Melide - Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas

Publicación provisional: 01/04/2005 BOP Nº: 72
Publicación definitiva: 19/05/2005 BOP Nº: 112
Aplicable dende: 01/01/2013

Artigo 1. Fundamento e natureza

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, este Concello establece a taxa por licenzas urbanísticas a que se refire o art. 20.4.h) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da leí reguladora das facendas locais, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, e as súas normas atenden ó previsto no artigo 57 do TRLFL

Artigo 2. Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible a actividade municipal, técnica e administrativa realizada para verificar se os actos de edificación e uso do solo e subsolo suxeitos a licenza municipal á que se refire o artigo 194 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que vaian a realizarse no termo municipal, se axustan ás normas urbanísticas de edificación e policía previstas na devandita leí, así como nas vixentes Normas subsidiarias de planeamento e posteriormente no Plan xeral de ordenación municipal; que son conformes ao destino e uso previstos, que non atentan contra a harmonfa da paisaxe e condicións de estética, que cumpren as condicións técnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento, e finalmente, que non existe ningunha prohibición de interese artístico, histórico ou monumental.

Artigo 3. Suxeito pasivo

1.-Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei 58/2003, do 18 de decembro, Lei xeral tributaria (LXT), que sexan propietarios ou posuidores, ou de ser o caso, arrendatarios dos inmobles nos que se executen as obras ou se realicen as construcións ou instalaciónns.

2.-Terán a consideración de substitutos do contribuínte nas tazas establecidas polo outorgamento das licenzas urbanísticas os construtores e contratistas das obras.

Artigo 4. Responsables

1.-Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fisicas e xurídicas ás que se refinen os artigos 41.1 e 42 da Lei xeral tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os regulados no artigo 43 da LXT, nos supostos e co alcance sinalado no dito artigo.

Artigo 5. Cota tributaria:

1.- A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do expediente a tramitar, de acordo coa tarifa, que contén o artigo seguinte.

2.- A cota de tarifa corresponde á tramitación completa do expediente de que se trate, dende a súa iniciación ata a súa resolución final, incluída a certificación e notificación ao interesado do acordo recaído.

Artigo 6. Tarifa:

A.- A tarifa a que se refire o artigo anterior estruturase da seguinte forma:

1 - Por obras menores (orzamento cero e até 30.000 €):

 

Por licenzas que non leven consigo obra ou cando as obras menores cuxo orzamento de execución non sexa superior a 3.006,00 euros

57 euros

Por obras menores cuxo orzamento de execución supere os 3.006,00 euros

115 euros

Por renovación ou prórroga de licenzas de obras menores

51 euros

2 – Por obras maiores (orzamento superior a 30.000 €):

 

Por obras maiores en vivendas unifamiliares

231 euros

Por obras maiores en edificios plurifamiliares, por cada vivenda, planta de locais comerciais e planta de sotano

115 euros

Resto de obras maiores

0,20% do custo das obras, cun mínimo de 150 euros.

Por renovación ou prórroga de licenzas de obras maiores

77 euros

Por transmisión da titularidade da licenza

86 euros

3 – Demolición de construcións e movemento de terra

58 euros

4 – Pola colocación de carteis de propaganda visíbeis desde a via pública

29 euros por metro cadrado

5 – Por cada expediente de parcelación, segregación, división ou agrupación

57 euros

 

B.- No caso de desestimento formulado polo solicitante con anterioridade á concesión da licenza, as cotas a liquidar serán o 20 por cento das sinaladas no número anterior, sempre que a actividade se iniciase efectivamente.

Artigo 7. Devengo

A presente taxa devéngase cando se inicie a prestación do servizo urbanístico, coa incoación do oportuno expediente, a solicitude do interesado ou de oficio pola Administración local.

Artigo 8. Normas de xestión

A.- DECLARACIÓN:

1.- As persoas interesadas na obtención dunha licenza de obras deberán xuntar á súa solicitude no Rexistro Xeral o certificado visado polo colexio oficial respectivo, con especificación detallada da natureza da obra e lugar de emprazamento, na que se faga constar o importe estimado da obra, medicións e destino do edificio.

2.- Cando se trate de licenza para aqueles actos en que non sexa esixible a formulación do proxecto suscrito por técnico competente, á solicitude acompañarase un orzamento das obras a realizar, como unha descrición detallada da superficie afectada, número de departamentos, materiais a emplear e, en xeral, das características da obra cuxos datos permitan comprobar o seu custo.

3.-De modificarse ou ampliarse o proxecto con posterioridade á solicitude de licenza deberá poñerse en coñecemento da Administración municipal, presentando o novo presuposto ou o reformado e os planos e memorias correspondentes.

B.- RÉXIME:

1.-As taxas por prestación de servizos urbanísticos esixiranse en réxime autoliquidación. Ao efecto, o solicitante presentará a declaración-liquidación da taxa e xustificante do ingreso da cota tributaria ao mesmo tempo que insta a solicitude de outorgamento da correspondente licenza urbanística. Non se comezará a tramitación de expediente ningún sin que obre a neceario xustifcación do pagamento da taxa.

2.-Se as obras se inician ou executan sen previa licenza, a taxa orixinarase ó se inicia-la actividade municipal para determinar se aquelas son ou non autorizables, con independencia da instrucción do expediente administrativo para a autorización ou derruba das obras.

3.-A obriga de contribuír non se verá afectada pola denegación da licenza solicitada, polo seu outorgamento condicionado á modificación do proxecto inicial, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante despois de concedida esta.

4.-Os suxeitos pasivos están obrigados a presenta-la correspondente declaración tributaria nos impresos habilitados para tal efecto pola Administración local e realiza-lo ingreso da liquidación resultante na Tesourería municipal ou nas entidades bancarias autorizadas, o que se deberá acreditar no momento de presenta-la correspondente solicitude.

5.-O pagamento da liquidación efectuado polo suxeito pasivo ou da liquidación orixinada por actuación de oficio da Administración local terá carácter provisional e será a conta da liquidación definitiva que proceda.

6.-A Administración local, unha vez realizadas as actuacións motivadas polos servizos urbanísticos prestados, tras a comprobación destes e das autoliquidacións presentadas, practicará, de ser o caso, as correspondentes liquidacións definitivas, esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle a cantidade diferencial que resulte.

Artigo 9. Infraccións e sancións

Para todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e a imposición das sancións correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

Disposición derradeira

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor e será de aplicación o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresa.

(BOP nº 72, 1/4/2005)

(BOP nº 112, 19/5/2005)

(BOP nº 298, 30/12/2005)

(BOP nº 293, do 23/12/2006)

(BOP nº 300, do 31/12/2007)

(BOP nº 298, 29/12/2008)

BOP nº 146, 02/08/2012)

(BOP nº 244, do 24/12/2012)