nos puntos 1 a 6 do artigo 11º- Normas de Xestión, poderá conlevar a prohibición de uso das instalacións descritas nesta ordenanza ata que sexa subsanados os incumprimentos por parte dos usuarios/as.

12.º .-Infraccións.

As establecidas con carácter xeral na vixente Lei xeral tributaria e demais normativa concordante.

13.º .-Obrigacións.

Os usuarios deberán cumpri-las normas de uso das instalacións, horarios de apertura ó público e manter en bo estado as instalacións deportivas.

14. Disposición Final

1.- A presente modificación da Ordenanza foi aprobada polo Concello en Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 23 de outubro de 2008.
2.- O inicio de aplicación desta modificación é o 1 de xaneiro de 2009.

15.º .-Cota.

A resultante de aplica-la base ó cadro de tarifas que se acompaña como anexo.

16.º .-Anexos.

Engádese como anexo número 1 o cadro de tarifas, e como anexo número 2 a análise e estudio de custos.

Cadro de tarifas

Cadro de tarifas
Pavillóns polideportivos municipais de Rianxo.
I.-Usos deportivos.
I.1.-Uso en horario permanente (non competitivo).
Pista completa
- Equipos, entidades con actividades deportivas: 6,32 euros/ hora
- Equipos, entidades con actividades deportivas para menores de 14 anos: 3,15 euros / hora.
- Entidades con convenio de colaboración co Concello de Rianxo para a realización de actividades deportivas: 0 euros/h.
- Clubs federados: 0 euros/h.
½ pista:
- Equipos, entidades con actividades deportivas: 4,42 euros/ hora.
- Equipos, entidades con actividades deportivas para menores de 14 anos: 2,20 euros/ hora.
- Entidades con convenio de colaboración co Concello de Rianxo para a realización de actividades deportivas: 0 euros /h.
- Clubs federados: 0 euros/h.
I.2.-Uso en horario puntual.
Pista completa.
Competicións deportivas puntuais.
- Con despacho de billetes: 31,57 euros/partido
- Sen despacho de billetes: 9,47 euros/partido
Alugueiro en horario puntual aberto.
- Colectivos, grupos, etc.: 9,47 euros/h.
- Colectivos, grupos, etc. menores de 14 anos: 4,73 euros/h.
- Uso individual: 1,26 euros/h.
- Uso individual menores de 14 anos: 0,63 euros /h. (0,61 euros).
½ pista:
Competicións deportivas puntuais.
- Con despacho de billetes: 18,94 euros/partido
- Sen despacho de billetes: 6,31euros/partido (6,13 euros).
Alugueiro en horario puntual aberto.
- Colectivos, grupos, etc.: 6,31 euros/h.
- Colectivos, grupos, etc. menores de 14: 3,15 euros/h.
- Uso individual: 0,95 euros/h.
- Uso individual menores de 14 anos: 0,31 euros/h. .
Notas:
1.-Entenderase por menores de 14 anos sempre que, alomenos, o 50% dos participantes no partido/actividade sexan menores de 14 anos.
2.-Entenderase por uso individual o susceptible de realizar, tales como adestramentos, ximnasia, práctica individual de deporte, sempre que as instalacións non estean ocupadas para usos descritos no apartado A.1.
I.3.-Campionatos de liga ou copa.
Sumaranse os partidos previstos segundo o calendario e aplicaráselle o sumatorio resultante as tarifas do apartado I.1. cunha redución do global do 25%.
- Partidos x tarifa I.1 = Z
Cota a pagar Y = Z - 25% de Z
- Clubs federados
Cota a pagar 0 €.
I.4.-Maratóns deportivos de competición por equipos.
Por 12 horas ou fracción (período diúrno): 63,14 euros.
Por 12 horas ou fracción (período nocturno): 94,71 euros.
Por 24 horas ou fracción superior a 12 horas: 126,28 euros.
Nota común ós apartados I.3 e I.4: será indiferente que se cobre ou non entrada.
I.5.-Actividades municipais.
1.-Actividades adultos.
1.A.- Prezo por actividade dirixida (2 ou mais sesións semanais).
Enténdese por actividade diríxida a/o :Ximnasia mantemento, Aerobic, Tonificación, Ciclo indoor ou calquera outra actividade dirixida que poida programarse, cuxa natureza sexa de características similares ás actividades descritas:
• Tempada de Inverno: 25,26 €/curso
• Tempada de Verán: 12,63/curso
1.B.- Bloque Fitness (Asistencia a dúas o mais actividades): 37,88 euros/ curso
• Tempada de Inverno: 37,88 €/curso
• Tempada de Verán: 18,94 €/curso
2.-Actividades nenos: Escolas deportivas:
Enténdese por actividades nenos: Escolas deportivas o: Predeporte, Multideporte, Fútbol Sala, Baloncesto, ou calesquera outras actividades deportivas que poida programarse, cuxa natureza sexa de características similares ás actividades descritas.
• Tempada de Inverno: 12,63 €/curso
• Tempada de Verán: 6,32 €/curso
3.-Actividades 3ª Idade: 0 € curso
4.- Descontos
Bono familiar:
• 2 membros: 10% redución.
• 3 membros: 15% redución.
• 4 ou máis: 25% redución.
Bono multiactividade:
• 2 actividades: 25% redución.
• 3 ou máis actividades: 35% redución.
Nota: os bonos non son acumulables, utilizándose en calquera caso o que máis beneficie ós usuarios.
II.-Espectáculos.
II.1.-Non deportivos.
Día: 631,42 euros.
½ día: 315,70 euros.
Semana ou fracción superior a 4 días: 1.894,26 euros.
Quincena ou fracción superior a 2 semanas: 3.157,11 euros.
Mes ou fracción superior a 2 quincenas: 5.367,09 euros.
Nota: enténdese por espectáculos non deportivos, os musicais, culturais e análogos que supoñan a realización de actividades de público e taquillaxe por asistencia.
II.2.-Deportivos.
Día: 126,28 euros.
½ día: 63,14 euros.
Semana ou fracción superior a 4 días: 473,56 euros.
Quincena ou fracción superior a 2 semanas: 789,28 euros.
Mes ou fracción superior a 2 quincenas: 1.262,84 euros.
Nota: enténdese por espectáculo deportivo aquel que se celebre e non se encontre regulado singularmente nas seguintes tarifas, con asistencia de público e taquillaxe por asistencia.
II.3.-Espectáculos gratuítos.
Día: 63,14 euros.
Nota común: por ½ día enténdese ata as 14:00 horas.
III.-Publicidade.
III.1.-Estática.
Laterais (detrás das porterías).
Por m2 e semestre ou fracción: 28,41 euros.
Por m2 e ano ou fracción superior ó semestre : 50,51 euros.
Frontes (o espazo situado fronte ás bancadas).
Por m2 e semestre ou fracción: 41,04 euros.
Por m2 e ano ou fracción superior ó semestre: 75,77 euros.
III.2.-Eventual.
Día: 31,57 euros.
III.3.-Publicidade electrónica.
Por medios propios: 1,88 euros/mensaxe.
Con instalación allea: 31,57 euros/día.
III.4.-Publicidade acústica.
Por medios propios: 1,88 euros/mensaxe.
Con instalación allea: 31,57euros/día.
IV.-ALUGUEIRO DAS INSTALACIÓNS PARA ACTIVIDADES NON DEFINIDAS NAS PRESENTES TARIFAS, CON CARÁCTER DE USO PRIVATIVO OU EXCLUÍNTE DE CALQUERA OUTRO, CONSTANTE O ALUGUEIRO.
Parcial
Día: 47,35 euros.
Semana ou fracción: 126,28 euros.
Mes ou fracción: 221,00 euros.
Total día ou fracción: 94,71 euros.
V.-Exencións.
1.-Non estarán suxeitos a estas taxas aquelas utilizacións das instalacións que correspondan a actividades organizadas polo Concello de Rianxo ou patrocinadas por este.
2.-Os actos deportivos ou extradeportivos de alto interese social, cultural, deportivo e/ou formativo, poderán quedar exentos do pago da tarifa. A dita exención será outorgada pola Comisión de Deportes, Emprego e Xuventude (CDEX) previo informe do Servizo Municipal de Deportes.
3.-Do mesmo xeito, a CDEX poderá conceder exencións das taxas no caso de utilización das instalacións para a celebración de actos organizados con fins benéficos ou de axuda ás entidades deportivas do Concello.
4.-Os usuarios das actividades do pavillón ou das súas instalacións que sexan inscritos a través do departamento de Servizos Socias do Concello de Rianxo quedan exentos do pago de taxas. Asemade, calquera persoa que non poida facer fronte ó pagamento das taxas, deberá solicitar a exención de pago destas presentando un informe do departamento de Servizos Sociais do Concello que acredite tal circunstancia.
5.-As persoas ou entidades interesadas en obter exención de taxas, solicitarano con anterioridade á celebración dos actos, debendo acreditar as circunstancias que xustifiquen tal exención.
6.-O Servizo Municipal de Deportes poderá organizar actividades sen cobramento de taxa por inscrición sempre e cando ditas actividades teñan un carácter especial de promoción ou fomento deportivo.
Nota con carácter xeral: as autorizacións de uso do pavillón en tódolos casos especificados na presente ordenanza, faranse baseándose no Regulamento de utilización do pavillón polideportivo de Rianxo.