Ordes - ORDENANZA FISCAL Nº 7. -REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS E TABOADOS CON FINALIDADE LUCRATIVA.

Publicación provisional: 11/02/1999 BOP Nº: 34
Publicación definitiva: 11/02/1999 BOP Nº: 34
Aplicable dende: 24/12/2020

ARTIGO 1.º.–FUNDAMENTO E NATUREZA.

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 141 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladoras das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, atendendo as súas normas ao disposto no artigo 57 do citado Real decreto.

ARTIGO 2.º.–FEITO IMPOÑIBLE.

Constitúe o feito impoñible desta taxa o aproveitamento especial do dominio público local consistente na ocupación temporal de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, coa finalidade lucrativa.

Non terá tal consideración e, polo tanto, non estará gravada coa presente taxa a colocación dunha mesa, tonel ou artefacto coa finalidade de colocar unha papeleira e cinceiro, sempre e cando non exceda a ocupación dun metro cadrado.

ARTIGO 3.º.–SUXEITOS PASIVOS.

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades as que se refire ó artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que se beneficien do aproveitamento que constitúe o feito impoñible.

ARTIGO 4.º. RESPONSABLES.

1.–Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas ou entidades ás que se refire o artigo 41 e 42 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

2.–Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades ás que se refire o artigo 43 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

ARTIGO 5.º.–BASE IMPOÑIBLE.

A base impoñible estará constituída polo número de metros cadrados de superficie de dominio público ocupado pola mesas, cadeiras, tribunas e taboados.

ARTIGO 6.º.–COTA TRIBUTARIA.

A cota tributaria será a que resulte da aplicación da seguinte tarifa:

a) Aproveitamentos mensuais:

Mes

€/m² mes

1.ª categoría

2.ª categoría

Resto

Xaneiro

1,25

1,00

0,85

Febreiro

1,25

1,00

0,85

Marzo

1,25

1,00

0,85

Abril

1,25

1,00

0,85

Maio

1,25

1,00

0,85

Xuño

3,50

2,65

2,00

Xullo

3,50

2,65

2,00

Agosto

4,50

3,40

2,50

Setembro

3,50

2,65

2,00

Outubro

1,25

1,00

0,85

Novembro

1,25

1,00

0,85

Decembro

1,25

1,00

0,85

As ditas tarifas serán por meses completos, non sendo en caso ningún rateables por períodos inferiores ao mes.

b) Mesas e cadeiras a maiores durante celebracións especiais (festas patronais, Expo Ordes, etc.):

€/m² día

1.ª categoría

2.ª categoría

Resto

0,50

0,40

0,25

Cunha tarifa mínima resultante de aplicar o valor/m² por un mínimo de 2,25 m².

En caso de que a ocupación ou aproveitamento se iniciase sen a preceptiva licenza municipal aplicarase, en todo caso, a tarifa anual a toda a superficie ocupada, fora cal fora o período efectivo de ocupación, sen prexuízo das sancións que houbese lugar.

 ANEXO A ESTA ORDENANZA INDÍCANSE AS CATEGORÍAS A APLICAR, EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN

ARTIGO 7.º.–DEVENGO.

Devéngase a taxa, e nace a obriga de contribuír:

a) Coa presentación da solicitude de ocupación o aproveitamento, que non se tramitará sen que se efectuase o pago correspondente.

b) Dende o momento no que a ocupación ou aproveitamento se iniciase, se este tivese lugar sen a preceptiva licenza municipal.

c) Tratándose de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, devengarase periodicamente o día 1 de xaneiro de cada ano.

ARTIGO 8.º.–PERÍODO IMPOSITIVO.

O período impositivo coincidirá co período para o cal se solicite a autorización, o cal terá lugar, en todo caso, por meses completos, salvo no caso de utilizacións diarias durante a celebración de celebracións especiais.

ARTIGO 9.º.–RÉXIME DE DECLARACIÓN E INGRESO.

Este Concello poderá establecer convenios de colaboración con entidades, institucións e organizacións representativas dos suxeitos pasivos da taxa, co fin de simplificar o cumprimento das obrigas formais e materiais, derivadas de aquela ou os procedementos de liquidación ou recadación.

Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo, o aproveitamento especial non se produza, procederá a devolución do importe correspondente.

Establécense dúas modalidades:

– Autoliquidación:

Coa solicitude de autorización de aproveitamento especial do dominio público, terá que acompañarse a folla de autoliquidación, ingresada na Tesourería Municipal ou entidade colaboradora do Concello.

– Declaración:

Coa solicitude de aproveitamento especial do dominio público, presentarase declaración polos interesados, na que se reflectirá a superficie a ocupar, para a súa liquidación e pago da cota, na Tesourería Municipal ou entidade colaboradora.

ARTIGO 10.º.–PAGO DA TAXA.

Efectuarase, o pago da taxa, tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourería Municipal ou Entidade colaboradora designada polo Concello, sen xustificante do cal non poderá retirarse a licenza. No caso de que a solicitude foxe denegada, total ou parcialmente, o Concello procederá á devolución da taxa ingresada en función do aproveitamento non autorizado.

ARTIGO 12.º.–REINTEGRO DO CUSTO OU REPARACIÓN DE DANOS.

Cando o aproveitamento especial leve aparellado a destrución ou deterioro do dominio público local, o beneficiario, sen prexuízo do pago da taxa a que houbera lugar, estará obrigado o reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrución ou reparación e ó depósito previo do seu importe, segundo informe dos servizos técnicos municipais, sen o cal non será outorgada a licenza.

Se os danos foran irreparables, a entidade será indemnizada en contía igual o valor dos bens destruídos ou ó importe de deterioro dos danados.

Disposición Adicional

Queda suspendida a aplicación desta ordenanza até o 31 de decembro de 2021

DISPOSICIÓN DERRADEIRA.

A presente ordenanza fiscal, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ordes en sesión celebrada o 31 de xaneiro de 2013, comezará a aplicarse a partir da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

ANEXO

Para os efectos da presente ordenanza as rúas municipais cualifícanse nas categorías seguintes:

1. Primeira categoría:

– Rúa Alfonso Senra (desde a intersección coa rúa de Galicia até a intersección coa rúa de Carnota).

– Rúa do Recreo até intersección coa rúa de Campeiras.

– Rúa Parque municipal.

– Rúa do Muíño e rúa da Feira (Campo da Feira).

– Rúa dos Lagartos até intersección coa rúa Nova.

2. Segunda categoría:

– Resto do solo urbano da Vila de Ordes e solo urbano do Mesón do Vento.

3. Terceira categoría.

– O resto do termo municipal