Sada - Ordenanza fiscal núm. 21, reguladora da taxa polo suministro de auga

Publicación provisional: 25/06/2005 BOP Nº: 144
Publicación definitiva: 25/06/2005 BOP Nº: 144
Aplicable dende: 07/02/2017

Artigo 3.- Contía.

A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada na tarifa seguinte:

 A) Abonados domésticos:

- Por cota de servizo: 4,476181 euros/mes

- Bloque 1.-Consumo ata 10 m3/mes: 0,328777 euros/m3

- Bloque 2.-Consumo a partir de 10 m3/mes: 0,569606 euros/m3

O mínimo desta tarifa será de 10 m3/mes.

B) Abonados industriais:

- Por cota de servizo: 5,613911 euros/mes.

- Bloque 1.-Consumo ata 25 m3/mes: 0,453345 euros/m3.

- Bloque 2.-Consumo a partir de 25 m3/mes: 0,810440 euros/m3.

O mínimo desta tarifa será de 25 m3/mes.

 

C) Conservación de contadores:

- Contador ata 13 mm: 0,23 euros/mes.

- Contador ata 20 mm: 0,29 euros/mes.

- Contador ata 25 mm: 0,37euros/mes.

- Contador ata 30 mm: 0,47 euros/mes.

- Contador maior de 30 mm: 1,04 euros/mes.

Disposición final.-

A presente Ordenanza fiscal, que foi aprobada polo Pleno da Corporación en sesión celebrada o día 24 de novembro de 2016, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir desa data, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.