Cee - ORDENANZA REGULADORA DAS TAXAS POR PRESTACION DE SERVICIO DE PISCINA MUNICIPAL E INSTALACIONS DEPORTIVAS

Publicación provisional: 12/07/2006 BOP Nº: 159
Publicación definitiva: 15/09/2006 BOP Nº: 213
Aplicable dende: 05/03/2012

Artigo 1º.- Fundamento e natureza

Este Concello conforme ao autorizado polo artigo 106 de la Ley 7185 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local e de acordo co previsto no artigo 20.4,o) del RDL 2/2004 Regulador de las Haciendas Locales, establece a Taxa por prestación do servizo de piscina e outras instalacións deportivas, que se regulará pola presente Ordenanza, redactada conforme ó disposto no artigo 16 do Real Decreto citado.

Artigo 2º.- Feito Impoñible

Constitúe o feito impoñible deste tributo, a prestación polo concesionario dos servizos da piscina municipal e outras instalacións deportivas. O detalle dos servizos a prestar veñen especificados nas tarifas da presente ordenanza.

Artigo 3º.- Devengo

A taxa considerarase devengada, nacendo a obrigación de contribuír coa iniciación da prestación do servicio,que será no momento en que se formalice a correspondente matrícula o no momento en que se solicite a utilización dos servizos referenciados de acordo cas normas reguladoras do servizo correspondente.

Artigo 4º.-Suxeitos pasivos

Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades ás que se refire o artigo 33 da Ley General Tributaria, que soliciten ao servizo de piscina e actividades deportivas promovidas polo concesionario do inmoble da piscina e que se detallan no apartado de tarifas.

Artigo 5º.- Responsables

1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Ley General Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades ou síndicos, sociedades ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o art. 40 da Ley General Tributaria.

Artigo 6º.- Tarifas

A contía das Taxas regulada nesta Ordenanza Fiscal será a fixada na tarifa seguinte:

CADRO DE TARIFAS

ABONOS INSTALACIÓN

Tipo
Individual

Tipo
Familiar

Matinal
Fin de semana
3ª idade
xuventude

Adulto

Abono familiar

Cota de entrada
23,41 euros

Cota de entrada
23,41 euros

Cota de entrada
23,41 euros

Cota mensual
21,06 euros/mes

Cota mensual
23,41 euros/mes

Cota mensual
29,25 euros/mes

 ABONO INDIVIDUAL MATINAL (MINI):£

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacións de luns a venres en horario de 08:00 a 13:00 horas.

 ABONO ADULTO (MAXI):£

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacións sen límites e en toda a súa banda horaria.

 ABONO INDIVIDUAL FIN DE SEMANA :£

Persoa maior de 18 anos que fai uso das instalacións o venres 15:00 a 23:00 e o fin de semana.

 ABONO INDIVIDUAL 3ª IDADE:£

Persoa maior de 65 anos que fai uso das instalacións sen limitacións de días e en toda a súa banda horaria.

 ABONO XUVENTUDE:£

Persoa menor de 18 anos que fai uso das instalacións sen límites e en toda a súa banda horaria.

 ABONO FAMILIAR:£

Cabeza de familia que pode incluír no seu abono a cónxuxe e fillos menores de 18 anos, que fan uso das instalacións sen limitación horaria. Os fillos ó cumprir os 18 anos deberán inscribirse nunha das modalidades individuais sen ter que abonar cota de entrada.

O abono da dereito a:

BAÑO LIBRE

MUSCULACIÓN CON MONITOR DE SALA

25% DESCONTO EN CURSOS

SAUNA

HIDROMASAXE

DESCONTOS EN SOLARIUM

DESCONTOS EN FISIOTERAPIA

DESCONTOS EN MATERIAL DEPORTIVO

ASESORAMENTO TÉCNICO

ximnasio sala de musculación

Sesión (1 hora)

2,70 €

Bono 10 sesións

16,38 €

Bono 20 sesións

31,61 €

Entradas e bonos

Piscina

MENORES DE 18 ANOS E ESTUDIANTES

MAIORES DE 65 ANOS

ENTRE 18 E 65 ANOS

1 SESIÓN

1,76 €

2,70 €

10 SESIÓNS

10,54 €

18,73 €

15 SESIÓNS

14,06 €

24,58 €

20 SESIÓNS

17,55 €

30,44 €

30 SESIÓNS

24,58 €

40,39 €

A entrada puntual e o bono piscina dan dereito a utilizar piscina e sauna.

Solarium, masaxe e servizo de fisioterapia

 

ABOADOS

SOLARIUM

1 sesión

bono 10 sesións

3,51 €

28,08 €

MASAXE

1 sesión

5 sesións

11,71 €

46,82 €

SERVIZO FISIOTERAPIA

1 sesión

5 sesións

11,71 €

46,82 €

O solarium, masaxe e a fisioterapia terán que solicitarse de forma anticipada.

ALUGUER PISCINA

ALUGUER

RÚAS

PREZO

1 hora

1

5,85 €

1 hora

6

35,12 €

Media xornada

1

23,41 €

Media xornada

6

117,04 €

xornada completa

1

46,82 €

xornada completa

6

234,11 €

TAXAS CURSOS

Curso

Horas/sem

Aboados

Non aboados

ESCOLA NATACIÓN AQUACENIT

 

 

 

Natación para embarazadas

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,06 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Natación para bebés E.A.I.

1

5,85 €

8,79 €

 

2

11,71€

17,55 €

 

3

17,55 €

26,34 €

Natación ( 1-3 anos) E.A.I

1

5,85 €

8,79 €

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,23 €

Natación ( 3-6 anos) E.A.I

1

5,85 €

8,79 €

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,23 €

Natación ( 6-12 anos) E.A.A

1

5,85 €

8,79€

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,23 €

 

5

23,41 €

35,12 €

Natación ( 8-16 anos) E.A.M

1

5,85 €

8,79€

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,23 €

 

5

23,41 €

35,12 €

 

Curso

Horas/sem

Aboados

Non aboados

 

 

 

 

Natación adulto (I. y P.)

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,06 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

 

5

28,08 €

42,15 €

Natación master

4

19,76 €

29,60 €

Programa segue nadando

4

19,76 €

29,60 €

Natación para opositores

4

19,76 €

29,60 €

Aquafitness

2

14,06 €

24,14 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Programa rendemento

5

21,95 €

32,91 €

 

Curso

Horas/sem

Prezo ( 5 meses)

Natación escolar

 

 

E. Infantil ( 3 a 5 anos)

1 hora

28,08 €

 

2 horas

42,15 €

E. primaria ( 6 a 12 anos)

1 hora

28,08 €

 

2 horas

42,15 €

E.Secundaria ( 13 a 18)

1 hora

28,08 €

 

2 horas

42,15€

Asociacións

Horarios Adaptados

Prezo

Grupos organizados

 

Euros

 

 

 

1mes/ alumno

2 horas

10,54€

 

Curso

Horas/semana

aboados

Non aboados

Natación 3ª idade

1

5,85 €

8,79 €

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,34 €

A.F.A ( educación especial)

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,06 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Natación Terapéutica

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,05 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

 

CURSOS SECO

HORAS/SEMAN

ABOADOS

NON ABOADOS

Aeróbic/step/interval

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,06 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Relaxación (taichí, ioga…)

1

7,03 €

10,54 €

 

2

14,06 €

21,06 €

Ximnasia de mantemento e terceira idade

1

5,85 €

8,79 €

 

2

11,71 €

17,55 €

 

3

17,55 €

26,34 €

Body-tonic ( tonificación)

2

14,06 €

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Deportes de loita

2

14,05 €

21,06 €

Deportes alternativos/ Tradicionais

2

14,05€

21,06 €

Bailes de salón

2

14,05€

21,06 €

Sprint-bike (spinning)

2

14,05€

21,06 €

 

3

21,06 €

31,61 €

Musculación

 

Gratuíta

Gratuíta

Preparación física oposicións

5-10

23,41 €

35,12 €

Pode haber outros cursos en función da demanda

SERVIZO DE GARDERÍA

1 HORA.............................11,71 €

2 HORAS...........................17,55 €

PUBLICIDADE EN PISCINA

PUBLICIDADE ESTÁTICA

Anuncio 2 por 1m

70,24 euros/mes

Anuncio 1 por 0.5 m

35,12 euros/mes

 

Artigo 7º.-Normas de Xestión

A xestión das tarifas rexerase polas normas recollidas no regulamento do servizo xa que non é o Concello o encargado da prestación do servizo nin do cobro das ditas taxas.

Articulo 8º.-Exencións

Non se poderán recoñecer outros beneficios fiscais na presente taxa que os expresamente previstos en normas con rango de lei os derivados dos tratados internacionais.

Artigo 9.-Infraccións e sancións

En todo o relativo á calificación de infraccións tributarias e sancións, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Ley General Tributaria e demais normativa aplicable.

DISPOSICION FINAL

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.