Betanzos - ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS

Publicación provisional: 13/11/2004 BOP Nº: 262
Publicación definitiva: 30/12/2004 BOP Nº: 299
Aplicable dende: 03/05/2018

Artigo 1. Fundamento e natureza

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo art. 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/04, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais, o Concello de Betanzos establece a ?Taxa por prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais?, a que se refire a letra r do parágrafo 4 do artigo 20 do Real Decreto Lexislativo, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, cuxas normas atenden ao previsto no artigo 57 do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004.

Artigo 2. Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización ou prestación dalgún dos servizos seguintes:

1. A utilización da rede de sumidoiros municipal para a evacuación de excretas, augas negras, pluviais e residuais en beneficio das leiras situadas no termo municipal, sendo obrigatorio que os seus desaugadoiros e acometidas verifíquense á rede xeral ou aos seus ramais, calquera que sexa o lugar en que se sitúen.

2. A prestación do servizo de recepción obrigatoria, de depuración de augas residuais.

3. A prestación do servizo de vixilancia, inspección e limpeza obrigatoria da rede de sumidoiros particular, fosas sépticas e pozos negros.

4. A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicións necesarias para autorizar a acometida á rede.

5. En xeral, todos aqueles servizos propios do obxecto desta Ordenanza que sexan provocados polos interesados ou que especialmente redunden no seu beneficio, aínda cando estes non solicitaren a súa prestación e que, sendo de competencia municipal, teñan carácter obrigatorio en virtude de precepto legal ou regulamentario.

Artigo 3. Obriga de contribuír

Devéñase a taxa e nace a obrigación de contribuír cando se inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible, mediase ou non a pertinente autorización. Entenderase iniciada a actividade municipal:

a) Na data de presentación da oportuna solicitude de licenza de acometida se o suxeito pasivo formúlaa expresamente e, noutro caso, desde que teña lugar a efectiva acometida á rede de rede de sumidoiros, sen prexuízo das sancións que procedan neste último suposto.

b) Nos servizos que se prestan a solicitude do interesado ou por mor deste, no momento en que se presenta a solicitude ou se provoca a prestación do servizo.

c) Na modalidade do art. 2.1, presumirase que a acometida á rede leva consigo a utilización do servizo.

d) As novas edificacións están suxeitas ao pago da taxa por acometida á rede, aínda cando xa se satisfixo anteriormente polo edificio que anteriormente ocupaba a leira.

Artigo. Suxeito pasivo

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o art. 35 da Lei Xeral Tributaria que sexan:

a) Respecto do servizo de rede de sumidoiros, depuración e de vixilancia e inspección da rede de sumidoiros particular, as persoas que aparezan como beneficiarios e usuarios dos mesmos, presumíndose que ostentan tal condición quen consten como titulares a efectos do abono ao servizo de abastecemento de auga aos inmobles.

b) Respecto do servizo de limpeza de fosas sépticas e pozos negros, os propietarios das instalacións nas que se presta.

c) Nos servizos de acometida, o solicitante ou, de non mediar autorización, quen a realizou e se fose descoñecido, o propietario do inmoble beneficiado.

d) En xeral, quen resulten beneficiados ou provoquen a prestación dos servizos a que se refire esta Ordenanza.

2. Responderán solidariamente das obrigacións tributarias do contribuínte, as persoas físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 41, 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5. Beneficios fiscais

Non se concederán outros beneficios fiscais que os expresamente previstos en disposicións con rango de lei e os que resulten da aplicación de tratados internacionais.

Artigo 6. Exencións e bonificacións

1.- O artigo 24.4 do Real decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais establece que para a determinación da contía das taxas poderase ter en conta criterios xenéricos da capacidade económica dos suxeitos obrigados a satisfacelas, en virtude do cal:

Gozarán de exención da tarifa de mínimos aquelas familias, que polas súas circunstancias persoais estean a ser atendidas, e así o dispoña o informe emitido polos técnicos dos Servizos Sociais do Concello.

Estarán exentas desta taxa todas as persoas incluídas no Padrón de Servizos Sociais deste Concello.

2. Establecese unha bonificación do 100 % dá cota de servizo e dúas primeiros 18 m3/bimestre de consumo a aquelas familias que polas súas circunstancias económicas a renda per cápita sexa igual ou inferior ao 50 % do salario mínimo interprofesional, previo informe emitido polos técnicos dous Servizos Sociais do Concello.

Artigo 7. Base de gravame

A base do presente tributo virá determinada:

a) En canto ao servizo de rede de sumidoiros, depuración, vixilancia e inspección do que sexa particular, polo volume de auga consumida, medida por contador, segundo a facturación realizada polo servizo municipal de augas, coas medidas correctoras precisas cando existe unha manifesta desproporción entre o consumo de auga e a vertedura á rede de rede de sumidoiros.

b) Nas novas acometidas, polo número de vivendas, locais comerciais e industriais situados en cada inmoble.

c) No servizo de limpeza de fosas sépticas e pozos negros, así como outros servizos previstos nesta Ordenanza, abonarase polo suxeito pasivo o custo do persoal e material utilizado para a prestación do servizo.

Artigo 8. Tarifas

Aplicaranse as seguintes tarifas:

 1. CONSUMO

Cota de servizo

15,4989 euros/bim

Ata 18 m³/bimestre

0,0405 euros/m³

De 19 a 36 m³/bimestre

0,7091 euros/m³

>36 m³/bimestre

0,8914 euros/m³

Sumidoiro sen agua

23,2990 euros/bim.

USO INDUSTRIAL

CONSUMO EUROS/M³

Cota de servizo

35,4550 euros/bim

Ata 40 m³/bimestre

0,1418 euros/m³

De 41 a 60 m3/bimestre

0,8509 euros/m³

>60 m³/bimestre

1,0940 euros/m³

OBRAS

CONSUMO

Cota de servizo

65,8450 euros/bim

Ata 40 m³/bimestre

0,4052 euros/m³

De 41 a 60 m³/bimestre

0,8104 euros/m³

>60 m³/bimestre

1,2156 euros/m³

Estas tarifas incrementaranse no IVE vixente

2. Autorización por enganche á acometida da rede

-Cada vivenda, establecemento, local ou inmoble que sexa autorizado para utilizar o servizo, por unha soa vez………………………………………….....................................................................................................…............…….37,98€

-De edificio de vivendas que sexan autorizados para realizar unha acometida común á rede, por cada vivenda e por unha soa vez………………......................................................................................................…………....……………15,20€

-Mínimo nos casos da epígrafe anterior………………..........................................……..................…………..111,76€

-Cada industria que sexa autorizada para realizar acometida á rede, por una sola vez…………..................….726,96€

-A limpeza das fosas sépticas e pozos negros, así como outros servizos que se prestan polo Concello en materia de sumidoiros, por unidade xestora formúlase a conta de persoal e material utilizado conforme aos datos facilitados polo servizo de sumidoiros. Procédese á liquidación correspondente ás persoas obrigadas a pago.

A taxa de vertedura para os abonados domésticos do medio rural en vivendas unifamiliares que teñan que realizar algún tipo de bombeo por dispor do servizo de saneamento para os de novo enganche como para os existentes ata agora terán unha bonificación do 50%.

Artigo 9. Período impositivo e cobranza das cotas

As cotas que resulten da aplicación das tarifas do epígrafe 1 do artigo anterior terán carácter mensual ou bimensual e poderán recadarse conxuntamente coas da taxa por abastecemento domiciliario de auga potable.

Artigo 10. Normas de xestión

1. A xestión e recadación das cotas do epígrafe 1 da tarifa da taxa corresponderá á empresa concesionaria VIAQUA, S.A.U.

2. A xestión e autorización de acometidas á rede, así como a recadación das cotas do epígrafe 2 da tarifa, corresponden ao Concello, que poderá esixir o depósito previo das mesmas como condición para a tramitación e concesión daquelas.

3. O cobro das cotas realizarase como máximo en doce liquidacións anuais, sen que sexa necesaria a notificación das cotas sucesivas que se deriven da súa declaración de alta, sen prexuízo da remisión do recibo correspondente cos detalles da súa facturación. O Censo de contribuíntes do primeiro trimestre aprobarase e exporase ao público para reclamacións dentro do primeiro semestre de cada exercicio económico servindo como notificación colectiva dos vencementos do exercicio.

4. Os propietarios de edificios e vivendas ou, no seu caso, os usuarios do servizo veñen obrigados a presentar nas oficinas municipais as oportunas altas que orixinan a obrigación de contribuír.

5. Igual obrigación existirá nos cambios de titularidade dun edificio, vivenda ou local e cando se produzan variacións físicas ou xurídicas que teñan transcendencia na orde tributaria.

6. A efectos de aplicación da tarifa 1, as altas e baixas que se produzan no servizo de augas, fornecerán efectos automáticos respecto da taxa de rede de sumidoiros e depuración, sempre que o inmoble posúa acometida á rede de rede de sumidoiros.

7. Cando o alta, baixa ou variación do Padrón derívase de solicitude ou declaración presentada polo interesado e a liquidación resultante non modifica os datos consignados polo propio obrigado tributario, non será necesaria a notificación expresa da alteración.

Artigo 11. Infraccións e sancións tributarias

En materia de cualificación e sanción das infraccións estarase ao establecido nos artigos 77 e ss. da Lei Xeral Tributaria e na Ordenanza Xeral de Xestión

Disposición Final

Conforme ao artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, esta ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.