Betanzos - ORDENANZA FISCAL Nº 15, REGLADORA DA TAXA POR OCUPACION DE TERREOS DE USO PUBLICO CON POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTACULOS, ATRACCIONS OU RECREO, ASÍ COMO INDUSTRIAS DE RUA E AMBULANTES

Publicación provisional: 29/12/2001 BOP Nº: 297
Publicación definitiva: 29/12/2001 BOP Nº: 297
Aplicable dende: 16/11/2022

Artigo 1.º Feito impoñible

Constitúe o feito impoñible desta taxa a ocupación de terreos de uso público local con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, así como industrias de rúa e ambulantes.

Artigo 2.º Suxeitos pasivos

Se o aproveitamento se realizase sen obter licenza, considerarase que ten a condición de suxeito pasivo o titular da empresa que explote a instalación á que estea afecta a instalación ou actividade realizada en terreo público.

Artigo 3.º Base impoñible

Tomarase como base para a determinación do importe da taxa, o tempo de duración do aproveitamento e/ou os metros cadrados de terreos de uso público que son obxecto da ocupación.

Artigo 4.º Tarifas

A base e a cota tributaria determinaranse de acordo coa seguinte tarifa:

1. Instalacións temporais:

1.1. Postos, barracas e casetas dedicadas á venda de calquera clase de artigos, por m² ou fracción, ao día (mínimo: 15,50 €).

0,54 €

1.2. Tómbolas, randeeiras, carruseis, autos de choque e demais atraccións de lecer, por cada m² ou fracción, ao día en tempada de festas patronais e demais eventos festivos organizados polo Concello realizarase mediante poxa. No caso de que non se realice, aplicaranse estas tarifas (mínimo: 16,24 €).

0,54 €

1.3. Circos, teatros ambulantes, monicreques e espectáculos análogos, por m² ou fracción ao día (mínimo: 16,37 €).

0,13 €

1.4. Rodaxes cinematográficas na vía pública, por metro cadrado ou fracción, ao día

1,01 €

2. Venda ambulante os días de feirados, por licenza de ocupación anual:

32,61 €

3. Venda ou exposición de todo tipo de artigos sobre mesas, solo, ou de calquera outra forma, mesmo o espazo ocupado por caixóns, vehículos ou outros trastes no lugar que se lle asigne.

3.1. Vendedores fixos, por metro cadrado e día de feira

0,73 €

3.2. Vendedores non fixos, por metro cadrado e día de feira

2,19 €

3.2.1. Cota mínima, vendedores non fixos, por ocupación de ata 3 metros cadrados, por día de feira

8,30 €

3.2.2. Vendedores ao brazo de produtos ou artigo de calquera clase, por vendedor e día de feira

6,29 €

4. Venda ambulante de produto do campo e artesanais cando se faga por intermediarios con ocupación de espazo de ata 2,50 x 1,25 metros, durante todo o ano, cada día

2,06 €

5. Postos, barracas e casetas dedicadas á venda de calquera clase de

artigos, por m² ou fracción da Feira Franca Medieval (mínimo: 75,91 €)

16,82 €


Artigo 5.º Devindicación

A taxa correspondente ao primeiro período impositivo se devindicará na súa totalidade no momento de solicitarse a licenza ou ao iniciarse o aproveitamento, aínda cando non se obtivo a correspondente licenza.

Artigo 6.º Normas de xestión

A taxa esixirase en réxime de autoliquidación nos apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e apartado 5. No momento de presentación das solicitudes a taxa ten que estar abonada polos suxeitos pasivos e débese presentar o xustificante xunto coa solicitude. Os escritos recibidos que non veñan debidamente cubertos serán admitidos provisionalmente, pero non poderá dárselles curso sen que se emende a deficiencia. Con este fin, requerirase ao interesado para que, nun prazo de 10 días abone as cotas correspondentes co apercibimento de que, transcorrido o devandito prazo sen efectualo, teranse os escritos por non presentados e será arquivada a solicitude.

Os apartados 3 e 4 esixiranse a través de padrón anual.

Artigo 7.º Bonificacións

Queda establecida unha bonificación do 100% non caso de ocupación vía pública das asociacións inscritas non rexistro municipal.

Disposición final

A presente Ordenanza, foi aprobada con data vinte de decembro de 2001 e comezará a rexer con efectos do día 1 de xaneiro de 2002 e producirá efectos en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.